Catholic Faith Defender

JOHN. 8:32 “et cognoscetis veritatem et veritas liberabit vos”

Archive for November, 2008

Tanong Galing sa Member ng PMCC 4thwatch (Henry Arganda )

Posted by catholicfaithdefender on November 25, 2008

Author : henry arganda (IP: 64.228.73.5 , bas2-windsor12-1088702725.dsl.bell.ca)

E-mail : henri_4w@yahoo.ca

URL : http://www.pmcc4thwatch.com

Whois : http://ws.arin.net/cgi-bin/whois.pl?queryinput=64.228.73.5

Comment:

pag aralan nyo ito rc faith defenders para hindi kayo matuloy sa impiyerno..hindi sa pamamagitan ng succession ang general na patakaran ng Dios..tanungin natin si pedro mismo kung sa pamamagitan ng pag halili ng katungkulan basahin nyo acts 2.38-39 –tatawagin maging ilan man ..pag tinawag ibibigay ang kaloob ng Holy spirit..isa sa kaloob ng Holy spirit ay pagka apostol efeso 4:11..kaya sabi ni pablo sa roma 1:1 ay “si pablo na tinawag na maging apostol”pangutana..sinabi ba ni pablo na successor ako ni kulas???hindi..pagisipan nyong mabuti..ang papa sa roma hindi nya sinabing tinawag sya alam nyo na kung papaano nagiging papa diba??? Usurpation of authority yang ginawa nyo or nya..kami ang may buhay na apostol na tinawag ..patunayan nyo ayun sa biblia na ang Dios hindi na tatawag o magsusugo asa ang verse??? kami may patunay lucas 11:49..kaya kami ang nasa tunay na iglesia.

ang apostolic succession ay totoo lang kay judas at kay mattias sa acts 1.22-26,si judas kaya may successor dahil sya ay inihula sa lumang tipan (verse 20..pangutana si pedro ba inihula na may kukuha ng kanyang katungkulan..asa ang versikulo?tubaga ninyo..next question?kung matuod na kihanglan gayud na dunay mupuli pag mamatay ang apostol kinsang napatay na apostol ang gipulihan ni pablo?hulaton ko ang tubag nyo???at dapat tanan na apostol karon naa pa asa man o kinsa man ang nagpuli kay mateo?tomas katong tanan na apostol asa man sila ???isa lang naman ang papa karon sila kadto damo man.ayaw kamo magsulti na lahi ang pagkaapostol ni pedro sa tanan..pareho lang sila (gal2.9.)kaya yang apostolic succession nyo ay hindi tunay..sorry to say imitation lang yan ..catholic defenders !!!hulaton ko ang tubag nyo.

-SINAGUTAN NI

Bro. G-one T. Paisones

Dear Brother Henry Arganda,

Magandang araw sa iyo, tungkol sa mga katanungan, objection at accusation mo hingil sa aming mga Catholic Faith Defender tungkol sa Apostolic Succession ay lubos naming ikinagagalak. Sasagutin po natin ponto-e-ponto ang mga nasambit mo sa itaas:

Sabi mo “pag aralan nyo ito rc faith defenders para hindi kayo matuloy sa impiyerno” Patawarin ninyo po ako brother Henry dahil ang pahayag po ninyo ay isang illogical statement na tinatawag na Fallacy of Presumption (‘Assumptio non Probata’ pa po itong pahayag mo na kaming mga Catholic Faith Defenders ay impiyerno na). At kung gusto mo ng isang maka Kristianong discussion hingil sa mga accusation mo laban sa aming mga Catholic Faith Defenders, kahit sa ano mang oras at kahit sa ano mang panahon ay handa po kaming ipagtangol ang Doctrina ng Santa Iglesia Catolica sa mga taong naninira at kumukotya sa Aral nito. I want to repeat again that we Catholic Faith Defenders are always ready in defending the Catholic Truth against its enemies in spiritual means.

Sa pahayag mo na “hindi sa pamamagitan ng succession ang general na patakaran ng Dios… Tanungin natin si pedro mismo kung sa pamamagitan ng pag halili ng katungkulan basahin nyo acts 2.38-39 –tatawagin maging ilan man ..pag tinawag ibibigay ang kaloob ng Holy spirit..isa sa kaloob ng Holy spirit ay pagka apostol efeso 4:11” Itoy hindi ko gaanong naiintindihan; ang ibig mo bang sabihin kapatid sa topic mo ay SUCCESSION versus APOSTOL NA TINAWAG? Kung ganon man ang ibig mong sabihin na SUCCESSION versus APOSTOL NA TINAWAG narito ang mga aral ng Santa Iglesia Catolica hingil sa Apostolic Succession at Apostol na Tinawag, na matatagpuan rin sa Biblia:

Apostolic Succession

My Catholic Faith (3rd Edition Page 97) “Did Christ intend that this power should be exercise by Apostles alone? –No, Christ intended this power should be exercise also by their successors. (Lul 10:16 “He that heareth you heareth me; and he that despiseth you despiseth me; and he that despiseth me despiseth him that sent me.”) (John 21:15-17; Luke 22:31-32; Mat. 16:18-19; Mat. 28:19-20)—Pakakatandaan natin na si Cristo ay nagtatag ng Iglesia upang maging tagapangalaga ng mga tupa nito, at nag talaga rin si Cristo nang tagapagbantay ng Tupa (Iglesia) na hahalili sa Kanya ((John 21:15-17; Luke 22:31-32) at itoy sasamahan Nya (Cristo) hanggang sa katapusan ng sanlibutan (Mat. 28:20) at bibigyan Nya ito ng patnubay(Juan. 14:16-17) at ang patnubay, ang Espiritu Santo na magtuturo sa iglisya ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ni Cristo (Juan. 14:26). Sa mga nabanggit natin sa itaas, kahit na grade 1 pa ay makaka conclude na ang leader (Bishop, elder, deacon) Iglesiang itinatag ni Cristo ay may SUCCESSOR sapagkat ang kanyang mga tupa; mula nang maitatag at maibuklod Niya ang mga ito noong una at magmahanggang sa ngayon ay narito pa sa sanlibutan—Kaya may bantay parin sa mga tupa hanggang ngayon.

Apostol na Tinawag

Catholic Catechism (Revised Edition) By: Fr. M. Gusman #142 “Christ, as Head of his Church, gave the power to teach, to sanctify, and to rule the members of the church in His name to the Apostles, the first Bishop of the Church. (Act 1:20; Mat 16:18; Mat 28:19-20, Mat 10:2-5)

My Catholic Faith (3rd Edition Page 97) “The Apostles: the first Bishop of the Church.”

Sa nasambit natin sa itaas dapat pakakatandaan natin na malinaw na turo ng Santa Iglesia Catolica na may kahalili ang mga Apostol—ito ay ang mga Obispo. Sapanahon natin ngayon at hanggang kataposan ng mundo may mga apostol (Obispo)- na tinatawag ang Dios sa pamamagitan ng pag ordina o ang pagpatong ng kamay. Samakatuwid baga’y ang mga humalili sa mga Apostol at bagong mga opisina (New offices of the Church) ng Iglesia ay ang mga Apostol na Tinawag ng Dios. Narito ang ating mga karagdagang ebidensya:

Act 1:22 (KJV1611) Beginning from the baptism of John, unto that same day that he was taken up from us, must one be ordained to be a witness with us of his resurrection.

Gawa 13:3 (Magandang Balita Biblia) “Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang kamay at sila’y pinayaon.”

1 Tim 4:14 (Douay Rheims) “Neglect not the grace that is in thee which was given thee by prophesy, with imposition of the hands of priesthood.”

NIV Compact Dictionary of the Bible Page 429ORDATION =in the JKV ordain is the translation of about 35 different Hebrew and Greek words. The word has many shades of meaning, chiefly four: 1. Set in order, arrange…2. bring into being…3.decree…4. set apart for an office or duty (Jer. 1:5, Mark 3:14, John 15:16, Act 14:23, 1 Tim. 2:7, Titus 1:5, Heb. 5:1,8:3). Ordination in the sense of getting aside offices or duty of the church for a certain work by the laying on of hands was practical in apostolic time (1 Tim. 4:14; 2 Tim 1:6)

NIV Compact Dictionary of the Bible Page 93BISHOP =Gr. Episkopos, overseer- originally the principal officer of the local church, the other being the deacon or deacons (1 Tim, 3:1-7). The title elder or presbyter generally applied to the same man; “elder” referring to his age and dignity and “bishop” to his work of superintendence. As the church multiplied, the bishop of a larger church would be given special honor, and so gradually there grew up a hierarchy, all the way from presiding elders to bishops (over group of churches), then archbishop.

Nasambit mo rin na “ang papa sa roma hindi nya sinabing tinawag sya alam nyo na kung papaano nagiging papa diba? Usurpation of authority yang ginawa nyo or nya..kami ang may buhay na apostol na tinawag” Ito ang comments ko sa iyo kapatid na Henry, wala ho tayong problema kung may Apostol kayo na buhay; OK? Peru ang tanong ay totoong Apostol bayan? Kami rin po sa Santa Iglesia Catolica ay may napakaraming buhay na mga Apostol-ang mga Obispo po namin (Apotles- but in derivative sense)-Intelligent Theology, Volume-2, Page 71, By: Piet Fransen, SJ. Pakatatandaan po natin na ang mga Apostol ay mga Obispo at ang kahalili ng mga Apostol ay ang Obispo. Narito po ang ating mga ebedensya:

Psalm 109:8 (KJV) Let his days be few; [and] let another take his office.

Psalm 108:8 (Douay Rheims) “May His days be few: and his bishopric let another take.”

In Septuagint or the Greek Old Testament version the common version used by Apostles contains this:

It is parallel to Act 1:20 (KJV) “For it is written in the book of Psalms, Let his habitation be desolate, and let no man dwell therein: and his bishoprick let another take.”

sa Act 1:20 ating makikita na ang greek word na πισκοπν ay ang apostles’ offices o ang office of the bishop.

http://strongsnumbers.com/greek/1984.htm

ST#1984. episkope (ep-is-kop-ay’) πισκοπν, πισκοπςthe office of a bishop (From episkeptomai; inspection (for relief); by implication, superintendence; specially, the Christian “episcopate” — the office of a “bishop”, bishoprick, visitation.)

With this clear evidence we can arrive with the correct conclusions that apostle’s office is office of a bishop and the office of a bishop is apostle’s office.

Brother nasabi na “Usurpation of authority yang ginawa nyo or nya..kami ang may buhay na apostol na tinawag”; kapatid pwedi bang matunayan mo ang mga sinasabi mo? Another Fallacy of Assuptio non Probata.

Sabi mo pa “patunayan nyo ayun sa biblia na ang Dios hindi na tatawag o magsusugo asa ang verse?” Kapatid para sa kaalaman mo wala pong Doctrina ang Santa Iglesia Catolica na ang Dios hindi na tatawag o magsusugo ng mga Taong taga pamahala ng kanyang Iglesia sapagkat sabi Niya sa Mat. 28:19-20 “Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost: {28:20} Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you: and, lo, I am with you alway, [even] unto the end of the world. Amen.” Dito po malinaw na sa panahon ni Kristo, hanggang sa ngayon at sa katapusan ng mundo ay may sinugo parin ang Dios na mga Taong gagawa ng Kanyang mithiin para maging isang instrumento Niya sa sangkataohan. Ito po ay walang putol na apostolic succession sapagkat hindi nagsisinungaling si Kristo ng sabihin Nya sa kanyang mga Apostol na Siya (Cristo) ay sasama sa kanila hanggang sa kataposan ng mundo. Eh kung naputol, tumalikod, pinatay-lahat at wala ng natira sa tunay na iglesiang itinatag ni Cristo, para naring sinasabi po natin na SINUNGALING si CRISTO.

Sabi mo pa brother Henry “kami may patunay lucas 11:49..kaya kami ang nasa tunay na iglesia.” Bro. Henry nang nabasa ko ang conclusion mo ay (Honestly) natawa po ako dahil ang statement po ninyo ay walang ka logic-logic (Ipagpaumanhin po ninyo ako sa nasambit ko na medyo may kasakitan).

Ito po brother Henry ay tinatawag na Fallacy of Non Sequitor– Ang ibig pong sabihin nito ay:

Fallacy –errors in reasoning (Logical Fallacies) & error in understanding (Rhetorical Fallacies). The Art of Argumentation and Debate by: Africa, Page 92

Non Sequitor is a Latin term which means it does not follow. This is a fallacy, which arises when the arguer draws a conclusion from a premise without any attempt to show the connection between the cause and the effect. (The Art of Argumentation and Debate by: Africa, Page 107)

Ito ang tanong mo “pangutana si pedro ba inihula na may kukuha ng kanyang katungkulan..asa ang versikulo?” Salamat sa magandang tanong mo at ang sagot sa magandang tanong mo ay maganda ring sagot. Ang sagot po natin direktaminte ay mayroon po tayong mababasa sa Biblia at Maiintindihan na ibibigay ang kapangyarihan (ng pamamahala) sa Iba at ito ang may susi sa bahay ni David (Isa.22:21-22). At sa panahon ni Cristo ay si San Pedro lang ang may hawak susi ng Kingdom of God (Mat 16:18) and this keys – the reference of the key of the house of David in Isa 22:21-22.

Para mas maintindihan ng ating mambabasa ang ating sagot narito ang karagdagang sagot:

Jer. 33:17 “For thus saith the LORD; David shall never want a man to sit upon the throne of the house of Israel” –In this verse we can easily seen that David has a successor of representatives throughout history.

Dan. 2:44 “And in the days of these kings shall the God of heaven set up a kingdom, which shall never be destroyed: and the kingdom shall not be left to other people, [but] it shall break in pieces and consume all these kingdoms, and it shall stand for ever.” –Dito malinaw na nakasaad na ang Dios ay magtatayo ng isang Kaharian na hindi mawawala hanggang magpakailan man.

Mat. 16:18 “And I say also unto thee, That thou art Peter, and upon this rock I will build my church; and the gates of hell shall not prevail against it. {16:19} And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven: and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven: and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven.—Dito malinaw na ang hula sa Daniel 2:44 ang katuparan ay ang tunay na Iglesiang itinatag ni Cristo na kahit ang kamatayan ay hindi ito kailan man madadaig, kaya natural na lamang po na may kahalili ang mga namamahala ng Tunay na Iglesiang itinatag ni Kristo (Pakakatandaan natin na si Pedro ang binigyan ni Cristo ng isang tungkolin na pamahalaan ang buong Iglesia sapagkat Sya (Cristo) ay pupunta sa Ama Juan 21:15-17).

<a href=”http://www.friendster.com/photos/28256155/1/576102759″><img border=”0″ src=”http://photos-p.friendster.com/photos/55/16/28256155/1_576102759l.jpg”/></a&gt;

Mat 28:19-20 Dito nakasaad na sasamahan ni Cristo ang kanyang Iglesia hanggang sa Kataposan ng mundo ditto malinaw na may mga tao Syang sasamahan sa anumang panahon. At pakakatandaan natin na ang itinatag ni Cristo na Iglesia ay may mga tagapamahala (1 Tim 4:14-16, 1 Tim 5:22, James 5:14-15, 1 Tim 3:1-2, Act 20:28). Kaya natural na lamang na may kahalili ang mga ito pag sila ay wala na (Act 1:20).

Isa.22:21-22 “And I will clothe him with thy robe, and strengthen him with thy girdle, and I will commit thy government into his hand: and he shall be a father to the inhabitants of Jerusalem, and to the house of Judah. {22:22} And the key of the house of David will I lay upon his shoulder; so he shall open, and none shall shut; and he shall shut, and none shall open.” –Dito po napakalinaw na may kahalili si Shebna ito po ay si Eliakim.

Sabi mo pa brother Henry “apostolic succession ay totoo lang kay judas at kay mattias sa acts 1.22-26,si judas kaya may successor dahil sya ay inihula sa lumang tipan”

-Ang counter proposition ko po ditto ay hindi po totoong ang apostolic succession ay kay Judas lang at kay mattias WALA PO TAYONG MABABASA SA BIBLIA NA GANON. At Hindi po totoong si Judas lang ang may successor (ang reason mo na sya (Judas) ay hinulaan sa lumang tipan)-dahil sa Gawa 1:20 ang topic po dyan ay ang hahalili (successor) sa tanggapan (Office) iniwan. At ano naman ang masasabi mo sa Isa. 22:21-22?


Tanong mo “pangutana si pedro ba inihula na may kukuha ng kanyang katungkulan..asa ang versikulo?tubaga ninyo” Ang sagot natin ditto ay napaka simpli wala pong direktaminting hula sa Biblia na si San Pedro ay may kahalili PERU Madaling maiintindihan sa Biblia na Si San Pedro ay may Kahalili (Pakakatandaan na dapat ang Biblia ay Intindihin pag itoy babasahin Neh 8:8).

Sa Isa. 22:21-22 si Shebna ay maykahalili na si Eliakim, at mapapansin natin dito na ang Key of of the house of David is a rabbinic term which means- an authority.

Sa Mat 16:18 si San Pedro po ang tinalaan ng KEYS of KINGDOM of Heaven.

Ang Ibang tanong mo ay “kung matuod na kihanglan gayud na dunay mupuli pag mamatay ang apostol kinsang napatay na apostol ang gipulihan ni pablo?hulaton ko ang tubag nyo?” at dapat tanan na apostol karon naa pa asa man o kinsa man ang nagpuli kay mateo?tomas katong tanan na apostol asa man sila ???

Ang sagot po natin dito ay sa basihan natin na Biblia at ang Tradition ng mga Apostol ang Humalili sa kanilang lahat ay ang mga Obispo. Nasagot po ang tanong.

Para sa ating mambabasa atin pong isusulat ang mga Early Church Fathers tungkol sa kanilang patotoo hingil sa Apostolic Succession, focusing on Saint Peter (The First Bishop of Rome).

Church Fathers are the early and influential theologians and writers in the Christian Church, particularly those of the first five centuries of Christian history. (http://en.wikipedia.org/wiki/Church_Fathers)

“And thus preaching through countries and cities, they appointed the first-fruits [of their labours], having first proved them by the Spirit, to be bishops and deacons of those who should afterwards believe. Nor was this any new thing, since indeed many ages before it was written concerning bishops and deacons. For thus saith the Scripture a certain place, ‘I will appoint their bishops s in righteousness, and their deacons in faith.’… Our apostles also knew, through our Lord Jesus Christ, and there would be strife on account of the office of the episcopate. For this reason, therefore, inasmuch as they had obtained a perfect fore-knowledge of this, they appointed those [ministers] already mentioned, and afterwards gave instructions, that when these should fall asleep, other approved men should succeed them in their ministry…For our sin will not be small, if we eject from the episcopate those who have blamelessly and holily fulfilled its duties.” Pope Clement, Epistle to Corinthians, 42, 44 (A.D. 98). (Copyright 2001 – 2007 © by John Salza. All Rights Reserved johnsalza@scripturecatholic.com)

Clement the bishop of Rome… We learn from St. Irenaeus that Clement was the third bishop of Rome in succession from Peter. (Crossing the Tiber By: Stephen K. Ray, page 133)

“For what is the bishop but one who beyond all others possesses all power and authority, so far as it is possible for a man to possess it, who according to his ability has been made an imitator of the Christ off God? And what is the presbytery but a sacred assembly, the counselors and assessors of the bishop? And what are the deacons but imitators of the angelic powers, fulfilling a pure and blameless ministry unto him, as…Anencletus and Clement to Peter?” Ignatius, To the Trallians, 7 (A.D. 110). (Copyright 2001 – 2007 © by John Salza. All Rights Reserved johnsalza@scripturecatholic.com)

“Hegesippus in the five books of Memoirs which have come down to us has left a most complete record of his own views. In them he states that on a journey to Rome he met a great many bishops, and that he received the same doctrine from all. It is fitting to hear what he says after making some remarks about the epistle of Clement to the Corinthians. His words are as follows: ‘And the church of Corinth continued in the true faith until Primus was bishop in Corinth. I conversed with them on my way to Rome, and abode with the Corinthians many days, during which we were mutually refreshed in the true doctrine. And when I had come to Rome I remained a there until Anicetus, whose deacon was Eleutherus. And Anicetus was succeeded by Soter, and he by Eleutherus. In every succession, and in every city that is held which is preached by the law and the prophets and the Lord.'” Hegesippus, Memoirs, fragment in Eusebius Ecclesiatical History, 4:22 (A.D. 180). ). (Copyright 2001 – 2007 © by John Salza. All Rights Reserved johnsalza@scripturecatholic.com)

St. Hegesippus – A writer of the second century, known to us almost exclusively from Eusebius, who tells us that he wrote in five books in the simplest style the true tradition of the Apostolic preaching. His work was entitled hypomnemata (Memoirs), and was written against the new heresies of the Gnostics and of Marcion. (http://www.newadvent.org/cathen/07194a.htm)

“True knowledge is [that which consists in] the doctrine of the apostles, and the ancient constitution of the Church throughout all the world, and the distinctive manifestation of the body of Christ according to the successions of the bishops, by which they have handed down that Church which exists in every place, and has come even unto us, being guarded and preserved without any forging of Scriptures, by a very complete system of doctrine, and neither receiving addition nor [suffering] curtailment [in the truths which she believes]; and [it consists in] reading [the word of God] without falsification, and a lawful and diligent exposition in harmony with the Scriptures, both without danger and without blasphemy; and [above all, it consists in] the pre-eminent gift of love, which is more precious than knowledge, more glorious than prophecy, and which excels all the other gifts [of God].” Irenaeus, Against Heresies, 4:33:8 (A.D. 180). ). (Copyright 2001 – 2007 © by John Salza. All Rights Reserved johnsalza@scripturecatholic.com)

St. Irenaeus, bishop of Lyons, say of himself, “When I was still a boy I saw you in Lower Asia in Polycarp’s company, when you where cutting a fine figure at the imperial court and wanted to be in favor with him. I have a cleaver recollection of events at that time than of recent happenings–what we have learn in childhood develops along with the mind and becomes a part of it….Eusebius, History of the Church ((Crossing the Tiber By: Stephen K. Ray, page 141)

“But if there be any (heresies) which are bold enough to plant themselves in the midst Of the apostolic age, that they may thereby seem to have been handed down by the apostles, because they existed in the time of the apostles, we can say: Let them produce the original records of their churches; let them unfold the roll of their bishops, running down in due succession from the beginning in such a manner that [that first bishop of theirs] bishop shall be able to show for his ordainer and predecessor some one of the apostles or of apostolic men,–a man, moreover, who continued steadfast with the apostles. …To this test, therefore will they be submitted for proof by those churches, who, although they derive not their founder from apostles or apostolic men (as being of much later date, for they are in fact being founded daily), yet, since they agree in the same faith, they are accounted as not less apostolic because they are akin in doctrine…Then let all the heresies, when challenged to these two tests by our apostolic church, offer their proof of how they deem themselves to be apostolic. But in truth they neither are so, nor are they able to prove themselves to be what they are not. Nor are they admitted to peaceful relations and communion by such churches as are in any way connected with apostles, inasmuch as they are in no sense themselves apostolic because of their diversity as to the mysteries of the faith.” Tertullian, Prescription against the Heretics, 33 (A.D. 200). ). (Copyright 2001 – 2007 © by John Salza. All Rights Reserved johnsalza@scripturecatholic.com)

“And that you may still be more confident, that repenting thus truly there remains for you a sure hope of salvation, listen to a tale? Which is not a tale but a narrative, handed down and committed to the custody of memory, about the Apostle John. For when, on the tyrant’s death, he returned to Ephesus from the isle of Patmos, he went away, being invited, to the contiguous territories of the nations, here to appoint bishops, there to set in order whole Churches, there to ordain such as were marked out by the Spirit.” Clement of Alexandria, Who is the rich man that shall be save?, 42 (A.D. 210). ). (Copyright 2001 – 2007 © by John Salza. All Rights Reserved johnsalza@scripturecatholic.com)

“We are not to credit these men, nor go out from the first and the ecclesiastical tradition; nor to believe otherwise than as the churches of God have by succession transmitted to us.” Origen, Commentary on Matthew (post A.D. 244). ). (Copyright 2001 – 2007 © by John Salza. All Rights Reserved johnsalza@scripturecatholic.com)

“Our Lord, whose precepts and admonitions we ought to observe, describing the honour of a bishop and the order of His Church, speaks in the Gospel, and says to Peter: ‘I say unto thee, That thou art Peter, and upon this rock will I build my Church; and the gates of hell shall not prevail against it. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven: and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven: and whatsoever thou shall loose on earth shall be loosed in heaven.’ Thence, through the changes of times and successions, the ordering of bishops and the plan of the Church flow onwards; so that the Church is founded upon the bishops, and every act of the Church is controlled by these same rulers.” Cyprian, To the Lapsed, 1 (A.D. 250). ). (Copyright 2001 – 2007 © by John Salza. All Rights Reserved johnsalza@scripturecatholic.com)

“Therefore the power of remitting sins was given to the apostles, and to the churches which they, sent by Christ, established, and to the bishops who succeeded to them by vicarious ordination.” Firmilian, To Cyprian, Epistle 75[74]:16 (A.D. 256). ). (Copyright 2001 – 2007 © by John Salza. All Rights Reserved johnsalza@scripturecatholic.com)

“It is my purpose to write an account of the successions of the holy apostles, as well as of the times which have elapsed from the days of our Saviour to our own; and to relate the many important events which are said to have occurred in the history of the Church; and to mention those who have governed and presided over the Church in the most prominent parishes, and those who in each generation have proclaimed the divine word either orally or in writing… When Nero was in the eighth year of his reign, Annianus succeeded Mark the evangelist in the administration of the parish of AlexandriaLinus …was Peter’s successor in the episcopate of the church thereClement also, who was appointed third bishop of the church at Rome.Eusebius, Ecclesiastical History,1:1,2:24, (A.D. 325). ). (Copyright 2001 – 2007 © by John Salza. All Rights Reserved johnsalza@scripturecatholic.com)

“Lo! In these three successions, as in a mystery and a figure … Under the three pastors,–there were manifold shepherds” Ephraem, Nisbene Hymns, The Bishops of Nisibis (Jacob, Babu, Valgesh), 13,14 (A.D. 350). ). (Copyright 2001 – 2007 © by John Salza. All Rights Reserved johnsalza@scripturecatholic.com)

“[W]hile before your election you lived to yourself, after it, you live for your flock. And before you had received the grace of the episcopate, no one knew you; but after you became one, the laity expect you to bring them food, namely instruction from the Scriptures … For if all were of the same mind as your present advisers, how would you have become a Christian, since there would be no bishops? Or if our successors are to inherit this state of mind, how will the Churches be able to hold together?” Athanasius, To Dracontius, Epistle 49 (A.D. 355). ). (Copyright 2001 – 2007 © by John Salza. All Rights Reserved johnsalza@scripturecatholic.com)

“[B]elieve as we believe, we, who are, by succession from the blessed apostles, bishops; confess as we and they have confessed, the only Son of God, and thus shalt thou obtain forgiveness for thy numerous crimes.” Lucifer of Calaris, On St. Athanasius (A.D. 361). ). (Copyright 2001 – 2007 © by John Salza. All Rights Reserved johnsalza@scripturecatholic.com)

“[W]e shall not recede from the faith … as once laid it continues even to this say, through the tradition of the fathers, according to the succession from the apostles, even to the discussion had at Nicea against the heresy which had, at that period, sprung up.” Hilary of Poitiers, History Fragment 7 (ante A.D. 367). ). (Copyright 2001 – 2007 © by John Salza. All Rights Reserved johnsalza@scripturecatholic.com)

“[D]uring the days of that Anicetus, bishop of Rome, who succeeded Pius and his predecessors, For, in Rome, Peter and Paul were the first both apostles and bishops; then came Linus, then Cletus … However the succession of the bishops in Rome was in the following order. Peter and Paul, and Cletus, Clement…” Epiphanius, Panarion, 27:6 (A.D. 377). ). (Copyright 2001 – 2007 © by John Salza. All Rights Reserved johnsalza@scripturecatholic.com)

“He [St. Athanasius] is led up to the throne of Saint Mark, to succeed him in piety, no less than in office; in the latter indeed at a great distance from him, in the former, which is the genuine right of succession, following him closely. For unity in doctrine deserves unity in office; and a rival teacher sets up a rival throne; the one is a successor in reality, the other but in name. For it is not the intruder, but he whose rights are intruded upon, who is the successor, not the lawbreaker, but the lawfully appointed, not the man of contrary opinions, but the man of the same faith; if this is not what we mean by successor, he succeeds in the same sense as disease to health, darkness to light, storm to calm, and frenzy to sound sense.” Gregory of Nazianzen, Oration 21:8 (A.D. 380). ). (Copyright 2001 – 2007 © by John Salza. All Rights Reserved johnsalza@scripturecatholic.com)

“For they [Novatians] have not the succession of Peter, who hold not the chair of Peter, which they rend by wicked schism; and this, too, they do, wickedly denying that sins can be forgiven even in the Church, whereas it was said to Peter: ‘I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound also in heaven, and whatsoever thou shall loose on earth shall be loosed also in heaven.'” Ambrose, Concerning Repentance, 7:33 (A.D. 384). ). (Copyright 2001 – 2007 © by John Salza. All Rights Reserved johnsalza@scripturecatholic.com)

“It has been ordained by the apostles and their successors, that nothing be read in the Catholic Church, except the law, and the prophets, and the Gospels.” Philastrius of Brescia, On Heresies (ante A.D. 387). ). (Copyright 2001 – 2007 © by John Salza. All Rights Reserved johnsalza@scripturecatholic.com)

“If the lineal succession of bishops is to be considered with how much more benefit to the Church do we reckon from Peter himself, to whom, as bearing in a figure the whole Church, the Lord said: Upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not conquer it!’ For to Peter succeeded Linus, Clement…Damsus, Sircius, Anastasius. In this order of succession no Donatist bishop is too be found.” Augustine, To Generosus, Epistle 53:2 (A.D. 400). ). (Copyright 2001 – 2007 © by John Salza. All Rights Reserved johnsalza@scripturecatholic.com)

Let a bishop be ordained by three or two bishops; but if any one be ordained by one bishop, let him be deprived, both himself and he that ordained him. But if there be a necessity that he have only one to ordain him, because more bishops cannot come together, as in time of persecution, or for such like causes, let him bring the suffrage of permission from more bishops.” Apostolic Constitutions, 8:27 (A.D. 400). ). (Copyright 2001 – 2007 © by John Salza. All Rights Reserved johnsalza@scripturecatholic.com)

“For if the lineal succession of bishops is to be taken into account, with how much more certainty and benefit to the Church do we reckon back till we reach Peter himself, to whom, as bearing in a figure the whole Church, the Lord said: ‘Upon this rock will I build my Church, and the gates of hell shall not prevail against it !’ The successor of Peter was Linus, and his successors in unbroken continuity were these: — Clement, Anacletus, Evaristus, Alexander, Sixtus, Telesphorus, Iginus, Anicetus, Pius, Soter, Eleutherius, Victor, Zephirinus, Calixtus, Urbanus, Pontianus, Antherus, Fabianus, Cornelius, Lucius, Stephanus, Xystus, Dionysius, Felix, Eutychianus, Gaius, Marcellinus, Marcellus, Eusebius, Miltiades, Sylvester, Marcus, Julius, Liberius, Damasus, and Siricius, whose successor is the present Bishop Anastasius. In this order of succession no Donatist bishop is found. But, reversing the natural course of things, the Donatists sent to Rome from Africa an ordained bishop, who, putting himself at the head of a few Africans in the great metropolis, gave some notoriety to the name of “mountain men,” or Cutzupits, by which they were known.” Augustine, To Generosus, Epistle 53:2 (A.D. 400). ). (Copyright 2001 – 2007 © by John Salza. All Rights Reserved johnsalza@scripturecatholic.com)

“‘To the fellow-Bishops and Deacons.” What is this? Were there several Bishops of one city? Certainly not; but he called the Presbyters so. For then they still interchanged the titles, and the Bishop was called a Deacon. For this cause in writing to Timothy, he said, “Fulfill thy ministry,’ when he was a Bishop. For that he was a Bishop appears by his saying to him, ‘Lay hands hastily on no man.’ (1 Tim. v. 22.) And again, ‘Which was given thee with the laying on of the hands of the Presbytery.’ (1 Tim. iv. 14.) Yet Presbyters would not have laid hands on a Bishop. And again, in writing to Titus, he says, ‘For this cause I left thee in Crete, that thou shouldest appoint elders in every city, as I gave thee charge. If any man is blameless, the husband of one wife’ (Tit. i. 5, 6); which he says of the Bishop. And after saying this, he adds immediately, ‘For the Bishop must be blameless, as God’s steward, not self willed:’ (Tit. i. 7.)” John Chrysostom, Homilies on Phillipians, 1:1 (A.D. 404). ). (Copyright 2001 – 2007 © by John Salza. All Rights Reserved johnsalza@scripturecatholic.com)

“And to Timothy he says: ‘Neglect not the gift that is in thee, which was given thee by prophecy, with the laying on of the hands of the presbytery.’… For even at Alexandria from the time of Mark the Evangelist until the episcopates of Heraclas and Dionysius the presbyters always named as bishop one of their own number chosen by themselves and set in a more exalted position, just as an army elects a general, or as deacons appoint one of themselves whom they know to be diligent and call him archdeacon. For what function excepting ordination, belongs to a bishop that does not also belong to a presbyter? It is not the case that there is one church at Rome and another in all the world beside. Gaul and Britain, Africa and Persia, India and the East worship one Christ and observe one rule of truth. If you ask for authority, the world outweighs its capital. Wherever there is a bishop, whether it be at Rome or at Engubium, whether it be at Constantinople or at Rhegium, whether it be at Alexandria or at Zoan, his dignity is one and his priesthood is one. Neither the command of wealth nor the lowliness of poverty makes him more a bishop or less a bishop. All alike are successors of the apostles.” Jerome, To Evangelus, Epistle 146:1 (ante A.D. 420). ). (Copyright 2001 – 2007 © by John Salza. All Rights Reserved johnsalza@scripturecatholic.com)

“We must strive therefore in common to keep the faith which has come down to us to-day, through the Apostolic Succession.” Pope Celestine [regn A.D. 422-432], To the Council of Ephesus, Epistle 18 (A.D. 431). ). (Copyright 2001 – 2007 © by John Salza. All Rights Reserved johnsalza@scripturecatholic.com)

“Examples there are without number: but to be brief, we will take one, and that, in preference to others, from the Apostolic See, so that it may be clearer than day to every one with how great energy, with how great zeal, with how great earnestness, the blessed successors of the blessed apostles have constantly defended the integrity of the religion which they have once received.” Vincent of Lerins, Commonitory for the Antiquity and Universality of the Catholic Faith 6:15 (A.D. 434). ). (Copyright 2001 – 2007 © by John Salza. All Rights Reserved johnsalza@scripturecatholic.com)

“Moreover, with respect to a certain bishop who, as the aforesaid magnificent men have told us, is prevented by infirmity of the head from administering his office, we have written to our brother and fellow-bishop Etherius, that if he should have intervals of freedom from this infirmity, he should make petition, declaring that he is not competent to fill his own place, and requesting that another be ordained to his Church. For during the life of a bishop, whom not his own fault but sickness, withdraws from the administration of his office, the sacred canons by no means allow another to be ordained in his place. But, if he at no time recovers the exercise of a sound mind, a person should be sought adorned with good life and conversation, who may be able both to take charge of souls, and look with salutary control after the causes and interests of the same church; and he should be such as may succeed to the bishop’s place in case of his surviving him. But, if there are any to be promoted to a sacred order, or to any clerical ministry, we have ordained that the matter is to be reserved and announced to our aforesaid most reverend brother Etherius, provided it belong to his diocese, so that, enquiry having then been made, if the persons are subject to no fault which the sacred canons denounce, he himself may ordain them. Pope Gregory the Great [regn. A.D. 590-604], Epistle 6 (A.D. 602). ). (Copyright 2001 – 2007 © by John Salza. All Rights Reserved johnsalza@scripturecatholic.com)

Nasagot po ang lahat ng Tanong. Maraming salamat po.

Posted in Apologetics-Pope, Apologetics-Tagalog, Frequently Asked Questions, Holy Orders, How to Help others become Catholic, Q & A, THE CATHOLIC CHURCH HAS THE ANSWER | 17 Comments »

WILES AND TACTICS OF IGLESIA NI CRISTO OF MANALO

Posted by catholicfaithdefender on November 22, 2008

WILES AND TACTICS OF IGLESIA NI CRISTO OF MANALO

By: Bro. Soc C. Fernandez

Catholic Faith Defenders Journal

January 1982, Page 24

The Pasugo, an official magazine of the Iglesia Ni Cristo of Manalo, July-August, 1980 issue on page 36, a certain writer, Mr. Joventino A. Santua, in his article, “The Other Sheep of Christ” manifested this:

“The Church of Christ which emerged in the Philippines in 1914 was established by our Lord Jesus Christ through prophesy. God’s messenger, Bro. Felix Manalo, was merely instrumental in propagating the Gospel of Christ. This Church truly has connection to our Lord Jesus Christ.”

This is a pretentious and imposing claim of Iglesia Ni Cristo of Manalo that, the Church of Christ (of Manalo) which emerged in the Philippines in 1914 was established by our Lord Jesus Christ… Just to get along with their line of argument, their minister often say, quoting Saint Paul, “ That ye might learn in us not to think of men above that which is written…” (1 Cor. 4:6). And they usually lambaste of some Catholic teachings because, according to them, they are mostly unbiblical or not written in the Bible. For them the Bible is the only source of doctrinal teaching, Bro. Felix Manalo sought to enlighten his fellowmen about salvation through the Church of Christ.” (Pasugo Magazine, Page 12, July-August 1980) So whatever which is not in the Bible they easily dismiss it as fake!

Now let us see, if this Iglesia Ni Cristo of Manalo principle that “using the Bible as the only source of doctrinal teaching” would not backfire to them: Where in the Bible the Iglesia Ni Cristo of Manalo minister can read their doctrinal claim, “The Church of Christ which emerged in the Philippines in 1914 was established by our Lord Jesus Christ through prophesy.” They must read that passage literally or else the text which they usually quote, “not to think above which is written” (1 Cor. 4:6) would boomerang against them!

The Iglesia Ni Cristo of Manalo in the Philippines which according to them, reestablished by our Lord Jesus Christ in 1914 has NO TRUE CONNECTION TO THE TRUE CHURCH OF CHRIST, because Christ cannot contradict with Himself. Jesus has candidly promised that within the pale of His unfailing truth, He desired that His Church would not be prevailing (and the gates of hell shall not prevail against it) by the enemies. And He also said, “Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you: and, lo, I am with you always, [even] unto the end of the world. Amen.” (Mat 28:20. And a great Jewish Scholar Gamalrel also confirmed this, “And if this movement and plan (The Church of Christ) is of human origin, it will disappear but if it comes from God, you cannot possibly defeat them. You could find your self fighting against God (Act 5:38-39). The true Church of Christ is for all men and for all times, and teaches the whole truth, it is Universal or Catholic Church not the Iglesia Ni Cristo of Manalo which is only man made.

Posted in Bible, CFD Journal, Iglesia ni Cristo-Manalo, Socrates C. Fernandez | 8 Comments »

A new comment on the post #110 “Catholic Faith Defenders Vs. Iglesia ni Cristo Debate”

Posted by catholicfaithdefender on November 19, 2008

A new comment on the post #110 “Catholic Faith Defenders Vs. Iglesia ni Cristo Debate”

Author : babylab (IP: 121.97.162.78 , 121.97.162.78.BTI.NET.PH)
E-mail : donald_rbl@yahoo.com
URL    :
Whois  : http://ws.arin.net/cgi-bin/whois.pl?queryinput=121.97.162.78
Comment:
sa mga non-catholics po, huwag nyo naman po sana i condemn ang mga Katoliko.Malaya po tayo nakakapili kung ano man na rehiliyon ang gustuhin natin. Sa simbahan Katoliko ay hindi po kami tinuruan na kamuhian, o i jugde, o i condemn ang sinuman na nasa labas ng aming simbahan. Tinuruan po kami manalangin para sa lahat katoliko man o anti-Katoliko. Masakit lang po isipin na milyung milyon na ang ginugul ng iba reliyon para hanapan lang po ng pagkakamali ang ating simbahang Katoliko. Nadarama pa kaya nila ang presensya ng Diyos habang tinutuligsa nila ang ating relihiyon, nadarama pa kaya nila ang tunay na kahalagahan ng pangangaral ng salita ng Diyos habang pinagtatawanan ang nasa labas ng kanila simbahan? sa staff po ng website na to, maraming maraming salamat po,Thank po for defending Our Catholic Faith, God bless Us all

Posted in Frequently Asked Questions, How to Help others become Catholic | 1 Comment »

Tanong Galing sa Member ng Iglesia ni Cristo-Manalo

Posted by catholicfaithdefender on November 10, 2008

Author: jenny
E-mail : SnowAngel_rHose06@yahoo.com
URL    :
Whois  : http://ws.arin.net/cgi-bin/whois.pl?queryinput=124.217.32.154
Comment:
excuse me..tanong ko lang sa mga CATHOLIC mayroon bng nakasulat sa bible na IGLESIA KATOLIKA APOSTOLIKA ROMANA??if meron den i will convert to your religion, tska patunayan nyong hindi bawal kumain ng dugo,hindi bawal ang pagsamba sa mga diyos diyosan,bawal na pag aasawa ng pari, hindi bawal ang fiesta,,,and for the information of all,kea lang naman po kayo nang uusig is that nabubulgar na ang mga maling aral niyo,,and thank God,,kasi tama ang nakasulat sa bible,na kung pinag uusig ang panginoong Hesukristo kami man din,,so,makinig muna kayo ng totoong aral bago kayo mang usig,,kayo din!!!para sa kaalaman din ng iba wala kaming nilalabag sa mga utos ng Diyos,,if meron po kayong mapatunayan na meron kameng nilalabag den ipagsigawan niyo sa buong madla,,but for sure wala naman kayong mapapatunayan..dats ol..hope na magliwanag ang inyong nabubulagang puso..

-SINAGUTAN NILA:

Bro. G-one T. Paisones

Bro. Noel D. Paisones Sr.

Dear Jenny,

Sa hindi pa natin sasagutin ang tanong mo ay dapat nating malaman na si Cristo lang ang nagtatag ng Kanyang iglisya (Mat. 16:18); itoy naitatag N’ya sa kanyang kapanahonan ( Mat. 18:17); itoy Kanyang katawan (Col.1:18); Sya ang manliligtas ng iglisya (Efe 5:23); ito’y itinayo nya sa saligan ng mga apostol (Efe 2:20); itoy sasamahan Nya hanggang sa katapusan ng sanlibutan (Mat. 28:20) at bibigyan Nya ito ng patnubay(Juan. 14:16-17) at ang patnubay, ang Espiritu Santo na magtuturo sa iglisya ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ni Cristo (Juan. 14:26)

Ang tunay na iglisyang itinatag ni Cristo ay magpasahanggang sa ngayon ay narito pa at hindi ito kalian man tatalikod at mawawalang parang bula (Mat. 16:18) (Mat. 28:20) (Juan. 14:16-17,26)

Sa kapanahunan natin ngayon may mahigit na sa 33000 kristianong denomenasyon (sekta); at lahat nag-aangkin na sila raw ang totoong iglisyang itinatag ni Cristo. Sa 33000 sekta isa lang ang tunay na iglisiang Itinatag ni Cristo. Ang tunay na iglesya:

-Si Cristo ang nagtatag

-Naitatag ni Cristo ang kanyang iglisya sa kanyang kapanahonan

-Hindi ito madadaig ng Kamatayan

-Sa mga panahon ng mga Apostol hanggang sa ngayon ay existed itong Kanyang iglesya

-Ang iglisyang ito ay can trace back its origin to the apostles.

Ang iglisyang that can trace back its origin to the apostles ay ang Roman Catholic Church (Pasugo Magazine –April 1965- page 41) (The World book Encyclopedia-1986 page 580) (The World Alamanac & Book of Facts-1966 page 501).

Ang Pasugo pa mismo ang nag patunay na ang Roman Catholic Church ay ang isa at tanging makapagpabalik ng dugtong nito sa mga apostol. Narito ang kanilang pahayag “So we don’t question the claim of the Catholic Apologist, that the Catholic Church alone could trace back its origin to the apostles” –à itoy inilathala ni Brod. C. P. Sandoval sa Pasugo Magazine –April 1965- page 41.

Ø SASAGUTIN PO NATIN PONTO-4-PUNTO ANG MGA TANONG MO


Tanong #1: Mayroon bang nakasulat sa bible na Iglisya Katolika Apostolica Romana?àSagot po natin ay mayroon pong mababasa sa Biblia na Iglisya Katolika Apostolica Romana.

Mababasa natin ang Iglesia (Church) (κκλησία): Mat. 16:1818} And I say also unto thee, That thou art Peter, and upon this rock I will build my church; and the gates of hell shall not prevail against it (KJV).

Mababasa natin ang Katolika (Catholic) (καθ’ λης): James 1:1 “Catholic Epistles of St. James the Apostles” (Douay Rheims Version).

Mababasa natin ang Apostolica (Apostolic): Mat.10:39 “Apostolic discourse” (Jerusalem Bible); Act. 1:25 to take over this apostolic ministry, which Judas left to go where he belongs (TNIV).

Mababasa natin ang Romana (Roman): Rom. 1:1 “The Epistle of Paul the Apostle to the Romans” (KJV)

Kapatid na Jenny baka isipin mo na ang word na Catholic ay mababasa lamang sa Catholic Bible; narito po ang karagdagang ebedinsya sa na mababasa talaga ang word na Catholic sa Bible:

Catholic or General Epistles (Introduction of the Greek New Testament –Deutsche Bibelgesellschaft- Page 48)

Catholic Epistles– A term applied to the Epistles of James, Peter, John and Jude. It goes back to the early church father, but how it arose is unknown. The most commonly accepted explanation is that these epistles were addressed, not to individual churches or persons but to a number to the church at large, i.e., the universal church (NIV Compact Dictionary of the Bible, Page 108)

Kapatid na Jenny kung gusto mo ay sa isang citas lang sa biblia natin babasahin ang na Iglisya Katolika Apostolica Romana; ang sagot parin natin ay MAYROON MABABASA at MAIINTINDIHAN.

The Jerusalem Bible: ROMANS “The letter of Paul to the Church in Rome” Chapter 1, Verse 7-8 “ To you all, then, who are God’s beloved in Rome, called to be saints, may God our Father and the Lord Jesus Christ send grace and peace. First I thank my God through Jesus spoken of all over the world.”

The Greek New Testament: Roma 1:8 Πρτον μν εχαριστ τ θε μου δι ησο Χριστο περ πάντων μν τι πίστις μν καταγγέλλεται ν λ τ κόσμ,

Roma 1:8 ………………………he pistis humon KATAggelletai en holo to kosmo,

Novum Testamentum Latine : Roma 1:7-8 7omnibus qui sunt Romae dilectis Dei vocatis sanctis gratia vobis et pax a Deo Patre nostro et Domino Iesu Christo 8primum quidem gratias ago Deo meo per Iesum Christum pro omnibus vobis quia fides vestra adnuntiatur in universo mundo.

à dito ating makikita na ang Iglisya sa Roma ang may maramin bunga at narinig ang pananampalataya nito sa buong (Universal or catholic) mundo. At mapapansin sa itaas na sa Roma 1:1,6-8 mababasa at maiintindihan natin na may nabangkit na Iglesia, Roma, Universa or Catholic (Paki tingnan sa ibaba ang masusing explanation) at itoy Apostolica dahil si San Pablo ang sumulat nito sa Roma, at si San Pablo ay Apostol.

CATHOLIC-universal (Webster’s II New Riverside Pocket Dictionary, Page 45)

CATHOLIC-members of the Universal or Catholic Church (Webster’s New School & Office Dictionary, Page 142)

CATHOLIC-or Universal (Introduction to the Catholic Epistles of James, Douay Rheims Version)

Luke 4:14 (Novum Testamentum Latine) UNIVERSAM

Luke 4 :14 (Novum Testamentum Graece) kaq olhV (KATHOLIS)

1 Cor. 14:23 (Novum Testamentum Latine) 23si ergo conveniat universa ecclesia in unum et omnes linguis loquantur intrent autem idiotae aut infideles nonne dicent quod insanities.

Gawa 9:31 ΠΡΑΞΕΙΣ 9:31 Greek NT: WH / NA27 / UBS4 with Concordance
μν ον κκλησία καθ’ λης τς ουδαίας κα Γαλιλαίας κα Σαμαρείας εχεν ερήνην οκοδομουμένη κα πορευομένη τ φόβ το κυρίου κα τ παρακλήσει το γίου πνεύματος πληθύνετο.

Gawa 9:31 Mababasa natin sa Grego ang EKKLESIA KATHOLIS (κκλησία καθ’ λης) – which correspond to Catholic Church.

Liban sa Biblia ang KASAYSAYAN ay nag papatunay rin na ang Roman Catholic Church ay ang iglesyang itinatag ni Cristo-Jesus. Dapat malaman ng ating mga giliw na mga kapatid na mga non-catholic na ang HISTORY-is the study of the past particularly the written record of the human race, but more generally including SCIENTIFIC and ARCHAELOGICAL discoveries about the past. At ang Bible mismo ay isang HISTORICAL Books.

More than 1900 years ago, Jesus Christ the Son of God, come upon earth to save mankind. After His atoning death on the cross He rose glorious and immortal. Before leaving this world to go to the Father, our Lord founded the Catholic Church and gave to that church the command to “teach all nations” (The Old World and America by Furlong-Page 100).

Grollier Encyclopedia –volume V, page 106: “Catholic Church (Gr. Katholikos, universal, general). Term generally applied to the Divine society founded by Jesus Christ, and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost.”

The New Webster’s Dictionary of the English Language (International Edition): Page 155: CATHOLIC– of the original Christian Church before the schism between East and West (ORTHODOXY)// of the Roman or western church after this schism and before the Reformation.

Information Almanac 1988 –Page 724: Roman Catholics– Traditionally, by Jesus who named St. Peter the 1st vicar; historically in early Christian proselytizing and the conversion of imperial Rome in the 4th century.

International Encyclopedia Volume 15,Page 520: Roman Catholic Church – there are two equally valid definitions of the Catholic Church comparable to the twofold nature of Jesus Christ its founder.

At marami pang ibang mga Standard references na nag papatunay na si Cristo talaga ang founder ng Roman Catholic Church tulad ng:

World Almanac and Book of Facts –1986 Edition- Page 243-

New Book of Knowledge Encyclopedia –Volume 18, Page 287-

Young Student Encyclo.–Weekly Reader Book- Vol. 18, Page 2021/2121

àNasagot po ang tanong #1


#2: Patunayan nyong hindi bawal kumakain ng dugo


Noon ang dugo ay ginagamit ng mga Israylita para sa alay dahil sa kanilang kasalanan kayat itoy ipinagbawal kainin (Leviticus 17:10-11 And whatsoever man [there be] of the house of Israel, or of the strangers that sojourn among you, that eateth any manner of blood; I will even set my face against that soul that eateth blood, and will cut him off from among his people. For the life of the flesh [is] in the blood: and I have given it to you upon the altar to make an atonement for your souls: for it [is] the blood [that] maketh an atonement for the soul.)

Kahit na sa panahon ng mga apostolis ang dugo ay ipinagbawal dahil itoy kanilang napanunod sa relihiyong Judaismo ng Kanilang mga magulang (Act 15:29 That ye abstain from meats offered to idols, and from blood, and from things strangled, and from fornication: from which if ye keep yourselves, ye shall do well. Fare ye well.)

Ngunit unti-unti’y namulat o nakita ng mga Apostolis na itong mga PAGKAIN ay walang kaugnayan hinggil sa Kaligtasan bagkus ang nabubuhay sa Grasya ng Dios; “sapagkat ang pag-pasok ng tao sa kaharian ng Diyos ay hindi nababatay sa kinakain at inumin kundi sa pagiging matuwid, pagkakasundo-sundo at kagalakan na pawing kaloob ng Espiritu Santo” (Roma 14:17 Tagalog Popular Version or TPV)

Ipinagtibay ni San Pablo na huwag hamakin ang kumakain ng kahit lamang gulay, at huwag naming hatulan ng kumakain lamang ng gulay ang kumakain ng kahit ano, sapagkat siyay tinanggap ng Diyos. (Roma 14:3 TPV)

Ang prinsipyo na ito ay sinimulan ng panginoon… “Kayo man baga’y wala ring pang-unawa? Tugon ni Jesus. Hindi ba ninyo alam na hindi nakapagpaparumi sa tao ang kinakain nya, sapagkat hindi naman pumapasok iyon sa kanayang puso, kundi sa tiyan at pagkatapos ay idudumi. (Sa pagkasabi nito’y para nang ipinahayag ni Jesus na maaring kanin ang lahat ng pagkain) Marcos 7:18-19

Eze. 39:17-21(KJV) And, thou son of man, thus saith the Lord GOD; Speak unto every feathered fowl, and to every beast of the field, Assemble yourselves, and come; gather yourselves on every side to my sacrifice that I do sacrifice for you, [even] a great sacrifice upon the mountains of Israel, that ye may eat flesh, and drink blood. Ye shall eat the flesh of the mighty, and drink the blood of the princes of the earth, of rams, of lambs, and of goats, of bullocks, all of them fatlings of Bashan. } And ye shall eat fat till ye be full, and drink blood till ye be drunken, of my sacrifice which I have sacrificed for you. Thus ye shall be filled at my table with horses and chariots, with mighty men, and with all men of war, saith the Lord GOD. And I will set my glory among the heathen, and all the heathen shall see my judgment that I have executed, and my hand that I have laid upon them.

Leviticus 10:18 Behold, the blood of it was not brought in within the holy [place:] ye should indeed have eaten it in the holy [place,] as I commanded.

àDito malinaw kapatid na Jenny na ang dugo ay ipapakain.

#3: Hindi bawal ang pagsamba ng dios-diosan?At tungkol naman sa mga dios-diosan, siguro ang ibig mong sabihin ay ang mga imahe ng mga santo. Ang mga mga imahe ng mga santo ay hindi dios-diosan sapagkat hindi sila kinikilalang Diyos ng mga Katoliko at hindi ito ang doctrina ng santa Iglesia Catolica na mga Dios ang mga ito.

Kung may mga katolikong kumikilala na ang mga imahe ay Dios, sila ay nagkasala na tinatawag ng ADOLATRIA ayon narin sa batas ng Santa Iglesia Catolica.

Ito ang tunay na turo ng Santa Iglesia Catolica hingil sa mga imahen:

“We honor sacred images in order to show our veneration for the person the represent, not to adore them as gods.” (My Catholic Faith, Page 191)

“We do not pray to the crucifix, to the images and relics of the saint but to the person they represent” (Catholic Catechism, Number 565)

Hindi ba malinaw na ang aral ng Santa Iglesia Catolica na ang mga imahe ay hindi sinasamba bilang Diyos.

At ano naman ang pahayag ng mga protestante tungkol sa pagsamba ng dios-diosan:

Idolatry –the worship of false gods (NIV Compact Dictionary of the Bible, Page 266)

At ano ang sabi ni San Pablo 1 Cor 8:4 “So then, about eating food sacrificed to idols: We know that “An idol is nothing at all in the world

Siguro sasabihin ng mga ministro ni Manalo at nang ibang protestante na paggawa ng mga imahe ng mga santo ay pagsamba ng mg adios-diosan ay nagkakamali sila.

At kung sasabihin rin ng mga ministro ni Manalo mali ang pag gawa ng mga imahe; ang sagot natin jan ay hindi lahat.

Ang Diyos pa mismo ang nagpagawa ng mga imahe ng mga anghil Ex 25:18-22 “And thou shalt make two cherubims [of] gold, [of] beaten work shalt thou make them, in the two ends of the mercy seat. {25:19} And make one cherub on the one end, and the other cherub on the other end: [even] of the mercy seat shall ye make the cherubims on the two ends thereof. {25:20} And the cherubim shall stretch forth [their] wings on high, covering the mercy seat with their wings, and their faces [shall look] one to another; toward the mercy seat shall the faces of the cherubims be. {25:21} And thou shalt put the mercy seat above upon the ark; and in the ark thou shalt put the testimony that I shall give thee. {25:22} And there I will meet with thee, and I will commune with thee from above the mercy seat, from between the two cherubims which [are] upon the ark of the testimony, of all [things] which I will give thee in commandment unto the children of Israel.

At sa templo pa ng Diyos ipalalagay ang mga banal na imahe 2 Cron 3:1, 7, 10-13(KJV) “Then Solomon began to build the house of the LORD at Jerusalem in mount Moriah, where [the LORD] appeared unto David his father, in the place that David had prepared in the threshingfloor of Ornan the Jebusite. {3:7} He overlaid also the house, the beams, the posts, and the walls thereof, and the doors thereof, with gold; and graved cherubims on the walls.10 And in the most holy house he made two cherubims of image work, and overlaid them with gold. {3:11} And the wings of the cherubims [were] twenty cubits long: one wing [of the one cherub was] five cubits, reaching to the wall of the house: and the other wing [was likewise] five cubits, reaching to the wing of the other cherub. {3:12} And [one] wing of the other cherub [was] five cubits, reaching to the wall of the house: and the other wing [was] five cubits [also,] joining to the wing of the other cherub. {3:13} The wings of these cherubims spread themselves forth twenty cubits:

At ang utos ng Diyos na doon tayo sumamba sa kanya, sa lugar na pinili ng Diyos, ito ay ang kangyang templo na may imahe 2 Cron 7:15-16(KJV) Now mine eyes shall be open, and mine ears attent unto the prayer [that is made] in this place. {7:16} For now have I chosen and sanctified this house, that my name may be there for ever: and mine eyes and mine heart shall be there perpetually.

Mailinaw na malinaw kapatid na ipinag utos ng Diyos na doon sumamba sa kanyang templo (structural) na may mga imahe (Ex 25:18-22) (2 Cron 3:1, 7, 10-13) (2 Cron 7:15-16)…….sumunod ba kayo rito?


#4: Bawal na pag-aasawa ng mga pari?


Ang aral ng Katoliko tungkol sa Celibacy o ang hindi pag-aasawa ng mga pari alang-alang sa Diyos ay nasa Biblia at turo ito ng Panginoong Jesus.

Ang sabi ni apostol Pablo sa 1 Cor. 7:8, 32-33 (KJV) “{7:8} I say therefore to the unmarried and widows, It is good for them if they abide even as I. {7:32} But I would have you without carefulness. He that is unmarried careth for the things that belong to the Lord, how he may please the Lord: {7:33} But he that is married careth for the things that are of the world, how he may please [his] wife.

àAt pakakatandaan natin na si Apostol San Pablo ay Pari-Roma 15:16 (Cebuano Popular Version)

Ang Panginoong Jesu-Cristo ay ganito rin ang itinoro sa Mat. 19:12 (KJV) “For there are some eunuchs, which were so born from [their] mother’s womb: and there are some eunuchs, which were made eunuchs of men: and there be eunuchs, which have made themselves eunuchs for the kingdom of heaven’s sake. He that is able to receive [it,] let him receive [it.”

àAt pakakatandaan natin na ang Panginoon Jesu-Cristo ay Pari- Heb. 3:1 (Cebuano Popular Version.)

#5: Hindi bawal ang fiesta?

Ang Fiesta – ito po ay otos at toru na mababasa natin sa Biblia

1 Cor 5:8 (KJV) “8} Therefore let us keep the feast, not with old leaven, neither with the leaven of malice and wickedness; but with the unleavened [bread] of sincerity and truth.

Sa katunayan ay namimista ang Panginoong Jesu-Cristo taon-taon Luke 22:1, 78 (KJV) “{22:1} Now the feast of unleavened bread drew nigh, which is called the Passover. {22:2} And the chief priests and scribes sought how they might kill him; for they feared the people. {22:7} Then came the day of unleavened bread, when the passover must be killed. {22:8} And he sent Peter and John, saying, Go and prepare us the passover, that we may eat.

Ang Fiesta ng Santa Iglesia Catolica ay ang pagdiriwang at pag-alaala sa mga Santo, kay Santa Maria at mismo sa Dios.

At hindi po totoong kami ay nang-uusig sa Iglesia ni Cristo ni Manalo bagkos ang mga ministro ang nang-uusig sa mga Paring katoliko.

At kapatid kong tongkol naman sa debate ng Iglesia ni Cristo Team VS Catholic Faith Defensers Team, pawing puro makatutuhanan po ang mga isinulat naming.

Kapatid na Jenny hindi po kami bulag, sa katunayan wala ho kaming kahit isang kosing na matatanggap sa mga Pari, gusto lang namin na maiparating ang tamang aral ng Santa Iglesia Catolica.

Kapatid na Jenny wag ho sana kayong maghusga sa amin…Suriin mo ang Docrina ng Santa Iglesia Catolica ng taos puso…tiyak ko na gagaya Karin nila…

Posted in Apologetics-General, Apologetics-Tagalog, Frequently Asked Questions, Iglesia ni Cristo-Manalo, Marks of the True Church, Q & A | 77 Comments »

-Where Did We Get Our Bible?-

Posted by catholicfaithdefender on November 6, 2008

Where Did We Get Our Bible?

By: Bro. Soc C. Fernandez

Catholic Faith Defender

(Catholic Faith Defenders Journal Vol. IV No. 9)

The BOOKS of the Old Testament were written at largely different times and different places. God used different kinds of instruments or instrumental authors. In olden times, there were written by some pseudo religious persons. So there must be an inspired authority that would determine which of the books were really divinely authored by God.

Likewise, in the times of Jesus, there were many spurious books, and there should be a determining factor in recognizing the inspired New Testament books.

That authority that would announce the verdict of which are the genuine or inspired books of the Bible must be infallible and that authority is the true CHURCH founded by Jesus Christ.

“The Council of Trent (1546) Sess. IV declared that all the books at the Old and New Testaments contained in the Catholic Bible were sacred (inspired) and canonical. While, therefore, non-catholic Christian are dependent upon the fallible witness of critical arguments for their canon, Catholics depend upon the divine witness of an infallible teach in Church. The canon solemnly defined by the council of Trent is identified with the list of sacred books promulgated by the Council of Florence (1441), Carthage (397), Laodicea (363), Hormisdas (514-523), Gelasius (494-496) and Pope Damasus (366-384).

“The Deutero-canonical books, called by Protestant apocryphal, were included in these lists. They are Tobias, Judith, Wisdom, Sirach, Baruch and the two books of Machabees, together with the fragments of Esther (10:4, 16:24) and Daniel (3:24, 13:14)”. (The Question Box by Fr. Bertrand Conway Page 62-63).

Without the Catholic Church the world couldn’t have a Bible, because it was the Catholic Church who bothered herself in searching and compiling these books contained in the Bible and determined which books are really inspired by Holy Spirit. This can be done only by a Church which was founded by the infallible God. Thus, His Church must be also infallible regarding the declaration of which books are really genuine. That is the reason Martin Luther, the Protestant reformer said, “We are compelled to concede to the papists, that they have the Word of God, without them we have no bible at all.”

HOW TO UNDERSTAND THE SCRIPTURES?

When God sent us His word, He wants that His words shall be understood according to His mind and will. He desires that His words shall be approached by us, with the following:

  1. Humility “God gives grace to the humble” (James 4:6)
  2. Faith and “We believe…. You have the words of eternal life (John 6:68)
  3. Obedience “Blesses are those who hear the word of God and obey it (Luke 11:28)

HERE ARE THE STEPS IN UNDERSTANDING THE BIBLE.

  1. Be familiar with facts…

Slowly read the passages…

  1. Determine the sense of the passage, whether it is literal or figurative.
  2. View the passage contextually before any interpretation…
  3. Consult the authority (The True Church) if come across difficulty…
  4. Extract from the passage of what is to believe, or concerning faith…
  5. Draw from the passage of what is to be practiced concerning morals…

Then follow the Word of God and share its message to others especially to those who are ignorant as Saint Paul says… “Devote to public reading of the scriptures…preaching…to teaching…watch your life and doctrine closely…preserve in them because if you do, you save both yourself and your hearers” (1 Tim. 4:13-16)

Posted in Bible, CFD Journal, How to Help others become Catholic, Socrates C. Fernandez | 2 Comments »