Catholic Faith Defender

JOHN. 8:32 “et cognoscetis veritatem et veritas liberabit vos”

Ilang mahahalagang bagay patungkol sa Papa

Posted by catholicfaithdefender on April 4, 2008

KEPHA
Ilang mahahalagang bagay
patungkol sa Papa

http://www.geocities.com/kat_holos/rcc

By: Bro. Paulus Gamaliel

”Ngayon sinasabi ko sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking Iglesia, at ‘di mananaig sa kanya ang pintuan ng impiyerno” (Matthew 16:18).
Ito ang mga pahayag ng Panginoong Hesus noong Kanyang itatag ang Kanyang Iglesia. Sa pahayag na ito ng Panginoong Hesus limang mahahalagang bagay ang dapat maunawaan ng isang katoliko at ang mga ito ay ang mga sumusunod;

1. Itinatag ng Panginoong Hesus ang Kanyang Iglesia kay Pedro
2. Ang pangunguna ni Pedro sa mga apostol
3. Na ang Iglesia ay patuloy na mangangailangan ng isang pisikal na lider dito sa lupa at ito ay ang nagmana ng katungkulan at awtoridad ni Pedro, ang Papa.
4. Ang pagiging impalible ng Papa at mga aral ng Iglesia Katolika. Pinatutunayan din dito ang katotohanang ang Iglesia Katolika ay kailan ma’y ‘di natalikod o matatalikod sa mga aral ng Panginoong Hesus.
5. Ang Papa na siyang nagmana ng katungkulan ni Pedro ay siyang nag-uugnay sa ating nasa kasalukuyang panahon pabalik sa Panginoong Hesus, sa mga apostol, at sa Unang Iglesia.

Ang kanyang Kabanalan Papa Benedicto XVI
ang kasalukuyang Papa ng Iglesia Katolika

Ang mga pagtotol…

Bagamat ito nga ang katotohanan, ito’y itinatanggi ng mga tumiwalag. Para sa mga Protestante’t Iglesia ni Manalo , sinasabi nilang natalikod ang Iglesia ng Panginoong Hesus dahil sa Papa. Para naman sa mga Fundamentalista tulad ng ilang samahang Born Again, Iglesia ni Felix Manalo, Ang Dating Daan ni Eliseo Soriano, etc., hindi daw naging pinuno si Pedro ng mga apostol at ng Unang Iglesia. Nagkakaisa din ang mga ito sa pagsasabi na hindi daw kay Pedro itinatag ng Panginoong Hesus ang Kanyang Iglesia, ang tinutukoy daw umano na bato sa Mateo 16:18 ay ang Panginoong Hesus mismo. Para lumakas pa ang argumentong mga tumiwalag, sinasabi pa nilang hindi naman daw nagtungo si Pedro sa Roma, kaya papaanong ang mga obispo ng Roma o ang Papa ay namana itong kanyang katungkulan. Sa pag-aaral na ito, ating pag-aaralang maigi ang mga pagtotol na ito ng mga tumiwalag at atin isa-isang sasagutin.

MGA KASAGUTAN SA MGA PAGTOTOL

I. Natalikod daw ang Iglesia sa ilalim ng mga Papa…

Sinasabi ng mga Protestante’t Iglesia ni Kristo na dahil sa Papa natalikod daw ang Iglesia ng Panginoong Hesus at ang bunga daw ng pagtalikod na iyan ay ang Iglesia Katolika. Dagdag pa ng mga tumiwalag, hindi daw dapat na gamitin nating mga katoliko na basihan ng ating pagiging tunay na Iglesia ang pag-aangkin natin na ang Papa ang siyang nagmana ng katungkulan ni Pedro sapagkat hinulaan daw ni Apostol San Pablo na dahil sa mga susunod sa mga apostol ay matatalikod ang Iglesia. Siguro’y nakaligtaan na ng mga tumiwalag ang sinabi ng Panginoon kay Pedro;

“pakanin mo ang aking mga tupa” (Juan 21:15-19)
at…
“…patatagin mo ang iyong mga kapatid.” (Lucas 22:31-32)

Ano ang ibig kong tumpokin? Na sa pamamagitan ni Pedro at ng mga hahalili sa kanya ay ‘di mananaig sa Iglesia ang pintuan ng Impyerno. Sa pagsasabi ng mga tumiwalag na natalikod ang Iglesia ng Panginoon dahil sa Papa, lumilitaw lamang na pinalalabas ng mga tumiwalag na sinungaling ang Panginoong Hesus. Eh sinabi na nga ng Panginoong Hesus kay Pedro na “pakanin mo ang aking mga tupa”, tapos ipagsisiksikan pa rin nilang natalikod ang Iglesia. Bakit, ibig ba nilang palabasin na ang ipinaka-in ni Pedro sa tupa ng Panginoon ay lason na makamamatay sa kaluluwa? Eh kung ganoon pala, bakit pa rin nila isinasama sa kanilang mga Bibliya at mga aral ang mga nasusulat sa dawalang sulat ni Pedro? Dahil dito pinatutunayan lamang na sa ilalim ng pamumuno ni Pedro sa Iglesia ay di ito matatalikod sa Panginoong Hesus. Ngayon, sasabihin ng mga pilosopo, eh ang pahayag na iyan ay lumalapat lamang kay San Pedro at hindi sa mga humalili sa kanya. Siguro’y mas maigi na balikan natin ang Mateo 16:18;

”Ngayon sinasabi ko sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking Iglesia, AT ‘DI MANANAIG SA KANYA ANG PINTUAN NG IMPYERNO”

Ano po ang sinabi ng Panginoong Hesus? “…at ‘di mananaig sa kanya ang pintuan ng impiyerno”. Kung patuloy na di madadaig ng kapangyarihan ng kadiliman ang Iglesia, nararapat lamang na manatili ang isang Pedro sa Iglesia. Pero papaano po iyan eh namatay na si Pedro, hahayaan ba ng Panginoong Hesus na maligaw ang Kanyang Iglesia? Hindi po, sapagkat mayroon pong humalili sa katungkulang ito ni Pedro upang patuloy na ipangaral ang Ebanghelyo ng Panginoong Hesus nang walang mali at ‘yan po ang Papa. Ito po’y pinatutunayan ng kasaysayan at bilang patunay, ang unang humalili kay Pedro ay si Santo Linus po. Kaya hindi po totoong natalikod ang Iglesia dahil sa Papa ni hindi rin po totoong natalikod ang Iglesia, wala pong mababasa sa Bibliya na natalikod ang Iglesia. Ang sinasabi ng mga tumiwalag na hula tungkol umano sa pagtalikod ng Iglesia ay hindi rin po nagpapatunay na natalikod nga ang Iglesia. Mas mainam pong ating suriin itong kanilang mga basihan;

“Alam kong pagkaalis ko’y magsisipasok ang mababangis na asong gubat. Mula na rin sa inyo’y lilitaw ang mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mapasunod ang mga alagad, at sa gayo’y mailigaw sila.”

– Gawa 20:30
at…

“At magsisibangon ang maraming bulaang propeta at KANILANG ILILIGAW ANG MARAMI.
– Mateo 24:11

at dahil daw dito ay…

“…ang iba’y magsisitalikod sa pananampalataya”
– 1 Timoteo 4:1

Sa Gawa 20:30 at Mateo 24:11, ang tinutukoy daw po dito na mga bulaang propeta at mga taong magsasalita ng kasinungalingan ay ang mga pari’t obispong katoliko daw po lalong-lalo na daw ang Papa. Bilang katunayan daw na ang tinutukoy daw na mga bulaang propeta ay ang mga katolikong pari’t mga obispo ay ang sinabi mismo ‘di umano ni San Pablo na “Alam kong pagkaalis ko’y magsisipasok ang mababangis na asong gubat”. Ang ibig daw pong sabihin ni Apostol Pablo na “pagkaalis niya” ay ang kamatayan daw po niya at ang mga sasalakay naman pong mga “asong gubat” ay ang mga hahalili daw po sa mga apostol sapagkat sila daw po yaong mga taong magmumula mismo sa hanay ng mga mananampalataya. Eh tamang tama daw pong tumutukoy ito sa Iglesia Katolika sapagkat tayo daw po ang relihiyong nag-aangkin na ang ating Papa’t mga obispo’y ang mga taong humalili sa mga apostol. Pero kung pag-aaralan mismo ang kasaysayan ng Iglesia lalong-lalo na ang kasaysayan ng Unang Iglesia, malalaman natin na maging ang Unang Iglesia’y nakaranas din ng mga ereheya tulad na lamang ng erehiya ng Gnosticism lalong-lalo na ng Docetismo na nagpatuloy bilang erehiyang Arian noong mga ika-apat na siglo, na ipinagpapatuloy naman sa kasalukuyang panahon ng mga relihiyong Jehovah’s Witnesses at Iglesia ni Felix Manalo. Kaya hindi kaya sa kanila lumalapat ang katotohanang sila, lalong-lalo na ang kanilang mga taga-pagtatag, ang siyang natalikod at ang kanilang mga pinuno bilang mga bulaang propeta’t mga asong gubat at hindi ang Iglesia Katolika sa ilalim ng mga Papa? Ang sabi po sa 1 Timoteo 4:1, “ang IBA’Y magsisitalikod (apostacia) sa pananampalataya”, hindi po sinasabi dito na ang Iglesia ang matatalikod kundi mayroon pong ibang kaanib nito ang matatalikod, at marami po sila ayon sa Mateo 24:11. Hindi ba’t mahigit pitong milyon na ang mga Manalonians at ang mga Jehovah’s Witnesses naman ay kulang-kulang apat na milyon? At hindi rin ba’t dating katoliko ang ama ng Protestantismo na si Luther? Si Ginoong Felix Manalo din, hindi ba’t dating katoliko din po siya? Kaya totoong manggagaling mismo sa hanay ng mga mananampalataya ang mga asong gubat na ito.
Ngayon, hihirit na naman ang mga pilosopo, eh hindi daw ba ayon sa kasaysayan eh mayroon pong mga Papa na naging masama, dahil dito lumalabas na hindi nga tunay na sa D’yos ang Iglesia Katolika at ang Papacia. Inaamin po ng Iglesia Katolika na mayroong pong masasamang mga naging Papa, ngunit noong mga panahong iyon kung saan nasasadlak sa kadiliman ang Papacia, wala pong mga doktrina o dogma ang nilinaw o tiniyak ng Iglesia. Ito’y patunay na ginagabayan nga ng Esperito ng Katotohanan ang Iglesia at maging itong mga masasamang Papa sapagkat sila’y napigilan ng Esperito Santo na magtiyak o maglinaw ng isang parte ng pananampalataya . Yaon pong sinasabi ng mga tumiwalag na mga “maling doktrina” ‘di umano na nilinaw ng ilang Papa tulad ng doktrina patungkol sa Purgatoryo, iyon po’y mali ayon lamang sa kanilang sariling opinyon sapagkat lahat ng doktrinang nilinaw ng mga Papa ay totoo at tunay na pananampalatayang Kristiyano. Hindi napapawalang katotoran ang pag-aangkin ng Iglesia Katolika bilang tunay na Iglesia ng Panginoong Hesus sa pamamagitan lamang ng iilang masasamang mga kaanib nito. Pinatutunayan din ito ng Panginoong Hesus sa Kanyang talighaga tungkol sa kaharian ng D’yos na kahalintulad sa isang bukirin (Mateo 13:24-30) – ang Iglesia ay tulad ng isang bukirin kung saan parihas ang trigo at damo ay magkasamang tumutubo o yaong masasamang tao at mabubuting tao. Maging itong katungkulan ni Pedro, walang sinumang masamang Papa ang makakapag-pawalang bisa sa kabanalan nito, ni ang mga paninira man ni Luther o ni Felix Manalo o ni Eliseo Soriano sapagkat ang D’yos ay patuloy na magiging tapat sa Kanyang mga pangako;

“…anu kung ang ilan sa kanila ay hindi sumasampalataya? Ang katapatan ba ng Diyos ay nawalang-bisa dahil sa kanilang di-pagsampalataya? Tunay na Hindi! Alamin ng lahat na ang Diyos ay matapat…”
– Romans 3:3-4
II. Hindi daw naging pinuno si Pedro ng Iglesia….

Pinalalabas ng mga tumiwalag na hindi daw naging pinuno ng Unang Iglesia ni Pedro, kaya daw naman papaanong magiging pinuno ng Iglesia ng Panginoong Hesus ang Papa. Kung pagbabasahin daw po ang Bibliya, wala daw pong makikita na tuminding bilang pinuno ng mga apostol si Pedro. Ito pong mga pahayag ng mga tumiwalag ay nagpapakita lamang po ng kanilang kaignorantihan. Kung atin pong babasahin ang Juan 21:15-19, makikita nating ipinagbilin mismo ng Panginoong Hesus ang Kanyang kawan kay Pedro. At kung babalikan natin ang Mateo 16:18 hanggan 19;

”Ngayon sinasabi ko sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking Iglesia, at ‘di mananaig sa kanya ang pintuan ng impiyerno”. Ibibigay Ko sa iyo ang susi ng kaharian ng langit: ano man ang talian mo sa lupa ay tatalian din sa langit, at ano man ang kalagan mo sa lupa ay kakalagan din sa langit”
– Mt. 16: 18-19

Dito malalaman natin na ang susi ng kaharian ng langit ay ibinigay lamang at tanging kay Pedro lamang. Ang susi ay nangangahulugang awtoridad na pamahalaan ang sambahayan ng D’yos, ang Iglesia. Ito’y ihinalintulad ng Panginoong Hesus sa Isaias 22: 15-25 kung saan si Eliakim ay pumalit kay Shebnah bilang panginoon ng palasyo, ibinigay sa kanya ang “susi sa tahanan ni David”, kung saan siya ay may kapangyarihang magsara at magbukas nito. Maging ang mga dalubhasa sa kasaysayan ng Unang Iglesia ay nagpapatunay din na si Pedro nga ang kinikilalang hepe o pinuno ng mga apostol at ng Unang Iglesia. Ngayon, magtatanong nanaman ang mga pilosopo, eh bakit walang mababasa sa Bibliya na nagpakilalang pinuno si Pedro ng Iglesia, sa katunayan daw eh tinawang n’ya pa ang kanyang sarili bilang isang kapwa matanda (fellow elder) ayon sa Pedro 5:1?
Mababasa mismo natin na sinabi ni Pedro;

“Magpakababa kayong lahat at maglingkod sa bawat isa…”
– Pedro 5:5

Magpakababa kayong lahat – naniniwala akong ang isang mangangaral o preacher ay magiging epektibong mangangaral lamang kung siya mismo ay susunod sa sarili niyang ipinangangaral. Maging ang Panginoong Hesus man ay nagsabing kung sinuman ang ibig na manguna’y dapat magpakababa muna (Mateo 20:26-27). Sa sinabing ito ni Pedro na siya’y kapwa matanda ay ipinakita niya ang isang halimbawa ng pagpapakababa, ngunit hindi ito nangangahulugang hindi siya ang lider ng Iglesia ng Panginoong Hesus. Ang katotohanan pa lang na si Pedro ay nagpapadala ng liham ng paggagabay at pag-aatas ay nangangahulugan lamang na siya’y isang awtoridad sa Iglesia.
Ngayon, sinasabi ng mga tumiwalag na wala naman daw Papacia noong Unang Iglesia, lumitaw lamang daw ito noong 440 A.D. at ang unang Papa daw ay si Leo I. Siguro’y mas mainam na mag-aral ulit sila ng kasaysayan ng Iglesia Katolika upang sila’y mahimasmasan sa kanilang kalasingan sa mga anti-katolik na turo. Alam natin na pagkatapos ni Pedro ay sumunod si Linus, pagkatapos ay si Anacletus, si Clemente I ….hanggang sa kasalukuyang Papa na si Benedicto XVI na ika-265 na Papa na. Oo nga’t hindi halos kasingtulad ang istruktura ng pamunuan ni Pedro noong sinauna kumpara sa pamamahala ng Papa ngayon, ngunit ang mahahalagang bagay na marka ng punong apostol ay taglay pa rin ng kasalukuyang Papa. Ang istruktura ng pamahalaan ng Papa ay kinakailangan ding magkaroon ng mga pagbabago upang matugunan ang pangangailangan ng Iglesia sa bawat panahon na dumadaan. Ang istruktura ng Papacia ay dumaan sa maraming pagbabago ngunit ito pa rin ang siyang katungkulan ng mangingisdang taga-Galilea.

III. Hindi daw Impalible ang Papa sa mga bagay ng pananampalataya at moral

Kung naniniwala silang hindi impalible ang Papa, naniniwala din sila na hindi tunay ang sinabi ni Pablo na ang Iglesia ay ang haligi at saligan ng katotohanan (1 Timoteo 3:15). Kung ang Papa ay hindi impalible, hindi rin pupuweding maging haligi at saligan ng katotohanan ang Iglesia, bakit? Sapagkat papaanong makakapangaral ang Iglesia ng katotohanan kung ang kanyang mangangaral ay mali-mali ang sinasabi. Hindi rin pupuweding ang Bibliya rin lamang ang dahilan kung bakit ang Iglesia ay haligi at saligan ng katotohanan sapagkat ang Bibliya ay iniiterpreta din at walang ‘di katolikong mangangaral ngayon sa buong mundo ang makakapagsabing hindi niya iyon iniiterpreta. Kasinungalingan ang sinasabi ng iilan na tanging Bibliya ang nag-iinterpreta sa kanyang sarili. Eh ‘yon nga lang kanilang pagtatagpi-tagpi ng mga talata sa Bibliya eh isa nang pag-iinterpreta. Eh di ba’t sino ang nagsabi sa kanilang ‘yong mga talatang kanilang pinagkabit-kabit ay magkakatugma nga? Di ba’t sila’y sumangguni din sa kanilang sariling pagkaka-unawa? Hindi po natin sinasabing tama po ang kanilang ginagawa, ang ibig lang natin iparating ay hindi ang Bibliya ang nag-iinterpreta sa kanyang sarili kundi ang Iglesia at hindi lang basta-basta iglesia kundi ang Iglesia Katolika. Mangyayari lamang ang tunay at dalisay na pag-iinterpreta sa Salita ng D’yos kung ang mga mangangaral ng Iglesia ay binigyan ng kapangyarihang gawin ito ng walang mali. Kaya naman, sinigurado ng Panginoong Hesus na magagawa ito ni Pedro at ng mga hahalili sa kanya;

“…ano man ang talian mo sa lupa ay tatalian din sa langit, at ano man ang kalagan mo sa lupa ay kakalagan din sa langit”
– Mateo 16:19

Ang sinabi ng Panginoon na “talian” ay may tatlong kahulugan;
1. Magpatawad ng kasalanan (na ibinigay din ng Panginoon sa ibang apostol)
2. Magpahayag ng isang doktrinal na paghatol (ang paglilinaw sa isang parte ng pananampalataya at moral nang walang mali)
3. Gumawa ng mga disiplinaryong desisyon sa Iglesia.

Sa ikalawang kahulugan, diyan pumapasok ang kapangyarihan ng Papa na magturo ng pananampalataya at moral na walang mali o ang pagiging impalible ng Papa. Nagagawa ito ng Papa sa paggagabay ng Esperito Santo. Bilang patunay na ang Papa ay impalible nga, noong 382 A.D. ideneklara ni Papa Damasus I ang mga aklat na mapapabilang sa Bibliyang Kristiyano o ang canon ng Bibliya lalong-lalo na ang canon ng Bagong Tipan. Kaya nga ang Bibliyang ginagamit ngayon ng mga Protestante, mga Manalonians, mga Born Again, mga Eli-Sorians (Dating Daan) ay nabuo dahil sa pagiging-impalible ni Papa Damasus I. Dahil dito pinatutunayan din na lahat ng iglesiang hiwalay sa Iglesia Katolika at sa Papa ay nasa malaking panganib ng erehiya.

IV. Hindi daw itinatag ng Panginoong Hesus ang Kanyang Iglesia kay Pedro

Ayon sa mga tumiwalag, hindi daw itinatag ng Panginoong Hesus ang Kanyang Iglesia kay Pedro dahil ang “pinagtatagan” daw na tinutukoy sa Mateo 16:18 ay hindi daw si Pedro kundi ang Panginoong Hesus daw mismo, ito’y ayon na rin daw sa Markos 10:10-11 na nagsasabi na ang batong panulukan daw ay ang Panginoong Hesus. Pangalawa, ang salitang Pedro daw na hinango sa salitang Greyego na Petros ay hindi nangangahulugang malaking bato na pupuwiding maging pundasyon ng isang malaking istruktura. Ang salitang Greyego daw sa malaking bato ay Petra at hindi Petros.
Una po ay wala po tayong totol na ang batong panulukan ng Iglesia ay ang Panginoong Hesus sapagkat Siya naman po talaga ang batong panulukan ng Iglesia. Ngunit tandaan din natin na itinalaga ng Panginoon si Pedro bilang pastol ng Kanyang kawan (tingnan sa Juan 21:15-17) bagamat si Kristo ang mabuting pastol. Ano ang ibig nating sabihin dito? Na bagamat ang titulong Bato o Mabuting Pastol ay titulo ng Panginoon, iginawad mismo ito ng Panginoon kay Pedro upang italaga kay Pedro ang misyong maging pisikal (o visible) na puno ng sambahayan ng Panginoon D’yos sa lupa. At kung titingnan din ang relasyon ng taga-pagtatag at pinagtatagan, makikita natin na ang taga-pagtatag ay ang Panginoong Hesus at ang pinagtatagan ay si Kephas. Kung susuriin naman natin ang Efeso 2:20 at Pahayag 21:14, makikita na maging ang iba pang mga apostol ay pundasyon din ng Iglesia, bagamat sa Mateo 16:18, ipinakikita na ang punong pundasyon sa labin-dalawang pundasyon ay si Pedro kung saan ang kapangyarihan ng Impyerno ay di mananaig.
Patungkol naman sa salitang Greyegong Petros at Petra, dapat maunawaan ng mga nagsusuri sa Mateo 16:18 na ang Aklat ni Mateo ay nakasulat sa wikang Greyego samantalang ang wika ng Panginoong Hesus ay Arameo. Ano ibig natin tumpokin dito? Na ang ginamit na wika ng Panginoong Hesus noong Kanyang ipahayag itong pagtatag ng Kanyang Iglesia ay Arameo at hindi Greyego. Papaano tayong nakakasiguro? Sapagkat bagamat ginamit ni Mateo ang wikang Greyego sa pagsusulat nitong kanyang ebanghelyo, may iniwan pa rin siyang salitang arameo na makakapagsabing ang Panginoong Hesus nga ay nagsasalita ng Arameo ng mga oras na iyon. Sa Mateo 16:17, sinabi doon ng Panginoong Hesus, “Mapalad ka Simon Bariona”. Ang salitang Bariona ay Arameo na ang ibig sabihin ay “anak ni Jonah”. Dahil dito naniniwala tayong hindi tinawag na Petros si Pedro ng mga oras na iyon ng Panginoong Hesus kundi Kepha, ang arameong salin sa bato. Kaya nga ke Petros o Petra man ‘yan, wala pong problema diyan dahil wala pong pinagkaiba ang malaking bato o maliit na bato sa salitang Kepha. Ngunit alam natin, sa pamamagitan ng dikta ng pananampalataya at Banal na Tradisyon, na wala nang ibang bato na tinutukoy dito ang Panginoong Hesus kundi si Pedro lamang. Sa Juan 1:43, mababasa natin na pinalitan nga ng Panginoong Hesus ang pangalang Simon ng Kepha, ito’y upang ihanda si Pedro sa kanyang magiging tungkulin sa Iglesia, ang maging unang bato ng Iglesia. Ganito rin ang ginawa kay Abraham ng Panginoong D’yos; mula sa pangalang Abram na ang ibig sabihin ay ama, pinalitan ito ng pangalang Abraham na ang ibig sabihin naman ay ama ng mga bansa.

V. Hindi daw nagtungo si Pedro sa Roma…

Sabi ng mga tumiwalag, wala daw ebidensya ni historikal man o Biblikal na nagsasabing nagtungo si Pedro sa Roma. Ano po ba ang totoo? Sa kasalukuyan, dahil sa mga nakaraang paghuhukay sa ilalim ng St. Peter’s Basilica sa Vatican City, Roma Italya at sa mga pag-aaral dito noong 1940’s, natagpuan ang libingan at mga buto ni San Pedro, ang unang bato ng Iglesia. Ang mga paghuhukay na ito ay naganap sa ilalim ng pontifico ni Papa Pius XII. Ang lahat ng ito ay nag-ugat dahil sa mga pag-aayos sa ilalim ng Basilica upang mailagay ng maayos ang sarcophagus o ang mapaglilibingan kay Papa Pius XI. Dahil doon nadiskobre ng mga arkeolohiyo ang pinaglibingan kay Pedro.
Maging noong panahon pa lamang ng Emperador Konstantino, naniniwala na ang mga Kristiyano na nasa bundok ng Vaticano nga ilinibing ang unang bato ng Iglesia. Dahil dito, ipinatayo ni Konstantino ang unang St. Peter’s Basilica sa mismong lugar kung saan ilinibing si Pedro. Dahil sa mga sakuna, humina ang Basilica kaya nangailangan itong baguhin. Nagsimula ang mga pagkukumpuni’t pagbabago noong mga kalagitnaan ng 15 siglo. Ngunit walang mga planong paghuhukay ang naisagawa dahil sa takot noon ng mga tao na gambalain ang libingan ng mga yumao hanggang noong 1940’s. At dito nga sa panahong ito nahukay ng mga arkeolohiyo ang libingan ni Pedro.
Kaya naman sa unang punto pa lang ay nasagot na natin ang pagtotol ng mga tumiwalag na wala daw umanong historikal na ebidensyang nagtungo si Pedro sa Roma. Napatunayan natin sa pamamagitan ng arkeolohikal at historikal na mga ebidensya na si Pedro nga ay nagtungo ng Roma.
Sa Biblikal naman basihan, ibuklat po ninyo ang inyong Bibliya sa 1 Pedro 5:13;

“Kinukumusta kayo ng mga kapatid na nasa Babylonia, mga hirang na paris ninyo; kinukumusta rin kayo ni Marcos, ang mahal kong anak sa pananampalataya”

Sa sulat mismong ito ni Pedro mapapatunayan nating nasa Roma nga si Pedro. Kung inyong mapapansinm ginamit dito ni Pedro ang salitang Babylonia. Sa hulihan ng sulat na ito ni Pedro, ibinati niya sa mga kapatid sa limang probensya ng Asya Minor (ang destinasyon ng sulat na ito) ang mga kapatid na kasama niya sa Babylonia. Ngunit saan nga ba itong Babyloniang tinutukoy dito ni Pedro? Ang lugar na Babylonia ay ang kasalukuyang Iraq ngayon, ngunit sa pagkakataong ito, ginamit itong codename ni Pedro upang tumukoy sa Roma. Popular pong ginagamit ang salitang Babylonia noon upang tumukoy sa Roma noong mga panahon ng pag-uusig. Kaya ang sulat pong ito ay mula Roma. Isa pang katibayan ay mismong si Marcos. Alam natin na noong si Pablo po ay unang nakulong sa Roma ay kasama n’ya po si Markos (Colossas 4:10 at Filemon 24) at ipagpalagay na rin natin na noong ikalawang makulong si Pablo ay naroon din si Marcos sa Roma sapagkat hiniling ni Pablo kay Timoteo na dalhin si Marcos sa Roma (2 Tim. 4:11). Kaya malakas ang ebidensyang maaari ngang si Markos ay nasa Roma noong si Pablo at si Pedro ay nasa Roma din. At ayon kay Clemente ng Alexandria (190 A.D.), tunay nga na sinasamahan ni Marcos si Pedro sa kanyang mga paglalakbay. Dahil dito, sapagkat ayon sa mga ebidensya iprenesenta natin ay naroon nga si Marcos sa Roma, sumusunod na naroon din si Pedro sa Roma sapagkat kasama niya si Marcos ayon na rin sa kanyang sulat.
Kaya itong ipinalabas ng mga Manalonians sa telebesyon nito lang mga nakaraang araw na nagsasabing hindi daw nagtungo si Pedro sa Roma ay isang malaking kasinungalingan. Wala daw ebidensya na nagtungo daw si Pedro sa Roma kaya wala rin daw katotohanan na ang obispo ng Roma o ang Papa ay nagmana ng katungkulang ito ni Pedro. Kung ganito ang takbo ng argumento, eh mas lalo namang hindi kapani-paniwalang si Manalo ang tinutukoy na sugo sa Isaias 41:4 at 9 sapagkat bukod na sa walang pangalang nakasulat doon na Felix Manalo, eh malabo pang ang tinutukoy dito sa Isaias 41:9 ay si Manalo sapagkat ang tinutukoy diyan ay hindi si Manalo kundi ang bayang Israel.

Panghuling Mensahe

Sa pag-aaral na ito, napatunayan natin na kay Pedro nga itinatag ng Panginoong Hesus ang Kanyang Iglesia at ang mga Papa ay ang mga sumunod at humalili sa punong apostol na ito ng Panginoon. Kaya naman nangangahulugan lamang na tayong mga katoliko ay nararapat na maging tapat sa Papa sapagkat siya ang ating koneksyon pabalik kay Kristo, sa mga apostol, at sa Unang Iglesia. Sa pag-aaral na ito, naalala ko ang aking kaibigan na Born Again sapagkat sinabi niya sa akin minsan na siya ay naniniwala na tunay talagang ang Papa ang nagmana ng katungkulang ito ni Pedro. Ako’y natuwa sa kanyang sinabi, ngunit mayroong gumulo sa aking isipan. Kung totoong naniniwala siya na ang Papa nga ang nagmana sa katungkulang ito ni Pedro, eh bakit ayaw niyang pumasok sa Iglesia Katolika? Mananatili ba siya sa isang iglesiang walang kasiguraduhan sa mga bagay ng pananampalataya at moral? Samakatuwid mga kapatid ko kay Kristo, mas nakasisiguro tayong dalisay at tunay ang mga aral na ating natatanggap sa loob ng Iglesia Katolika Romana sapagkat nasa atin si Pedro, ang pinangakuan ng Panginoon ng susi ng kalangitan at kapangyarihan magtali at magkalag.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: