Catholic Faith Defender

JOHN. 8:32 “et cognoscetis veritatem et veritas liberabit vos”

Usa ra ang Tinuod nga Iglesia By: Wendell Talibong ‘CFD’

Posted by catholicfaithdefender on March 12, 2008

Dili gayod mahimo nga ang iglesia sa atong Ginoo susama sa mga iglesia nga gitukod lang og mga tawo. Dili katungdanan sa tawo ang pagtukod og iglesia kon dili katungdanan kini sa Ginoo. Ang Tito 3:10 (Bibliya sa Kristohanong Katilingban) nag-ingon: “ Kon may mopasiugda’g mga sekta sa simbahan, pasidan-i siya sa maka-usa ug unya, sa makaduha. Kon magpadayon siya, pahilayo kaniya.”
Sama pananglit nga ang kwartang usa ka libo ka pesos imong ipa Xerox, apan dili poyde nga ang resulta sa Xerox bisan pag colored kini maoy gamiton sa imong pagpalit.
Sa atong panahon mosubra na og 30 mil ka mga relihiyon o sekta nga tinukod lang og mga tawo apan nanghimakak sa ilang matuod nga mga magtutukod ug nagpatuo nga gitukod sila ni Cristo. Ang PASUGO/February 2002, p.13 ni Leopoldo L. Guevara, nagkanayon: “Isipin na lamang na sa panig pa lamang ng mga nagpakilalang Protestante ay umaabot na sa 20,800 ang mga denominasyon; bukod pa rito ay mayroon pang mahigit na 15,000 ahensyang pang-iglesia (Moody Monthly, September 1984).”
Busa si Ginoong Jesu-Cristo nagpasidaan kanato batok sa mga mini nga mga propeta kinsa nagdala sa iyang ngalan aron paglimbong sa mga inosenting katawhan. Ang Mateo 24:24-25 nagkanayon: “Kay manungha ang mga mini nga propeta; maghimo silag mga milagro ug mga katingalahan aron pagpahisalaag sa mga pinili sa Dios, kon mahimo pa. Timan-i nga gipasidan-an ko na kamo niini.”
Nan, unsaon man nato pag-ila sa matuod nga iglesia aron dili kita malimbongan niadtong nakigkompitensya kaniya?
Ang matuod nga iglesia adunay mga timaan, kansang mga timaan dili na nato makaplagan sa pundok nga gitukod lang og mga tawo.
Mao kini ang mga timaan sa Tinuod nga Simbahan
Nagkahiusa, ang unang timaan sa matuod nga iglesia mao ang ‘PANAGHI-USA’ ubos sa usa lamang ka magbalantay. Ang Juan 10:16 nag-ingon: “Ako adunay ubang mga karnero nga wala mahisakop niining torila. Kinahanglan dad-on ko usab sila nganhi ug mamati sila sa akong tingog ug mahimo silang usa na lamang ka panon ubos sa usa ka magbalantay.”
Kining mga karnero nga gihisgotan ni Cristo mao ang panon sa katawhan. Ang Salmo 79:13 nag-ingon: “Unya kami nga imong katawhan, ang karnero sa imong panon.”
Ang magbalantay mao ang mga obispo ug ang toril mao ang Simbahan sa Dios nga gipalit sa dugo ni Cristo. Ang Buhat 20:28 (VULGATA LATINA) nagkanayon: “Bantayi ang inyong kaugalingon ug ang tibuok nga toril, diin gipahiluna kamo sa Espiritu Santo nga mga obispo aron pagmando sa Simbahan sa Dios, nga iyang gipalit sa iyang kaugalingon nga dugo.”
Ang dili makighiusa sa matuod nga iglesia ug sa mga obispo nga maoy magbalantay niini moresulta gayod sa pagkabahinbahin. Sa Mateo 12:30, kini nag-ingon: “Ang dili dapig kanako batok gayod kanako; ug ang dili motabang kanako pagtigom, nagpatibulaag.”
Ang kasaysayan nagmatuod nga ang Iglesia Katolika nagkahiusa ubos sa usa ka magbalantay nga mao ang Papa sa Roma, samtang ang mga Protestante nagkabahinbahin sa lainlaing sekta. Ang KASAYSAYAN NG DAIGDIG (ika apat na edisyon) ni Dra. Sonia M. Zaide, sa pahina 151, nagkanayon kini: “Ang mga Katoliko ay buklod sa isang organisasyon sa ilalim ng pinakamataas na puno – ang papa sa Vatican; samantalang ang mga Protestante ay hatihati sa maraming sekta gaya ng Anglican, Congregationalist, Lutheran, Calvinist, Presbyterian, Methodist, Baptist, Seventh Day Adventist, atb. na malalaya sa isa’t isa.”
Pagsupak:
Kon ang timaan sa matuod nga Iglesia mao ang panaghiusa, nan, nganong gi-angkon man sa iyang pari subay librong Katoliko nga kamo adunay panagsumpakiay sa Katolisismo?
Ang The Spirit of Catholicism by Karl Adam, p.2, nag-ingon: “It is quite true, Catholicism is a union of contraries.” Dili ba giangkon man ni Karl Adam nga ang Katolisismo napuno sa panagsumpakiay? Busa wala diay kamo magkahiusa.

Tubag:
Tin-aw nga usa ka pagtuis sa kamatuoran ang gibuhat sa mga magsusupak sa Santa Iglesia, sanglit ang pamahayag ni Fr. Karl Adam wala man tiwasa sa pagbasa. Mao kini ang nasulat sa pahina 2: “It is quite true, Catholicism is a union of contraries. But contraries are not contradictories.”
Gipasabot lang sa pari nga ang panagsumpakiay dili sabton nga mohunong na ngadto sa malungtarong pagkabahinbahin. Bisan sa panahon pa sa mga Apostoles adunay panagsumpakiay. Ang Buhat 15:2 nag-ingon: “Kining pagtulon-ana gisupak pag-ayo ni Pablo ug Bernabe; busa gikauyonan nga si Pablo ug si Bernabe ug pipila ka tinun-an sa Antioquia mangadto sa Jerusalem ug makigkita sa mga apostoles ug sa mga kadagkoan bahin niining butanga.”
Apan bisan pa sa panagbangi nagpabilin nga adunay usa lamang ka pagtuo ang Matuod nga Iglesia. Ang Efeso 4:5 nagkanayon: “May usa lamang ka Ginoo, usa ka pagtuo, ug usa ka bunyag;” Sanglit ang atong Ginoo nag-ampo alang sa iyang Iglesia. Ang Juan 17:21 nag-ingon: “Nag-ampo ako nga mausa unta sila amahan, mausa unta sila dinhi kanato ingon nga ikaw ania kanako ug ako anaa kanimo, aron motuo ang kalibotan nga ikaw ang nagpadala kanako.”
Santa, ang ikaduhang timaan sa matuod nga Iglesia mao ang “PAGKABALAAN” kon Santa. Si Cristo nga magtutukod sa iyang Iglesia balaan. Ang 1Pedro 1:16 nag-ingon: “… ‘Pagbalaan kamo kay ako balaan man.’ ”
Ug matuod nga Iglesia gipakasama ni Jesus sa usa ka punoan. Ang Juan 15:5 nagkanayon: “Ako ang punoan sa paras, ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya mamungag daghan; kay kon wala ako wala kamo’y mahimo.”
Kon unsa ang kahimtang sa punoan mao usab ang matang sa mga sanga niini tungod sa gamot nga nagpatubo kaniya. Ang Roma 11:16, nagkanayon: “Kon balaan ang unang tipik sa pan nga gihalad ngadto sa Dios, balaan usab ang kinatibuk-an niini; ug kon balaan ang mga gamot sa kahoy, balaan usab ang mga sanga.”
Sama sa usa ka maayong punoan nga mamungag maayong bunga, ang matuod nga Iglesia usab adunay maayong bunga. Ang Roma 6:22 (Bibliya sa Kristohanong Katilingban) nag-ingon: “Karon, hinuon, naluwas na mo sa sala ug nag-alagad sa Dios. Namunga mo ug nagtubo sa kabalaan. Ang sangpotanan niini: kinabuhing dayon.”
Kamatuoran niini, daghan na ang mga bayani sa Pagtuong Katoliko nga mao ang mga santos; mga dalaygon ug diosnong mga tawo kansang mga binuhatan dili gayod makalimtan. Ang Sirac 44:10-15 nagkanayon: “Apan dayegon ta kining diosnong mga tawo, kansang matarong nga mga binuhatan wala gayod kalimti. Ang ilang kabantog magpadayon ngadto sa ilang mga kaliwat, ug mao kini ang ilang sulondon. Ang ilang mga kaliwat magpadayon sa pag-amping sa kasabotan, ug sa kanunay maghimo niini, tungod sa gihimo sa ilang katigulangan. Ang ilang mga kaliwat gibutang sa lubnganan, apan ang ilang kabantog magpadayon hangtod sa kahangtoran. Ang mga nasod mag-asoy mahitungod sa kaalam niining mga tawhana ug ang katawhan sa Dios magdayeg kanila.”
Kadaghanan kanila nagpakamatay tungod sa Pagtuo ug ang ilang dugo nahimong binhi sa Kristiyanismo. PSALMS 116:15 (THE GIDEONS) nag-ingon: “Precious in the sight of the Lord is the death of his saints” kun hamili sa panan-aw sa Dios ang kamatayon sa iyang mga Santos.
Pinaagi sa mga diosnong tawo napasidunggan usab si Cristo. Ang Juan 17:10 nag-ingon: “Ang tanan nga akoa, imo; ug ang tanan nga imo, akoa; ug diha kanila gipasidunggan ako.”
Tungod niini ang Ginoo himayaon taliwala sa iyang mga santos. Ang 2 Tesalonika 1:10 (Bibliya sa Kristohanong Katilingban) nagkanayon: “Nianang adlawa himayaon ang Ginoo taliwala sa inyong mga santos. Daygon siya sa mga matuohon, kamo nga midawat sa among pagsaksi.”
Ug busa ang matuod nga Iglesia gitawag og Simbahan sa mga santos. Ang 1 KORINTO 14:33 (VULGATA LATINA) nag-ingon: “Kay dili siya ang Dios ug kabingkilan; hinunoa, kadaitan: sa ingon usab nagatudlo ako diha sa tanang mga Simbahan sa mga santos.”
Ang timaan sa PAGKABALAAN sa Simbang Katoliko gisupak pag-ayo sa mga pundamentalista ilabi na sa grupo ni Felix Manalo. Ilang gamiton ang PANANAMPALATAYA NG ATING MGA NINUNO, ni James Cardinal Gibbons, sa pahina 30, diin kini nagkanayon: “Nalulungkot kaming ipagtapat na ang kabulokan sa moral ay malimit na susumpongan sa pinapupunan ng nagsasabing sila’y Katoliko. Di natin maipipikit ang ating mga mata sa harap ng mga katotohanang maraming-marami sa kanila ang di nabubuhay ayon sa pinag-uutos ng kanilang Iglesia, kundi bagkus nagiging sanhi pa ng kalungkot-lungkot na eskandalo, nguni’t sa aba niya na magiging daan ng mga ito. Tinanggap ko rin naman ang mga kasalanan ng mga Katoliko’y lalong karimarimarim sa mata ng Dios kaysa kasalanan ng nahihiwalay nilang mga kapatid, sapagkat maraming grasya ang nasasayang nila.”
Tungod niini ang mga Ministro ni Manalo moingon nga giangkon kuno ni Cardinal Gibbons nga bulok na ang moralidad sa Simbahang Katoliko, busa ato kining ipatin-aw kay maayo man mo research ang mga ministro ni Manalo batok sa Katoliko, apan dili lang maayong mosabot sa ilang gibasa. Tin-aw ang giingon ni Cardinal Gibbons nga: “Di natin maipipikit ang ating mga mata sa harap ng mga katotohanang maraming-marami sa kanila ang di nabubuhay ayon sa pinag-uutos ng kanilang Iglesia,..”
Klaro nga ang gihisgotang mga makasasalang tawo ni Cardinal Gibbons, mao ang mga tawo nga wala magkinabuhi subay sa gitudlo sa Iglesia kay siya nag-ingon:“…marami-marami ang di nabubuhay ayon sa pinag-uutos ng kanilang Iglesia…”. Kining mga tawhana nahimong makasasala dili tungod kay sila mga sakop sa Katoliko, kondili nahimo silang makasasala tungod kay wala sila magpuyo sa gitudlo sa Santa Iglesia, apan ang kasaysayan usab nagpamatuod nga daghan nang mga makasasala ang misunod sa pagtulon-ang katoliko ug tungod niini sila nahimong mga santos.
Dakong bakak usab ang giingon sa mga ministro ni Manalo, nga si Cardinal Gibbons miangkon kuno subay sa librong PANANAMPALATAYA NG ATING MGA NINUNO, nga dili balaan o santa ang Simbahang Katoliko. Sanglit kon atong basahon ang pahina 23 sa maong libro, si Cardinal Gibbons nagkanayon: “Ang pagkabanal ay isa ring tanda ng tunay na Iglesia: sapagkat, sa dasal na sumasampalataya ay sinabi natin ang ganito, Sumasampalataya ako sa Santa Iglesia Katolika.”
Lain pang librong Katoliko nga gamiton sa mga ministro ni Manalo mao ang libro ni Atty. Teofilo N. Tumulak, C.F.D., Imprimatur: Ricardo Cardinal Vidal, nga nag-uloha’g “DILI ANG TANAN”, diin sa pahina 131, kini nag-ingon: “Angkunon ko nga ang mga “yawa” anaa sa simbahang Katoliko. Ug malagmit ang gidaghanon niining mga yawa-a mosibo sa gidaghanon sa mga diosnon nga misimba aron sa pag-ampo.”
Tugod niini mga ministro ni Manalo moingon nga dili kuno balaan ang Katoliko gomikan kay ang mga yawa kuno anaa man sulod niining Simbahana. Usa gihapon kini ka tikas, sanglit wala nila tiwasa pagbasa ang nasulat sa maong libro aron paglibog sa mga inosente. Ania ang gipahayag ni Atty. Tumulak sa pahina 131: “Angkunon ko ang mga “yawa” anaa sa simbahang Katoliko. Ug malagmit nga ang gidaghanon niining mga yawa-a mosibo sa gidaghanon sa mga diosnon nga mosimba aron sa pag-ampo. Ang “yawa” ugod magsunodsunod man sa mga tawong diosnon. Dili kini moadto sa ilang simbahan kay unsa may adtuon nga wala man didto ang ilang tintalon. …Ang akong ikaingon mao nga walay yawa nga motintal og laing yawa. Pananglit, ikaw maoy kauban sa “yawa” manguros kaha ikaw aron pag-abog sa imong kauban? Dili tingali kay ang yawa dili mahitabo nga moabog sa iyang kauban nga mao ang yawa.”
Ang buhat sa mga ministro ni Manalo nagpa-ilag gayod kon kinsa ang ilang amahan. Ang Juan 8:44 nagkanayon: “Mga anak kamo sa inyong amahan nga mao ang yawa, …”
Nalimot ang mga Ministro ni Manalo nga ang yawa mo-alig-ig sa matuod nga pagtuo (Lukas 22:30). Magsunodsunod usab ang yawa sa mga tawong diosnon busa kinahanglan nga kita magmaampuon (1Pedro 5:8). Apan kon tinuod pa nga ang Katoliko iya sa yawa, nan! Nganong dinhi man sila sa Katoliko manguha’g sakop?
Katolika, ang ikatulong timaan sa matuod nga Iglesia mao nga kini “KATOLIKA” kun malukpanon o universal; sanglit tungod sa Santa Iglesia ang mensahe ni Jesus “mikaylap” sa tibuok kayutaan. Ang pulong “mikaylap” gikan sa griego nga “Katholis”. Ang Lucas 4:14 (sa Bibliya nga NOVUM TESTAMENTUM GRAECE), kini nag-ingon: “kai feme ekelthen katholis tes perikorou peri autou.” Samtang ang griego nga “Katholis” gihubad sa latin og “Universam”. Kini atong mabasa sa Bibliya nga NOVUM TESTAMENTUM LATINE, Lucas 4:14, nga nagkanayon: “et fama exiit per universam regionem de illo.” Ang Bibliya nga Cebuano Popular Version mihubad sa pulong “Katholis” ug “Universam” nga “mikaylap”. Kini nag-ingon: “Mikaylap sa tibuok kayutaan ang balita mahitungod kaniya.”
Ang pulong “Katoliko” gikan usab sa griego nga “Kataholos” nagkahulogan kini’g “Pagtuo nga Nasangyaw sa Tibuok Kalibotan”. Ang Roma 1:8 (NOVUM TESTAMENTUM GRAECE) nagkanayon: “He pistis humon KATangeketai en HOLO to kosmo…” Ang pulong “He pistis humon” nagkahuloga’g “ang inyong pagtuo”(your faith), samtang ang “Katangeletai” nagkahuloga’g “nasangyaw sa tibuok” (is proclaimed / heralded throughout), ug ang “En holo to kosmo” gihubad og “sa tibuok kalibotan”.
Kining pulong “Katoliko” usa ka compound verb nga gilangkubag preposition “KATA” (throughout) nga nagkahuloga’g “sa tanang bahin sa” ug ang adjective nga “HOLOS” (whole) gihubad og “sa tibuok” kun “KATA-HOLOS”.
Kini ang gihulagway ni San Pablo sa iglesia sa Roma nga kaniadtong nahiagom pa sa grabing pagpanglutos ug ang dugo sa mga santos nahimong binhi sa pagtuong Katoliko nga mipukan sa paganong estado sa Roma ug mikabig kanila ngadto sa Kristiyanismo. Ang Roma 1:8 nagkanayon: “Una sa tanan, nagpasalamat ako sa Dios pinaagi kang Jesu-Cristo alang kaninyong tanan; kay nasangyaw sa tibuok kalibotan ang inyong pagtuo.”
Dili tinuod ang giingon sa mga protestante nga ang pulong “Katoliko” dili mabasa sa Bibliya letra por letra tungod kay ang ulohan sa Isaias 62:1 (VULGATA LATINA) nag-ingon: “Bag-ong Siyon kun Simbahang Katoliko.”
Ang footnote sa nasulat sa Leviticus 17:3,(Doay Version) nagkanayon: “The law of God forbids sacrifices to be offered in any other place but at the tabernacle or temple of the Lord: to signify that no sacrifice would be acceptable to God, out of his true temple, the one, holy, catholic, apostolic, church.”
Sa Bibliya nga NOVUM TESTAMENTUM LATINE mabasa usab nato ang “Catholica”, sa ulohan nga bahin sa SANTIAGO 1:1 nga nag-ingon: “EPISTOLA CATHOLICA BEATI IACOBI APOSTOLI.”
Sa Bibliyang Griego atong mabasa ang Ekklesia Katholes sa Buhat 9:31, nagkanayon: Hie mein oun Ekklesia Katholis Tes Judaias kai Galalaias kai Samarias eirenen ekenien oikomodo mene.” Sa ato pa nga ang Tibuok Makaylapong Iglesia milukop sa Judea sa Galelia ug sa Samaria…
Ang Bibliyang hubad sa mga Protestante nga The Living Bible, sa Job 8:8, nag-ingon: “Read the history books and see…”
Busa ang kasaysayan nagmatuod nga ang Simbahang Katoliko gitukod ni Jesu-Cristo kaniadtong tuig A.D. 33. Ang Grollier Encyclopedia, Vol. V, page 106 nag-ingon: “Catholic Church (Gr. Katholikos, universal, general). Term generally applied to the Divine society founded by Jesus Christ, and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. More specifically the name denotes the body of the faithful in communion with the Bishop of Rome, hence often called Roman Catholics.”
Apan ang mga sakop ni Felix Y. Manalo, mogamit og mga librong Katoliko aron pagtuis sa Balaan tang Pagtuo. Sila moingon nga ang Katoliko dili kuno tinukod ni Cristo tungod kay sa librong THE CHURCH by Rev. Fr. Daniel Lord, S.J., page 35, nagkanayon kini: “The Catholic Church did not start with Christ.” Busa moingon ang mga Ministro nga giangkon kuno sa Paring Katoliko nga ang Santa Iglesia wala magsukad ni Cristo.
Usa kini ka pagpanlimbong sa mga ministro, sanglit wala gihapon nila tiwasa sa pagbasa ang buot pagpasabot sa pari. Ang gipasabot ni Padre Daniel Lord nga ang Katoliko wala magsukad ni Cristo mao ang buluhaton alang sa kaluwasan, nga sa wala pa matukod ni Cristo ang Santa Iglesia Katolika, ang buluhaton sa kaluwasan nagsugod na bisan pa sa panahon sa unang ginikanan nga sila si Adan ug si Eva. Apan kon atong basahon ang pahina 68 sa maong libro, ang pari nag-ingon: “Who is the founder of the Catholic Church? The God of nature and the God of Grace is the founder of the Catholic Church.” Tin-aw nga ang Dios maoy nagtukod sa Santa Iglesia. Lamang ang pagtukod niini isip kapunongan nga lawas ni Cristo (Efeso 5:23) diha na sa pag-ingon ni Jesus sa Mateo 16:18, nga nagkanayon: “pagatukoron ko ang akong iglesia ug bisan ang ganghaan sa Hades dili makadaog kaniya.”
Lain pang librong Katoliko nga gamiton sa mga Minstro, mao ang, PAGEANT OF THE POPES by John Farrow sa page 3, nagkanayon kini: “The Church was born and it was in being but in those very first days it was not yet catholic.” Busa moingon ang mga Ministro nga giangkon kuno nato nga dili Katoliko ang nahimugso nga iglesia.
Wala gihapon nila kini tiwasa sa pagbasa. Ang gipasabot nga dili pa Katoliko kadtong pagtuo sa mga Judeo (Judaism) nga walay labot ang mga hentel. Ania ang sumpay sa pagpasabot ni Farrow sa page 3 nga wala nila tiwasa sa pagbasa: “For long centuries their composite heritage of religion and race had been jealously guarded by the Jews.”
Apan ang iglesia nga gitukod ni Jesus dili lang alang sa mga Judeo kon dili alang sa tanan, busa Katoliko na kining daan. Sama nga ang kamoting bagon sa unang adlaw pa sukad sa pagtanom sa uma daan na kining kamoting bagon bisan og wala pa ang iyang buhat sa pagkatay sa kaumahan.
Sa maong pahina (page 3) si Farrow miingon:“…event that proved to be of the highest historical importance, the act that marked the development of the Church into the international and inter-racial society which from that time on has offered to all, no matter what race or rank.”
Ilang gamiton usab ang libro ni Padre Edward K. Taylor, C.M.S. nga, ROMAN CATHOLIC, sa page 3, kini nagkanayon: “Catholic was first used by St. Ignatius, bishop Antioch in Syria who was martyred about A.D. 110. It was to stress the unity of the universal Church that St. Ignatius invented the name.” Moingon dayon ang mga Ministro ni Manalo nga si St. Ignatius diay ang nag-imbinto sa ngalang Katoliko busa dili si Cristo.
Usa gihapon kini sa kapagpanglingla, sanglit kon atong sugdon sa pagbasa ang pahina 3, si Padre Taylor nag-ingon: “ ‘Catholic’ is the ancient name by which the Church of Christ has been known for nineteen centuries,”. Klaro ang pagpasabot ni Padre Taylor nga ang pulong “Katoliko” maoy usa ka karaan nga ngalan nga ang Iglesia ni Cristo naila na niini sukad sa napulog siyam ka gatusan ka mga ka tuigan.
Sama nga sa tuig A.D. 56, si San Pablo maoy unang migamit sa pulong nga, “iglesia ni Cristo” sa iyang sulat sa taga-Roma. Si San Ignacio isip tinun-an ni San Juan maoy unang migamit sa pulong, “Katoliko” agig pagpaila nga ang matuod nga iglesia ni Cristo mulokop gayod sa tibuok kalibotan busa kini Katoliko.
Ang libro ni Fr. Juan Trinidad, S.J. gamiton usab sa mga ministro sa ilang pagpanikas og mga kalag. Ang THE CHURCH OF CHRIST AND OTHER PROTESTANT SECTS, page 24 to 25, nag-ingon: “Secondly, the name of the Catholic Apostolic Roman Church did not come from Jesus Christ.” Busa ang mga Ministro moingon nga si Padre Trinidad nag-angkon kuno nga ang ngalang Iglesia Katolika Apostolika Romana wala gayod kuno magagikan kang Cristo.
Laing tikas kini, tungod kay wala sugda pagbasa sa mga ministro ni Manalo ang nasulat sa maong libro. Ania ang gisulat ni Padre Trinidad: “Therefore, the two reasons why the preachers of the Iglesia ni Cristo are against the Catholic Roman Church: 1. First, the title “Pope” did not come from Jesus. 2. Secondly, the name of the Catholic Apostolic Roman Church did not Come from Jesus.” Tin-aw nga dili kini kaugalingong pamahayag ni Padre Trinidad, igo lang niyang gikutlo ang katarongan sa mga ministro ni Manalo sa ilang pagsupak sa Katoliko.
Sa maong pahina (page 25) nag-ingon si Padre Trinidad: “A rose by any other name will be sweet still,” kon ang bulak nga rosas bisan tawgon sa lain nga ngalan nagpabilin sa iyang kahumot. Ang matuod nga Iglesia usab sa panahon sa mga apostolis gitawag sa nagkalainlaing ngalan sama sa “Simbahan sa mga Santos”, 1 Cor. 14:33(Vulgata Latina); “Iglesia sa Judea”, Galacia 1:13; “Iglesia sa mga Hentil”, Roma 16:4 ug ang “Iglesia sa Dios”, 1Timoteo 3:13, apan mao ra kini ang iglesia nga gitukod ni Cristo.
Ang dili husto mao, nga bisan pag nganlag Iglesia ni Cristo ang pundok nga gitukod lang og tawo dili kini makapatinuod sa peke nga iglesia. Sama nga ang botelya sa Coke sudlan gani natog patis mora pod og tinuod nga Coke tan-awon; apan ang sulod niini nga patis dili motam-is tungod lang kay marka sa botelya Coke.
Apostolika, Ang ika-upat nga timaan sa Matuod nga Iglesia mao ang “PAGKA-APOSTOLIKA”, sanglit ang Katoliko mao ang tinuod nga Iglesia ni Cristo kansang kasaysayan nagsukad gayod sa panahon sa mga Apostoles.
Ang matuod nga iglesia gitukod ni Jesus sa ibabaw ni San Pedro, ang unang Santo Papa sa Simbahan. Ang Mateo 16:18-19 nag-ingon: “Busa sultihan ko ikaw: ikaw si Pedro ug ibabaw niining bato tukoron ko ang akong iglesia, ug bisan gani ang kamatayon dili gayod makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawe sa Gingharian sa Langit: ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit; ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit.”
Sa Daang Tugon si Abram ginganlan sa Dios og Abraham tungod kay siya gihimong amahan sa tanang katawhan. Sa Bag-ong Tugon usab ang ngalan ni Saulo gihulipan sa Dios og Pablo sanglit gihimo siyang apostol sa mga Hentil. Ang Dios adunay dakong tuyo sa higayon nga usbon niya ang ngalan sa usa ka tawo; sama ni Simon giusab ni Jesus og Pedro nga nagkahuloga’g “BATO”. Ang John 1:42 (CEBUANO-ENGLISH DIGLOT BIBLE) nag-ingon: “Then he took Simon to Jesus, Jesus looked at him and said, ‘Your name is Simon son of John, but you will be called Cephas.’ (This is the name as Peter and means ‘a rock’)”.
Gipahimotang ni Jesus ang iglesia sa “bato” tungod kay miingon man siya sa Mateo 16:18 nga: “….bisan gani ang kamatayon dili gayod makabuntog niini.”
Ang matuod nga iglesia sama sa panimalay sa usa ka maalamong tawo nga gipahiluna ibabaw sa bato ug sa dihang gihapak kini sa dakong unos wala gayod kini mapukan kay lig-on man ang iyang sukaranan. Ang Mateo 7:24-25 nagkanayon: “Busa ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti ug nagtuman niini mahisama sa usa ka tawo nga maalamon nga nagtukod sa iyang balay diha sa bato. Sa dihang mibundak ang ulan, ug mibaha ang mga suba, ug ang hangin mihapak ug mikusokuso niadtong balaya, wala kini matumba kay natukod man diha sa bato.”
Kining balay nga dili gayod matumba mao ang iglesia sa Dios. Ang 1 Timoteo 3:15 nag-ingon: “Apan kon malangan ako kining sulata maoy magtudlo kanimo kon unsaon nato pagkinabuhi diha sa panimalay sa Dios, nga mao ang iglesia sa buhi nga Dios, ang haligi ug ang sukaranan sa kamatuoran!”
Lig-on ang haligi sa matuod nga iglesia kansang sukaranan sa kamatuoran mao ang mga propeta ug mga apostoles. Ang Efeso 2:20-21 nagkanayon: “Gitukod kamo diha sa sukaranan nga gipahimotang sa mga apostoles ug sa mga propeta, ug ang bato nga gisukaran nga mao si Cristo Jesus. Siya ang nagsagang sa tibuok balay hangtod mahimo kining balaan nga templo sa Ginoo.”
Si Propeta Daniel nagtagna sa Matuod nga Iglesia nga dili gayod mapukan ni ang gahom mailog sa ilang katawhan ug modugmok pa kini’g mga Gingharian. Ang Daniel 2:44 nag-ingon, “Sa panahon niining mga haria ang Dios sa langit magtukod og usa ka gingharian nga dili gayod malumpag ni ang iyang gahom maagaw sa laing katawhan. Dugmokon niya kining mga ginghariana ug kini maoy ilang katapusan, ug kining gingharian mobarog hangtod sa kahangtoran.”
Ang footnote sa Daniel 2:44 sa Bibliya nga Doay Version nagmatuod nga ang gingharian nga mobarog hangtod sa kahangtoran mao ang Simbahang Katoliko. Kini nag-ingon: “the kingdom of Christ is the Catholic Church, which cannot be destroyed.”
Usa sa mga gingharian nga gidugmok sa Santa Iglesia mao ang gingharian sa paganong Roma. Bisan pa nga daghang mga santos ang nagbuhis og kinabuhi apan wala mabuntog ang Katoliko sa mga pagpanglutos; ug ang dugo sa mga balaan maoy nahimong binhi sa pagtuo nga a nakakabig sa pagka-kristiyanos sa paganong nasud. Gipamatud-an sa kasaysayan. Sa ANCIENT AND MEDIEVAL HISTORY by Francis S. Betten, page 272, nag-ingon: “All the physical force the mightiest of empires could muster was arrayed against the Church. As the world persecuted Christ, it also persecuted his followers. If we add to this the religious, moral, and social conditions prevailing in the Roman Empire, and the fact that the new religion could have no attraction to man’s natural inclinations, we gladly agree with those who see in its victory a miracle which alone would suffice to prove its divine origin.”
Apan kining Apostolikanhong timaan sa Matuod nga Iglesia, tuison pag-ayo sa mga Ministro ni Manalo. Ipatuo sa I.N.C. nga ang Katoliko kuno mao ang mibiya sa pagtuo ug nagpatalinghog kuno sa malimbungong espiritu.

Advertisements

12 Responses to “Usa ra ang Tinuod nga Iglesia By: Wendell Talibong ‘CFD’”

 1. maayong adlaw sa inyong tanan, gosto ko nga matabangan ninyo ang Catolico sa
  Angola nga magtukod ug CFD.

  kay kusog kaayo very active dinhi ang

  Saksi ni Jehovah, igreja universal de Deus nga morag founded from Brasil,
  ug uban pa. basaha ninyo ang akong email ug ,,,ngano nga ang catolico diri mora ug migamay mga 50%..

  lahi niadto sa panahon pa sa Portuguese colony.

  Palihug tubaga ning akong hangyo for confirmation,,,, palihug.

  Dear CFD Head office,

  Gusto ko lang po na makatulong , dito po sa Angola kaya dumadami ang lumipat na sa ibang simbahan

  Ay paliit ang porcento ng catolico, dahil sa mga sunmosonod na pamamaraan,

  Dito maraming very active na Protestante.

  Dito sa Catolico kung magpabinyag ka kung hindkasal ang parents hindi puede na binyagan ang anak at dapat
  Ang isa sa ninong or ninang ay kasal;
  ( kaya yong magpabinyag na katoliko na hindi kasal lilipat na lang sa ibang simbahan dahil open sa kanila )
  Hindi naman kasalanan sa bata , di ba ? …nasa guerra at hirap na buhay at marami ang hindi kasal .

  Ang binyag lang dito araw ng Linggo , wala silang FIESTA na gaya sa pinas na pagfiesta marami ang nagpapabinyag
  At or mass baptism . open ang binyag.

  Wala silang grupo na gaya sa pinas na Catholic Faith Defender na nagdedepensa .

  Angola ay dating Portuguese colony at ngayon ang salita nila ay portuguese,
  Sa bibliya ng Catolico dito sa Angola ( baka lahat na Potuguese speaking na bansa ,Angola ,Brasil, Mozambique , Sao Tome /Prencipe , Cabo verde , Guine Bisau , Timor Leste at Portugal ) ay ginagamit pa ang salita na JEHOVAH lalo na sa Old testament kaya malakas at Very active ang saksi ni Jehovah dito sa mga Bansa na ito ,
  Sinasakyan nila ang catholic bible dahil , hanggang ngayon gumamit ng WORD Jehovah,

  Maliban dito maraming protestante na galing sa brasil ang mas popular , Igreja Universal de Deus parang made in Brasil,

  At saka ang Catolico ay wala silang mga school na na gaya sa pilipinas na , Holy Cross, Notre dame or Ateneo, na mga pari at madre ang Nag tayo.

  Dapat na gayahin nila sa pilipinas ang sistema nila para dadami pa ang Membro at followers

  Brasilian preachers are very popular here , in Igreja Universal, Watch tower at iba pa,

  Ang Angola ay noon pang 2002 nagkaroon ng peace time since 1975 , most of former Portuguese colony
  Nagkaroon ng independence lang noong 1975. tomer, Angola, Mozambique, Cabo Verde, sao Tome/princepe at Guine Bissau.

  Sana naintindihan ninyo ang explanation ko , binanggit ko na sa isang pari dito pero walang ring nangyari

  KAYO NA HO ANG MAGPADALA SA PAPA sa Vatican na dapat nating tulungan ang Angola sa pagtuturo
  Sa tamang TURO NI HESUS Cristo, at babalik sa lumang average na membro sa catolico.

  We must ask and put as an URGENT matter regarding former Portuguese colony countries specially Angola.

  At sana nakuha ninyo yong ibig sabihin sa sulat ko.

  Nagmamahal
  Emmanuel A. Tanduyan

 2. catholicfaithdefender said

  Kapatid na Emanuel,

  Kapatid nabasa na namin ang mga hinanaing mo, asahan mong ang agad na reaksyon namin sa iyo kahit nasa ibang bansa pa ang Angola. Yahaan mo brother I will told brother Socratez Fernandez reganding your problems.

  Brother wala bang apologetics books jan??

  ano ba ang lingwahi jan??

  Brother saan bang bansa ang Angola???

  salamat..

 3. Salamat brod,

  Ang Angola ay nasa west Africa, at ang salita nila ay Portuguese, nagkaroon sila ng independecia noong 1975 , from Portuguese, at nagkaroon sila ng GUERRA sila -sila lang , from 1975 to 2002,

  Baka sa ngayon ang catolico nasa less than 50% na lang, mora bag way asenso Mikunhod hinoon,…..
  Daghan diring mga pari nga brasilian , ( Brasil is also speak Portuguese) Naa sab catolico nga pari pero mora lang ug 2 ka pari , Pero , dili sila ka pugong sa mga ubang simbahan nga kusog kaayo nga ningdaghan,,,,

  1.) Igreja Universal de Deus …. maybe it founded in Brasil.
  2.) Testemunha de Jehovah….
  This first 2 is very active ,,,,, their all preachers are Brasilians.

  3.) Methodesta Unida
  4.) some churches founded from Democratico Republica do Congo ( former ZAIRE country)
  5.) And church that is founded here in Angola .
  6.) some various Evangelical and Baptist churches
  7.) some Pinoy Iglesia ni cristo member and Born Again.

  Dapat atong tabangan ang Angola, ug uban pang Portugueses speaking countries Labina ang BRASIL ug Portugal , Tingali sa BRASIL ug Portugal walay catholic Faith Defender,…..Dapat ang buhaton mao … TRANSLATIONS OF CATHOLIC TEACHING in PORTUGUESE language for CATHOLIC FAITH DEFENDER.

  Brasil and Portugal should be LEARNED about CFD teaching system Because, this 2 nations is very influential in Angola and other Portuguese speaking countries , LALONG-LALO NA SA BRASIL, we must teach Brasil as CFD.

  Sa ako nang napahayag sa una nakong email, ningkunhod pagaayo ang catolico diri tungod sab sa ilan pama-agi .

  SA Marso 2009 moduaw ang santo PAPA diri, dapat ma-coincede o mas sayo pa Ang CFD nga moabot diri.

  Please, click this site:

  http://www.proz.com/kudoz/english_to_portuguese/religion/2934103-worldwide_church_of_god.html

  ug kini usab nga web site:

  http://www.iurdportugal.com

  ug ang Testemunha de Jeova portugal and Brasil.

  Igsoon
  Emmanuel

 4. Kapatid,

  Dapat seguro magtayo ng ibang web site ang CFD
  Na gawing http://www.catholicfaithdefenderinternational.com or
  http://www.cfdi,com

  para lahat na tanong at answer and catholic doctrine/teaching
  that comes from other language
  like Spanish, Portuguese, French, and English, Kasi dito Lang sa AFRICA
  majority former colony countries are ,French and Portuguese,
  and the protestants are very active.

  para masagot tanan , this is my idea. Within one site only.

  Tanong:1
  Dito sa Angola , marami ang nagsabi sa akin na tama daw
  Ang JW kasi ,pati catolico gumamit rin sa WORD Jeova
  Or Jehovah …>>> ano ba ang isasagot ko ? please,
  Help me to explain to them,

  Tanong:2
  Ngano man nga ang JW gibawal sa ila ang Blood transfusion ?
  kay sa ilaha morag mas maayo pa ang
  mamatay o magrabe basta dili lang
  blood transfusion.
  Palihug ,taga-I ko ug tubag.

  Brod,
  Emmanuel

  • catholicfaithdefender said

   Brad… magkaiba ang Jeova sa Jehova….. ang Jehova ay invento lamang yan…

   at ang mga Jehova’s witness ay umamin sa kanilang magazine na mali ang word na jehova….

 5. Bro,

  tinuod ba nga si saint andrew apostol ang founder or father of Orthodox catholic ?..

  ako lang ning nabasa busa , ako lang
  ipa-confirm .

  Bro.Emmanuel

  • catholicfaithdefender said

   Bro,

   Roman Catholic is Orthodox….

   Ang mga Orthodox na mga kapatid natin ay naitatag sa pamamagitan ng schismatics bishops noong 11th Century…

   Ang mga orthodox na mga Kapatid natin ay may 99% ang katulad ng Doctrina sa Atin mga Roman Catholics…(Ito ay opinion kolang)

   Regards,

   G-one

 6. Dodge said

  Mga kapatid, ang Orthodox Catholic at One, Holy, Catholic and Apostolic Church ay nagkakaisa sa ating pananampalataya pero hindi ito tinatawag na denomination ng ating Iglesya bagama’t ang One Holy, Catholic and Apostolic Church ay siyang itinatag ni Kristo. Kaya nga tayo ay isang tunay na Iglesya, katawan ni Kristo, one flock, one shepherd and one people.
  Hindi dapat magkaroon ng pakahiwa-hiwalay katulad ng mga Protestante na may mahigit 33,000 denominations.

  May God bless and keep our our Pope and to all faithful servants of God. Pax et Bonum!

 7. Dodge said

  Good day to you brother Emmanuel.

  Tungkol sa tanong ng ilan tungkol sa Jehovah’s Witnesses, ang relihiyon na ito ay itinayo ni Charles Taze Russel noong 1879 na siyang isang negosyante ng Pennsylvania.

  Kapatid, ang tunay na relihiyon ang siyang itinatag ni Kristo hindi itinatag ng isang tao lang. At tanungin mo sila mga JWs, kung kailan sila naging saksi ni Jehovah (God)? Yon lang.

  God bless you and Pax!

 8. athan said

  The Catholic Church is clear in the Bible. Catholic means “Universal or FOR ALL THE NATIONS” . Jesus testified that his Church would be called Catholic.

  “My House will be called House of Prayer FOR ALL THE NATIONS” (Mark 11:17)

  We all know that this House means the Church. (1 Timothy 3:15)

  i really dont know why other sects do not understand this.

  -Beltran, O.P.

 9. Aggie said

  Hiya – I found this website by mistake. I was looking in Google for Antivirus software that I had already purchased when I came upon your site, I must say your site is really informative, I just love the theme, its amazing!. I don’t have the time today to fully read your entire site but I bookmarked it and also signed up for your RSS feed. I’ll back around in a day or two. Thanks again for a cool site.

 10. dodge said

  @ Aggie

  God bless you and Pax et bonum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: