Catholic Faith Defender

JOHN. 8:32 “et cognoscetis veritatem et veritas liberabit vos”

Tanong Galing sa Member ng Iglesia ni Cristo-Manalo

Posted by catholicfaithdefender on November 10, 2008

Author: jenny
E-mail : SnowAngel_rHose06@yahoo.com
URL    :
Whois  : http://ws.arin.net/cgi-bin/whois.pl?queryinput=124.217.32.154
Comment:
excuse me..tanong ko lang sa mga CATHOLIC mayroon bng nakasulat sa bible na IGLESIA KATOLIKA APOSTOLIKA ROMANA??if meron den i will convert to your religion, tska patunayan nyong hindi bawal kumain ng dugo,hindi bawal ang pagsamba sa mga diyos diyosan,bawal na pag aasawa ng pari, hindi bawal ang fiesta,,,and for the information of all,kea lang naman po kayo nang uusig is that nabubulgar na ang mga maling aral niyo,,and thank God,,kasi tama ang nakasulat sa bible,na kung pinag uusig ang panginoong Hesukristo kami man din,,so,makinig muna kayo ng totoong aral bago kayo mang usig,,kayo din!!!para sa kaalaman din ng iba wala kaming nilalabag sa mga utos ng Diyos,,if meron po kayong mapatunayan na meron kameng nilalabag den ipagsigawan niyo sa buong madla,,but for sure wala naman kayong mapapatunayan..dats ol..hope na magliwanag ang inyong nabubulagang puso..

-SINAGUTAN NILA:

Bro. G-one T. Paisones

Bro. Noel D. Paisones Sr.

Dear Jenny,

Sa hindi pa natin sasagutin ang tanong mo ay dapat nating malaman na si Cristo lang ang nagtatag ng Kanyang iglisya (Mat. 16:18); itoy naitatag N’ya sa kanyang kapanahonan ( Mat. 18:17); itoy Kanyang katawan (Col.1:18); Sya ang manliligtas ng iglisya (Efe 5:23); ito’y itinayo nya sa saligan ng mga apostol (Efe 2:20); itoy sasamahan Nya hanggang sa katapusan ng sanlibutan (Mat. 28:20) at bibigyan Nya ito ng patnubay(Juan. 14:16-17) at ang patnubay, ang Espiritu Santo na magtuturo sa iglisya ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ni Cristo (Juan. 14:26)

Ang tunay na iglisyang itinatag ni Cristo ay magpasahanggang sa ngayon ay narito pa at hindi ito kalian man tatalikod at mawawalang parang bula (Mat. 16:18) (Mat. 28:20) (Juan. 14:16-17,26)

Sa kapanahunan natin ngayon may mahigit na sa 33000 kristianong denomenasyon (sekta); at lahat nag-aangkin na sila raw ang totoong iglisyang itinatag ni Cristo. Sa 33000 sekta isa lang ang tunay na iglisiang Itinatag ni Cristo. Ang tunay na iglesya:

-Si Cristo ang nagtatag

-Naitatag ni Cristo ang kanyang iglisya sa kanyang kapanahonan

-Hindi ito madadaig ng Kamatayan

-Sa mga panahon ng mga Apostol hanggang sa ngayon ay existed itong Kanyang iglesya

-Ang iglisyang ito ay can trace back its origin to the apostles.

Ang iglisyang that can trace back its origin to the apostles ay ang Roman Catholic Church (Pasugo Magazine –April 1965- page 41) (The World book Encyclopedia-1986 page 580) (The World Alamanac & Book of Facts-1966 page 501).

Ang Pasugo pa mismo ang nag patunay na ang Roman Catholic Church ay ang isa at tanging makapagpabalik ng dugtong nito sa mga apostol. Narito ang kanilang pahayag “So we don’t question the claim of the Catholic Apologist, that the Catholic Church alone could trace back its origin to the apostles” –à itoy inilathala ni Brod. C. P. Sandoval sa Pasugo Magazine –April 1965- page 41.

Ø SASAGUTIN PO NATIN PONTO-4-PUNTO ANG MGA TANONG MO


Tanong #1: Mayroon bang nakasulat sa bible na Iglisya Katolika Apostolica Romana?àSagot po natin ay mayroon pong mababasa sa Biblia na Iglisya Katolika Apostolica Romana.

Mababasa natin ang Iglesia (Church) (κκλησία): Mat. 16:1818} And I say also unto thee, That thou art Peter, and upon this rock I will build my church; and the gates of hell shall not prevail against it (KJV).

Mababasa natin ang Katolika (Catholic) (καθ’ λης): James 1:1 “Catholic Epistles of St. James the Apostles” (Douay Rheims Version).

Mababasa natin ang Apostolica (Apostolic): Mat.10:39 “Apostolic discourse” (Jerusalem Bible); Act. 1:25 to take over this apostolic ministry, which Judas left to go where he belongs (TNIV).

Mababasa natin ang Romana (Roman): Rom. 1:1 “The Epistle of Paul the Apostle to the Romans” (KJV)

Kapatid na Jenny baka isipin mo na ang word na Catholic ay mababasa lamang sa Catholic Bible; narito po ang karagdagang ebedinsya sa na mababasa talaga ang word na Catholic sa Bible:

Catholic or General Epistles (Introduction of the Greek New Testament –Deutsche Bibelgesellschaft- Page 48)

Catholic Epistles– A term applied to the Epistles of James, Peter, John and Jude. It goes back to the early church father, but how it arose is unknown. The most commonly accepted explanation is that these epistles were addressed, not to individual churches or persons but to a number to the church at large, i.e., the universal church (NIV Compact Dictionary of the Bible, Page 108)

Kapatid na Jenny kung gusto mo ay sa isang citas lang sa biblia natin babasahin ang na Iglisya Katolika Apostolica Romana; ang sagot parin natin ay MAYROON MABABASA at MAIINTINDIHAN.

The Jerusalem Bible: ROMANS “The letter of Paul to the Church in Rome” Chapter 1, Verse 7-8 “ To you all, then, who are God’s beloved in Rome, called to be saints, may God our Father and the Lord Jesus Christ send grace and peace. First I thank my God through Jesus spoken of all over the world.”

The Greek New Testament: Roma 1:8 Πρτον μν εχαριστ τ θε μου δι ησο Χριστο περ πάντων μν τι πίστις μν καταγγέλλεται ν λ τ κόσμ,

Roma 1:8 ………………………he pistis humon KATAggelletai en holo to kosmo,

Novum Testamentum Latine : Roma 1:7-8 7omnibus qui sunt Romae dilectis Dei vocatis sanctis gratia vobis et pax a Deo Patre nostro et Domino Iesu Christo 8primum quidem gratias ago Deo meo per Iesum Christum pro omnibus vobis quia fides vestra adnuntiatur in universo mundo.

à dito ating makikita na ang Iglisya sa Roma ang may maramin bunga at narinig ang pananampalataya nito sa buong (Universal or catholic) mundo. At mapapansin sa itaas na sa Roma 1:1,6-8 mababasa at maiintindihan natin na may nabangkit na Iglesia, Roma, Universa or Catholic (Paki tingnan sa ibaba ang masusing explanation) at itoy Apostolica dahil si San Pablo ang sumulat nito sa Roma, at si San Pablo ay Apostol.

CATHOLIC-universal (Webster’s II New Riverside Pocket Dictionary, Page 45)

CATHOLIC-members of the Universal or Catholic Church (Webster’s New School & Office Dictionary, Page 142)

CATHOLIC-or Universal (Introduction to the Catholic Epistles of James, Douay Rheims Version)

Luke 4:14 (Novum Testamentum Latine) UNIVERSAM

Luke 4 :14 (Novum Testamentum Graece) kaq olhV (KATHOLIS)

1 Cor. 14:23 (Novum Testamentum Latine) 23si ergo conveniat universa ecclesia in unum et omnes linguis loquantur intrent autem idiotae aut infideles nonne dicent quod insanities.

Gawa 9:31 ΠΡΑΞΕΙΣ 9:31 Greek NT: WH / NA27 / UBS4 with Concordance
μν ον κκλησία καθ’ λης τς ουδαίας κα Γαλιλαίας κα Σαμαρείας εχεν ερήνην οκοδομουμένη κα πορευομένη τ φόβ το κυρίου κα τ παρακλήσει το γίου πνεύματος πληθύνετο.

Gawa 9:31 Mababasa natin sa Grego ang EKKLESIA KATHOLIS (κκλησία καθ’ λης) – which correspond to Catholic Church.

Liban sa Biblia ang KASAYSAYAN ay nag papatunay rin na ang Roman Catholic Church ay ang iglesyang itinatag ni Cristo-Jesus. Dapat malaman ng ating mga giliw na mga kapatid na mga non-catholic na ang HISTORY-is the study of the past particularly the written record of the human race, but more generally including SCIENTIFIC and ARCHAELOGICAL discoveries about the past. At ang Bible mismo ay isang HISTORICAL Books.

More than 1900 years ago, Jesus Christ the Son of God, come upon earth to save mankind. After His atoning death on the cross He rose glorious and immortal. Before leaving this world to go to the Father, our Lord founded the Catholic Church and gave to that church the command to “teach all nations” (The Old World and America by Furlong-Page 100).

Grollier Encyclopedia –volume V, page 106: “Catholic Church (Gr. Katholikos, universal, general). Term generally applied to the Divine society founded by Jesus Christ, and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost.”

The New Webster’s Dictionary of the English Language (International Edition): Page 155: CATHOLIC– of the original Christian Church before the schism between East and West (ORTHODOXY)// of the Roman or western church after this schism and before the Reformation.

Information Almanac 1988 –Page 724: Roman Catholics– Traditionally, by Jesus who named St. Peter the 1st vicar; historically in early Christian proselytizing and the conversion of imperial Rome in the 4th century.

International Encyclopedia Volume 15,Page 520: Roman Catholic Church – there are two equally valid definitions of the Catholic Church comparable to the twofold nature of Jesus Christ its founder.

At marami pang ibang mga Standard references na nag papatunay na si Cristo talaga ang founder ng Roman Catholic Church tulad ng:

World Almanac and Book of Facts –1986 Edition- Page 243-

New Book of Knowledge Encyclopedia –Volume 18, Page 287-

Young Student Encyclo.–Weekly Reader Book- Vol. 18, Page 2021/2121

àNasagot po ang tanong #1


#2: Patunayan nyong hindi bawal kumakain ng dugo


Noon ang dugo ay ginagamit ng mga Israylita para sa alay dahil sa kanilang kasalanan kayat itoy ipinagbawal kainin (Leviticus 17:10-11 And whatsoever man [there be] of the house of Israel, or of the strangers that sojourn among you, that eateth any manner of blood; I will even set my face against that soul that eateth blood, and will cut him off from among his people. For the life of the flesh [is] in the blood: and I have given it to you upon the altar to make an atonement for your souls: for it [is] the blood [that] maketh an atonement for the soul.)

Kahit na sa panahon ng mga apostolis ang dugo ay ipinagbawal dahil itoy kanilang napanunod sa relihiyong Judaismo ng Kanilang mga magulang (Act 15:29 That ye abstain from meats offered to idols, and from blood, and from things strangled, and from fornication: from which if ye keep yourselves, ye shall do well. Fare ye well.)

Ngunit unti-unti’y namulat o nakita ng mga Apostolis na itong mga PAGKAIN ay walang kaugnayan hinggil sa Kaligtasan bagkus ang nabubuhay sa Grasya ng Dios; “sapagkat ang pag-pasok ng tao sa kaharian ng Diyos ay hindi nababatay sa kinakain at inumin kundi sa pagiging matuwid, pagkakasundo-sundo at kagalakan na pawing kaloob ng Espiritu Santo” (Roma 14:17 Tagalog Popular Version or TPV)

Ipinagtibay ni San Pablo na huwag hamakin ang kumakain ng kahit lamang gulay, at huwag naming hatulan ng kumakain lamang ng gulay ang kumakain ng kahit ano, sapagkat siyay tinanggap ng Diyos. (Roma 14:3 TPV)

Ang prinsipyo na ito ay sinimulan ng panginoon… “Kayo man baga’y wala ring pang-unawa? Tugon ni Jesus. Hindi ba ninyo alam na hindi nakapagpaparumi sa tao ang kinakain nya, sapagkat hindi naman pumapasok iyon sa kanayang puso, kundi sa tiyan at pagkatapos ay idudumi. (Sa pagkasabi nito’y para nang ipinahayag ni Jesus na maaring kanin ang lahat ng pagkain) Marcos 7:18-19

Eze. 39:17-21(KJV) And, thou son of man, thus saith the Lord GOD; Speak unto every feathered fowl, and to every beast of the field, Assemble yourselves, and come; gather yourselves on every side to my sacrifice that I do sacrifice for you, [even] a great sacrifice upon the mountains of Israel, that ye may eat flesh, and drink blood. Ye shall eat the flesh of the mighty, and drink the blood of the princes of the earth, of rams, of lambs, and of goats, of bullocks, all of them fatlings of Bashan. } And ye shall eat fat till ye be full, and drink blood till ye be drunken, of my sacrifice which I have sacrificed for you. Thus ye shall be filled at my table with horses and chariots, with mighty men, and with all men of war, saith the Lord GOD. And I will set my glory among the heathen, and all the heathen shall see my judgment that I have executed, and my hand that I have laid upon them.

Leviticus 10:18 Behold, the blood of it was not brought in within the holy [place:] ye should indeed have eaten it in the holy [place,] as I commanded.

àDito malinaw kapatid na Jenny na ang dugo ay ipapakain.

#3: Hindi bawal ang pagsamba ng dios-diosan?At tungkol naman sa mga dios-diosan, siguro ang ibig mong sabihin ay ang mga imahe ng mga santo. Ang mga mga imahe ng mga santo ay hindi dios-diosan sapagkat hindi sila kinikilalang Diyos ng mga Katoliko at hindi ito ang doctrina ng santa Iglesia Catolica na mga Dios ang mga ito.

Kung may mga katolikong kumikilala na ang mga imahe ay Dios, sila ay nagkasala na tinatawag ng ADOLATRIA ayon narin sa batas ng Santa Iglesia Catolica.

Ito ang tunay na turo ng Santa Iglesia Catolica hingil sa mga imahen:

“We honor sacred images in order to show our veneration for the person the represent, not to adore them as gods.” (My Catholic Faith, Page 191)

“We do not pray to the crucifix, to the images and relics of the saint but to the person they represent” (Catholic Catechism, Number 565)

Hindi ba malinaw na ang aral ng Santa Iglesia Catolica na ang mga imahe ay hindi sinasamba bilang Diyos.

At ano naman ang pahayag ng mga protestante tungkol sa pagsamba ng dios-diosan:

Idolatry –the worship of false gods (NIV Compact Dictionary of the Bible, Page 266)

At ano ang sabi ni San Pablo 1 Cor 8:4 “So then, about eating food sacrificed to idols: We know that “An idol is nothing at all in the world

Siguro sasabihin ng mga ministro ni Manalo at nang ibang protestante na paggawa ng mga imahe ng mga santo ay pagsamba ng mg adios-diosan ay nagkakamali sila.

At kung sasabihin rin ng mga ministro ni Manalo mali ang pag gawa ng mga imahe; ang sagot natin jan ay hindi lahat.

Ang Diyos pa mismo ang nagpagawa ng mga imahe ng mga anghil Ex 25:18-22 “And thou shalt make two cherubims [of] gold, [of] beaten work shalt thou make them, in the two ends of the mercy seat. {25:19} And make one cherub on the one end, and the other cherub on the other end: [even] of the mercy seat shall ye make the cherubims on the two ends thereof. {25:20} And the cherubim shall stretch forth [their] wings on high, covering the mercy seat with their wings, and their faces [shall look] one to another; toward the mercy seat shall the faces of the cherubims be. {25:21} And thou shalt put the mercy seat above upon the ark; and in the ark thou shalt put the testimony that I shall give thee. {25:22} And there I will meet with thee, and I will commune with thee from above the mercy seat, from between the two cherubims which [are] upon the ark of the testimony, of all [things] which I will give thee in commandment unto the children of Israel.

At sa templo pa ng Diyos ipalalagay ang mga banal na imahe 2 Cron 3:1, 7, 10-13(KJV) “Then Solomon began to build the house of the LORD at Jerusalem in mount Moriah, where [the LORD] appeared unto David his father, in the place that David had prepared in the threshingfloor of Ornan the Jebusite. {3:7} He overlaid also the house, the beams, the posts, and the walls thereof, and the doors thereof, with gold; and graved cherubims on the walls.10 And in the most holy house he made two cherubims of image work, and overlaid them with gold. {3:11} And the wings of the cherubims [were] twenty cubits long: one wing [of the one cherub was] five cubits, reaching to the wall of the house: and the other wing [was likewise] five cubits, reaching to the wing of the other cherub. {3:12} And [one] wing of the other cherub [was] five cubits, reaching to the wall of the house: and the other wing [was] five cubits [also,] joining to the wing of the other cherub. {3:13} The wings of these cherubims spread themselves forth twenty cubits:

At ang utos ng Diyos na doon tayo sumamba sa kanya, sa lugar na pinili ng Diyos, ito ay ang kangyang templo na may imahe 2 Cron 7:15-16(KJV) Now mine eyes shall be open, and mine ears attent unto the prayer [that is made] in this place. {7:16} For now have I chosen and sanctified this house, that my name may be there for ever: and mine eyes and mine heart shall be there perpetually.

Mailinaw na malinaw kapatid na ipinag utos ng Diyos na doon sumamba sa kanyang templo (structural) na may mga imahe (Ex 25:18-22) (2 Cron 3:1, 7, 10-13) (2 Cron 7:15-16)…….sumunod ba kayo rito?


#4: Bawal na pag-aasawa ng mga pari?


Ang aral ng Katoliko tungkol sa Celibacy o ang hindi pag-aasawa ng mga pari alang-alang sa Diyos ay nasa Biblia at turo ito ng Panginoong Jesus.

Ang sabi ni apostol Pablo sa 1 Cor. 7:8, 32-33 (KJV) “{7:8} I say therefore to the unmarried and widows, It is good for them if they abide even as I. {7:32} But I would have you without carefulness. He that is unmarried careth for the things that belong to the Lord, how he may please the Lord: {7:33} But he that is married careth for the things that are of the world, how he may please [his] wife.

àAt pakakatandaan natin na si Apostol San Pablo ay Pari-Roma 15:16 (Cebuano Popular Version)

Ang Panginoong Jesu-Cristo ay ganito rin ang itinoro sa Mat. 19:12 (KJV) “For there are some eunuchs, which were so born from [their] mother’s womb: and there are some eunuchs, which were made eunuchs of men: and there be eunuchs, which have made themselves eunuchs for the kingdom of heaven’s sake. He that is able to receive [it,] let him receive [it.”

àAt pakakatandaan natin na ang Panginoon Jesu-Cristo ay Pari- Heb. 3:1 (Cebuano Popular Version.)

#5: Hindi bawal ang fiesta?

Ang Fiesta – ito po ay otos at toru na mababasa natin sa Biblia

1 Cor 5:8 (KJV) “8} Therefore let us keep the feast, not with old leaven, neither with the leaven of malice and wickedness; but with the unleavened [bread] of sincerity and truth.

Sa katunayan ay namimista ang Panginoong Jesu-Cristo taon-taon Luke 22:1, 78 (KJV) “{22:1} Now the feast of unleavened bread drew nigh, which is called the Passover. {22:2} And the chief priests and scribes sought how they might kill him; for they feared the people. {22:7} Then came the day of unleavened bread, when the passover must be killed. {22:8} And he sent Peter and John, saying, Go and prepare us the passover, that we may eat.

Ang Fiesta ng Santa Iglesia Catolica ay ang pagdiriwang at pag-alaala sa mga Santo, kay Santa Maria at mismo sa Dios.

At hindi po totoong kami ay nang-uusig sa Iglesia ni Cristo ni Manalo bagkos ang mga ministro ang nang-uusig sa mga Paring katoliko.

At kapatid kong tongkol naman sa debate ng Iglesia ni Cristo Team VS Catholic Faith Defensers Team, pawing puro makatutuhanan po ang mga isinulat naming.

Kapatid na Jenny hindi po kami bulag, sa katunayan wala ho kaming kahit isang kosing na matatanggap sa mga Pari, gusto lang namin na maiparating ang tamang aral ng Santa Iglesia Catolica.

Kapatid na Jenny wag ho sana kayong maghusga sa amin…Suriin mo ang Docrina ng Santa Iglesia Catolica ng taos puso…tiyak ko na gagaya Karin nila…

Advertisements

74 Responses to “Tanong Galing sa Member ng Iglesia ni Cristo-Manalo”

 1. sagutin nyo ang tanong ko doon sa apostolic succession..hihintayin ko..

 2. im from pentecostal missionary church of Christ (4th watch)

 3. apologetic -pope “apostolic succession” please go to this category and answer my question …thank you.

 4. Philans57CFD said

  Lahat po nang mga katanungan ni Henry Arganda nasagutan na….

  peru hindi pa niya sinagutan ang mga tanong ko sa kanya….

 5. neopaolo said

  sa mga kapatid na inc may i ask may mababasa din ba kayong si manalo sugo sa huling araw at kayo lang maliligtas? at si manalo ang binhi ni abraham? at si jesus ba tao o diyos?

  • Mr. Sky said

   kuya neopaolo…si Jesus ay naging tao..pero hindi Siya Almighty God!!!!

   • G-one said

    Mr Sky…. paano kung mabasa ko sa iyo na si Cristo ay Dios… aaminin mo bang mali ka……..

   • Mr. Sky said

    sige nga po…patunayan mo nga po!!!!

   • ◄ Philippians 2:11 ►

    New International Version (©1984)
    and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.
    New Living Translation (©2007)
    and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.
    English Standard Version (©2001)
    and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.
    New American Standard Bible (©1995)
    and that every tongue will confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.

    marami pa yan, di ko na cinopy ung iba. gusto mo tignan mo pa http://bible.cc/philippians/2-11.htm

    Mr. Sky.
    bro tungkol dun, kung si hesus tao lang at si manalo ay anghel, edi parang sinasabi na ring masmataas si manalo kesa kay hesus.

 6. neopaolo said

  im a catholic but sa ngayon nagsusuri ako alam nyo ang tunay na makadiyos ay yung walang masamang balak sa kapwa nya at di dapat labagin ang mga utos ng diyos para lang maipagtangol ang paniniwala respect nyo naman sana ang isat isa ayaw ng diyos na nagaaaway taung laat dail alng sa relihiyon dapat sana pairalin ang pagmamahal at respeto natin sa isat isa taung lahat ay mahal ng diyos at walang makapagsasabi kung sino ang maliligtas kundi ang diyos lamang at walang matuwid sa ngayun dati meron gaya ng sabi ng diyos nasa tao pa rin kung magiging mabuti siya o masama mga kapatid respect each other naman sana wag pagawayan ang relihiyon baka umabot pa sa dahas at di tama yan

  • catholicfaithdefender said

   Salamat bro….

   may respito naman kami sa kanila… ang mga INC-manalo lang at mga Protestante ang tumitira sa pananampalatayang Katoliko.

   Bro, hindi kami nag-aaway personal, ito ay isang argumento lamang nang magkaibang panig.

   • iglesia ni cristo HINDI manalo!!!! said

    hindi itinatag ang Iglesia Ni CRISTO upang LAPASTANGANIN kundi PANIWALAAN at SAMBAHIN ng LUBOS!!!!1
    kaya pls,tumigil na kyo,kung gusto nyong irespeto namen ang paniniwala nyo!!!!!

   • catholicfaithdefender said

    Asos nag mamalinis ka pare….. eh sino kaya ang nang aataki sa paniniwala… kaming mga Katoliko kaya? mga CFD ba??? mga pari ba??? o ang mga manolista na parating naglalaganap ng maling aral sa television at pasugottt….

   • Bro, hindi namin linalapastangan ang INC, linilinaw lang namin ang mga maling pagkakaintindi nito tungkol sa amin. dinedepensahan lang naman nmn at ipinaglalaban kung ano talaga ang tama at totoo.

 7. neopaolo said

  sister jenny we unite as people for god hindi para magkawatak watak we shall respect each other’s beliefs alam mo may ga kaibigan din akong inc pero di yun dailan para pagwayan ang relihiyon kundi pinapairal nila pagmamamaal at respeto at di sa kapanalig lamang gaya ng sabi ng diyos lahat tayo pantay pantay si jesus lamang ang hahatol at wala ng iba gaya ng sabi sa bibliya at ang mga mabubuti lang ang mailigtas at di masasama sa kahit anung relihiyon man

 8. neopaolo said

  Philans57CFD ikaw ba ang nagtatangol ng katoloko? pls wag mo naman insultuhin ang inc sa paglalagay mo ng iglesia ni manalo sabihin mo iglesia ni cristo wala akong kinakampihan sa inyo kaya lng dapat you must respect their beliefs din ikaw din sister jenny wag kang maghusga magusap tayo ng maayos at ikaw nagtatanung di ba? so sagutin mo lang ng maayos walang personalan sana kasi ayaw ko na may nagaaway dahil lang sa paniniwala u must respect each other naman magpakumbaba tayo ask ko kayo do u tink ba na matutuwa ang diyos pag nagaaway kau about dun?baka si satanas pa natutuwa kasi pinagaaway nila kayo para maging masama di ba? we must repect god sa paraan na ating a=nalalaman at di sa marahas na paraan at pagtatalo

  • catholicfaithdefender said

   Kami ay nag tatangkol sa Catholic Faith-the True Faith..

   kung ang Iglesia ni Cristo ay ninagdagan man namin ng Manalo hindi ibig sabihin na wala na kaming respito sa INC, bagkos para malaman ng madla kung sino ang subject o tinotokoy namin dahil maraming INC.. may INC na founded by Alexander Campbell..at marami pang iba….

 9. neopaolo said

  well i hope so brod good sana nga irespeto nyo din inc at sa mga inc sana respect din nila catholic ayaw ko lang kasing nagaaway ang mga nagdedebate naintindihan ko naman gus2 ko lang makasiguro na walang involved na perwsonal na away dito kasi ako sa ngayun katoliko din pero nagsusuri din ok may i join naman sa inyo? ako independent at walang relihiyon sa ngayun kaasi nagsususri muna

  • catholicfaithdefender said

   Nirerespito namin ang mga INC(manalo) brother…

   peru kung gusto nila ng debate… kahit sa ano mang panahon sa isang public na lugar….handa po kaming ipagtanggol ang tunay na Iglesiang itinatag ni Cristo…

   Mahal namin ang mga kapatid nating kasapi sa Iglesia ni Cristo(Manalo) kaya narito kaming mga CFD para himokin ang kanilang puso na buksan ito at timbanging maigi ang mga aral Katoliko at aral INC(Manalo)..

   • iglesia ni cristo HINDI manalo!!!! said

    baki ba manalo ka ng manalo,,,,ganyan ba iniregister ang inc???? may manalo sa huli???!!! mag isip ka nga kung totoong nasa “TUNAY” na relihyon ka!

   • catholicfaithdefender said

    Mao ba??? O inamin mo na na inirehistro ni Ginoong Felix Manalo ang INC_manalllo ant naka lagay doon na siya ang nag tatag……

 10. neopaolo said

  naintindihan kita brod tama ka di kita masisisi kasi tinitira nila ang katoliko pero kahit anu pa man ang katoliko ang majority pa rin sa lahat di ba at daig nya pati muslim at kung anu pang protestante di ba? pinakamarami ang katoliko at sana kait anung bira ng kalaban ay maging matatag kayo sana naman irespeto nila ang paniniwala ng iba at wag nating pag-initan ang mga kapanalig nila kasi yung pinakapuno lang naman ng mga relihiyon ang mga bumabanat sa katoliko at nakikisali lang ang mga kapanalig di ba may god bless you all

  • catholicfaithdefender said

   Bro hindi sa nang aataki kami sa INC(manalo) bagkos kami ay nag dedepensa lamang at ang mga artikolo namin ay may mga basihan…

   Hindi kami galit (personal) sa mga INC(manalo) bagkos naririto kami ubang tulungan silang mabalik sa tamang landas at tamang Iglesia na itinatag ni Cristo.

 11. neopaolo said

  ah ganun ba kasi brod nagagalit mga inc pag tinatatwag silang inc ni manalo pero tama ka naman para malaman nila kung anung klaseng iglesia di ba? sa mga kapatid na inc sana wag nyong pairalin galit sa puso nyo mahal tayo ng diyos at sa lahat sa atin ay para sa diyos kait anu pa man ang paniniwala

 12. neopaolo said

  ako tanging sa bibliya lang maniniwala at walang papanigang reliiyon para patas

  • catholicfaithdefender said

   Bro,

   hindi sa denedebate kita… peru kung Biblia lang ang pagbabatayan mo.. eh alam mo ba ang History ng Bible?

   Ang Ibig kong sabihin na ng namatay na lahat ng mga apostol, hindi sila nag iwan ng tinatawag natin na Biblia, bagkus nag iwan lamang ang ilan sa kanila nang mga sulat, gospel at iba pa…

   Bro pwedi ba tayong mag share sa punto na ito “Sola Scriptura”?

 13. neopaolo said

  tama yan bro ipaglaban mo ang nararapat ako katoliko but nalipat sa baptist at now mas pinili kong maging independent para sa akin basta kung anu mabasa natin at ang masama nga lang baka naman masamain ng mga inc ang debate at humantong pa sa away ako maayos akong kausap mahirap ang plano mo sapagkat paniniwala nila yun at dapat irespeto natin at gus2 ko kung may debate kau ay manuod ako kaya nga dapat pati tau irespeto nila

 14. Philans57CFD said

  Bro Neo,

  Salamat sa Commento mo…

 15. neopaolo said

  salamat philan57cfd hanga ako sa inyo kasi di kayo makasarili kundi talagang lahat ng mga kapatid natin sa ibat ibang relihiyon ay mhal nyo sana kagaya nila kayo na naghahangad ng mabuti tama dapat talunin nyo ang inc kasi pati ako tutol im with you guys

 16. neopaolo said

  well ang mga apostol nagsulat ng bible at nagpasalin salin at i think pinalimbag ni king james ng england ang bible na yun ang version na gamit na kauna unahan

  • bro, mahabang proseso yan.para mas malinaw, ito ang brief history. Ang Holy Catholic and Apostolic Church ang nag compile ng bible, pinili ng mga lider ng simbahan sa pamumuno ng santo papa and mga librongg kasama sa bible ngayon. the bible is a compilation of books which came from a larger collection of books. pano nila ito pinili? pinag aralan nila ito, pinag nilayan at syempre – dasal. sa pag gabay ng espiritu santo ay pinili at dineklara ng simbahang katolika ang mga nararapat na sangkot sa bibliya. the bible came to us not only by the authors of each book, but also through the authority of the catholic church and the infallibility of the pope with the guidance of the holy spirit.

 17. catholicfaithdefender said

  Salamat bro…

  Mahal namin ang mga kapatid nating nahihiwalay sa ating pananampalataya kaya nga naitatag ang samahang CFD para maibalik ang mga kapatid nating nahihiwalay sa Tunay na Iglesiang itinatag ni Cristo.

  Peru minsan dahil sa kinokotya, criticize at sinisiraan ng mga kapatid natin Protestante narito kaming mga Catholic Faith Defenders handang lumaban sa mka Kristianong paraan upang sagutin ang mga ataki at pangungutya ng ibang relihiyon sa Santa, Iglesia, Catolica, Apostolica, Romana.

  Regards,

 18. catholicfaithdefender said

  Bro Neo,

  Maganda ang mga mongkahi mo tungkol sa topic na “Bible”

  tungkol sa Bible, pwedi ba akong mag share sa iyo tungkol sa History of the Bible??

 19. Calafalas said

  i am a Catholic as I read the articles, i fully understand that the word catholic is in the bible and it is only in its common term which is universal. my tanong po ako sa mga INC bkit nka lista sila sa Dept of trade eh and sabi sa bibliya no power on earth and hell shall prevail on it(church)… Ang turo niyo ay si cristo ay isa lamang tao pero ang banggit niyo sa kanya ay “panginoong hesucristo” na ngalan ng diyos lamang ito ginagamit. Isa pa bkit niyo pinagbabawal ang pag basa ng bibliya sa inyong mga kamiyembro at ministro lamang ang humahawak nito? ito ba ay totoo? Saka alam ko na pag pinabasa ninyo ang texto na galing sa catholico, katulad n lamang ng MY CATHOLIC FAITH ay inaalisan nilalampasan ang isang parte o hindi na binabasa ang sunod na linya at dito kayo aatake? di ba maling pag aaral ng texto ang ginagawa niyo? Yan din ba ang ginagawa niyo sa bibliya para lokohin ang mahina ang paniniwala sa Santa, Iglesia, Catolica, Apostolica, Romana?

  ako ay 15 taong gulang lamang pero alam ko ang paniniwala ko at di ako mapadadala sa mga kamangmangan na ginagawa ninyo(INC). Alam ko ang mga kadahilanan kung bakit ganito ang tradiyon ng Katholico. Ngunit pinalakas ang aking pananampalataya sa Santisima Trinidad dhil sa ina natin na si Maria

 20. joel said

  mali ang pagkaunawa mo kapatid na tama ang pagkain ng dugo

 21. joel said

  marami kayung alibay pinagdugtong dugtong nyu ang pangalan samantalang ang ulo lamang ang magkadugtong ang ulo si cristo ang iglesia ang katawan mga katoliko magaling kayung gumawa ng alibay

 22. joel said

  kung ganyan ang paliwanag nyu sa iglesia katolika apostolika romana ang tunay na itinatag ni cristo inaangkin nyu lamang sa ganun di ba dapat iglesia ni cristo kasi sya ang nagtatag di tulad ng iglesia katolika c san ignacio ang nag dugtong dugtong

 23. joel said

  gawa 4:11-12 ang jesus na ito ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan kay jesu-cristo lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng diyos sa ikakaligtas ng tao.nasaan ang jesu cristo sa pangalang iglesia katolika apostolika romana wala inalis tapos sinasabi nyu na si jesus ang nag tatag ng katoliko di ba dapat iglesia ni cristo c cristo ang ulo katawan iglesia inalis nyu ang ulo katawan lang itinira nyu .cge maniwala kayu kay san ignacio

 24. joel said

  talagang may koneksyon ang iglesia apostolika romana sa mga apostol nung una paman basahin nyu to acts 20:28-29 take heed therefore to your selves and to all the flock over which the holy spirit has appointed you overseers to feed the church of christ which he has purchased with hisbloodetoANG KARUGTONG KAYUNG MGA KATOLIKO 29 for i know this ,that after i have departed ,fierce wolves will attack you , which will not spare the flock .also from among yourselves,men shall arise ,speaking perverse thing to draw away disciples after them .

 25. Light Yagami said

  HAY NAKU….

  ilang beses b nmen ssvhn n mali ang aral nyo…
  kung anu anong plusot p mga cnsv…

  ang mga iglesia lng ang mli2gtas(Iglesia ni Cristo Hesus)…
  nacorrupt ang Iglesiang gnwa nya dun s Roma(obvious nmn dhil ang Roman empire mismo ang ngcrucify kay Cristo)…
  hndi n nkpgta2ka dhil mxdong loyal ang mga descendants ni Julius Caesar s mga rebulto kung kaya’t hnggng ngaun may mga rebulto p din(ang pggwa ng rebulto ay npklaking ksalanan s Diyos n buhay)…
  pnsmntlang nbuwag ang Iglesia Ni Cristo…
  but it’s payback time!
  muling ngblik ang Iglesia Ni Cristo noong 1914(s mga wakas ng lupa) pra s gawaing pgli2gtas!!
  hndi nyo kme mppgilan s pgli2gtas ng mga tao, hndi kme su2ko!!! =p

  • catholicfaithdefender said

   Ignorante ka bai, ang mga conclusion mo ay nagpapakitang wala kang pinag-aralan,,, mag review ka ng LOGIC…. ok?

  • c manalo walang respeto sa tatay nya..hindi nya ginamit yung apilyido ng tatay nya…at yung cinasabi nila na bawal gumawa ng imahe,,pero c manalo my rebulto sa central..mas binibgyan pa nla ng halga c manalo na false prophet kesa sa mga lingkod ng dyos..family business kc yan..kya nga pany endorso ng pulitiko dhil nagkkmal ng pera..gnyan nla nppkinbangan ang myembro..turo ba ng dyos na pagsaraduhan mu ang tao pag gsto pumasok?malate ka lng sa simbahan nla sarado na..

  • Lito said

   Ang mga Romano nag crucify kay Kristo noon ay ang mga Romano na Pagano ‘yong mga Romano na hindi naniniwala kay Kristo Hesus.

   Kung sasabihin nyo na nabuwag ang tunay na Iglesia na itinayo o itinatag ni Kristo noong unang siglo (Mat. 16:18) (not in 1914) para nyo na rin sinabi na sinungaling si Kristo Hesus sa sinabi niya sa Mat. 28:20…”and surely I am with you always, to the very end of the age.” ibig sabihin hindi niya ito iiwanan hanggang sa katapusan ng sanlibutan.

   Kasalanan ba talaga ang gumawa ng mga rebulto o mga larawaran (images)? kung totoong kasalanan, eh, sino ang unang nagkasala nito? nakasulat sa bibliya “sinabi ng panginoon gumawa ka ng mga larawan…(Exod. 25:18,Ezeq. 41:18-19, Num. 21:8). kahit si Kristo ay larawan ng Diyos na hindi nakikita (Col. 1:15-16). Ang tanong; nagkakasala ba ang Diyos? kung hindi, di hindi kasalanan ang gumawa ng mga rebulto.

 26. CDFI said

  Para sa akin…

  Hindi mahalaga kung ikaw ay INC, Born Again, Catholic, Protestante o anu pa man
  Dalawa lang ang mahalaga:

  Mahalin ang Panginoong mong Diyos ng buong puso at buong kaluluwa;
  Mahalin natin ang ating kapwa tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili (Hango sa Mateo 22:37-40

  Kung kapwa tayong nagsasabi na “sa aming paniniwala ang kaligtasan”, papaano ang mga Muslim,
  ibig sabihin ba ay mapupunta sila sa Impyerno, Papaano ang mga Hudio na mas nauna sa atin? Sila rin ba ay mapupunta sa Impyerno?

  Mga kapatid tayo’y magkakasala pagkat pinaiiral natin ang Pride, na ayaw ng ating Ama. Tandaan natin na iyan ang ikinadahilan ng pagbaksak ni Satanas sa impyerno.

  Mga kapatid, bigyang halaga nalang natin ang Pagmamahal na niloloob ng Ama, ni Jesus at ng Espiritu Santo, tulad nga nang sabi ni Jesus, Mapalad ang nakaririnig ng Mabuting Balita,ngunit mas mapadal ang NAGSASABUHAY NITO!

  Ako’y Katoliko ngunit ipinararating ko ito sa lahat kahit kapwa katoliko

  • marie said

   hi jenny we don’t have to argue about that matter because if you have faith in God you dont have to question the other’s faith because as a matter of fact we just have only one God whom we worship for so thats it its our faith which is the iglesia okey!!! and one thing more arguing about God is an unending argument and it will just makes as sin.

   • marie said

    tama ang sinabi mo CDFI na kahit anung secta kaman dahil magkakapatid tayo sa paningin ng dios ngunit sa ibat ibang paraan lang natin siya sinasamba basta’t may paniniwala ka na may Dios tayong nagmamahal kahit sino paman tayo, Dios lang aNG ating tagapagligtas sa apoy sa impiyerno wala ng iba at siya lang ang ating daan sa buhay na walang hanggan.

   • catholicfaithdefender said

    New Web Site of Catholic Faith Defenders Incorporated

    Please visit us
    http://catholicfaithdefenders.com/

   • kc ang iglesia ni manalo at mga ministro nito mas mdalas pa bangitin c manalo kesa ky hesus..mas naniniwala nga cla na c hesus tao lng..pero c manalo pinakilala nilang anghel daw..na pinababa dito sa mundo..hindi kaya,,kaya pinababa dahil bad sa heaven.?hehe peace

   • catholicfaithdefender said

    Tama ka diyan brother

  • veneration is absolutely different from worship. At isa pa, hindi diyos ang tingin namin sa mga santo o mga imahe. those images does not just end on there but it points towards God. When we venerate saints, we worship God, and not focusing on the saints but God
   .

 27. marie said

  and bear in mind the founder of the Catholic faith is Jesus Christ himself not the other protestants because the founder of it is just a simple person.

 28. Please read Exodus 20:4-5
  SABI DOON, WAG KANG GUMAWA NG MGA INANYUAN!!!

  KAYONG MGA KATOLIKO, GUMAWA KAYO NG MGA INANYUAN NINYO!

  SABI PA DOON, WAG KANG LUMUHOD SA MGA INANYUAN O SAMBAHIN!!!

  PERO SINAMBA NIYO SILA AT LINUHURAN! WAG NIYONG SABIHIN NA “VENERATE” LANG! KASI GINAWA NIYO NA EH!

  Iglesia ni Cristo prevails!!!

  • catholicfaithdefender said

   Pls read also in Exo. 25:1, 18-22

   The Lord said to Moses, 17 “Then make the Ark’s cover—the place of atonement—from pure gold. It must be 45 inches long and 27 inches wide.[c] 18 Then make two cherubim from hammered gold, and place them on the two ends of the atonement cover. 19 Mold the cherubim on each end of the atonement cover, making it all of one piece of gold. 20 The cherubim will face each other and look down on the atonement cover. With their wings spread above it, they will protect it. 21 Place inside the Ark the stone tablets inscribed with the terms of the covenant, which I will give to you. Then put the atonement cover on top of the Ark. 22 I will meet with you there and talk to you from above the atonement cover between the gold cherubim that hover over the Ark of the Covenant.[d] From there I will give you my commands for the people of Israel… (NLT)

   Ang tanong… nagkasala ba ang Dios sa pagpapagawa niya ng statwa ng mga anghil???? Sagutin mo yan Arizon

  • e bakit kayo my rebulto ni manalo?pag aniversary nya inaalyan nyo pa..nagbbgay pa kayo ng respeto sa dyos nyung c manalo..nagalit ang dyos nuon sa rebulto sa panahon ni moses dahil sa paggawa ng gintong guya..sa katoliko kaya my mga imahe dhil sa pag alaala sa mga lingkod ng dyos..sa sarili nyo lng atang bibliya nasusulat na ang kamyembro nyo hindi pde mag aswa ng hindi iglesya..kayo lhat gagawin pra lng makakuha ng myembro..magppkain magllgay sa mga akay at maninira ng religion..ganun kau

 29. You’re wrong marie, IKAR admitted already that PETER IS THE FOUNDATION STONE OF THE CATHOLIC CHURCH based from the debate of Keating(catholic) and Ventilacion(INC)

  By the way,
  Catholic lost tha debate with Iglesia ni Cristo

  • catholicfaithdefender said

   anong lost ka jan….. eh nandaya si ventelascion peru hindi parin nanalo eh… nagdala pa nang chering squad…. peldi man gani nako inyong ministro…. ikaw pa kaha…. unsaman,,, debate nalang ta…..

   Regards,

   G-one

 30. Light Yagami you’re right,
  sabi pa nga sa Bible
  “Ako ang gagawa at sinong pipigil?”
  nakalimutan ko kung asan yan eh.

  Ang mabilis na paglago ng Iglesia ni Cristo ay dahil sa Diyos, hindi kagaya ng ibang mga relihiyon, nababawasan ang mga miyembro at nagsisipunta sa Iglesi ni Cristo, ang tunay na Iglesia ng Diyos.

  “Magbatian kayo ng banal na halik, lahat ng iglesia ni Cristo ay bumabati sa inyong lahat”.

  • catholicfaithdefender said

   Arizon kung mapatunayan ko na ang Roma 16:16 ay ang Eclesia Universa o Catholic Church… aaminin mobang mali ang INC ni manalo????

 31. Mr. Sky said

  ang tanong ko lang po..bakit po hindi puede mag asawa ang pari?..diba kaya nga ginawa ang babae para maging kasama ng lalaki..?,,tsaka ung sinabi po ninyu na sinabi ni apostol pablo.,sa 1 Cor. 7:8,32-33..hindi nmn niya ipinagbawal..kundi kung iintindihin po ang sinabi niya..,malinaw na pag may asawa ka kasi..,maraming responsibilidad na gagampanan..,,kaya kung gusto ng lalaki na hindi mag asawa dahil gusto niyang paglingkuran ang Diyos sa Buong buhay niya…mabuti yun..PERO HINDI IPINAGBAWAL…

 32. ang di kasi matanggap si christ, tao lang sa kanila…. ang linaw linaw sa bible, this is one of the many verses that proves jesus is god, Revelation 19:13–16, John sees Jesus “clad in a robe dipped in blood, and the name by which he is called is The Word of God. . . . On his thigh he has a name inscribed, King of kings and Lord of lords.”

  tapos pag-sasamba sila, if you will notice they dont have bible, pamay pay lang dala nila.. pano nyo masusuri.. ang linaw sa bible

  tapos si manalo god’s messenger? for what instances on how he became messenger? eh after he build his own religion, 1st religion nya is catholic,after that protestant, d parin nakuntento nag 7th day adventist.. ala na ata syang malipatan aun nagtayo na ng sariling religion.

  tapos sabi nila you will be save pag naging member ka sakila… eh dba malinaw sa bible Jesus Christ himself said that salvation was found in Him, that He was the only way to the Father (John 14:6)…..

 33. there was one thing i notice when i was watching gem tv.., they point to some verses in the bible which use the phrase “church of christ” they point to Romans 16:16, which says, “Greet one another with a holy kiss. All the churches of Christ greet you… but if you do a sort of study on the verse, churches of Christ” isn’t referring to the name of a particular church, but to all the churches that Paul visited that followed Jesus Christ.

  what is that? mistranslation? wew

  and one thing they are required to give tithes to the church…. bawal ang hindi magbigay.. wow huh…

 34. edgar said

  isang pinagpalang araw po mga kapatid sa pangalan ni JESUS ANOMAN PO ANG INYONG PANINIWALA O RIHILYON MANATILI PO TAYO DOON PERO MAS MAINAM PO NA MAG SURI TAYO AT MAG ARAL NG SALITA NG DIOS. AT KUNG ANOMAN ANG ATING PANINIWALA AT PANANANPAYATAYAN AY SIYANG MAG DADALA SATIN KUNG SAAN TAYO MAPUPUNTA PAG DATING NG PAG HUHUKOM.DIOS PARIN ANG HUHUSGA SA TIN SANA PO PAG DATING NG ARAW NAYON LAHAT NG TAO AY MALIGTAS.GOD BLESS PO.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: