Catholic Faith Defender

JOHN. 8:32 “et cognoscetis veritatem et veritas liberabit vos”

Ang Krus Patik Ba Sa Mananap Nga Mapintas? By Wendell Talibong

Posted by catholicfaithdefender on March 13, 2008

Pagsupak:
Ang krus ug ang pagpanguros sa Simbahang Katoliko maoy timaan sa mananap nga mapintas. Ang Pinadayag 13:16 nagkanayon: “Gipugos sa mananap nga mapatikan ang tanang tawo, inila ug dili inila, dato ug kabos, ulipon ug dili ulipon, diha sa tuo nilang kamot ug agtang.”
Busa tin-aw nga ang katumanan niini mao ang Katoliko sanglit kon manguros kamo gigamit man ninyo ang tuong kamot ug dayon ibutang sa inyong agtang.
Kini atong mabasa sa librong Katoliko nga Religion: Doctrine and Practice, by Rev. Fr. Francis B. Cassily, p. 341, nga nagkanayon: “In making the sign of the cross, we place the extended fingers of the right hand on the forehead.”
Lain pang librong Katoliko ang nag-angkon nga ang pagpatik sa agtang ug sa tuong kamot maoy timaan sa Anti-Cristo. Ang Pasion Candaba, 1960 ni Padre Aniceto dela
Merced, p. 207, kini nag-ingon: “Ipaguutos mag quintal sa noo o canang camay sucat pagca quilalanan na sila nga, I, campong tunay nitong Anti-Christong hunghang.”
Si Cardinal Gibbons miangkon nga ang pagpanguros wala gitudlo sa Bibliya. ANG PANANAMPALATAYA NG ATING MGA NINUNO ni James Cardinal Gibbons, p. 10 nag-ingon: “Si Tertuliano, na nabuhay ng ikalawang siglo ng kapanahunang Kristiano, ay nagsabi ng ganito: ‘Sa lahat ng gawain namin, sa pagpanhik o pagpanaog, sa pagbibihis, sa paghuhugas, sa pagkain, bago matulog, ay kinukurusan namin ang aming mga noo. Ang mga gawaing ito’y tunay ngang di iniuutos ng tahasan ng Kasulatan; datapuwa’t iniuutos ng tradisyon, pinagtitibay ng kaugalian, ginaganap ng pananalig.’”
Laing pari nga Katoliko nga si Padre Clement H. Crock, ang mipatin-aw, nga sa wala pa si Cristo, ang krus gigamit na sa pagsilot sa mga kriminal ug nagsimbolo kini sa kaulawan.
Ang Discources on the Apostles’ Creed, p. 16 nagkanayon: “Before the time of Christ the cross was the symbol of shame, ignorance, the noose, or the electric chair, it was the instrument for the execution of the worst criminals as a symbol of disgrace before the whole world.”
Klaro nga ang krus simbolo gayod sa kamatayon kay sa panahon sa Merkules sa Badles, ang pari moingon: “Memente, homo, qui pulvis es et in pulverem reverteris.” Nga ang hubad nag-ingon: “Hinumdumi, tawo, nga ikaw gikan sa abog ug sa abog ka usab mopauli.”
Nganong gisimba man usab ninyong mga Katoliko ang krus sanglit ang liturhiya sa Biyernes Santo mag-awit niining mosunod: “Ecce lignum crusis, in quo salus mundi pepindit. Venite Adoremus.” Nga sa ato pa, kini nag-ingon: “Tan-awa, ang kahoy nga Krus, kang kansang gibitay ang kaluwasan sa Kalibotan. Dali kamo ug simbahon ta siya.”
Kon ang imong amahan gipusil ug unya namatay, kuhaon ba ninyo ang bala nga nakapatay sa inyong amahan ug ikulintas sama sa krus nga gikamatyan sa atong Ginoo?
Unsay imong ikasulti niini?
Tubag:
Ato kining tubagon sa punto por punto gayud. Ang gihisgutan ni San Juan sa Pinadayag
13:16, dili mao ang krus nga gibatbat ni Padre Francis B. Cassily, S.J. sa iyang librong, Religion: Doctrine and Practice, p. 341. Sanglit kon atong basahon ang Pinadayag 13:17, kini nag-ingon: “Walay makapamalit ug makapamaligya gawas niadtong may patik sa ngalan sa mananap o sa numero nga simbolo sa maong ngalan.”
Kon ang krus ug ang pagpanguros pa maoy katumanan niini, nahitabo ba sa kasaysayan nga gidid-an ang si bisan kinsa sa pagpamaligya ug sa pagpamalit kon dili mahibalong manguros? Wala gayud. Kay ang gihisgutan ni
San Juan nga patik dili man ang krus kon dili ang timaan sa mananap nga mapintas nga nagsimbolo sa ngalan sa usa ka tawo nga 666. Ang Pinadayag 13:18 nagkanayon: “Salabtunon kini. Ang maalam makasabot sa kahulogan sa numero sa mananap kay ang numero simbolo man sa ngalan sa usa ka tawo. Ang numero niini 666.”
Nan, kinsa may maayong laki nga makahimo sa pagkwenta sa krus aron mosibo kini sa numero nga 666?
Angayan natong masayran nga ang katawhan sa Dios sukad pa sa Daang Tugon adunay patik sa ilang agtang ug sa tuong kamot. Ang Deuteronomio 6:7-9 nag-ingon: “Ituslo kini sa inyong kabataan. Hisgoti kini kon anaa kamo sa inyong balay, o magpanaw kamo, o sa dayon na sa inyong katulog ug sa pagmata ninyo sa buntag. Ibugkos kini sa inyong kamot ingon nga ilhanan ug ibutang ingon nga ilhanan sa inyong agtang. Isulat kini sa pultahan sa inyong balay ug diha sa inyong mga ganghaan.”
Ang krus mao gayud ang timaan sa katawhan sa Dios. Ang Ezekiel 9:-6 (Bibliya sa Kristohanong Katilingban), nagkanayon: “Unya, ang Himaya sa Diyos sa
Israel misaka gikan sa Kerubin nga nahimutangan niini ug miadto sa tugkaran sa balay. Gitawag ni Yahweh ang tawo nga nagbisti’g lino nga nagdala sa gamiton pagsulat diha sa iyang kilid. Miingon siya: ‘Agi sa tunga sa syudad, sa Jerusalem, ug markahi sa krus ang agtang sa mga lalaki nga nanghupaw ug nag-agulo tungod sa tanang ngil-ad nga nahimo dinhi. Nadungog ko siya nga miingon sa uban: ‘Karon makaagi ka sa Syudad sunod niya ug pamatya sila. Ayaw’g tan-aw nila sa kaluoy. Ayaw’g pakita og kaaghop, niining tanan sa mga tigulang nga lalaki, sa mga batan-ong lalaki, sa mga birhen, sa mga kabataan ug sa kababayen-an, apan ayaw tandoga ang dunay timaan sa krus.”
Busa kon atong tibawason sa pagbasa ang Religion Doctrine and Practice, p. 341, kini nagkanayon: “In making the sign of the cross we place the extended fingers of our right hand on the forehead and say the words, ‘In the name of the Father’; then we bring our hand to our breast and say, ‘and of the Son’; and while bringing our hand from the left to the right shoulder we say, ‘and of the Holy Ghost,’ and add ‘Amen.’

Pinaagi sa pagpanguros gidala nato sa atong lawas ang patik sa timaan ni Jesus. Ang Galacia 6:17 (King James Version), nag-ingon: “Sukad karon, wala na untay si bisan kinsa nga magsamok kanako; kay gidala ko nga patik sa akong lawas ang timaan ni Jesus.”
Ang krus sa atong Ginoo takos gayud nga ipasigarbo. Ang Galacia 6:14 (Maayong Balita), nagkanayon: “Apan alang kanako magpasigarbo lamang ako sa krus sa atong Ginoong Jesu-Cristo ….”
Ang timaan sa mananap nga mapintas sa Pinadayag 13:17 ug dili ang pagpanguros maoy gipasabot ni Padre Aniceto dela Merced sa iyang librong Candaba, pahina 207, nga nag-ingon: “Ipag-uutos mag quintal sa noo o canang camay sucat pagca quilalanan na sila nga, I, campong tunay nitong Anti-Christong hunang.” Tin-aw nga dili gayud ang pagpanguros maoy gipasabot sa pari sanglit walay si bisan kinsa nga makapamalit ug makapamaligya gawas niadtong dunay patik sa anti-cristo, ug wala mahitabo sa kasaysayan sa kalibotan nga dili tugotan ang si bisan kinsa sa pagpalit ug pagpamaligya kon dili mahibalong manguros.
Ang krus mahinungdanon sa kinabuhi sa Kristiyanos. Ang 1 Corinto 1:18 nagkanayon: “Kay ang mensahe mahitungod sa kamatayon ni Cristo didto sa krus binuang alang niadtong wala maluwas; apan kanatong giluwas, gahom kini sa Dios.”
Sa Daang Tugon ang katawhan sa Dios adunay patik sa agtang ug sa ilang kamot. Ang Exodo 13:16 nag-ingon: “Kining maong seremonyas nahimong usa ka tigpahinumdom, usa ka timaan diha sa among kamot o usa ka patik sa among agtang, kay giluwas man kami sa GINOO gikan sa Ehipto pinaagi sa iyang talagsaong gahom.”
Maingon nga nahimong patik sa agtang ug sa kamot ang timaan nga nagpahinumdom sa katawhan sa Dios sa dihang giluwas sila gikan sa Ehipto; ang krus usab nahimong timaan sa sumusunod ni Jesus. Ang Mateo 16:24 nagkanayon: “Unya miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, ‘Ang buot mahimong akong tinun-an kinahanglan nga hikalimtan niya ang iyang kaugalingon, pas-anon niya ang iyang krus, ug mosunod siya kanako.”
Busa sa Bag-ong Tugon ang katawhan sa Dios adunay timaan sa ilang agtang. Ang Pinadayag 22:3-4 nag-ingon: “Anaa sa siyudad ang trono sa Dios ug sa nating karnero, ug simbahon siya sa mga alagad niya. Nakakita sila sa nawong niya ug ang iyang ngalan isulat sa ilang agtang.”
Ang Dios nga gipadayag nato sa pagpanguros mao ang Santisima Trinidad kun usa ka Dios diha sa tulo ka managlahing persona. Ang 1 John 5:7, (King James Version) nagkanayon: “For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost: and these three are one.”
Ang pulong nga atong gilutok sa pagpanguros mao ang pulong nga gikan ni Jesus. Ang Mateo 28:19 nag-ingon: “Busa panlakaw kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibotan ug himoa sila nga akong mga tinun-an, ug bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Epiritu Santo.”
Tungod sa sagradong timaan, si Jesus nakaila sa iyang mga karnero. Ang Juan
10:15 nag-ingon: “Ako ang maayong magbalantay sa karnero. Ingon nga ang Amahan nakaila kanako ug ako nakaila sa Amahan, nakaila usab ako sa akong mga karnero ug sila nakaila kanako.”
Kini ang hinungdan nga manguros gayud kita sa higayon nga molabay kita’g simbahan tungod kay nakaila kita sa sulod sa tabernakulo nga mao ang matuod nga lawas ug dugo ni Cristo. Ug sa atong pagpanguros atong gipadayag ang timaan sa pagkakristiyanos ug gisangpit nato ang misteryo sa atong pagtuo, ang Santisima Trinidad.
Kanang giingon ni James Cardinal Gibbons sa pahina 10 sa iyang PANANAMPALATAYA NG ATING MGA NINUNO, nga nagkanayon: “Si Tertuliano, na nabuhay ng ikalawang siglo ng kapanahunang kristiyano, ay nagsabi ng ganito: ‘Sa lahat ng gawain namin, sa pagpanhik o pagpanaog, sa pagbibihis, sa paghuhugas, sa pagkain, bago matulog, ay kinukurusan namin ang aming mga noo. Ang mga gawaing ito’y tunay nga di iniuutos ng tahasan ng Kasulatan; datapuwat iniuutos ng tradisyon, pinagtitibay ng kaugalian, ginaganap ng pananalig.” Wala kini magpasabot nga sayop na ang pagpanguros sanglit ang tradisyon maoy nagmatuod ug giingon nga wala gitudlo sa Bibliya.
Angayan natong masayran nga ang Bibliya bunga sa tradisyon ug ang mga apostoles nagtudlo’g tradisyon. 1 Corinthians 11:2, (New American Bible) nagkanayon: “I praise you because you always remember me and are holding fast the traditions just as I handed them on to you.”
Sanglit gawas sa mga sinulat nga gitudlo sa mga apostoles ilang gimando nga atong dawaton usab ang ilang tradisyon. 2 Thessalonian
2:15 (The Gideons) nag-ingon: “Therefore, brethren, stand fast, and hold the traditions which ye have been taught, whether by word, or our epistle.”
Busa dili sa letra por letra ang tanang pagpanudlo sa Santa Iglesia. Ang 2 Corinto 3:6 (King James Version) nagkanayon: “…dili sa letra, kon dili sa Espiritu; kay ang letra nagapatay, apan ang Espiritu nagahatag og kinabuhi.”
Kanang giingon sa mga Ministro ni Manalo nga giangkon kuno sa Katoliko nga ang krus nagsimbolo sa kaulawan ug gigamit sa pagsilot sa mga kriminal, usa kini ka paglubag sa buot ipasabot ni Fr. Crock sanglit wala man nila tiwasa sa pagbasa ang page 16 sa Discourses on the Apostles’ Creed.
Ania ang gisulat ni Fr. Crock: “Before the time of Christ the cross was the symbol of shame, ignorance and dishonor. Like the guillotine, the noose, or the electric chair, it was the instrument for the execution of the worst criminals. The cross was branded upon the forehead of criminals as a symbol of disgrace before the whole world. But once Christ had foretold that ‘I, if I be lifted up from the earth, will draw all things to Myself,’ the cross was no longer destined to remain the disgraceful symbol of infamy. With His Crucifixion, the cross was become the symbol of honor, the standard of Christian faith, the symbol of salvation.” Busa tin-aw nga sa panahon ni Cristo ang krus nahimong simbolo sa kaluwasan. Ang 1 Corinto
1:18 nagkanayon: “Kay ang mensahe mahitungod sa kamatayon ni Cristo didto sa krus binuang alang niadtong wala maluwas, apan kanatong giluwas, gahom kini sa Dios.”
Tungod niini si San Pablo nagpasigarbo sa krus ni Jesus. Ang Galacia 6:14 nag-ingon: “Apan alang kanako magpasigarbo lamang ako sa krus sa atong Ginoong Jesu-Cristo…”
Kay ang krus gihimo ni Jesus nga timaan sa iyang mga sumusunod. Ang Mateo 16:24 nagkanayon: “Unya si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, ‘ang buot nga mahimong akong tinun-an kinahanglan nga hikalimtan niya ang iyang kaugalingon, pas-anon niya ang iyang krus ug mosunod kanako.’ ”
Ang Bibliya nga hubad sa mga Protestante nagtudlo nga gikinahanglang mobasa kita sa mga libro sa kasaysayan.
Ang Job 8:8 (The Living Bible) nag-ingon: “Read the history books and see..”
Ang kasaysayan nag-asoy usab nga ang krus ug ang timaan sa krus (pagpanguros)
usa ka karaang pagtulon-an sukad pa sa panahon sa mga Apostoles ni Cristo. Ang EUROPE BEFORE MODERN TIMES by O’Brien, page 194, kini nagkanayon: “Other Features of the Early Church. The sign of the cross and the veneration of the bodies of martyrs come from most ancient times. Sunday was kept holy from the time of the apostles.”
Kanang giingon nga ang krus simbolo sa kamatayon kay sa Merkoles sa Badlis, ang pari moingon: “Memente, homo, qui pulvis es et in pulverem reverteris.” Nga ang hubad nagkanayon: “Hinumdomi, tawo, nga ikaw gikan sa abog ug sa abog usab ka mopauli.” Kini nga pulong gikutlo sa Genesis 3:19, nga nag-ingon: “…Hinimo ka gikan sa yuta ug sa yuta ka mopauli.”
Tinuod nga sa panahon sa kamatayon ang atong lawas mopauli sa abog apan tungod sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesus ang atong kalag mopauli sa Amahan. Ang Tobias 4:3 (Vulgata Latina) nagkanayon: “Sa dawaton na sa Dios ang akong kalag, ilubong ang akong lawas.”
Busa kadtong kamatayon nga walay pagkabanhaw kaniadto gihataga’g paglaom pinaagi sa kamatayon sa krus ni Cristo. Ang Juan
3:14 nag-ingon: “Ingon nga giisa ni Moises ang bitin nga tombaga didto sa kamingawan, ang bitin nga tombaga nga gibutang sa tukon, ang anak sa tawo kinahanglan nga iisa usab. Aron ang tanan nga motuo kaniya makabaton og kinabuhi nga walay kataposan.”
Kanang giingon sa Biyernes Santo nga: “Ecce lignum crusis, in quo salus mundi pepindit. Venite Adoremus”, nga ang hubad niini nagkanayon: “Tan-awa, ang kahoy nga Krus, kang kansang gibitay ang kaluwasan sa kalibotan. Dali kamo simbahon ta siya.” Wala kini magpasabot nga ang krus sa iyang pagkakahoy maoy gisimba nato kondili ang gilarawanan niini nga mao ang nagpakatawong Dios ug midupa sa krus.
Sama pananglit sa bandila sa atong nasod, daghang mga sundalo, polis ug mga magtutudlo ang mosaludo sa bandila. Wala kini magpasabot nga ang pagka-panapton sa bandila maoy gitahod kondili ang simbulo niini.
Sama pananglit nga ang mga anak ni Jacob nga misimba sa tumoy sa iyang sungkod wala kini magpasabot ang sungkod na ni Jacob maoy ilang Dios kondili ang Dios mismo nga gisimbolohan sa sungkod ilang amahan. Ang Hebreo 11:21 (Vulgata Latina) nagkanayon: “Tungod sa pagtuo gipanalanginan ni Jakob, sa namatay na siya, ang tagsatagsa sa mga anak ni Jose; ug nagsimba sa tumoy sa iyang sungkod.”m

Advertisements

One Response to “Ang Krus Patik Ba Sa Mananap Nga Mapintas? By Wendell Talibong”

  1. Geraldine Marapao said

    Ame,,I love lord,,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: