Catholic Faith Defender

JOHN. 8:32 “et cognoscetis veritatem et veritas liberabit vos”

Santa Maria takos bang Pasidonggan?

Posted by catholicfaithdefender on March 12, 2008

Ginaingon nga ang planita nga labing duol sa adlaw maoy makaangkon sa hilabihan ka init ug kahayag gikan mismo sa adlaw, sa samang paagi ang labing duol ni Ginoong Jesus makaangkon usab sa hilabihan ka balaan nga kinabuhi.
Bisan ang mga protestante nag-ila sa Jerusalem, Judea, Nazaret ug sa kalbaryo nga kining dapita mga balaang ka yutaan tungod kay kini giagi-an sa tunob sa atong manluluwas, apan kon ang yuta giilang balaan nga walay kinabuhi unsa pa kaha ang kabalaan ni Santa Maria nga maoy labing duol gayud ni Ginoong Jesus ksansang tago-angkan ang tago-angkan mao gi-agi-an sa pagkahimong tawo sa atong Ginoo.

Pangutana:
Nganong gihhong diosdios man sa Katoliko si Maria? Ania ang kamatuoran: Ang pari nga si Alberion nagtudlo nga si Maria, Rayna sa Langit. Ang Glories and Virtues of Mary, by Very Rev. J. Alboione, page 165, kini nagkanayon: “Mary is the Queen of heaven and earth; she is the Queen of purgatory, of the mission, of the rosary, of peace – the universal Queen.” Dili ba sa Daang Tugon adunay diosdios nga Rayna sa Langit? Ang Jeremias 7: 18-20 nag-ingon: “Nangahoy ang kabataan, ug naghaling ang kalalakin-an, ug ang kababayen-an nagmasa sa harina aron himuon nga pan alang sa ilang diosa nga kuno maoy Rayna sa Langit. Naghalad usab sila’g mga ilimnon ngadto sa uban pang mga dios aron pakaulawan nila ako. Apan ako gayud kaha ang ilang gipakaulawan? Dili! Sila ra ang naulawan! Busa ako, ang GINOONG DIOS, magpahamtang kanila sa akong kapintas ang katawhan ug ang kahayopan lakip ang kakahoyan ug ang kaumahan. Ang akong kasuko sama sa kalayo nga walay makapalong.”
Ang gitudlo sa Katoliko nakasupak sa Balaang Kasulatan tungod kay giila si Maria nga maoy sinugdanan sa kaluwasan sa kalibotan. Ang TRUE DEVOTION to MARY, adapted by Eddie Doherty, page 18, kini nagkanayon: “The salvation of the world was begun by Mary.” Apan ang Bibliya nagtudlo nga walay kaluwasan nga pinaagi ni bisan kinsa, kon dili diha kang Cristo lamang. Ang Buhat 4:12 nag-ingon: “Ug walay kaluwasan pinaagi ni bisan kinsa, kay walay bisan unsa pa nga laing ngalan sa silong sa langit nga gihatag ngadto sa mga tawo nga pinaagi mamaluwas kita.”
Lain pang bugal-bugal nga pagtulon-an sa Katoliko mao ang pag-ingon nga si Maria adunay pinasahing relasyon sa Santisima Trinidad. Ang Glories and Virtues of Mary, by Very Rev. J. Alboine, page 143 nag-ingon: “Si Maria ingon nga matuod nga Inahan sa Dios adunay pinasahi nga relasyon sa Santisima Trinidad, sa maong katarungan, siya nahimo nga anak sa Dios, asawa sa Dios, ug Inahan sa Dios.” Kon mao kana, labaw pa ba diay si Maria kay sa Dios? Ang Ephesians 4:6 (New King James Version), nag-ingon kini nga: “One God and Father of all, who is above all, and in you all.”
Tungod niini nagkabangi ang pagtulon-an sa Katoliko sa Pinadayag 12:1, sanglit adunay librong Katoliko nga nag-ingon nga ang maong propesiya ni Juan haom gayud kang Maria. Ang MARIAN HANDBOOK Catechism, Sr. M. Crocifissa Villodres, D.S.P., page 70, nagkanayon: “We find an echo of those traditions in the vision described by St. John in the Apocalypse of a Woman ‘clothed with the sun, with the moon under her feet, and on her head a crown of twelve stars.’ ” Apan sa komentaryo sa Bibliyang Katoliko nagpadayag nga kini nga propesiya dili gayud haom kang Maria. Ang komentaryo sa Pinadayag 12:1, sa Saint Joseph Edition of the HOLY BIBLE, page 272, kini nagkanayon: “A woman: this woman is not the Blessed Virgin, for the details of the prophecy do not fit her.” Busa unsa may imong ikasulti niini?
Tubag:
Ato kining tubagon sa punto por punto gayud. Unang punto: Ang pag-ila sa Katoliko nga si Santa Maria Rayna sa Langit, wala kini magpasabot nga siya giilang diosa sa Simbahan o kaha susama na siya sa Dios. Ang Katoliko wala magtudlo nga si Santa Maria sama sa Dios busa dili siya diosa sa Santa Iglesia. Ang OUR CATHOLIC FAITH, 1977 Edition, by Most Rev. Louis LaRavoire Morrow, page 123, tin-aw nga nag-ingon: “CATHOLIC DO NOT BELIEVE: That the Blessed Virgin is equal to God” Angayang masayran nga si Jesus nga natawo kang Maria usa ka Prinsipe. Ang Isaias 9:6 nagkanayon: “Kay natawo alang kanato ang usa ka bata, gihatag kanato ang usa ka anak lalaki; ug siya ang magmando sa tanan, ug ngalan siya’g ‘Maalamong Magtatambag.’ ‘Dios nga Gamhanan,’ ‘Walay Kataposang Amahan,’ ‘Prinsipe sa Pakigdait.’ ” Natural nga kon ang anak Prinsipe ang inahan usab usa ka Rayna. Ang gikaaligutgotan sa Dios nga Rayna sa Langit sa Jeremias 7:18-20, mao ang giilang diosa sa katawhan kaniadto. Apan adunay Rayna sa Langit usab diin ang Dios nagmando sa katawhan sa pagpadayon sa paghalad alang sa maong Rayna. Ang Jeremias 44:25 nagkanayon: “Gisultihan ko ang tanang tawo, labi na ang mga babaye, sa giingon sa GINOO nga Labing Gamhanan, ang Dios sa Israel, ngadto sa katawhan sa Juda nga nagpuyo sa Ehipto, ‘Kamo ug ang inyong asawa nanaad ngadto sa Rayna sa Langit. Gisaad ninyo ang paghalad og mananap nga gisunog ug sa mga halad nga ilimnon ug gituman gayud ninyo kini! Busa padayona kini! Giila si Santa Maria nga Rayna usab sa purgatoryo, sa misyon, sa Rosaryo ug sa kalinaw tungod kay siya ang binendisyonan nga anak sa Dios labaw sa tanang mga babaye ibabaw sa yuta.’ ” Ang Judit 13:23 (Vulgata Latina), nag-ingon: “Binendisyonan ka, anak, sa Ginoong Dios sa kahitas-an, labaw sa tanang mga babaye ibabaw sa yuta.” Ang iyang kalig-on ug kabililhon gipanagna nga moabot sa kinatumyan sa yuta. Ang Mga Sanglitanan 31:10 (Vulgata Latina), nag-ingon: “Kinsay makakaplag og babayeng malig-on? Ang sa layo o gikan sa kinatumyang mga utlanan ang iyang bili.” Siya bililhon gayud sanglit gipanagna na usab nga isangyaw siya nga bulahan uyamot. Ang Mga Sanglitanan 31:28 nag-ingon: “Nanindog ang iyang mga anak ug siya ilang gisangyaw nga bulahan uyamot.” Ang iyang pagkaputli ug pagkapili sa pagpanamkon sa manunubos ang nakapahimo niyang labing bulahan. Ang Awit 6:6-7 nagkanayon: “Usa ra ang akong salampati, ang putli nako, ang bugtong sa akong inahan, ang pinili sa manamkon kaniya, nakakita kaniya ang mga anak nga babaye. Ug misangyaw nga siya mao ang labing bulahan.” Angayang hinumdoman nga bugtong usa lang ka ulay ang gipili sa Dios nga manamkon kang Jesus. Ang Isias 7:14 nag-ingon: “Busa ang GINOO gayud mohatag kanimo’g timaan, ug kini mao nga usa ka batan-ong dalaga manamkon ug moanak og usa ka lalaki, ug nganlan niya siya’g Emmanuel.” Ug natuman kini kang Santa Maria. Ang Mateo 1:22-24 nagkanayon: “Ug kining tanan nahitabo aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta, ‘Ang usa ka babayeng ulay magmabdos ug moanak og lalaki, ug nganlan siya’g Emmanuel’ (nga sa ato pa. ‘ang Dios uban kanato’) Busa sa pagmata ni Jose gituman niya ang gisugo sa anghel ug gipangasawa niya si Maria.” Tungod niini si Santa Maria ang katumanan sa Bag-ong Tugon nga tawgo’g bulahan sa babaye nga tanan Ang Lucas 1:48, si Santa Maria miingon: “Ug sukad karon ang tanang mga tawo motawag kanakog bulahan.” Ang unang mitawag kaniyag bulahan mao si anghel Gabril. Ang Luke 1:28-29 (The New Testament of Our Lord and Savior Jesus Christ), nagkanayon: “And when the angel had come to her, he said, ‘Hail, full of grace, the Lord is with thee, Blessed are thou among women.’ ” Si Santa Elisabet usab mitawag kaniyag bulahan sa tanang mga babaye. Cf. 1:42, kini nag-ingon: “And Elizabeth was filled with the Holy Spirit, and cried out wit a loud voice, saying, ‘Blessed are thou among women and blessed is the fruit of thy womb!’ ”
Ang ikaduhang punto, tinuod nga si Ginuong Jesu-Cristo lang ang giingon sa Buhat 4:12, ngawalay kaluwasan pinaagi ni bisan kinsa, kay walay bisan unsa pa nga laing ngalan sa silong sa langit nga gihatag ngadto sa mga tawo nga pinaagi maluwas kita. Ug ang sa TRUE DEVOTIO to MARY, page 18, nga ang kaluwasan sa kalibutan nagsugod kang Maria, wala kini magpasabot nga si Santa Maria ang manluluwas, kondili ang prosiso sa pagluwas sa Dios sa katawhan nagsugod kayod sa usa ka babaye nga si Santa Maria ingon nga napukan ang tawo pinaagi sa unang babaye nga si Eva. Ang Galacia 4:4-5, nag-ingon: “Apan pag-abot sa hustong panahon, gipadala sa Dios ang iyang Anak. Mianhi siya ingon nga anak sa tawhanong inahan, ug nagpuyo siya ilalom sa Balaod, aron pagluwas naidtong nailalom sa Balaod ug aron mahimo kitang mga anak sa Dios.”
Tungod sa sala sa unang ginikanan ang tawo nahilayo sa grasya sa Dios. Ang Roma 3:23, nagkanayon: “Nakasala ang tanan ug nahilayo sa Dios. Apan si Santa Maria ang gipuno sa grasya sa Dios. Ang Lucas 1:28, (Bag-ong Testamento sa Atong Manunubos ug Ginoong Jesukristo), kini nag-ingon: “Ug pag-abot sa anghel ngadto kaniya, miingon siya: ‘Maghimaya ka, puno ka sa grasya; ang Ginuo naa kanimo; bulahan ka sa mga babaye ngatanan’” Ang grasya sa Dios nga mipuno kang Santa Maria mao ang grasya nga mimatarong sa tawo pinaagi sa pagluwas ni Ginuong Jesu-Cristo. Ang Roma 3:24, nagkanayon: “Apan pinaagi sa grasya sa Dios mahimo silang matarong pinaagi kang Cristo Jesus nga nagluwas kanila.” Sukad sa sinugdan ang prosiso sa pagluwas sa Dios giandam pinaagi sa usa ka babaye. Ang Isaias 7:14, nagkanayon: “Busa ang GINUO gayod mohatag kanatog timaan, ug kini mao nga usa ka batan-ong dalaga manamkon ug moanak ug usa ka lalaki, ug nganlan siyag Emmanuel.”
Ang ikatulong punto, mao ang gimamit sa Iglesia ni Manalo nga librong Katoliko nga GLORIES AND VITUES OF MARY, page 143, nga nag-ingon: “Si Maria ingon nga matuod nga Inahan sa Dios adunay pinasahi nga relasyon sa Santisima Trinidad, sa maong katarungan, siya mahimo nga anak sa Dios, asawa sa Dios, ug inahan sa Dios.” Busa ipalutaw sa mga Ministro ni Manalo nga ang pagtulon-ang Katoliko, pagtulon-ang bugalbugal kuno. Angayan natong masayran nga ang GLORIES AND VIRTUES OF MARY, usa ka debosyonariyo nga basahon nga naghatag og pasidungog kang Santa Maria apan wala magpasabot nga literal ngayod ang gipasabot nga si Maria asawa sa Dios, kini nga pulong gitawag og allegorical kun pamahayag nga naghupot og simbulokanhong paglarawan sa kamatuoran nga buot ipasabot. Kon atong susihon pag-ayo ang Balaang Kasolatan, tinuod gayod nga si Maria anak sa Dios sanglit si bisan kinsa nga midawat kang Jesus nahimong anak sa Dios. Ang Juan 1:12, kini nagkanayon: “Bisa kinsa nga magdawat kaniya ang Amahan maghatag maghatag og katungod kang bisan kinsa nga mahimong anak sa Dios.” Ug si Santa Maria midawat gayod sa iyang anak labaw sa pagdawat sa tanang tawo ug ang niadtong nagsupak kang Jesus ang kaguol nga bation ni Santa Maria sama sa mahait nga espada nga mulagbas sa iyang kasing-kasing. Ang Lucas 2:34-35, nag-ingon: “Unya nanalangin si Simeon kanila ug miingon kang Maria nga inahan sa bata. ‘Kining bataa gipili sa Dios alang sa kalaglaganug kaluwasan sa daghang mga tawo sa Israel; mahimo siyang ilhanan gikan sa Dios nga supakon sa daghang mga tawo, ug tungod niini madayag ang ilang mga tinaguang hunahuna. Ug ang kaguol, sama sa usa ka espada, molagbas sa imong kaugalingong kasingkasing.’”
Ang pag-ingon nga si Maria asawa sa Dios, usa gihapon kini ka ellegory kun hulad pamulong. Tungod kay ang Kristiyanos adunay dili mabugto nga relasyon tali sa Dios sama sa bana ug sa asawa nga adunay talikala nga dili mabugto samtang buhi pa sila. Ang Jeremias 3:14 (King James Version), nag-ingon: “Bumalik kamo, Oh mga anak nga masalaypon, nagaingon si Jehova; kay ako mao ang inyong bana; …” Atong maklaro nga ang mga anak ni Jehova mao ang Israel, ingon nga gipangasawa niya ang Israel ug dili kini mabulag kaniya, ug si Santa Maria anak man usab sa Dios ug sanglit lakip siya sa nasod sa Israel nan matawag usab siyag asawa sa Dios subay sa hulad nga pamulong kon allegory.
Ang pag-ingon nga si Santa Maria Inahan sa Dios dili kini sayop kay ang gi-anak ni Santa Maria mao man ang persona mismo ni Jesus nga anaa ang kinaiya sa pagka Dios ug Tawong Matuod. Sa duha ka kinaiya labaw gayod ang iyang pagka Dios sa iyang pagkatawo. Mao nga ang Katoliko nag-ingon nga si Santa Maria Inahan sa Dios kadtong Dios nga nagpakatawo. Ang 1 Timoteo 3:16, (King James Version), nag-ingon: “Ug dili malalis nga daku gayud ang pagkatinago sa atong tinuohan: Ang Dios nga gipadayag diha sa lawas.” Kining Dios nga gipadayag sa lawas mao si Cristo. Ang Juan I:1,14, nagkanayon: “Sa wala pay nabuhat bisan usan, ang Pulong diha na. Ang Pulong uban sa Dios, ug ang Pulong Dios. Ang Pulong nahimong tawo ug mipuyo uban kanato…” Kining maong Dios nagpakatawo pinaagi kang Santa Maria. Ang Mateo 1:23, nag-ingon: “’’Ang usa ka babayeng ulay magmabdos ug moanak ug lalaki, ug nganlan siyag Emmanue’ (nga sa ato pa, ‘Ang Dios ania uban kanato’)” Si Santa Isabel nga napuno sa Epiritu miila kang Maria nga Inahan sa iyang Ginuo. Ang Lucas 1:43, nagkanayon: “Ngano kaha nga miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginuo? Ug angayang masayran nga ang Ginuo mao ang Dios. Ang Salmo 86:15, nag-ingon: “Ikaw o Ginuo, mao ang Dios…” Tin-aw nga ang Ginuo mao ang Dios ug si Jesus mao ang Ginuo sa tanan. Ang Buhat 10:36 nagkanayon: “Nasayod kamo nga gipadala niya ngadto sa katawhan sa Israel ang mensahe sa Maayong Balita sa pakigdait pinaagi kang Jesu-Cristo nga mao ang Ginuo sa tanan.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: