Catholic Faith Defender

JOHN. 8:32 “et cognoscetis veritatem et veritas liberabit vos”

IGLESIA KATOLIKA: Mao ba Ang Babilonia o Babaye sa Kangil-aran?

Posted by catholicfaithdefender on April 3, 2008

IGLESIA KATOLIKA: Mao ba Ang Babilonia o Babaye sa Kangil-aran?  By Bro. wendell Talibong

Pagsupak:
Dili ba tinuod nga ang Iglesia Katolika mao ang Babilonia kon ang Babaye sa kangil-aran? Ang Biblia, ang mga Kasaysayan ug bisan ang mga Librong Katoliko nagmatuod niini.
Ang Pinadayag 17:1, (King James Version), nga nag-ingon: “Ug ang usa sa pito ka mga manulonda nga may pito ka mga panaksan miabot ug miingon kanako, ‘Umari ka, ipakita ko kanimo ang hukom batok sa bantugang dautan nga babaye nga naglingkod ibabaw sa daghang katubigan.’”
Ang babaye mao ang iglesia. Ang 2 Corinto 11:2, kini nag-ingon: “Nangabugho ako alang kaninyo sama gayod sa Dios kay sama man kamo sa putli nga dalaga nga akong gisaarang ipakasal sa usa lamang ka lalaki nga mao si Cristo.”
Ang katubigan nagkahulogan og mga nagkalainlaing pinulongan sa katawhan sa daghang mga nasod. Ang Pinadayag 17:15, (King James Version), nagkanayon: “Ug siya miingon kanako, ‘Ang imong nakita nga mga tubig, diin naglikod ang dautang babaye, kini mao ang mga tawo ug ang mga panon ug ang mga kanasuran ug ang mga pinulongan.’”
Ang iglesia nga milukop sa kanasoran mao ang Simbahang Katoliko. Ang librong Katoliko nga Siya ang Inyong Pakinggan: Ang Aral na Katoliko, ni Fr. Enrique Demond, S.V.D., sa pahina 85, kini nag-ingon: “The Roman Church alone is truly Catholic. The meaning of the word Catholic is universal.”
Ang maong babaye adunay pito ka ulo ug napulo ka sungay. Ang Pinadayag 17:3, (King James Version), nagkanayon: “Ug iya akong gidala diha sa Espiritu ngadto sa usa ka kamingawan, ug didto nakita ko ang usa ka babaye nga nagkabayo sa usa ka mapintas nga mananap nga napula nga nalukop sa mga ngalan nga masipad-anon, ug kini may pito ka ulo ug napulo kabuok sungay.”
Ang Kasaysayan nagmatuod nga ang pito ka ulo nagkahulogan og pito ka bukid ug ang bugtong nasod sa kalibotan nga adunay pito ka bukid mao ang nasod sa Roma. Ang Modern Times and the Living Past, page 201, nagkanayon: “The only City in the World that there are seven mountains is Rome.”
Ang Roma mao ang Babilonia sumala pa sa Footnote sa 1 Pedro 5:13 sa Vulgata Latina Biblia, usa ka Katolikong Biblia, kini nag-ingon: “Babilonyah-nga mao ang Romah sa mga Sesar.”
Nan, kay ang Babilonia mao man ang Roma, ang iglesia nga nagdala sa ngalan sa Roma mao ang Romano Katoliko. Ang librong Katoliko nga DISCOURSES ON THE APOSTLES CREED by Rev. Clement H. Crock nag-ingon: “In 1870, at the Vatican Council, the name ‘Roman Catholic Church’ was proposed, but it was rejected. The bishops assembled unanimously decided upon this official name: ‘The Holy Catholic Apostolic Roman Church.’ ”
Busa gikinahanglan gayod nga mogawas kita sa Romano Katoliko. Ang Pinadayag 18:4, (King James Version) nagkanayon: “Unya nadungog ko gikan sa langit ang laing tingog nga nag-ingon, ‘Gomuwa kamo kaniya, mga tawo ko, aron dili kamo maapil sa iyang kasal-anan, aron dili kamo makaambit sa iyang mga hampak.’”
Unsay imong ikasulti niini?
Tubag:
Usa kini ka paglubag sa kamatuoran sanglit dakong sayop ang interpretasyon sa mga Ministro sa Pinadayag 17:1-15, nga ang babaye nagkahulogan og iglesia. Kon atong ipadayon ang pagbasa sa bersekulo 18, tin-aw nga ang gihisgutang babaye nagkahulogan og siyudad. Ang Pinadayag 17:18 nag-ingon: “Ug ang babaye nga imong nakita mao ang bantugang siyudad nga nagahari sa mga hari sa yuta.”
Ang bantugang siyudad nga adunay pito ka ulo nga nagsimbulo og pito ka bukid mao ang Paganong Roma. Ang ANCIENT AND MEDIEVAL HISTORY by Francis S. Betten, page 160-161, kini nag-ingon: “ROME UNDER KINGS, The City on the Seven Hills. …Before the year 510 B. C. Rome had acquired by wars with the neighboring Etruscans, Sabines, and Latins the whole south Bank of the Tiber from the sea to the sea to the highland.”
Ang Paganong Roma mao ang siyudad nga gibantog sa mga hari sa yuta kaniadto. Ang KASAYSAYAN NG DAIGDIG Ikaapat na Edisyon ni Dra. Sonia M. Zaide, pahina 63-64, nagkanayon: “Panahon ng Katanyagan ng Rome. Ang komersyo ng Rome ay nakarating sa pinakamalayong panig ng mundo.”
Ang mga tawo sa Roma sa panahon sa mga apostoles nabahin sa duha nga mao ang Romanhong Pagano ug ang mga Kristiyanos nga midawat sa Ebanghelyo ni Cristo ug nagpasakop sa Simbahang Katoliko. Ang NEW ENCYCLOPEDIA BRITANICA Vol. X, page 146, kini nag-ingon: “Roman Catholicism, a Christian church characterized by its uniform, highly developed doctrinal and organizational structure that traces its history to the Apostles of Jesus Christ in the 1st century AD. The history of the Roman church in the early, pre-Constantinian period is essentially that of a small sect composed of recruits attracted from the lower classes of the empire.”
Tungod sa paganismong pagtuo sa Roma kaniadto gibantog kini sa pagkamanlulutos sa mga kristiyanos. Ang COLLIER’S ENCYCLOPEDIA Vol. V, page 26 nagkanayon: “Paganism was the official state religion. Christianity was suspect, and Christians were subjected to persecution…”
Kining kristiyanidad nga gilutos sa paganong Roma mao ang Simbahang Katoliko. Ang EUROPE BEFORE MO-DERN TIMES by O’BRIEN, page 181 nag-ingon: “The principal reason why the Roman state tried to crush the Church was a political one. The Roman government oppressed the people and ruled by force. Such a government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. The Christians would not adore the state as supreme in all things, would not accept the emperor as God.”
Gawas sa pito ka ulo nga mao ang pito ka bukid sa Roma nga gihisgutan sa Pinadayag 17:3, nag-asoy usab kini sa napulo kabuok sungay nga nagkahulogan og napulo ka mga hari. Ang A COMMENTARY ON THE NEW TESTAMENT, page 675, kini nag-ingon: “ Ten horns: they are kings who have not yet risen to power.” Ang katumanan sa napulo ka sungay nga nagkahulogan og napulo ka hari mao ang napulo ka emperador sa paganong Roma nga naglutos sa Kristiyanidad. Ang EUROPE BEFORE MODERN TIMES by O’BRIEN, page 181-183, kini nagkanayon: “The Ten Persecutions. 1. Nero, A. D. 64-68, was the first emperor to persecute the Christians. His action against them, however, was limited to Rome. The Christians were blamed for the burning of the city and for other unspeakable crimes. Saints Peter, Paul, and Andrew were among those martyred in this period.
2. Domitian, A. D. 95-96, persecuted the Christians. At this time, John suffered for the faith and was banished to the Island of Patmos.
3. Trajan, A. D. 106-117, decreed that the Christians were not to be sought out, but if denounced, they were to be made to sacrifice (offer incense to the emperor). These orders were given in a famous letter to Pliny, the governor of Bithynia. Among the martyrs of this time were Clement of Rome, Evaristus, and Alexander, all popes.
4. Marcus Aurelius, A. D. 161-180, the philosopher-emperor, also persecuted the Christians. Saints Polycarp of Smyrna, Justin the Martyr, and Cecilia were put to death.
5. Septimius Severus, A. D. 201-211, put to death St. Irenaeus,, Bishop of Lyons.
6. Maxim, A. D. 235-238, also persecuted the Christians.
7. Decius, A. D. 249-251, saw that there were so many Christians that the government could not put them all to death. Consequently, he commanded all officials to try to make the Christians give up their faith and sacrifice to the pagan gods. Torture was widely used. St. Agatha was martyred.
8. Valerian, A. D. 257-260, was responsible for the martyrdom of Pope St. Sixtus and St. Lawrence.
9. Aurelian, A. D. 274-275, ruled for a short period but was nevertheless unfavorable to Christians.
10. Diocletian, A. D. 303-305, began the last and worst of all the persecutions. Saints Sebastian, Agnes, Lucy, Vincent, and many others met death.”
Ang giingon sa Pinadayag 18:4, nga: “Gumowa kamo kaniya, mga tawo ko,” nagpasabot kini nga biyaan ang paganong pagtuo sa Roma ug nahitabo kini sa dihang nakabig si Eperador Constantino. Ang THE WORLD’S HISTORY by Lane Goldman Hunt, page 159 nag-ingon: “In 312 A. D. the work of Christian missionaries was made easier when a Roman emperor joined the Church. Constantine, …He adopted Christianity… and made Christianity the official religion of the Roman Empire. …Gradually temples to the old gods were closed and their lands given to the Christian churches.”
Ang sayop nga panabot sa mga Pastor ug mga Ministro sa Pinadayag 18:4, nga kinahanglang mogawas ang mga tawo sa Romano Katoliko, nagpaila nga sila dili gayod kauban sa matuod nga iglesia. Ang 1 Juan 2:19 nag-ingon: “Kining mga tawhana dili tinuod nga sakop sa atong pundok, busa namulag sila kanato. Kon tinuod pang ato silang mga kauban, magpabilin unta sila kanato. Apan namiya sila aron maila gayod nga sila dili kauban nato.”
Ang kasaysayan nagmatuod nga ang Romano Katoliko mao gayod ang matuod nga Iglesia ni Cristo. Sa THE NEW CAXTON ENCYCLOPEDIA, Vol. IV, page 1168, kini nagkanayon: “Catholic Church (Roman) – Its title of Catholic Church of Rome dates from the early days of Christianity. The word ‘church’ to the first Christians meant all the members of the Christian community under the leadership of the apostles.”
Si Ginuong Jesu-Cristo nagpasidaan nga ang dili motabang sa pagtigom sa Iyang iglesia mabahin. Ang Mateo 12:30 nagkanayon: “Ang dili dapig kanako batok kanako; ug ang dili motabang kanako sa pagtigom, nagkatibulaag.
Natuman kini sa mga protestante nga mibulag sa Simbahang Katoliko. Ang HISTORY OF THE UNITED STATES, Philippine Edition by Ruth West and Willis Mason West, sa page 48 giingon: “These groups also disagreed with each other, and so founded many new churches – Lutheran, Episcopalian, Presbyterian, Baptist, and others. All these new sects were called Protestants.”
Gigamit usab sa mga Ministro ang librong Katoliko nga Siya ang Inyong Pakinggan: Ang Aral na Katoliko ni Fr. Enrique Demond, S.V.D., pahina 85. Apan kon atong ipadayon ang pagbasa niini, kini nag-ingon: “Lubhang malinaw na namamalas na kay Jesukristo ay nanggaling ang Iglesia Katolika Romana lamang na itinayo Niya noong taong 33 sa Jerusalem. Ang labindalawang apostol ang labindalawang pinakahaligi namang pumapasan ng gusaling ito. Si San Pedro ang pinakaulo at prinsipe nila. Ang kahalili niya’y ang Santo Papang natitira sa Roma…”
Kon atong sugdon sa pagbasa ang “DISCOURSES ON THE APOSTLES CREED” by Rev. Clement H. Crock, page 191, nga gigamit sa mga Ministro sa I.N.C., kini nag-ingon: “Where Jesus Christ is, there is also the Catholic Church.” Tin-aw nga kon hain gani si Cristo anaa usab ang Simbahang Katoliko.
Kining pulong Katoliko gikuha sa Roma 1:8, nga nag-ingon: “He pistis humon katangeletai en holo to kosmo.” Nga gihubad og: “kay nasangyaw sa tibuok kalibotan ang inyong pagtuo.”
Kini nga pagtuo mao ang gisaksihan gikan sa Jerusalem ug ngadto usab sa Roma. Ang Buhat 23:11 nagkanayon: “Nianang pagkagabii ang Ginuo mitungha tupad kang Pablo ug miingon. ‘Ayaw kahadlok! Ingon nga nagsaksi ka kanako dinhi sa Jerusalem, mosaksi ka usab kanako didto sa Roma.’ ”
Walay laing pagtuo nga gisaksihan gikan sa Jerusalem ngadto sa Roma nga nasangyaw sa tibuok kalibotan kon dili ang pagtuo sa Romano Katoliko lamang. Ang THE NEW BOOK OF KNOWLEDGE ENCYCLOPEDIA, Vol. 16, page 287, kini nag-ingon: “The history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. About (120 persons) were gathered there. They were followers of Jesus Christ, and they were awaiting the coming of the Holy Spirit he had promised to send them from heaven. The day on which the Holy Spirit came down is considered the birthday of the Church. The Church may be described as the society that Jesus founded.”
Gigamit nato ang kasaysayan sa pagtuki sa matuod nga simbahan tungod kay ang Protestanting Biblia nga: THE LIVING BIBLE PARAPHASED, sa Tyndale House Publishers, sa Job 8:8 kini nagkanayon: “Read the history books and see…”
Ang katumanan sa napulo ka sungay nga nagkahulogan og napulo ka hari mao ang napulo ka emperador sa paganong Roma nga naglutos sa Kristiyanidad. Ang EUROPE BEFORE MODERN TIMES by O’BRIEN, page 181-183, kini nagkanayon: “The Ten Persecutions. 1. Nero, A. D. 64-68, was the first emperor to persecute the Christians. His action against them, however, was limited to Rome. The Christians were blamed for the burning of the city and for other unspeakable crimes. Saints Peter, Paul, and Andrew were among those martyred in this period.
2. Domitian, A. D. 95-96, persecuted the Christians. At this time, John suffered for the faith and was banished to the Island of Patmos.
3. Trajan, A. D. 106-117, decreed that the Christians were not to be sought out, but if denounced, they were to be made to sacrifice (offer incense to the emperor). These orders were given in a famous letter to Pliny, the governor of Bithynia. Among the martyrs of this time were Clement of Rome, Evaristus, and Alexander, all popes.
4. Marcus Aurelius, A. D. 161-180, the philosopher-emperor, also persecuted the Christians. Saints Polycarp of Smyrna, Justin the Martyr, and Cecilia were put to death.
5. Septimius Severus, A. D. 201-211, put to death St. Irenaeus,, Bishop of Lyons.
6. Maxim, A. D. 235-238, also persecuted the Christians.
7. Decius, A. D. 249-251, saw that there were so many Christians that the government could not put them all to death. Consequently, he commanded all officials to try to make the Christians give up their faith and sacrifice to the pagan gods. Torture was widely used. St. Agatha was martyred.
8. Valerian, A. D. 257-260, was responsible for the martyrdom of Pope St. Sixtus and St. Lawrence.
9. Aurelian, A. D. 274-275, ruled for a short period but was nevertheless unfavorable to Christians.
10. Diocletian, A. D. 303-305, began the last and worst of all the persecutions. Saints Sebastian, Agnes, Lucy, Vincent, and many others met death.”
Ang giingon sa Pinadayag 18:4, nga: “Gumowa kamo kaniya, mga tawo ko,” nagpasabot kini nga biyaan ang paganong pagtuo sa Roma ug nahitabo kini sa dihang nakabig si Eperador Constantino. Ang THE WORLD’S HISTORY by Lane Goldman Hunt, page 159 nag-ingon: “In 312 A. D. the work of Christian missionaries was made easier when a Roman emperor joined the Church. Constantine, …He adopted Christianity… and made Christianity the official religion of the Roman Empire. …Gradually temples to the old gods were closed and their lands given to the Christian churches.”
Ang sayop nga panabot sa mga Pastor ug mga Ministro sa Pinadayag 18:4, nga kinahanglang mogawas ang mga tawo sa Romano Katoliko, nagpaila nga sila dili gayod kauban sa matuod nga iglesia. Ang 1 Juan 2:19 nag-ingon: “Kining mga tawhana dili tinuod nga sakop sa atong pundok, busa namulag sila kanato. Kon tinuod pang ato silang mga kauban, magpabilin unta sila kanato. Apan namiya sila aron maila gayod nga sila dili kauban nato.”
Ang kasaysayan nagmatuod nga ang Romano Katoliko mao gayod ang matuod nga Iglesia ni Cristo. Sa THE NEW CAXTON ENCYCLOPEDIA, Vol. IV, page 1168, kini nagkanayon: “Catholic Church (Roman) – Its title of Catholic Church of Rome dates from the early days of Christianity. The word ‘church’ to the first Christians meant all the members of the Christian community under the leadership of the apostles.”
Si Ginuong Jesu-Cristo nagpasidaan nga ang dili motabang sa pagtigom sa Iyang iglesia mabahin. Ang Mateo 12:30 nagkanayon: “Ang dili dapig kanako batok kanako; ug ang dili motabang kanako sa pagtigom, nagkatibulaag.
Natuman kini sa mga protestante nga mibulag sa Simbahang Katoliko. Ang HISTORY OF THE UNITED STATES, Philippine Edition by Ruth West and Willis Mason West, sa page 48 giingon: “These groups also disagreed with each other, and so founded many new churches – Lutheran, Episcopalian, Presbyterian, Baptist, and others. All these new sects were called Protestants.”
Gigamit usab sa mga Ministro ang librong Katoliko nga Siya ang Inyong Pakinggan: Ang Aral na Katoliko ni Fr. Enrique Demond, S.V.D., pahina 85. Apan kon atong ipadayon ang pagbasa niini, kini nag-ingon: “Lubhang malinaw na namamalas na kay Jesukristo ay nanggaling ang Iglesia Katolika Romana lamang na itinayo Niya noong taong 33 sa Jerusalem. Ang labindalawang apostol ang labindalawang pinakahaligi namang pumapasan ng gusaling ito. Si San Pedro ang pinakaulo at prinsipe nila. Ang kahalili niya’y ang Santo Papang natitira sa Roma…”
Kon atong sugdon sa pagbasa ang “DISCOURSES ON THE APOSTLES CREED” by Rev. Clement H. Crock, page 191, nga gigamit sa mga Ministro sa I.N.C., kini nag-ingon: “Where Jesus Christ is, there is also the Catholic Church.” Tin-aw nga kon hain gani si Cristo anaa usab ang Simbahang Katoliko.
Kining pulong Katoliko gikuha sa Roma 1:8, nga nag-ingon: “He pistis humon katangeletai en holo to kosmo.” Nga gihubad og: “kay nasangyaw sa tibuok kalibotan ang inyong pagtuo.”
Kini nga pagtuo mao ang gisaksihan gikan sa Jerusalem ug ngadto usab sa Roma. Ang Buhat 23:11 nagkanayon: “Nianang pagkagabii ang Ginuo mitungha tupad kang Pablo ug miingon. ‘Ayaw kahadlok! Ingon nga nagsaksi ka kanako dinhi sa Jerusalem, mosaksi ka usab kanako didto sa Roma.’ ”
Walay laing pagtuo nga gisaksihan gikan sa Jerusalem ngadto sa Roma nga nasangyaw sa tibuok kalibotan kon dili ang pagtuo sa Romano Katoliko lamang. Ang THE NEW BOOK OF KNOWLEDGE ENCYCLOPEDIA, Vol. 16, page 287, kini nag-ingon: “The history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. About (120 persons) were gathered there. They were followers of Jesus Christ, and they were awaiting the coming of the Holy Spirit he had promised to send them from heaven. The day on which the Holy Spirit came down is considered the birthday of the Church. The Church may be described as the society that Jesus founded.”
Gigamit nato ang kasaysayan sa pagtuki sa matuod nga simbahan tungod kay ang Protestanting Biblia nga: THE LIVING BIBLE PARAPHASED, sa Tyndale House Publishers, sa Job 8:8 kini nagkanayon: “Read the history book
Advertisements

One Response to “IGLESIA KATOLIKA: Mao ba Ang Babilonia o Babaye sa Kangil-aran?”

  1. troy evangelista said

    hi…is this true..i think is not

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: