Catholic Faith Defender

JOHN. 8:32 “et cognoscetis veritatem et veritas liberabit vos”

Reply from Henry Arganda (Member PMCC 4thwatch) #1

Posted by catholicfaithdefender on December 4, 2008

Author : henry arganda (IP: 64.228.132.176 , bas2-windsor12-1088718000.dsl.bell.ca)
E-mail : henri_4w@yahoo.ca
URL    : http://www.pmcc4thwatch.com
Whois  : http://ws.arin.net/cgi-bin/whois.pl?queryinput=64.228.132.176
Comment:
sa sagot mo sa apostolic succession ginamit mo ang mga obispo ay ang kahalili ng mga apostol..ginamit ang sa gawa 1;20-bishopric ang bishopric ay office..sa tagalog ito ay “katunkulan”ang bishop ay overseer..ang pagkakamali mo ay pinagisa mo ang kahulugan..para patunayan na ang bishop of rome ay apostol din maling mali..ka dyan mr.paisones..dahil iba ang  bishop sa apostol ang apostol ay haligi ng iglesia Gal 2:9 isa lang dyan si pedro hindi sya pundasyun kundi haligi palagay ko naman alam mo ang pagkakaiba ng pundasyun at haligi he he .. ang bishop sa acts 20:28..ay mga elders sa church..mula yan sa context ng acts 20:17-hindi sila kahalili sapagkat wala kang mababasa sa biblia na sila (obispo)ay magiging kahalili..bigyan mo nga ako ng verse na ang obispo ayun sa biblia ang magiging kahalili ng mga apostol ..ito na lang ang tanggapin mo na magsusugo ang Dios ng mga apostol lucas 11:49..ang elders or bishop ay appointed lang ng mga kasamahan ng mga apostol..titus 1:5- hindi sinabi
ni cristo o ng mga apostol na silang mga obispo ang magiging kahalili nila kundi ang sabi nya magsusugo sya ng apostol ..ibig sabihin apostol pa rin ang haligi ng iglesia hindi elders o bishop naunawaan mo ba?sinabi ko na totoo lang ang apostolic succession kay judas at kay mattias..dahil ang pinaguusapan natin ay apostolic  yung sagot mo sa akin sa isa.22.15-21 hindi apostolic yun. yun nangyari na wag mong idamay yun di naman apostolic yun..pinatungkul mo yun kay pedro dahil may key din si ellacim..at si pedro ibibigay din ang susi mat16:19..ano itong key?not literal key but authority..dito rin sa verse na ito..ano mang iyong taliaan sa lupa ay tatalian sa langit..ang pagkakamali nyo ay kala nyo kay peter lang ngunit ang authority na ito ay sa lahat ng apostol..mat.18:18 basahin mo.at sa juan 20:23-24.bakit masyado ninyong itinatangi si pedro?

——————#0#———————#0#————————-#0#———————–

-Replied by: Brod. G-one T. Paisones-

Sagutin po natin ang mga reaction at accusation ni Bro. Henry Arganda tungkol sa post namin (https://catholicfaithdefender.wordpress.com/2008/11/25/tanong-galing-sa-member-ng-pmcc-4thwatch-henry-arganda/) na nag lalayong masagutan ang lahat ng mga tanong ng taos puso para maihatid sa buong madla ang tunay na aral ng Santa Iglesia Catolica basi narin sa Katesismong, aklat Catoliko at sa higit sa lahat sa Biblia.

Ang sabi po ni Bro. Henry ay “sa sagot mo sa apostolic succession ginamit mo ang mga obispo ay ang kahalili ng mga apostol..ginamit ang sa gawa 1;20-bishopric ang bishopric ay office..sa tagalog ito ay “katunkulan”ang bishop ay overseer..ang pagkakamali mo ay pinagisa mo ang kahulugan..para patunayan na ang bishop of rome ay apostol din maling mali..ka dyan mr.paisones..”; kapatid na Henry hindi po ako nagkamali dahil hindi ko pinag-isa ang bishopric at ang bishop para mapatunayan lang namin na ang Bishop of Rome ay kahalili ni San Pedro. Kapatid na Henry, alam ko po ang pagkakaiba ng BISHOPRIC sa BISHOP; ang bishopric sa tagalog ay Katungkolan ng Obispo (Sa nasambit mo sa itaas; halatang hindi mo sinulat kung anong katungkulan ang BISHOPRIC) at ang Obispo ay ang nanunungkulan dito.

Narito po ang mga pahayag namin:

àsa Act 1:20 ating makikita na ang greek word na πισκοπν ay ang apostles’ offices o ang office of the bishop.

http://strongsnumbers.com/greek/1984.htm

ST#1984. episkope (ep-is-kop-ay’) πισκοπν, πισκοπςthe office of a bishop (From episkeptomai; inspection (for relief); by implication, superintendence; specially, the Christian “episcopate” — the office of a “bishop”, bishoprick, visitation.)

With this clear evidence we can arrive with the correct conclusions that apostle’s office is office of a bishop and the office of a bishop is apostle’s office.

(https://catholicfaithdefender.wordpress.com/2008/11/25/tanong-galing-sa-member-ng-pmcc-4thwatch-henry-arganda/)

Kaya kapatid na Henry, paki basa po ng maigi ang post namin, para ho hindi po kayo basta-bastang gagawa ng mga accusation na puro walang proweba o ebidensya.

Para sa ating mambabasa, talakayin po natin ang Gawa 1:12-26

TAGALOG: Ang Dating Biblia (1905) http://adb.scripturetext.com/acts/1.htm

Gawa 1: 15 At nang mga araw na ito’y nagtindig si Pedro sa gitna ng mga kapatid, at nagsabi (at nangagkakatipon ang karamihang mga tao, na may isang daa’t dalawangpu), 16 Mga kapatid, kinakailangang matupad ang kasulatan, na nang una ay sinalita ng Espiritu Santo, sa pamamagitan ng bibig ni David tungkol kay Judas, na siyang pumatnugot sa nagsihuli kay Jesus. 17 Sapagka’t siya’y ibinilang sa atin, at siya’y tumanggap ng kaniyang bahagi sa ministeriong ito. 18 Kumuha nga ang taong ito ng isang parang sa pamamagitan ng ganti sa kaniyang katampalasanan; at sa pagpapatihulog ng patiwarik, ay pumutok siya sa gitna, at sumambulat ang lahat ng mga laman ng kaniyang tiyan. 19 At ito’y nahayag sa lahat ng mga nagsisitahan sa Jerusalem; ano pa’t tinawag ang parang na yaon sa kanilang wika na Aceldama, sa makatuwid baga’y, Ang parang ng Dugo.)

20 Sapagka’t nasusulat sa aklat ng Mga Awit, Bayaang mawalan nawa ng tao ang kaniyang tahanan, At huwag bayaang manahan doon ang sinoman; at, Bayaang kunin ng iba ang kaniyang katungkulan.

21 Sa mga taong ito nga na nangakisama sa atin sa buong panahon na ang Panginoong si Jesus ay pumapasok at lumalabas sa atin, 22 Magmula sa pagbautismo ni Juan, hanggang sa araw na siya’y tanggapin sa itaas mula sa atin, ay nararapat na ang isa sa mga ito’y maging saksi na kasama natin sa kaniyang pagkabuhay na maguli. 23 At kanilang ibinukod ang dalawa, si Jose na tinatawag na Barsabas, na pinamagatang Justo, at si Matias. 24 At sila’y nagsipanalangin, at nagsipagsabi, Ikaw, Panginoon, na nakatataho ng mga puso ng lahat ng mga tao, ay ipakilala mo kung alin sa dalawang ito ang iyong hinirang, 25 Upang tanggapin ang katungkulan sa ministeriong ito at pagkaapostol na kinahulugan ni Judas, upang siya’y makaparoon sa kaniyang sariling kalalagyan. 26 At sila’y pinagsapalaran nila; at nagkapalad si Matias; at siya’y ibinilang sa labingisang apostol.

CEBUANO: Ang Biblia (KJV in Cebuano Translation)

Gawa 1: 12-26 “Ug unya namauli sila sa Jerusalem gikan sa bungtod nga ginganlan ug Olivo nga duol sa Jerusalem, nga may gilay-on nga sama sa malakaw sa usa ka adlaw nga igpapahulay. 13Ug sa nakasulod na sila, misaka sila sa lawak sa itaas diin didto mag abutan sila si Pedro ug si Juan ug si Santiago ug si Andres, si Felipe ug si Tomas, si Bartolome ug si Mateo, si Santiago nga anak ni Alfeo, si Simon nga Zelote ug si Judas nga anak ni Santiago. 14Kini silang tanan nanagpadayon sa paghiusa sa pag-ampo, kauban sa mga babaye lakip kang Maria nga inahan ni Jesus, ug kauban sa iyang mga igsoong lalaki.

15Ug niadtong mga adlawa si Pedro mitindog taliwala sa kaigsoonan (dihay pundok sa mga usa ka gatus ug kaluhaan ka tawo), ug miingon kanila, 16Mga igsoon, kinahanglan nga matuman gayud ang kasulatan nga gipamulong daan sa Espiritu Santo pinaagi sa baba ni David, mahitungod kang Judas nga nahimong magtotultol sa mga nanagdakop kang Jesus. 17Kay kadto siya nahiapil man kanamo ug nakabaton ug bahin niining maong pagpang-alagad. 18(Ug kini siya nakapanag-iyag usa ka luna nga yuta gumikan sa gisuhol kaniya sa iyang pagkadili matarung; ug sa pagkahulog niya nga nag una ang ulo, mibuto ang iyang tiyan ug nahurot pagkayagyag ang iyang tinai. 19Ug nahibaloan kini sa tanang nanagpuyo sa Jerusalem nga tungod niana kadtong yutaa ginganlan ug Akeldama sa ilang pinulongan, nga sa ato pa, Yuta nga Dugoon.` 20Kay sa basahon sa mga Salmo nahisulat kini nga nagaingon: `Ipahimong awaaw ang iyang yutang puloy-anan, ug ayaw na kini papuy-ig tawo;` ug `Ang iyang katungdanan ipakuha sa lain.` 21Busa, sa mga tawo nga among gikauban sulod sa tanang panahon nga ang Ginoong Jesus misulod ug migula sa among taliwala, 22sukad sa pagpangbautismo ni Juan hangtud sa adlaw sa pagbayaw kaniya gikan kanato—usa niining mga tawhana kinahanglan himoon nga uban kanamo saksi sa iyang pagkabanhaw.” 23Ug ilang gipaatubang ang duha ka tawo nga pagapilian, si Jose nga ginganlan ug Barsabas nga gianggaan ug Justo, ug si Matias. 24Ug nanag-ampo sila nga nag-ingon, “Ginoo, ikaw nga nasayud sa mga kasingkasing sa tanang tawo, ipasundayag kinsa niining duha ang imong gipili 25nga maoy mokuha sa dapit niining pagpang-alagad ug pagka-apostol nga gibiyaan ni Judas nga miadto sa iyang kaugalingong dapit.” 26Ug ilang giripahan sila, ug si Matias mao ang nahitungnan; ug siya naihap nga kauban sa napulog-usa ka mga apostoles.”

Pansinin po natin ang “Gawa 1:15” makikita natin dyan na si San Pedro ang nagsalita sa harap ng maraming Kristiano at mga Apostol. Bakit po ba? Kasi si San Pedro po ang:


PETER (Gr. Petros, rock) the most prominent of the 12 apostles in the Gospels and an outstanding leader in the early Christian church. NIV Compact Dictionary of the Bible Page 448

PETER, St (d. 64-67), chief of the 12 Apostles, brother of St. Andrew. He was originally called Simon but Jesus gave him the Aramaic name “KEPHA”, meaning rock, translated into Greek as “Petros”. The New Webster Dictionary of the English Language (International Edition)- Page 751

Pansinin po natin ang “Gawa 1:16” makikita natin dyan na ipinahayag ni San Pedro na si Judas ang inihula ni David na siyang (Judas) pumatnugot sa nagsihuli kay Jesus. Narito po ang Karagdagang ebidensya sa pahayag natin:

Geneva Study Bible Commentary (http://bible.cc/acts/1-16.htm)

{7} Men and brethren, this scripture must needs have been fulfilled, which the Holy Ghost by the mouth of David spake before concerning Judas, which was guide to them that took Jesus.

(7) Peter anticipates the offence that might be taken at the falling away of Judas the betrayer, showing that all things which happened to him were foretold by God.

Sa “Gawa 1:17” naman mapapansin natin na si Judas ay tumanggap ng kaniyang bahagi sa ministering (ministry) ito. Pakakatandaan po natin na ang MINISTRY ay ibig sabihin ay- “The act of ministering or serving (The Clergy)” –WEBSTER II New Riverside Pocket Dictionary, Page 171.

Tumungo naman po tayo sa “Gawa 1:20” -Bayaang kunin ng iba ang kaniyang katungkulan- Ito po ay naka basis a Salmo 109:8. Ang Katungkulan dyan ay mababasa sa Greek na πισκοπν (EPISKOPEN) the office of a “bishop”http://strongsnumbers.com/greek/1984.htm

Kahit na grade 6 alam kung sino ang nanunungkulan sa office of a Bishop- kundi ang Bishop din o Obispo.

Para sa karagdagang ebidensya na ang πισκοπν ay office of a bishop:

The Greek New Testament Dictionary, Page 70: πισκοπν , πισκοπς f. visitation (of God’s presence among men); office; place of service; office of bishop (1 Tim. 3:1)

Si Judas po ang direct subject ng Gawa 1:20, kaya po si Judas ay may tungkulin office of bishop o panunungkulan bilang Obispo. Therefore si Judas ay Obispo.

Si Judas ay patay na at kailangan ang may humalili sa kanyang tungkulin bilang Obispo para may taga bantay ang kawan ng Diyos at taga gawa ng iniwan nyang (Judas) tungkulin.

Pansinin naman po natin ang “Gawa 1:25 Upang tanggapin ang katungkulan sa ministeriong ito at pagkaapostol na kinahulugan ni Judas…” Mapapansin po natin na ang katungkulan ni Judas ay tatanggapin ng kanyang kahalili sa katungkulan bilang isang minister (ministro) at apostol na iniwan ni Judas. Sa itatas na I-discuss na po natin na si Judas ay may tungkulin office of bishop o panunungkulan bilang Obispo (Gawa 1:20). Sa atin pong conclusion ay napakalinaw na ang katungkulan ng pagka Obispo ay katungkulan rin ng mga Apostol at ang katungkolan ng mga Apostol ay katungkulan rin ng mga Obispo dahil ang ang ibig sabihin ng Apostol at Opispo ay:

BISHOP =Gr. Episkopos, overseer- originally the principal officer of the local church, the other being the deacon or deacons (1 Tim, 3:1-7). The title elder or presbyter generally applied to the same man; “elder” referring to his age and dignity and “bishop” to his work of superintendence. As the church multiplied, the bishop of a larger church would be given special honor, and so gradually there grew up a hierarchy, all the way from presiding elders to bishops (over group of churches), then archbishop. (NIV Compact Dictionary of the Bible Page 93)

APOSTLES Gr. Apostolos, messenger, envoy, ambassador). This title is used to describe various men in the NT. (1) Jesus himself is the ambassador of the Father (Heb. 3:1). (2) The twelve disciples were chosen and commissioned by Christ (Matt. 10:2, Mark 3:14; 6:30; Luke 6:13; 9:10; 11:49; 17:5; 22:14; 24:10). These men (with Matthias replacing Judas) proclaimed the gospel and established churches…. (3). Paul was commission by the resurrected Christ to be the messenger of the gentiles… There are others called who are called “apostles” in NT. James, the brother of the Lord Jesus (Gal. 1:19, 2:9); Barnabas (Act 14:4, 14); Andronicus and Junias (Rom. 16:7) and Silas (1 Thess. 2:6). (NIV Compact Dictionary of the Bible Page 40)

Barnabus, Silvanus and Junias are given the title of Apotles later, but in derivative sense. They have a universal mission, given by Paul, to preach the gospel, and this seems to be the common trait of resemblance. Apotles also occur in the DIDACHE, 11:3-6, after which the term “Apotles” ceases to designate a special function. It is still used as general term for the prechers of the Gospel. (Intelligent Theology, Volume-2, Page 71, By: Piet Fransen, SJ)


Dahil sa pangako ng Panginoon na sasamahan Niya ang kanyang Iglesia hanggang sa katapusan ng mundo (Mat. 28:20); sinamahan at pinamunuan Nya ito ng Siya ay nabubuhay pa; nang Siya ay pumunta na sa Langit, itinalaga Niya sa Kanyang mga apostol ang mga Gawain bilang ambassador at Obispo (Mat. 28:19,Luke 10:16, Act. 1:20-25) at ang pangkalahatang Obispo sa mga Obispo kay San Pedro (John 21:15-17); nang namatay na lahat ang mga apostol, kung wala pong hahalili sa kanila e sino na ang mamamahala ng Iglesia? Therefore it is very reasonable that the apostles had successors to teach, care and overseer all God’s peoples.

Para maiintindihan ng maiigi ang nasa itaas, narito po ang ilang analogy at logic na sample po natin.

Analogy:

Ang namamahala ng office of the President ay ang Presidente.

Ang namamahala ng office of the bishop ay ang bishop o Obispo.

Logic:

Ang Obispo ay ang namamahala sa office of the bishop (Obispo)

But si Judas ay namahala sa office of the bishop = (Act 1:20-25)

Therefore si Judas ay Obispo

Si Judas a may kahalili = (Act 1:20-25)

But si Judas ay Apostol = (Mat 10:4)

Therefore ang Apostol ay may kahalili

Ang Apostol ay may kahalili (Base on Logical Reasoning sample #2)

But si Pedro ay Apostol = (Mat. 10:2)

Therefore si Pedro ay may kahalili.

Sa mga naibigay nating logical reasoning napakalinaw po na ang mga apostol ay may kahalili basi narin sa ating mga argumento at mga ebidensya na naaayon sa tamang logic and reality.

Sabi ni kapatid na Henry “dahil iba ang  bishop sa apostol ang apostol ay haligi ng iglesia Gal 2:9 isa lang dyan si pedro hindi sya pundasyun kundi haligi palagay ko naman alam mo ang pagkakaiba ng pundasyun at haligi he he .” Sa pakutyang reply ni brad Henry sa amin ho, nais ko pong makipag challenge sa kanya na “pag may nabasa ako na ang mga Apostol ay pundasyon (Isa na riyan si San Pedro); aaminin ba n’yang siya ay may kaunting kamalian?”

Ang mga Apostolis ay Pundasyon

Foundation of the Apostles

Eph. 2:20

New American Standard Bible (©1995)
having been built on the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus Himself being the corner stone,

ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ 2:20 Greek NT: WH / NA27 / UBS4
ποικοδομηθέντες π τ θεμελί τν ποστόλων κα προφητν, ντος κρογωνιαίου ατο Χριστο ησο,

Latin: Biblia Sacra Vulgata
superaedificati super fundamentum apostolorum et prophetarum ipso summo angulari lapide Christo Iesu

Efesios 2:20 Spanish: La Biblia de las Américas (©1997)
edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular,

King James Bible
And are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief corner stone;

American King James Version
And are built on the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief corner stone;

American Standard Version
being built upon the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus himself being the chief corner stone;

Bible in Basic English
Resting on the base of the Apostles and prophets, Christ Jesus himself being the chief keystone,

Douay-Rheims Bible
Built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief corner stone:

Darby Bible Translation
being built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the corner-stone,

English Revised Version
being built upon the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus himself being the chief corner stone;

GOD’S WORD® Translation (©1995)
You are built on the foundation of the apostles and prophets. Christ Jesus himself is the cornerstone.

Tyndale New Testament
and are built upon the foundation of the apostles and prophets, Iesus Christ being the head cornerstone,

Weymouth New Testament
You are a building which has been reared on the foundation of the Apostles and Prophets, the cornerstone being Christ Jesus Himself,

Webster’s Bible Translation
And are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief corner-stone;

World English Bible
being built on the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus himself being the chief cornerstone;

Young’s Literal Translation
being built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being chief corner –stone

The Jerusalem Bible

Eph. 2:19-20 So you are no longer aliens or foreign visitors: you are citizens like all the saints, and of God’s household. You are part of a building that has the apostles and prophets for its foundations, and Christ Jesus himself for its main cornerstone.

Lahat po ng Bible translation ay nagsasabing “Foundation of the Apostles”, at kahit na sa Bible in Basic English ang foundation ay isinalin ng BASE meaning the lowest part ; bottom (WEBSTER II New Riverside Pocket Dictionary, Page 24.

Pansinin po natin ang sentence na “You are part of a building that has the apostles and prophets for its foundations, and Christ Jesus himself for its main cornerstone” sa Jerusalem Bible. Sa Eph. 2:19 nakasaad po doon na “you are citizens like all the saints, and of God’s household” ibig sabihin po nito na kasapi naho tayo sa house ng Diyos. Ang house of God ay ang Iglesia po (1 Tim. 3:15 KJV “But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth.”). We are part of the building (The Church) being built upon the foundation of apostles and prophets and Christ Jesus himself for its main cornerstone (Eph. 2:19-20).

Sabi ni Brod. Henry “ang bishop sa acts 20:28..ay mga elders sa church..mula yan sa context ng acts 20:17-hindi sila kahalili sapagkat wala kang mababasa sa biblia na sila (obispo)ay magiging kahalili....” Ang Act 20:28 (KJV) “Take heed therefore unto yourselves, and to all the flock, over the which the Holy Ghost hath made you overseers (Bishop), to feed the church of God, which he hath purchased with his own blood (emphasize added). Ang paliwanag ko po dito Bro Henry na ang mga Obispo po ang taga pakain ng kawan, sila ang itinalaga ni Jesus Biblang kaplit Nya bilang Obispo. At ang lahat ng mga Obispo ay may Obispo na itinalaga ng Panginoon-ito Obispo na ito ay si San Pedro (John 21:15-17). Sa kadahilanang mamamatay po ang mga Obispo at si San Pedro, natural nalamang po na may humalili sa kanilang authority, office, at katungkulan sa kadahilanang:

Para po maintindihang maigi ng ating mambabasa ang ibig sabihin natin sa itaas narito ang karagdagang information:

Cristo lang ang nagtatag ng Kanyang iglisya -Mat. 16:18 “And I say also unto thee, That thou art Peter, and upon this rock I will build my church; and the gates of hell shall not prevail against it.”

Naitatag N’ya sa kanyang kapanahonan ang Iglesia -Mat. 18:17 “And if he shall neglect to hear them, tell [it] unto the church: but if he neglect to hear the church, let him be unto thee as a heathen man and a publican.”

Ang Iglesia ay Kanyang (Jesus Cristo) Katawan –Col. 1:18 “And he is the head of the body, the church: who is the beginning, the firstborn from the dead; that in all [things] he might have the preeminence.

Siya (Jesus Christ) ang manliligtas ng iglisya -Efe 5:23 “For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church: and he is the saviour of the body.”

Itinayo Nya ang Iglesia sa saligan ng mga apostol -Efe 2:20 “Built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief corner stone:

Sasamahan Nya hanggang sa katapusan ng sanlibutan(WALANG PUTOL NA SASAMAHAN NI JESUS ANG IGLESIA) -Mat. 28:20 “Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you: and, lo, I am with you always, [even] unto the end of the world. Amen.”

Bibigyan Nya ng patnubay ang Iglesia magpasawalang hanggang -John14:16-17 “And I will pray the Father, and he shall give you another Comforter, that he may abide with you for ever; {14:17} [Even] the Spirit of truth; whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him: but ye know him; for he dwelleth with you, and shall be in you.”

Espiritu Santo na magtuturo sa iglisya ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ni Cristo – John 14:26 “But the Comforter, [which is] the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you.”

Therefore Ang tunay na iglisyang itinatag ni Cristo ay magpasahanggang sa ngayon ay narito pa at hindi ito kailan man tatalikod at mawawalang parang bula (Mat. 16:18) (Mat. 28:20) (Juan. 14:16-17, 26)

Kung wala pong hahalili sa mga apostol sino po ang mag aalaga, magpapakain, gagabay sa kawan ng Diyos?

Kaya po may kahalili ang mga apostol para po may mag-aalaga, magpapakain, gagabay, magtuturo sa Kawan ng Diyos.

Dagdag pa ni Bro Henry “bigyan mo nga ako ng verse na ang obispo ayun sa biblia ang magiging kahalili ng mga apostol”

Ang sagot natin dito ayon sa Biblia at Apostolic Traditon may mababasa po tayo at maiintindihan. Peru mas tatalakayin kopo rito ang Bibla.

Psalm 109:8 (KJV) Let his days be few; [and] let another take his office.

Psalm 108:8 (Douay Rheims) “May His days be few: and his bishopric let another take”

Act 1:20 (KJV) “For it is written in the book of Psalms, Let his habitation be desolate and let no man dwell therein: and his bishoprick let another take.”

ΠΡΑΞΕΙΣ 1:20 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. with Strong’s Numbers
γέγραπται γὰρ ἐν βίβλῳ ψαλμῶν, γενηθήτω ἔπαυλις αὐτοῦ ἔρημος καὶ μὴ ἔστω κατοικῶν ἐν αὐτῇ, καί, τὴν ἐπισκοπὴν αὐτοῦ λαβέτω ἕτερος.

Sa itaas ay ang “Gawa 1:20” sa Greek New Testament; pansinin po natin ang word na “πισκοπν” (EPISKOPEN)- ang ibig sabihin po nito ay office of bishop (The Greek New Testament Dictionary, Page 70)

Ang katungkulan ni Judas bilang Obispo ay inilipat sa kanyang kahalili na si Matthias (Gawa 1:20-25). At logically ang kahahalili sa nanunungkolan sa office of the Bishop ay magiging Bishop (o Obispo) rin.

At may idadagdag paho tayo dito ang Matt. 16:18-19 at ang Isa. 22:21-22 peru sa ibaba nalang po natin i-discussed ang mga ito.

Sabi ni Brad Henry “ito na lang ang tanggapin mo na magsusugo ang Dios ng mga apostol lucas 11:49..ang elders or bishop ay appointed lang ng mga kasamahan ng mga apostol..titus 1:5- hindi sinabi ni cristo o ng mga apostol na silang mga obispo ang magiging kahalili nila kundi ang sabi nya magsusugo sya ng apostol .”

Brother Henry sa statement ayon po sa itaas ay para na rin kayong ginisa sa sarili ninyong mantika sapagkat ang sa Titus 1:5(KJV) “For this cause left I (Paul) thee in Crete, that thou shouldest set in order the things that are wanting, and ordain elders in every city, as I (Paul) had appointed thee: (emphasize added)”. Sa Titus 1:5 si San Pablo po ang nag direct (nag sugo) kay Titus na mag appoint ng elders sa lugar ng Crete para maging tagapagturo sa mga aral ng Diyos at magsilbing overseer sa mga kawan ng Diyos (Titus 1:7); ang Obispo ang itinalag ng Diyos upang taga pakain ng Iglesia (Titus 1:7). Sa panahong si Jesus ay kasama pa ng mga apostol, Sya ang ang nagsilbing pastol (taga pakain) sa kanyang mga karnero John 10:11 “I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep.” Itinalaga nya ang kanyang tungkulin bilang mga pastol sa mga apostol, at itinalaga Niya (Cristo) ang lahat ng kawan kay San Pedro (John 21:15-17). Peru ang lahat ng mga Apostol ay mamatay-eh natural na lamang po na may humalili sa kanilang gawain (Act.1:20-25; Mat. 16:18; Mat 18:18; 1 Tim. 3:1-2; Titus 1:7) sapagkat ang Iglesia ay hindi mawawala at hindi madadaig ng kamatayan (Mat. 16:18, Mat. 28:19-20; John 14:16, 26). Kung hindi mawawala ang Iglesia; hindi rin mawawala ang mga nagtuturo, nagpapakain Nito (Church) hanggang sa katapusan ng mundo (Dan. 2:44; Isa. 22:19-23; Mat. 16:18-19; Mat. 18:18; Act. 1:20-25).

At sa nasambit natin sa itaas na maiintindihan po natin na ang mga obispo ang kahalili ng mga apostol sapagkat ang apostol (Judas) ay may kahalili na si Matthias. At si Judas ay Obispo sapagkat sya ay ang namamahala sa office of the Bishop πισκοπν (Act 1:20).Si Mathias ang humalili kay hudas. Therefore Mathias is also a Bishop.

Sambit rin ni Brad Henry “ibig sabihin apostol pa rin ang haligi ng iglesia hindi elders o bishop naunawaan mo ba?sinabi ko na totoo lang ang apostolic succession kay judas at kay mattias..dahil ang pinaguusapan natin ay apostolic  yung sagot mo sa akin sa isa.22.15-21 hindi apostolic yun. yun nangyari na wag mong idamay yun di naman apostolic yun..Pinatungkol mo yun kay pedro dahil may key din si ellacim..at si pedro ibibigay din ang susi mat16:19..ano itong key?not literal key but authority..dito rin sa verse na ito..ano mang iyong taliaan sa lupa ay tatalian sa langit..ang pagkakamali nyo ay kala nyo kay peter lang ngunit ang authority na ito ay sa lahat ng apostol..mat.18:18 basahin mo.at sa juan 20:23-24.bakit masyado ninyong itinatangi si pedro?”

Wala po tayong mababasa sa Biblia letra-4-letra na “na totoo lang ang apostolic succession kay judas at kay mattias” at lalong wala pong mababasa sa Biblia tungkol sa Founder ng PMMC 4thWatch. At kung binasa pa ng maigi ni Brad Henry, ang post namin hindi na sya mag komento sa amin na “hindi apostolic ang Isa. 22:15-22”; tatalakayin po natin dito ang Isa. 22:15-22 at Mat. 16:18-19

Ang Iglesia ay inihula na sa panahon ng Lumang Tipan na hindi mawawala (tatalikod o mamatay):

Dan. 2:44 “And in the days of these kings shall the God of heaven set up a kingdom, which shall never be destroyed: and the kingdom shall not be left to other people, [but] it shall break in pieces and consume all these kingdoms, and it shall stand for ever.” –Dito malinaw na nakasaad na ang Dios ay magtatayo ng isang Kaharian na hindi mawawala hanggang magpakailanman.

At sa panahon ni Jesu-Cristo nangyari ang inihula ni Daniel:

Mat. 16:18 “And I say also unto thee, That thou art Peter, and upon this rock I will build my church; and the gates of hell shall not prevail against it. {16:19} And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven: and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven: and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven.—Dito malinaw na ang hula sa Daniel 2:44 ang katuparan ay ang tunay na Iglesiang itinatag ni Cristo na kahit ang kamatayan ay hindi ito kailan man madadaig ng kahit anung unos at kamatayan.

Si Pedro po ay Binigyan ng KEYS which are symbols of authority (At inamin ni brad Henry ito).

Sa Isa.22:21-22 “And I will clothe him with thy robe, and strengthen him with thy girdle, and I will commit thy government into his hand: and he shall be a father to the inhabitants of Jerusalem, and to the house of Judah. {22:22} And the key of the house of David will I lay upon his shoulder; so he shall open, and none shall shut; and he shall shut, and none shall open.” Ang KEY po dito ay katulad isang Rabinic Term na ibig sabihin ay AUTHORITY. Ano ba ang Authority?

Authority– (Gr. Exousia) The Legal and/or moral right to exercise of power, power that is rightly possessed. (NIV Compact Dictionary of the Bible Page 61)

Exousia –authority, right, liberty; ability, capability; supernatural power; ruling power, government, official; jurisdiction (Act 5:4). (The Greek New Testament Dictionary, Page 65)

Ang Authority (Key) sa Isa. 22:21-22 ay ipinasa sa ibaà Si Shebna ay ang may hawak sa KEY at ipinasa ito kay Eliakim. Ito po ang magsilbing reference po natin sa tungkol sa hawak na KEYS ni San. Pedro.

Sa Mat. 16:18-19 si San Pedro ay may KEYS (Authority) Ibig Sabihin nito na si San Pedro ay may kapangyarihan sa Iglesia, pamahalaan ang Iglesia at pamunuan ang buong Iglesia.

Sa nakita natin sa itaas; umamin na po si Brad Henry na ang ibig sabihin ng KEYS ay AUTHORITY. Dahil sa kanya pong statement ay para na hong idenepensa niya ang claim ng Catholic Church hingil sa Apostolic Succession. Sa madaling salita para hong iginisa po siya sa kanyang sariling mantika. Dahil ang Apostolic Succession ay ang pag-pasa ng Authority ng mga Apostol sa mga Obispo, at pagpasa ng Authority ni San Pedro sa Obispo ng Roma o ang Santo Papa My Catholic Faith (3rd Edition Page 97); Catholic Catechism (Revised Edition) By: Fr. M. Gusman #142.

Sa Mat. 16:18-19 ang Authority o ang pamamahala diyan ay sa Iglesia.

Sa Isa. 22:21-22 ang Authority o ang pamamahala diyan ay sa old Davidic kingdom.

Ang Iglesia ang New Davidic Kingdom at si San Pedro ang itinalaga bilang isang pinuno dahil sya lang ang may hawak ng susi. Toong ang mga apostol ay may ay may kapangyarihang “binding and loosing” at doctrina ito ng Santa Iglesia Catolica. Wala pong basihan ang sinasabi ni brad Henry na “..dito rin sa verse na ito..ano mang iyong taliaan sa lupa ay tatalian sa langit..ang pagkakamali nyo ay kala nyo kay peter lang ngunit ang authority na ito ay sa lahat ng apostol..mat.18:18” WALA PONG DOCTRINA ANG SANTA IGLESIA NA SI SAN PEDRO LANG ANG MAY AUTHORITY. Ang pahayag ng Santa Iglesia Catolica ay lahat ng mga apostol ay may Authority pero si San Pedro lamang ang may hawak ng susi—ibig sabihin siya lang ang may kapangyarihang mag BIND sa nai-LOOSE ng mga Apostol; at mag LOOSE sa nai-BIND ng mga Apostol. Sa madaling salita ang Authority ni San Pedro ay mas makapangyarihan kaysa sa mga Apostol.

Tanong ni Brad Henry “bakit masyado ninyong itinatangi si pedro?” Itinatangi namin si San Pedro sapagkat ang siya ang may pinakamakapangyarihang authority (na bigay ni Cristo) kaysa sa mga Apostol. Narito ang mga Ibidensya:

Mat. 16:18-19. Si San Pedro lang ang may susi sa lahat ng mga Apostol. Siya ay may kapangyarihang mag BIND sa nai-LOOSE ng mga Apostol; at mag LOOSE sa nai-BIND ng mga Apostol.

John 21:15-17 “So when they had dined, Jesus saith to Simon Peter, Simon, [son] of Jonas, lovest thou me more than these? He saith unto him, Yea, Lord; thou knowest that I love thee. He saith unto him, Feed my lambs. {21:16} He saith to him again the second time, Simon, [son] of Jonas, lovest thou me? He saith unto him, Yea, Lord; thou knowest that I love thee. He saith unto him, Feed my sheep. {21:17} He saith unto him the third time, Simon, [son] of Jonas, lovest thou me? Peter was grieved because he said unto him the third time, Lovest thou me? And he said unto him, Lord, thou knowest all things; thou knowest that I love thee. Jesus saith unto him, Feed my sheep. {21:18} Verily, verily, I say unto thee, When thou wast young, thou girdedst thyself, and walkedst whither thou wouldest: but when thou shalt be old, thou shalt stretch forth thy hands, and another shall gird thee, and carry [thee] whither thou wouldest not. {21:19} This spake he, signifying by what death he should glorify God. And when he had spoken this, he saith unto him, Follow me.” –Si San Pedro ang itinalaga bilang pastol sa mga pastol at karnero; Obispo sa mga Obispo at kawan; tagabantay sa mga taga bantay at kawan at nag silbing leader (chief) sa mga leaders at members ng Iglesiang itinatag ni Cristo.

Luke 22:31-32 “And the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired [to have] you, that he may sift [you] as wheat: {22:32} But I have prayed for thee, that thy faith fail not: and when thou art converted, strengthen thy brethren.” – Si San Pedro ang itinalaga ng Panginoong Jesu-Cristo para mag sibling tagapag patatag (strengthen) sa lahat ng mga Apostol.

PETER (Gr. Petros, rock) the most prominent of the 12 apostles in the Gospels and an outstanding leader in the early Christian church. NIV Compact Dictionary of the Bible Page 448

PETER, St (d. 64-67), chief of the 12 Apostles, brother of St. Andrew. He was originally called Simon but Jesus gave him the Aramaic name “KEPHA”, meaning rock, translated into Greek as “Petros”. The New Webster Dictionary of the English Language (International Edition)- Page 751

Sa nasambit po natin sa itaas napatunayan po natin na ang mga Apostol ay may kahalili sa kanilang Authority, at ito ay ang mga Obispo.

Napatunayan rin natin na si San Pedro ang may mas pinaka mataas na Authority na bigay ng Diyos.

Ang lahat ng katanungan at accusation na itinira ni brad Henry sa Santa Iglesia Catolica ay nasagot po lahat.

Coming soon: Reply from Henry Arganda (Member PMCC 4thwatch) #2

Advertisements

8 Responses to “Reply from Henry Arganda (Member PMCC 4thwatch) #1”

 1. tingnan mo ang pagmamali mo mr.paisones sa mga pamagat mo pa lang “ANG MGA APOSTOLIS AY PUNDASYUN .I TRANSLATE MO NGA YANG FOUNDATION OF THE APOSTLES ..MAKIKIPAG CHALLENGE KA SA PAMAGAT MO PA LANG MALI NA.ang mga obispo ay hindi kagalili ng mga apostol dahil ang salitang “kahalili ay ginagamit lang kung wala ng patay na o wala na yung nanunungkulan..yung mga obispo sa gawa 20.na binilinan ni pablo ay mga kasama ni pablo..at buhay pa si pablo ..hindi sinabi ni pablo na pag namatay na ako kayo (obispo) ang magiging kahalili ko.bigyan mo nga ako paisones ng talata na sinabi ni pablo yan.ang problema ni paisones kung walang hahali na obispo ay sino na daw ang magpapakain sa mga tupa o mag aalaga,malaki ang problema mo paisones sapagkat inunahan mo ang Dios sa paglalagay mo na ang obispo ay kahalili ng mga apostol samantalang walang talata yan.ang nasa Biblia ay magsusugo sya ng mga apostol lukas 11:49 upang mangalaga o magasiwa sa iglesia kami may mga obispo sa aming iglesia at ang nangunguna ngayun sa iglesia namin ay apostol ang mga obispo ay sa ilalim ng pangangasiwa ng mga apostol.ang mga kinikilala nyong mga obispo sa katolico ay mga fake na obispo yan ..bakit ko nasabi yan?sapagkat ang tunay na obispo ayun sa Gawa 20:28 ginawa ng Espiritu santo..yang inyo hinirang o elected ng mga cardinales.sa amin ang obispo tumangap ng karapatang mula sa Dios sa pamamagitan ng pagpapatung ng kamay ng buhay na apostol,halimbawa Gawa 8:18 verse 20 “gift of God”ang kaloob ng Holy spirit ibinibigay sa papatungan ng buhay na apostol kaya dapat tanggapin mo na,magsusugo ng mga apostol na buhay para magpatong ng kamay ..kayo sa katoliko puro kayo successor.ang magiging successor ng mga namatay ng apostol ay apostol din na katulad nilang tinawag halimbawa si pablo tinawag Roma 1:1 Gawa 26:12-20. ang sabi ni pedro tatawagin din maging sa malayo acts 2:39..ang mga papa nyo walang patotoo na sila tinawag .ang mga tunay na sinugo nag papatotoo na silay naka ranas ng pagtawag yang inyong nga papa walang testimony na silay sinugo o tinawag.ang papa ninyo mga tao ang nag elect..sige I challenge you also ..bigyan mo ako sa isa man lang ng sulat nila(papa) na sinabi nila na silay tinawag upang tanggapin ang pag ka obispo nila.hihintayin ko ang sagot nyo.

 2. catholicfaithdefender said

  Brad,

  Henry,

  Ang _____ mo talaga…

  Ang sabi ko ay Pundasyon ang Apostles dahil ang sila ay pundasyon ng Eglesia Efe.2:20–>

 3. catholicfaithdefender said

  Debate nalang tayo brad Henry…

  Marami kang satsat, wala ka namang ebedensya…

  Para kang manok na putak na putak….

  Sa tingin mo, mo ba magaling kana sa Bible,,,,–>ang babasa lang dapat ang mag husga…

 4. ang mga sagot nyo ay disparate ha ha hindi pundasyun ang apostol binulag kayo nang maling aral ng katolikoliko ang apostol haligi yan Galacia 2:9-ang pundasyun si cristo 1 cor 3:11-di pedeng pundasyun si pedro #1 tinawag na satanas ng Panginoon mat.16:23 nagpagamit sya kay taning ng salita na laban sa panginoon,#2 tatlong beses nya kinaila ang Lord diba ???katolikoliko na defenders basahin Mat 26:71-75 pwede bang maging pundasyun yan eh madaling ikaila ang panginoon mahina pala ang pundasyun nyo.pwede ba gibain nyo o pasubaliaan nyo ang mga verse na ginagamit ko wag yang magmumura kayo,ano yan asar talo kayo mag reason kayo ayun sa mga verse na ginagamit ko,hindi tayo dito nagpapagalingan,nagkataon lang na magaling ang aral namin.11 tim 4:3-tingnan nyo yan nagmumura na lang kayo dahil di nyo kayang sagutin.#1 tanong?asan sa catholic dogma na aral ng katoliko na ang lahat ng mga propeta at apostol ay pundasyun di ba ang turo nyo si pedro lang ang pundasyun aba!!aba!! binabago nyo kala ko ba si pedro lang ang bato???eh di hindi nyo dapat gamitin ang efeso 2:20-kayo rin ang sumisira ng inyong aral magagalit sa inyo si pedro..he he he kakatawa kayo naku di nyo na kayang baguhin yan na itinuro ng katoliko na si pedro lang ang pundasyun.dahil sabi nyo kaharap si pedro ng panginoon.mat 16:18 kaya si pedro daw ang sinasabihan ng panginoon diba?aminin.paano yan kung mabasa natin na sinabi ni cristo na sya ang pundasyun na di kaharap si pedro he he mat.21:42-44.oyy anong say nyo dyan sige baliin nyo na naman ito.oyy baka lumusot pa kayo yang corner stone foundation yan basahin natin-Isa.28:16..yan basahin nyo.yan kuntrahin nyo ang verse na ito ipagtanggol nyo ang pedro nyo.sabihin nyo na iba ang corner stone sa foundation,gumamit kayo ng talata..patunayan nyo na si cristo ay pang corner corner lang at si pedro ay mas malaki pang pundasyun.kayo itong puro satsat eh di nyo naman nagigiba ang mga verse ko..sabagay salita ng Dios yan ..sabagay di na kayo makaalis siguro malaki ang sweldo nyo ano?yang mga ibang religion o dyan sa gilid gilid pinaglalaruan nyo lang yan pero kami di nyo kaya.kunyari itong si Paisones pahaba haba pa ng sagot mga mali naman para i divert ang ang mambabasa halata kayo.di pa greyego pa kayo eh itong tagalog naisalin na ito sa greyego kala mo ang gagaling nyo.ISA LANG ANG SAGUTIN NYO DAHIL D2 LAHAT NAKASALALAY ANG BUONG SIMBAHANG KATOLIKO SA PUNDASYUN.”PATUNAYAN NYO SA BIBLIA NA SI PEDRO ANG PUNDASYUN NG IGLESIA.”PAG DI NYO YAN NAPATUNAYAN AYUN SA BIBLIA AUTOMATICALLY ROMAN CATHOLIC CHURCH IS A FALSE CHURCH.gagawin nyo si pedrong pundasyun na mapagalinlangan MAT.14:31.ni walang kaalam alam si pedro sa ginawa nyo, na ipinalit nyo sya kay Cristo.hihintayin ko ang sagot nyo aber.

 5. isa pa sabi ni Cristo sa mat.7:24-25,para maunawaan nyo kung paano si Cristo magiging pundasyun ng iglesia,yan susundin ang kanyang salita.gaganapin ..dyan sa mat.16:18 mga cfd.ang tamang unawa dyan si pedro at ang iglesia itatayo kay cristo.,sapagkat si pedro nga ay haligi..Gal.2:9 marunong pa kayo kay Pablo..eh si Pedro nga kinikilala nya si Pablo.2 peter 3:15-16.”isa pa kung si pedro ang pundasyun ng iglesia dapat.hindi sya sinalangsang ni Pablo,..Gal 2:11-14.verse 14 hindi sila (kasama si Pedro)nagsisilakad ng matuwid ayun sa katotohanan ng evangelio.sige mayroon bang o pwede ba yang maging pundasyun si pedro?sagutin nyo.kaya sabi ni pedro si Cristo ang Bato Gawa 4:10-11,kinu condemn nyo ang iglesia manalo na mali dahil tao lang si Cristo sa kanila,yun pala tao rin lang ang pundasyun nyo..nakuuu pareho lang kayo mali.

 6. catholicfaithdefender said

  Hindi wag kang mag marunong…
  Pa konwari kapa na nasa canada ka…

  Takot ka pala makipag debate sa akin eh….

 7. catholicfaithdefender said

  Sabi ni brad Henry “ISA LANG ANG SAGUTIN NYO DAHIL D2 LAHAT NAKASALALAY ANG BUONG SIMBAHANG KATOLIKO SA PUNDASYUN.”PATUNAYAN NYO SA BIBLIA NA SI PEDRO ANG PUNDASYUN NG IGLESIA.”PAG DI NYO YAN NAPATUNAYAN AYUN SA BIBLIA AUTOMATICALLY ROMAN CATHOLIC CHURCH IS A FALSE CHURCH.”

  Ok patutunayan ko na si San Pedro at ang mga Apostol ay ang pundasyon ng Iglesia at si Cristo ang main cornerstone..

  Debate tayo ha…

 8. G-one said

  From: G-one Paisones
  To: henry arganda

  Marami kapang satsat,

  Umpisahan na natin ang debate….

  Sa plaza tayo mag debate….

  — On Wed, 12/10/08, henry arganda wrote:

  From: henry arganda
  Subject: Re: Debate
  To: philans_57cdo@yahoo.com
  Date: Wednesday, December 10, 2008, 7:37 PM

  ok tawag ka sakin d2 sa land line pasalamat ka d2 ako sa windsor ang number ko dito 1519-945-9257.ayaw mo sa internet sumagot dahil mapapahiya sa sa tibook kalibutan nakakahiya kasi mali mali ang mga sagot mo.at di ka na makasagot ngayun kaya kunwari naghahamon ka sagutin mo yung mga tanong ko sa intrnt,eh eto nga pwede ka pang magisip ng matagal di mo masagot lalo na kung debate sa plasa,naku lalo na mapapahiya ka,kaya gusto namin na si soc,kasi kilala yun eh tiyak pag natalo ka wala kaming karangalan sayo kay ikaw galamay lang ni soc,.kausapin mo si soc kung lalaban pa sya.dahil yung nangyaring debate dyan sa plasa sa cebu kaila to tanan na cfd ciguro ikaw bago lang kaya mainit ang yabang este dugo mo..

  From: G-one Paisones
  To: henry arganda
  Sent: Wednesday, December 10, 2008 6:12:48 PM
  Subject: Re: Debate

  bro,

  Good day,

  Wala akong oras sa chat,,, gusto ko sa personal tayo mag debate…

  Sabi mo natalo si brad Soc sa inyong kasama sa 4th Watch..

  Debate tayo sa Personal..

  Baka naman natatakot ka….

  tawag 340-5447 local 835

  Ano na henry…..?

  Talo man kaha si brad Soc.

  Kahibalo ka henry, dri sa Lapu2x atang-atangan ko na ang mga 4th Watch aron akong maka debate…
  Dili man sila mo sokol kay si brad Soc ilang gusto…

  Paki bigay ng land line mo pls….

  Naa man kaha ninyo ang kamatooran, busa ayaw kahadlok!!! ok

  Debate ta sa personal, dili ko gusto sa chat…..

  — On Wed, 12/10/08, henry arganda wrote:

  From: henry arganda
  Subject: Re: Debate
  To: philans_57cdo@yahoo.com
  Date: Wednesday, December 10, 2008, 9:14 AM

  gusto mo d2 tayo sa yahoo mag debate sa chat ok ba? ang oras dyan ay 10;30 ng umaga d2 naman ay 10 pm ok ba sayo?

  From: G-one Paisones
  To: henri_4w@yahoo.ca
  Sent: Tuesday, December 9, 2008 4:27:39 PM
  Subject: Debate

  Ano Henry,

  Debate tayo….

  Tayong dalawa ang mag debate!!!!

  Payag ka!!!

  Hendi mo ba alam na nahadlok imong kauban dri sa lapu-lapu makipag debate sa amo CFD…

  Tagae ko sa imo contack number kay True Church atong tema sa Debate!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: