Catholic Faith Defender

JOHN. 8:32 “et cognoscetis veritatem et veritas liberabit vos”

Ave Maria By: Bro. Paulus Gamaliel

Posted by catholicfaithdefender on April 4, 2008

 
  Ave Maria
 
 
   
 
  Bakit walang bahid ng kasalanan si Maria?

Isa sa mga itinuturo ng Iglesia Katolika ay ang dogma nito tungkol sa Immaculada Concepcion. Ano ang Immaculada Concepcion? Ito ay ang pribelihiyo ni Maria na hindi makaranas ng orihinal na kasalanan at mga kasalanang personal. Papaano po ito napatunayan ng Iglesia Katolika? Unang-una, ang katotohanang ito ay isang pahayag o rebelasyon mula sa D’yos at gawa ng Esperito Santo, ito ang unang dapat maintindihan ng isang katoliko patungkol sa bagay na ito. Ito’y isang kaloob ng D’yos sa Iglesia na dapat tanggapin at paniwalaan ng lahat ng nanampalataya sa D’yos at sa misteryo ng kaligtasang Kanyang ginawa sa tao. Pangalawa, sinasabi natin sa mga nakaraang pag-aaral na ang mga pinuno ng Iglesia Katolika ay nakatanggap ng karisma mula sa Panginoong, ang karisma ng pagiging impalible kung patungkol sa pananampalataya ang pag-uusapan. Kaya ating nauunawaan na ang katotohanang ito ay hindi gawa-gawa. Pangatlo, ang katotohanang ito ay nandiyan na noon pa man at natanggap lamang ng Iglesia mula sa pananampalataya ng mga apostol at ng Unang Iglesia. Sa katunayan, bago pa man ito mai-deklarang dogma ng Iglesia Katolika, ito’y itinuturo na ng mga Ama sa Silangan (Eastern Fathers). Kaya ang ginawang pagdedeklara noong 1854 ay isa lamang paraan upang linawin, sagutin, at ihayag ng walang pagkaka-mali ang pananampalatayang ito upang ang lahat ng katoliko ay manampalataya dito. Samakatuwid, hindi ito isang gawa-gawang dogma ng Iglesia Katolika gaya ng ipinagkakalat ng mga Fundamentalista. Ngayon, sinasabing un-scriptural ang pananampalatayang ito, sabi ng mga Fundamentalista. Sabi natin noong pag-aaral natin sa Scriptura na hindi lahat ng katotohanan ay makikita sa Scriptura kundi sa Tradisyon. Ngunit hindi ibig sabihin nito na wala itong basihan sa Scriptura, mayroon po sapagkat ang signature ng Tradisyon ay makikita’t-makikita sa Scriptura sapagkat dito nanggaling ang Scriptura. Saan natin makikita ang paniniwalang ito?
“Kecharitomene”, isang Greyegong salita na pag-isinalin ay nangangahulugang “puno ng grasya”. Ito ang ibinati ng anghel Gabriel kay Maria noong ipinahayag nito sa birhen na siya ang magiging ina ng Anak ng D’yos (tingnan sa Lukas 1:28) ;

“Matuwa ka, Puno ng Grasya, ang Panginoon ay sumasa-iyo.”

Ang pagiging “Puno ng Grasya” ay siya na mismong naging pangalan ni Maria. Anong ibig natin ipakita dito? Na si Maria ay walang bahid ng orihinal na kasalanan buhat noong siya ay ipaglihi (conception) sapagkat siya ay puno ng grasya. Sa isang pag-aaral natin (Sola Fide), sinabi natin doon na ang kasalanan at ang grasya ay hindi p’weding magsama sa puso ng isang nilalang. Dahil dito, sapagkat si Maria ay puno ng grasya, siya ay walang bahid ng kasalanan, orihinal man o personal.
Ngayon, sinasabi ng mga Fundamentalista na dahil sa paniniwalang ito, pinalalabas daw nating mga katoliko na hindi nangailangan ng pagliligtas ni Hesus si Maria ganang sinabi naman mismo ni Maria na ang D’yos ay kanyang taga-pagligtas (makikita sa Awit ni Maria o Ang Magnificat), ano ang ating masasabi tungkol dito? Ang pangangailangan ni Maria ng taga-pagligtas (Redemption) ay kahit kailan po’y hindi itinanggi ng Iglesia Katolika. Sa katunayan ang kanyang pagiging Immaculada Concepcion ay dahil sa “iisang grasya at pribilihiyo ng makapangyarihang D’yos at dahil sa birtud ng mga merito ng Panginoong Hesus, taga-pagligtas ng sangkatauhan”, si Maria ay nailigtas mula sa orihinal na kasalanan buhat ng siya ay ipag-lihi. Samakatuwid itinuturo ng Iglesia Katolika na si Maria ay iniligtas din ng Panginoong Hesus! Ang pagkaka-iba nga lang sa atin ay, naunang ilinigtas si Maria bago pa man ito isilang at makaranas ng orihinal na kasalanan. Kaya naman hindi nakaranas ng kasalanang orihinal si Maria. Tulad ng isang doktor na nagbigay ng bakuna bago pa man magkasakit ang isang tao, ganoon din ang ginawa ng D’yos kay Maria, sapagkat siya’y magiging ina ng D’yos Anak, inalis na sa kanya ng D’yos ang kasalanang orihinal – samakatuwid dahil kay Kristo, si Maria ay naging immaculada. At sa aking opinyon, si Maria ay nabawtismohan at naging bagong nilalang dahil sa grasyang ng D’yos at sa kanyang pagiging ina ng taga-pagligtas, o indirektang masasabi nating, dahil kay Kristo. Bakit kinakailangang maunang mailigtas si Maria sa orihinal na kasalanan? Sapagkat bago manahan (o tumira) ang D’yos sa isang tao, nararapat lamang na siya’y malaya sa pagiging alipin ng kasalanan. Anu pa’t ang Panginoon Hesus ay ipinaglihi ng Esperito Santo sa sinapupunan ni Maria at dito’y nanahan ng siyam na buwan. Maging ang laman at dugo ni Maria ay naging laman at dugo din ng Panginoong Hesus, at sa laman at dugo na ito nailigtas ng Panginoon ang tao sa kasalanan, papaanong magkakaganito kung ang laman at dugong nagmula kay Maria ay makasalanan? Kaya sa lahat-lahat ng pagkatao ni Maria, siya ay nilinis sa kasalanan upang sa gayon ay maihandog niya ang lahat ng kanya ng buong-buo sa D’yos at masabi sa Panginoong D’yos na;

“Ako’y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi.”

Sa pamamagitan din ng pagliligtas kay Maria sa kasalanang orihinal bago pa man maranasan niya itong kasalanan, ihinanda na ng Panginoong D’yos itong magiging ina ng Kanyang Anak. Sa pamamagitan ng pagpospos sa puso ni Maria ng grasya ng D’yos, maayos na maisasakatuparan ang plano ng kaligtasan sapagkat sa pamamagitan nito’y ang nilalang na maging ina ng D’yos Anak ay lubusang magiging masunurin sa Ama. Kaya nga kahit na may katanungang namutawi sa mga bibig ni Maria noong ibalita ni anghel Gabriel ang balita ng kanyang pagiging ina’y nagawa pa rin nitong lubos na sumunod sa D’yos at masabing,  “Ako’y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi.” Kaya ayon sa mga teolohiyo, kung ang ina ng sangkatauhan na si Eva’y hindi naging masunurin at naging alipin ng kasalanan, si Maria ay naging masunurin sa Ama at naging malaya sa kasalanan, siya ang bagong Eva. Ayon sa Genesis 3:15, nakasulat doon na sinabi ng D’yos sa ahas na,

“Kayo ng Babae’y laging mag-aaway. Binhi mo’t binhi niya’y laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan at ang sakong niya’y ikaw ang tutuklaw”.

Ang Babaeng tinutukoy dito’y hindi na si Evang unang ina ng sangkatauhan sapagkat si Eva’y napasa-ilalim na sa kasalanang orihinal. Ang tinutukoy na babae dito’y si Maria na kung saan ang kanyang binhing dudurog sa ulo ng ahas ay ang Panginoong Hesus. Ang propesiyang “Kayo ng Babae’y laging mag-aaway” ay nangangahulugang kahit kailan ma’y hindi mapapasa-ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan si Maria.

Ang pag-akyat sa Langit ni Maria

Minsan hindi ko na maintindihan kung bakit kalaban na kalaban ng mga Fundamentalista ang mga dogma patungkol kay Maria. Siguro’y sapagkat wala sa kanila ang grasya ng D’yos para ito’y kanilang makita, kaya nahihirapan silang tanggapin ang mga katotohanang ito. Isang kaloob at epekto ng grasya ng D’yos sa isang tao na matanggap si Maria bilang esperitwal na ina niya na hindi naman linalabag ang pananalig sa pagiging tanging nag-iisang pagiging makapangyarihan ng D’yos. Bakit tayo naniniwala na si Maria ay ini-akyat sa langit na buong katawan at kaluluwa samantalang wala naman direktang sinasabi dito ang Bibliya?
Una, hindi po totoong wala itong basihan sa Bibliya. Pangalawa, gaya ng sabi natin, hindi lahat ng katotohanan ay makikita sa Bibliya. Pangatlo, ang katotohanang ito ay buhat pa noong una. Ano ang ating katunayan?
Ang proto-ebanghelyo ni Santiago ay naglalahad tungkol sa umiiral na paniniwalang ito ng Unang Iglesia. Bagamat hindi isinama sa canon ng Bibliya ang proto-ebanghelyong ito, ito’y sumasalamin sa umiiral nang paniniwala ng mga unang kristiyano. Bakit hindi ito direktang nasulat sa Bibliya? Sapagkat ang Bibliya ay hindi naman awtobiyograpiya ni Hesus at ni Maria. Ito’y inilaan upang maging isa sa mga intrumentong ginagamit ng Igesia sa mga pangangaral nito – upang ang sinumang makinig at tumanggap dito ay sumampalataya sa Panginoong Hesus. Ngunit, sapagkat ang pag-akyat ni Maria sa langit ay isa ring katotohanan at isa ring patunay sa pag-ibig ng D’yos sa tao, ito’y iningatan at ipinangaral ng Iglesia Katolika. Ito’y parte ng Tradisyon ng Iglesia. Saan natin kung gayon makikita ang katotohanang ito? Sa Pahayag 12 mapapatunayang umakyat nga si Maria sa langit. Sinasabing ang babaeng nakita ni apostol San Juan sa kanyang pangitaing ito ay si Maria na kumakatawan sa Iglesia (kaya sinasabi ring ang babae dito ay ang Iglesia) sapagkat parihas ang Iglesia at si Maria ay pumasok sa parihong pakiki-isa sa D’yos.
Sa 1Corinto 15:56 sinasabi doon, “ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan.” Samakatuwid, ang kasalanan ay ang sanhi ng pagkamatay at pagkabulok. Eh sinabi natin na si Maria ay iniligtas na mula sa kasalanan dahil dito’y walang bahid ng orihinal na kasalanan o personal mang kasalanan, kaya hindi siya namatay at nabulok.
Ngayon, tinatanggap natin na si Elijah at si Enoch ay inakyat sa langit, bakit hindi matanggap ng mga Fundamentalista na si Maria ay ini-akyat din sa langit eh sinasabi at pinananampalatayanan nilang si Maria ay “kalugod-lugod sa D’yos” o “pinaka-mamahal ng D’yos” ayon sa salin ng kanilang mga Bibliya? Imposible rin bang makamit ni Maria ang nakamit nina Enoch at Elijah samantalang mas espesyal ang ginampanan ni Maria sa kasaysayan ng pagliligtas kaysa kina propeta Elijah at Enoch? Talagang mas mahirap po nilang matanggap ang katotohanang iyan hindi dahil sa ito’y imposible kundi sapagkat ang kanilang puso ay may bahid ng kasalanan ng rebelyon na pumipigil sa kanila na makita ang katotohanang ito.
Ngayon, mabalik tayo. Noong unang panahon, ang mga Kristiyano ay magaling sa pag-iingat ng mga relikya, mga buto, at mga libingan ng mga banal. Kaya makikita natin ang ilang mga sanctuwaryo ng mga banal tulad ng libingan ni Pedro na nasa Basilica ni San Pedro sa loob ng Vatican. Ngunit, kung atin titingnan, wala ni isa mang buto o katawan ang pinakamamahal na ito ng Iglesia. Bakit? Sapagkat wala naman talagang buto o katawang makikita kundi isang walang lamang libingan nalang dahil ang katawan ni Maria ay pumasalangit na! At alam natin na ang mensahe ng “walang lamang libingan” (Empty Tomb), tulad ng sa Panginoong Hesus, ito’y nangangahulugang pag-akyat sa langit at pagbabalik sa mapagmahal na mga bisig ng Ama.

Birheng Maria,
Nanatiling bang birhen si Maria sa buong buhay niya?

Ang akusa ng mga Fundamentalista ay ‘di na daw birhen si Maria ng ipanganak si Hesus, at ang iba naman nilang bersyon ay nagka-anak pa si Maria ng iba bukod kay Hesus. Sa mga akusasyong ito, lumalabas lamang ang tunay na kulay ng mga tao ito at ang kanilang malalaswang pag-iisip. Kung kaya nararapat lamang na ating suriin ang Banal na Kasulatan tungkol sa bagay na ito upang maipagsanggalang natin itong katotohanan tungkol sa pagiging brihen ni Maria. Ating aalamin ang mga Biblikal na basihan na ina-angkin ng mga ‘di Katoliko at atin itong susuriin kung tama nga ang kanilang mga angkin.
Sa Lukas 2:7, sinasabi doon na si Hesus ay ang panganay ni Maria, na nangangahulugang hindi lang si Kristo ang anak ni Maria kundi may sumunod pa kasi nga si Kristo ay panganay. Sabi ng mga ‘di katoliko, sinusuportahan daw ito ng Mk. 3:32 Nakasulat doon, “ang kanyang ina at mga kapatid”. Ang iba namang akusasyon ay si Maria daw ay may mga anak na bago pa daw isilang si Kristo (Sa katunayan, dahil sa sobrang panggagalaiti ng mga Fundamentalista at iba pang ‘di katoliko sa ating pananampalataya ay tinawag nilang Satanistang Inang D’yosa si Maria?. Ngunit ito nga ba ang tamang pangahulugan ng mga talatang ito? Ating suriin.
Sa Isaiah 7:14, isang propeseya ang naipahayag tungkol sa pagsilang ng mesiya. Sabi doon na isang birhen ang magsisilang sa mesiya. Ang birhen ay si Maria at ang mesiya ay si Kristo. Kaya masasabing noon pa man si Maria ay birhen na.
Patungkol naman sa Luke 2:7, malaki ang pag-kakamali ng mga ‘di katoliko sa pag-iinterpreta d’yan. Sa bagay talaga namang magkakamali sila dahil wala sa kanila ang Esperito Santo. Ang pag-gamit ng titulong Panganay ay isang mahalang bagay para sa mga Hudyo (Ex. 34:19-20), ito ay isang pribilehiyo. Kaya dahil si Kristo ay ang mesiya, S’ya ay ang Panganay ng lahat(Colos. 1:15). Makikita din ito sa mga inskripsyon sa mga libingan noong Biblikal na panahon, halimbawa ay ang isang ito na natagpuan sa Ehipto: “Dito nahihimlay si Arsinoe, na namatay sa pagsisilang sa kanyang panganay”. Sapagkat namatay na si Arsinoe, impossibling may susunod pa s’yang mga anak maliban sa kanyang “panganay”, ngunit ginamit pa rin ang titulong “panganay” sa kanyang nag-iisang anak.
Patungkol naman sa sinasabing mga kapatid ni Kristo sa Mateo 12:46, hindi po ibig sabihin nito na mga anak din sila ni Maria, sa katunayan itong mga “kapatid” ni Kristo ay kanyang mga pinsan lamang (sina Santiago, Jose, at Judas [Mk. 6:3]). Sa wikang Hebreo, wala po ang salitang pinsan. Kung totoo ngang mga kapatid ito ni Kristo dapat ang tamang Hebreong address sa kanila ay “ ang iyong ina at ang mga anak ng ‘yong ina” imbis na “ang iyong ina at mga kapatid”. Isa pa katibayan, sa Markos 6:31, sina Santiago at Jose ay mga anak ng isang pang Maria, hindi ang Mariang ina ni Hesus (Mt. 27:56, Mk. 16:1, Lk. 24:10). Itong isang Maria ay si Mariang asawa ni Clopas, at kapatid din naman ni Mariang ina ni Hesus(Jn. 19:25). Ngunit sinasabi ng mga iskolar ng Bibliya na malamang ‘din ay di pa nga magkapatid sina Mariang ina ni Hesus at si Mariang asawa ni Clopas dahil hindi puweding ang dalawang magkapatid ay may iisang pangalan. Kaya makikita natin dito na si Kristo ay wala talagang kapatid, at si Maria ay tunay talagang birhen hanggang siya ay pumasa-langit. Kaya kung si Kristo man ay may ibang kapatid, ipagkakatiwala pa N’ya ba ang kanyang ina kay Juan sa oras ng kanyang paghihirap sa krus(Jn 19:26-27)?

Theotokos

Ano po ba ang ibig sabihin ng Theotokos? Ang salitang Theotokos ay salitang Greyigo na ang ibig sabihin ay “Ina ng D’yos”. Maraming mga Fundamentalista ang tumututol dito sapagkat papaano daw magkakaroon ng ina ang D’yos samantalang Siya’y walang simula at katapusan. Kaya kanilang pinalalabas na ang pagiging ina ni Maria ay pagiging ina lamang sa taong si Hesus, hindi saklaw nito ang pagka-D’yos ni Hesus. Ngunit ano nga ba itinuturo ng Iglesia Katolika tungkol dito?
Upang mapadali ang pag-aaral natin sa araling ito, ating buksan ang ating mga Bibliya sa Lukas 1:39-45. Ito po ay ang kwento tungkol sa pagbisita ni Maria sa kanyang pinsang si Elisabet. Sa tagpong ito, napuspos ng Esperito Santo si Elisabet at kanyang binati si Maria ng ganito, “Pinagpala ka sa lahat ng mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan! Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon?” Pansinin ang sinabi ni Elisabet na pinuspos ng Esperito Santo, “Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon?” Samakatuwid si Maria ay ina ng Panginoon o ng D’yos sa katauhan ng D’yos Anak na si Hesu-Kristo. Ang tawag na Panginoon o Adonai sa Hebreo o Kyrios sa salitang Greyigo ay ang Tradisyonal na tawag ng mga Israelita sa Panginoong D’yos, ito ang kanilang ipinalit sa pangalang Yahweh sapagkat ito’y napakabanal para bigkasin.
Ngayon, itong sinasabi ng mga Fundamentalista na ang pagiging ina ni Maria ay sa taong Hesus lamang at hindi sa D’yos na Hesus, ito po ay kahalintulad sa erehiyang Nestorianismo. Sa erehiyang ito, pinalalabas ng mga Nestorians na ang tunay na Hesus ay tao lamang na ipinag-isa sa dakilang Anak ng D’yos, sa Logos. Dahil dito lumalabas na ang ipinagbuntis ni Maria ay tao lamang at ‘di naglaon ay pinag-isa sa katauhan ng D’ys Anak. Ngunit ayon na rin sa Tradisyon ng Iglesia at sa Scriptura, ang tunay na Hesus ay ang tunay na D’yos, ang Logos. Ang katawang tao Niya’y Kanyang inangkin at ginawang Kanya buhat ng Siya’y ipaglihi. Dahil dito, ang ipinagdalang tao ni Maria ay hindi lamang tunay na tao kundi ito’y tunay na D’yos din sa iisang Persona. Kaya nga ayon sa Scriptura (Juan 1:14), “Naging tao ang Salita” at hindi ang kabalikataran nito na ang “Tao ay naging Salita”.
Sa isang katwiran naman ng mga Fundamentalista na nagsasabing, papaano daw magkakaroon ng ina ang D’yos samantalang Siya’y walang simula at katapusan – ang katesismo ng Iglesia Katolika ay malinaw, hindi ina ng D’yos Ama at ng D’yos Esperito Santo si Maria kundi ina lamang ng D’yos Anak. Kaya nga sabi natin kanina na itong ina ng D’yos ay Kanya rin nilalang, hindi ang D’yos ang nagmula kay Maria kundi si Maria ang siyang nagmula sa D’yos.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: