Catholic Faith Defender

JOHN. 8:32 “et cognoscetis veritatem et veritas liberabit vos”

Archive for 2008

Ave Maria By: Bro. Paulus Gamaliel

Posted by catholicfaithdefender on April 4, 2008

 
  Ave Maria
 
 
   
 
  Bakit walang bahid ng kasalanan si Maria?

Isa sa mga itinuturo ng Iglesia Katolika ay ang dogma nito tungkol sa Immaculada Concepcion. Ano ang Immaculada Concepcion? Ito ay ang pribelihiyo ni Maria na hindi makaranas ng orihinal na kasalanan at mga kasalanang personal. Papaano po ito napatunayan ng Iglesia Katolika? Unang-una, ang katotohanang ito ay isang pahayag o rebelasyon mula sa D’yos at gawa ng Esperito Santo, ito ang unang dapat maintindihan ng isang katoliko patungkol sa bagay na ito. Ito’y isang kaloob ng D’yos sa Iglesia na dapat tanggapin at paniwalaan ng lahat ng nanampalataya sa D’yos at sa misteryo ng kaligtasang Kanyang ginawa sa tao. Pangalawa, sinasabi natin sa mga nakaraang pag-aaral na ang mga pinuno ng Iglesia Katolika ay nakatanggap ng karisma mula sa Panginoong, ang karisma ng pagiging impalible kung patungkol sa pananampalataya ang pag-uusapan. Kaya ating nauunawaan na ang katotohanang ito ay hindi gawa-gawa. Pangatlo, ang katotohanang ito ay nandiyan na noon pa man at natanggap lamang ng Iglesia mula sa pananampalataya ng mga apostol at ng Unang Iglesia. Sa katunayan, bago pa man ito mai-deklarang dogma ng Iglesia Katolika, ito’y itinuturo na ng mga Ama sa Silangan (Eastern Fathers). Kaya ang ginawang pagdedeklara noong 1854 ay isa lamang paraan upang linawin, sagutin, at ihayag ng walang pagkaka-mali ang pananampalatayang ito upang ang lahat ng katoliko ay manampalataya dito. Samakatuwid, hindi ito isang gawa-gawang dogma ng Iglesia Katolika gaya ng ipinagkakalat ng mga Fundamentalista. Ngayon, sinasabing un-scriptural ang pananampalatayang ito, sabi ng mga Fundamentalista. Sabi natin noong pag-aaral natin sa Scriptura na hindi lahat ng katotohanan ay makikita sa Scriptura kundi sa Tradisyon. Ngunit hindi ibig sabihin nito na wala itong basihan sa Scriptura, mayroon po sapagkat ang signature ng Tradisyon ay makikita’t-makikita sa Scriptura sapagkat dito nanggaling ang Scriptura. Saan natin makikita ang paniniwalang ito?
“Kecharitomene”, isang Greyegong salita na pag-isinalin ay nangangahulugang “puno ng grasya”. Ito ang ibinati ng anghel Gabriel kay Maria noong ipinahayag nito sa birhen na siya ang magiging ina ng Anak ng D’yos (tingnan sa Lukas 1:28) ;

“Matuwa ka, Puno ng Grasya, ang Panginoon ay sumasa-iyo.”

Ang pagiging “Puno ng Grasya” ay siya na mismong naging pangalan ni Maria. Anong ibig natin ipakita dito? Na si Maria ay walang bahid ng orihinal na kasalanan buhat noong siya ay ipaglihi (conception) sapagkat siya ay puno ng grasya. Sa isang pag-aaral natin (Sola Fide), sinabi natin doon na ang kasalanan at ang grasya ay hindi p’weding magsama sa puso ng isang nilalang. Dahil dito, sapagkat si Maria ay puno ng grasya, siya ay walang bahid ng kasalanan, orihinal man o personal.
Ngayon, sinasabi ng mga Fundamentalista na dahil sa paniniwalang ito, pinalalabas daw nating mga katoliko na hindi nangailangan ng pagliligtas ni Hesus si Maria ganang sinabi naman mismo ni Maria na ang D’yos ay kanyang taga-pagligtas (makikita sa Awit ni Maria o Ang Magnificat), ano ang ating masasabi tungkol dito? Ang pangangailangan ni Maria ng taga-pagligtas (Redemption) ay kahit kailan po’y hindi itinanggi ng Iglesia Katolika. Sa katunayan ang kanyang pagiging Immaculada Concepcion ay dahil sa “iisang grasya at pribilihiyo ng makapangyarihang D’yos at dahil sa birtud ng mga merito ng Panginoong Hesus, taga-pagligtas ng sangkatauhan”, si Maria ay nailigtas mula sa orihinal na kasalanan buhat ng siya ay ipag-lihi. Samakatuwid itinuturo ng Iglesia Katolika na si Maria ay iniligtas din ng Panginoong Hesus! Ang pagkaka-iba nga lang sa atin ay, naunang ilinigtas si Maria bago pa man ito isilang at makaranas ng orihinal na kasalanan. Kaya naman hindi nakaranas ng kasalanang orihinal si Maria. Tulad ng isang doktor na nagbigay ng bakuna bago pa man magkasakit ang isang tao, ganoon din ang ginawa ng D’yos kay Maria, sapagkat siya’y magiging ina ng D’yos Anak, inalis na sa kanya ng D’yos ang kasalanang orihinal – samakatuwid dahil kay Kristo, si Maria ay naging immaculada. At sa aking opinyon, si Maria ay nabawtismohan at naging bagong nilalang dahil sa grasyang ng D’yos at sa kanyang pagiging ina ng taga-pagligtas, o indirektang masasabi nating, dahil kay Kristo. Bakit kinakailangang maunang mailigtas si Maria sa orihinal na kasalanan? Sapagkat bago manahan (o tumira) ang D’yos sa isang tao, nararapat lamang na siya’y malaya sa pagiging alipin ng kasalanan. Anu pa’t ang Panginoon Hesus ay ipinaglihi ng Esperito Santo sa sinapupunan ni Maria at dito’y nanahan ng siyam na buwan. Maging ang laman at dugo ni Maria ay naging laman at dugo din ng Panginoong Hesus, at sa laman at dugo na ito nailigtas ng Panginoon ang tao sa kasalanan, papaanong magkakaganito kung ang laman at dugong nagmula kay Maria ay makasalanan? Kaya sa lahat-lahat ng pagkatao ni Maria, siya ay nilinis sa kasalanan upang sa gayon ay maihandog niya ang lahat ng kanya ng buong-buo sa D’yos at masabi sa Panginoong D’yos na;

“Ako’y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi.”

Sa pamamagitan din ng pagliligtas kay Maria sa kasalanang orihinal bago pa man maranasan niya itong kasalanan, ihinanda na ng Panginoong D’yos itong magiging ina ng Kanyang Anak. Sa pamamagitan ng pagpospos sa puso ni Maria ng grasya ng D’yos, maayos na maisasakatuparan ang plano ng kaligtasan sapagkat sa pamamagitan nito’y ang nilalang na maging ina ng D’yos Anak ay lubusang magiging masunurin sa Ama. Kaya nga kahit na may katanungang namutawi sa mga bibig ni Maria noong ibalita ni anghel Gabriel ang balita ng kanyang pagiging ina’y nagawa pa rin nitong lubos na sumunod sa D’yos at masabing,  “Ako’y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi.” Kaya ayon sa mga teolohiyo, kung ang ina ng sangkatauhan na si Eva’y hindi naging masunurin at naging alipin ng kasalanan, si Maria ay naging masunurin sa Ama at naging malaya sa kasalanan, siya ang bagong Eva. Ayon sa Genesis 3:15, nakasulat doon na sinabi ng D’yos sa ahas na,

“Kayo ng Babae’y laging mag-aaway. Binhi mo’t binhi niya’y laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan at ang sakong niya’y ikaw ang tutuklaw”.

Ang Babaeng tinutukoy dito’y hindi na si Evang unang ina ng sangkatauhan sapagkat si Eva’y napasa-ilalim na sa kasalanang orihinal. Ang tinutukoy na babae dito’y si Maria na kung saan ang kanyang binhing dudurog sa ulo ng ahas ay ang Panginoong Hesus. Ang propesiyang “Kayo ng Babae’y laging mag-aaway” ay nangangahulugang kahit kailan ma’y hindi mapapasa-ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan si Maria.

Ang pag-akyat sa Langit ni Maria

Minsan hindi ko na maintindihan kung bakit kalaban na kalaban ng mga Fundamentalista ang mga dogma patungkol kay Maria. Siguro’y sapagkat wala sa kanila ang grasya ng D’yos para ito’y kanilang makita, kaya nahihirapan silang tanggapin ang mga katotohanang ito. Isang kaloob at epekto ng grasya ng D’yos sa isang tao na matanggap si Maria bilang esperitwal na ina niya na hindi naman linalabag ang pananalig sa pagiging tanging nag-iisang pagiging makapangyarihan ng D’yos. Bakit tayo naniniwala na si Maria ay ini-akyat sa langit na buong katawan at kaluluwa samantalang wala naman direktang sinasabi dito ang Bibliya?
Una, hindi po totoong wala itong basihan sa Bibliya. Pangalawa, gaya ng sabi natin, hindi lahat ng katotohanan ay makikita sa Bibliya. Pangatlo, ang katotohanang ito ay buhat pa noong una. Ano ang ating katunayan?
Ang proto-ebanghelyo ni Santiago ay naglalahad tungkol sa umiiral na paniniwalang ito ng Unang Iglesia. Bagamat hindi isinama sa canon ng Bibliya ang proto-ebanghelyong ito, ito’y sumasalamin sa umiiral nang paniniwala ng mga unang kristiyano. Bakit hindi ito direktang nasulat sa Bibliya? Sapagkat ang Bibliya ay hindi naman awtobiyograpiya ni Hesus at ni Maria. Ito’y inilaan upang maging isa sa mga intrumentong ginagamit ng Igesia sa mga pangangaral nito – upang ang sinumang makinig at tumanggap dito ay sumampalataya sa Panginoong Hesus. Ngunit, sapagkat ang pag-akyat ni Maria sa langit ay isa ring katotohanan at isa ring patunay sa pag-ibig ng D’yos sa tao, ito’y iningatan at ipinangaral ng Iglesia Katolika. Ito’y parte ng Tradisyon ng Iglesia. Saan natin kung gayon makikita ang katotohanang ito? Sa Pahayag 12 mapapatunayang umakyat nga si Maria sa langit. Sinasabing ang babaeng nakita ni apostol San Juan sa kanyang pangitaing ito ay si Maria na kumakatawan sa Iglesia (kaya sinasabi ring ang babae dito ay ang Iglesia) sapagkat parihas ang Iglesia at si Maria ay pumasok sa parihong pakiki-isa sa D’yos.
Sa 1Corinto 15:56 sinasabi doon, “ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan.” Samakatuwid, ang kasalanan ay ang sanhi ng pagkamatay at pagkabulok. Eh sinabi natin na si Maria ay iniligtas na mula sa kasalanan dahil dito’y walang bahid ng orihinal na kasalanan o personal mang kasalanan, kaya hindi siya namatay at nabulok.
Ngayon, tinatanggap natin na si Elijah at si Enoch ay inakyat sa langit, bakit hindi matanggap ng mga Fundamentalista na si Maria ay ini-akyat din sa langit eh sinasabi at pinananampalatayanan nilang si Maria ay “kalugod-lugod sa D’yos” o “pinaka-mamahal ng D’yos” ayon sa salin ng kanilang mga Bibliya? Imposible rin bang makamit ni Maria ang nakamit nina Enoch at Elijah samantalang mas espesyal ang ginampanan ni Maria sa kasaysayan ng pagliligtas kaysa kina propeta Elijah at Enoch? Talagang mas mahirap po nilang matanggap ang katotohanang iyan hindi dahil sa ito’y imposible kundi sapagkat ang kanilang puso ay may bahid ng kasalanan ng rebelyon na pumipigil sa kanila na makita ang katotohanang ito.
Ngayon, mabalik tayo. Noong unang panahon, ang mga Kristiyano ay magaling sa pag-iingat ng mga relikya, mga buto, at mga libingan ng mga banal. Kaya makikita natin ang ilang mga sanctuwaryo ng mga banal tulad ng libingan ni Pedro na nasa Basilica ni San Pedro sa loob ng Vatican. Ngunit, kung atin titingnan, wala ni isa mang buto o katawan ang pinakamamahal na ito ng Iglesia. Bakit? Sapagkat wala naman talagang buto o katawang makikita kundi isang walang lamang libingan nalang dahil ang katawan ni Maria ay pumasalangit na! At alam natin na ang mensahe ng “walang lamang libingan” (Empty Tomb), tulad ng sa Panginoong Hesus, ito’y nangangahulugang pag-akyat sa langit at pagbabalik sa mapagmahal na mga bisig ng Ama.

Birheng Maria,
Nanatiling bang birhen si Maria sa buong buhay niya?

Ang akusa ng mga Fundamentalista ay ‘di na daw birhen si Maria ng ipanganak si Hesus, at ang iba naman nilang bersyon ay nagka-anak pa si Maria ng iba bukod kay Hesus. Sa mga akusasyong ito, lumalabas lamang ang tunay na kulay ng mga tao ito at ang kanilang malalaswang pag-iisip. Kung kaya nararapat lamang na ating suriin ang Banal na Kasulatan tungkol sa bagay na ito upang maipagsanggalang natin itong katotohanan tungkol sa pagiging brihen ni Maria. Ating aalamin ang mga Biblikal na basihan na ina-angkin ng mga ‘di Katoliko at atin itong susuriin kung tama nga ang kanilang mga angkin.
Sa Lukas 2:7, sinasabi doon na si Hesus ay ang panganay ni Maria, na nangangahulugang hindi lang si Kristo ang anak ni Maria kundi may sumunod pa kasi nga si Kristo ay panganay. Sabi ng mga ‘di katoliko, sinusuportahan daw ito ng Mk. 3:32 Nakasulat doon, “ang kanyang ina at mga kapatid”. Ang iba namang akusasyon ay si Maria daw ay may mga anak na bago pa daw isilang si Kristo (Sa katunayan, dahil sa sobrang panggagalaiti ng mga Fundamentalista at iba pang ‘di katoliko sa ating pananampalataya ay tinawag nilang Satanistang Inang D’yosa si Maria?. Ngunit ito nga ba ang tamang pangahulugan ng mga talatang ito? Ating suriin.
Sa Isaiah 7:14, isang propeseya ang naipahayag tungkol sa pagsilang ng mesiya. Sabi doon na isang birhen ang magsisilang sa mesiya. Ang birhen ay si Maria at ang mesiya ay si Kristo. Kaya masasabing noon pa man si Maria ay birhen na.
Patungkol naman sa Luke 2:7, malaki ang pag-kakamali ng mga ‘di katoliko sa pag-iinterpreta d’yan. Sa bagay talaga namang magkakamali sila dahil wala sa kanila ang Esperito Santo. Ang pag-gamit ng titulong Panganay ay isang mahalang bagay para sa mga Hudyo (Ex. 34:19-20), ito ay isang pribilehiyo. Kaya dahil si Kristo ay ang mesiya, S’ya ay ang Panganay ng lahat(Colos. 1:15). Makikita din ito sa mga inskripsyon sa mga libingan noong Biblikal na panahon, halimbawa ay ang isang ito na natagpuan sa Ehipto: “Dito nahihimlay si Arsinoe, na namatay sa pagsisilang sa kanyang panganay”. Sapagkat namatay na si Arsinoe, impossibling may susunod pa s’yang mga anak maliban sa kanyang “panganay”, ngunit ginamit pa rin ang titulong “panganay” sa kanyang nag-iisang anak.
Patungkol naman sa sinasabing mga kapatid ni Kristo sa Mateo 12:46, hindi po ibig sabihin nito na mga anak din sila ni Maria, sa katunayan itong mga “kapatid” ni Kristo ay kanyang mga pinsan lamang (sina Santiago, Jose, at Judas [Mk. 6:3]). Sa wikang Hebreo, wala po ang salitang pinsan. Kung totoo ngang mga kapatid ito ni Kristo dapat ang tamang Hebreong address sa kanila ay “ ang iyong ina at ang mga anak ng ‘yong ina” imbis na “ang iyong ina at mga kapatid”. Isa pa katibayan, sa Markos 6:31, sina Santiago at Jose ay mga anak ng isang pang Maria, hindi ang Mariang ina ni Hesus (Mt. 27:56, Mk. 16:1, Lk. 24:10). Itong isang Maria ay si Mariang asawa ni Clopas, at kapatid din naman ni Mariang ina ni Hesus(Jn. 19:25). Ngunit sinasabi ng mga iskolar ng Bibliya na malamang ‘din ay di pa nga magkapatid sina Mariang ina ni Hesus at si Mariang asawa ni Clopas dahil hindi puweding ang dalawang magkapatid ay may iisang pangalan. Kaya makikita natin dito na si Kristo ay wala talagang kapatid, at si Maria ay tunay talagang birhen hanggang siya ay pumasa-langit. Kaya kung si Kristo man ay may ibang kapatid, ipagkakatiwala pa N’ya ba ang kanyang ina kay Juan sa oras ng kanyang paghihirap sa krus(Jn 19:26-27)?

Theotokos

Ano po ba ang ibig sabihin ng Theotokos? Ang salitang Theotokos ay salitang Greyigo na ang ibig sabihin ay “Ina ng D’yos”. Maraming mga Fundamentalista ang tumututol dito sapagkat papaano daw magkakaroon ng ina ang D’yos samantalang Siya’y walang simula at katapusan. Kaya kanilang pinalalabas na ang pagiging ina ni Maria ay pagiging ina lamang sa taong si Hesus, hindi saklaw nito ang pagka-D’yos ni Hesus. Ngunit ano nga ba itinuturo ng Iglesia Katolika tungkol dito?
Upang mapadali ang pag-aaral natin sa araling ito, ating buksan ang ating mga Bibliya sa Lukas 1:39-45. Ito po ay ang kwento tungkol sa pagbisita ni Maria sa kanyang pinsang si Elisabet. Sa tagpong ito, napuspos ng Esperito Santo si Elisabet at kanyang binati si Maria ng ganito, “Pinagpala ka sa lahat ng mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan! Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon?” Pansinin ang sinabi ni Elisabet na pinuspos ng Esperito Santo, “Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon?” Samakatuwid si Maria ay ina ng Panginoon o ng D’yos sa katauhan ng D’yos Anak na si Hesu-Kristo. Ang tawag na Panginoon o Adonai sa Hebreo o Kyrios sa salitang Greyigo ay ang Tradisyonal na tawag ng mga Israelita sa Panginoong D’yos, ito ang kanilang ipinalit sa pangalang Yahweh sapagkat ito’y napakabanal para bigkasin.
Ngayon, itong sinasabi ng mga Fundamentalista na ang pagiging ina ni Maria ay sa taong Hesus lamang at hindi sa D’yos na Hesus, ito po ay kahalintulad sa erehiyang Nestorianismo. Sa erehiyang ito, pinalalabas ng mga Nestorians na ang tunay na Hesus ay tao lamang na ipinag-isa sa dakilang Anak ng D’yos, sa Logos. Dahil dito lumalabas na ang ipinagbuntis ni Maria ay tao lamang at ‘di naglaon ay pinag-isa sa katauhan ng D’ys Anak. Ngunit ayon na rin sa Tradisyon ng Iglesia at sa Scriptura, ang tunay na Hesus ay ang tunay na D’yos, ang Logos. Ang katawang tao Niya’y Kanyang inangkin at ginawang Kanya buhat ng Siya’y ipaglihi. Dahil dito, ang ipinagdalang tao ni Maria ay hindi lamang tunay na tao kundi ito’y tunay na D’yos din sa iisang Persona. Kaya nga ayon sa Scriptura (Juan 1:14), “Naging tao ang Salita” at hindi ang kabalikataran nito na ang “Tao ay naging Salita”.
Sa isang katwiran naman ng mga Fundamentalista na nagsasabing, papaano daw magkakaroon ng ina ang D’yos samantalang Siya’y walang simula at katapusan – ang katesismo ng Iglesia Katolika ay malinaw, hindi ina ng D’yos Ama at ng D’yos Esperito Santo si Maria kundi ina lamang ng D’yos Anak. Kaya nga sabi natin kanina na itong ina ng D’yos ay Kanya rin nilalang, hindi ang D’yos ang nagmula kay Maria kundi si Maria ang siyang nagmula sa D’yos.

Advertisements

Posted in Apologetics-Tagalog | Leave a Comment »

Ilang mahahalagang bagay patungkol sa Papa

Posted by catholicfaithdefender on April 4, 2008

KEPHA
Ilang mahahalagang bagay
patungkol sa Papa

http://www.geocities.com/kat_holos/rcc

By: Bro. Paulus Gamaliel

”Ngayon sinasabi ko sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking Iglesia, at ‘di mananaig sa kanya ang pintuan ng impiyerno” (Matthew 16:18).
Ito ang mga pahayag ng Panginoong Hesus noong Kanyang itatag ang Kanyang Iglesia. Sa pahayag na ito ng Panginoong Hesus limang mahahalagang bagay ang dapat maunawaan ng isang katoliko at ang mga ito ay ang mga sumusunod;

1. Itinatag ng Panginoong Hesus ang Kanyang Iglesia kay Pedro
2. Ang pangunguna ni Pedro sa mga apostol
3. Na ang Iglesia ay patuloy na mangangailangan ng isang pisikal na lider dito sa lupa at ito ay ang nagmana ng katungkulan at awtoridad ni Pedro, ang Papa.
4. Ang pagiging impalible ng Papa at mga aral ng Iglesia Katolika. Pinatutunayan din dito ang katotohanang ang Iglesia Katolika ay kailan ma’y ‘di natalikod o matatalikod sa mga aral ng Panginoong Hesus.
5. Ang Papa na siyang nagmana ng katungkulan ni Pedro ay siyang nag-uugnay sa ating nasa kasalukuyang panahon pabalik sa Panginoong Hesus, sa mga apostol, at sa Unang Iglesia.

Ang kanyang Kabanalan Papa Benedicto XVI
ang kasalukuyang Papa ng Iglesia Katolika

Ang mga pagtotol…

Bagamat ito nga ang katotohanan, ito’y itinatanggi ng mga tumiwalag. Para sa mga Protestante’t Iglesia ni Manalo , sinasabi nilang natalikod ang Iglesia ng Panginoong Hesus dahil sa Papa. Para naman sa mga Fundamentalista tulad ng ilang samahang Born Again, Iglesia ni Felix Manalo, Ang Dating Daan ni Eliseo Soriano, etc., hindi daw naging pinuno si Pedro ng mga apostol at ng Unang Iglesia. Nagkakaisa din ang mga ito sa pagsasabi na hindi daw kay Pedro itinatag ng Panginoong Hesus ang Kanyang Iglesia, ang tinutukoy daw umano na bato sa Mateo 16:18 ay ang Panginoong Hesus mismo. Para lumakas pa ang argumentong mga tumiwalag, sinasabi pa nilang hindi naman daw nagtungo si Pedro sa Roma, kaya papaanong ang mga obispo ng Roma o ang Papa ay namana itong kanyang katungkulan. Sa pag-aaral na ito, ating pag-aaralang maigi ang mga pagtotol na ito ng mga tumiwalag at atin isa-isang sasagutin.

MGA KASAGUTAN SA MGA PAGTOTOL

I. Natalikod daw ang Iglesia sa ilalim ng mga Papa…

Sinasabi ng mga Protestante’t Iglesia ni Kristo na dahil sa Papa natalikod daw ang Iglesia ng Panginoong Hesus at ang bunga daw ng pagtalikod na iyan ay ang Iglesia Katolika. Dagdag pa ng mga tumiwalag, hindi daw dapat na gamitin nating mga katoliko na basihan ng ating pagiging tunay na Iglesia ang pag-aangkin natin na ang Papa ang siyang nagmana ng katungkulan ni Pedro sapagkat hinulaan daw ni Apostol San Pablo na dahil sa mga susunod sa mga apostol ay matatalikod ang Iglesia. Siguro’y nakaligtaan na ng mga tumiwalag ang sinabi ng Panginoon kay Pedro;

“pakanin mo ang aking mga tupa” (Juan 21:15-19)
at…
“…patatagin mo ang iyong mga kapatid.” (Lucas 22:31-32)

Ano ang ibig kong tumpokin? Na sa pamamagitan ni Pedro at ng mga hahalili sa kanya ay ‘di mananaig sa Iglesia ang pintuan ng Impyerno. Sa pagsasabi ng mga tumiwalag na natalikod ang Iglesia ng Panginoon dahil sa Papa, lumilitaw lamang na pinalalabas ng mga tumiwalag na sinungaling ang Panginoong Hesus. Eh sinabi na nga ng Panginoong Hesus kay Pedro na “pakanin mo ang aking mga tupa”, tapos ipagsisiksikan pa rin nilang natalikod ang Iglesia. Bakit, ibig ba nilang palabasin na ang ipinaka-in ni Pedro sa tupa ng Panginoon ay lason na makamamatay sa kaluluwa? Eh kung ganoon pala, bakit pa rin nila isinasama sa kanilang mga Bibliya at mga aral ang mga nasusulat sa dawalang sulat ni Pedro? Dahil dito pinatutunayan lamang na sa ilalim ng pamumuno ni Pedro sa Iglesia ay di ito matatalikod sa Panginoong Hesus. Ngayon, sasabihin ng mga pilosopo, eh ang pahayag na iyan ay lumalapat lamang kay San Pedro at hindi sa mga humalili sa kanya. Siguro’y mas maigi na balikan natin ang Mateo 16:18;

”Ngayon sinasabi ko sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking Iglesia, AT ‘DI MANANAIG SA KANYA ANG PINTUAN NG IMPYERNO”

Ano po ang sinabi ng Panginoong Hesus? “…at ‘di mananaig sa kanya ang pintuan ng impiyerno”. Kung patuloy na di madadaig ng kapangyarihan ng kadiliman ang Iglesia, nararapat lamang na manatili ang isang Pedro sa Iglesia. Pero papaano po iyan eh namatay na si Pedro, hahayaan ba ng Panginoong Hesus na maligaw ang Kanyang Iglesia? Hindi po, sapagkat mayroon pong humalili sa katungkulang ito ni Pedro upang patuloy na ipangaral ang Ebanghelyo ng Panginoong Hesus nang walang mali at ‘yan po ang Papa. Ito po’y pinatutunayan ng kasaysayan at bilang patunay, ang unang humalili kay Pedro ay si Santo Linus po. Kaya hindi po totoong natalikod ang Iglesia dahil sa Papa ni hindi rin po totoong natalikod ang Iglesia, wala pong mababasa sa Bibliya na natalikod ang Iglesia. Ang sinasabi ng mga tumiwalag na hula tungkol umano sa pagtalikod ng Iglesia ay hindi rin po nagpapatunay na natalikod nga ang Iglesia. Mas mainam pong ating suriin itong kanilang mga basihan;

“Alam kong pagkaalis ko’y magsisipasok ang mababangis na asong gubat. Mula na rin sa inyo’y lilitaw ang mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mapasunod ang mga alagad, at sa gayo’y mailigaw sila.”

– Gawa 20:30
at…

“At magsisibangon ang maraming bulaang propeta at KANILANG ILILIGAW ANG MARAMI.
– Mateo 24:11

at dahil daw dito ay…

“…ang iba’y magsisitalikod sa pananampalataya”
– 1 Timoteo 4:1

Sa Gawa 20:30 at Mateo 24:11, ang tinutukoy daw po dito na mga bulaang propeta at mga taong magsasalita ng kasinungalingan ay ang mga pari’t obispong katoliko daw po lalong-lalo na daw ang Papa. Bilang katunayan daw na ang tinutukoy daw na mga bulaang propeta ay ang mga katolikong pari’t mga obispo ay ang sinabi mismo ‘di umano ni San Pablo na “Alam kong pagkaalis ko’y magsisipasok ang mababangis na asong gubat”. Ang ibig daw pong sabihin ni Apostol Pablo na “pagkaalis niya” ay ang kamatayan daw po niya at ang mga sasalakay naman pong mga “asong gubat” ay ang mga hahalili daw po sa mga apostol sapagkat sila daw po yaong mga taong magmumula mismo sa hanay ng mga mananampalataya. Eh tamang tama daw pong tumutukoy ito sa Iglesia Katolika sapagkat tayo daw po ang relihiyong nag-aangkin na ang ating Papa’t mga obispo’y ang mga taong humalili sa mga apostol. Pero kung pag-aaralan mismo ang kasaysayan ng Iglesia lalong-lalo na ang kasaysayan ng Unang Iglesia, malalaman natin na maging ang Unang Iglesia’y nakaranas din ng mga ereheya tulad na lamang ng erehiya ng Gnosticism lalong-lalo na ng Docetismo na nagpatuloy bilang erehiyang Arian noong mga ika-apat na siglo, na ipinagpapatuloy naman sa kasalukuyang panahon ng mga relihiyong Jehovah’s Witnesses at Iglesia ni Felix Manalo. Kaya hindi kaya sa kanila lumalapat ang katotohanang sila, lalong-lalo na ang kanilang mga taga-pagtatag, ang siyang natalikod at ang kanilang mga pinuno bilang mga bulaang propeta’t mga asong gubat at hindi ang Iglesia Katolika sa ilalim ng mga Papa? Ang sabi po sa 1 Timoteo 4:1, “ang IBA’Y magsisitalikod (apostacia) sa pananampalataya”, hindi po sinasabi dito na ang Iglesia ang matatalikod kundi mayroon pong ibang kaanib nito ang matatalikod, at marami po sila ayon sa Mateo 24:11. Hindi ba’t mahigit pitong milyon na ang mga Manalonians at ang mga Jehovah’s Witnesses naman ay kulang-kulang apat na milyon? At hindi rin ba’t dating katoliko ang ama ng Protestantismo na si Luther? Si Ginoong Felix Manalo din, hindi ba’t dating katoliko din po siya? Kaya totoong manggagaling mismo sa hanay ng mga mananampalataya ang mga asong gubat na ito.
Ngayon, hihirit na naman ang mga pilosopo, eh hindi daw ba ayon sa kasaysayan eh mayroon pong mga Papa na naging masama, dahil dito lumalabas na hindi nga tunay na sa D’yos ang Iglesia Katolika at ang Papacia. Inaamin po ng Iglesia Katolika na mayroong pong masasamang mga naging Papa, ngunit noong mga panahong iyon kung saan nasasadlak sa kadiliman ang Papacia, wala pong mga doktrina o dogma ang nilinaw o tiniyak ng Iglesia. Ito’y patunay na ginagabayan nga ng Esperito ng Katotohanan ang Iglesia at maging itong mga masasamang Papa sapagkat sila’y napigilan ng Esperito Santo na magtiyak o maglinaw ng isang parte ng pananampalataya . Yaon pong sinasabi ng mga tumiwalag na mga “maling doktrina” ‘di umano na nilinaw ng ilang Papa tulad ng doktrina patungkol sa Purgatoryo, iyon po’y mali ayon lamang sa kanilang sariling opinyon sapagkat lahat ng doktrinang nilinaw ng mga Papa ay totoo at tunay na pananampalatayang Kristiyano. Hindi napapawalang katotoran ang pag-aangkin ng Iglesia Katolika bilang tunay na Iglesia ng Panginoong Hesus sa pamamagitan lamang ng iilang masasamang mga kaanib nito. Pinatutunayan din ito ng Panginoong Hesus sa Kanyang talighaga tungkol sa kaharian ng D’yos na kahalintulad sa isang bukirin (Mateo 13:24-30) – ang Iglesia ay tulad ng isang bukirin kung saan parihas ang trigo at damo ay magkasamang tumutubo o yaong masasamang tao at mabubuting tao. Maging itong katungkulan ni Pedro, walang sinumang masamang Papa ang makakapag-pawalang bisa sa kabanalan nito, ni ang mga paninira man ni Luther o ni Felix Manalo o ni Eliseo Soriano sapagkat ang D’yos ay patuloy na magiging tapat sa Kanyang mga pangako;

“…anu kung ang ilan sa kanila ay hindi sumasampalataya? Ang katapatan ba ng Diyos ay nawalang-bisa dahil sa kanilang di-pagsampalataya? Tunay na Hindi! Alamin ng lahat na ang Diyos ay matapat…”
– Romans 3:3-4
II. Hindi daw naging pinuno si Pedro ng Iglesia….

Pinalalabas ng mga tumiwalag na hindi daw naging pinuno ng Unang Iglesia ni Pedro, kaya daw naman papaanong magiging pinuno ng Iglesia ng Panginoong Hesus ang Papa. Kung pagbabasahin daw po ang Bibliya, wala daw pong makikita na tuminding bilang pinuno ng mga apostol si Pedro. Ito pong mga pahayag ng mga tumiwalag ay nagpapakita lamang po ng kanilang kaignorantihan. Kung atin pong babasahin ang Juan 21:15-19, makikita nating ipinagbilin mismo ng Panginoong Hesus ang Kanyang kawan kay Pedro. At kung babalikan natin ang Mateo 16:18 hanggan 19;

”Ngayon sinasabi ko sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking Iglesia, at ‘di mananaig sa kanya ang pintuan ng impiyerno”. Ibibigay Ko sa iyo ang susi ng kaharian ng langit: ano man ang talian mo sa lupa ay tatalian din sa langit, at ano man ang kalagan mo sa lupa ay kakalagan din sa langit”
– Mt. 16: 18-19

Dito malalaman natin na ang susi ng kaharian ng langit ay ibinigay lamang at tanging kay Pedro lamang. Ang susi ay nangangahulugang awtoridad na pamahalaan ang sambahayan ng D’yos, ang Iglesia. Ito’y ihinalintulad ng Panginoong Hesus sa Isaias 22: 15-25 kung saan si Eliakim ay pumalit kay Shebnah bilang panginoon ng palasyo, ibinigay sa kanya ang “susi sa tahanan ni David”, kung saan siya ay may kapangyarihang magsara at magbukas nito. Maging ang mga dalubhasa sa kasaysayan ng Unang Iglesia ay nagpapatunay din na si Pedro nga ang kinikilalang hepe o pinuno ng mga apostol at ng Unang Iglesia. Ngayon, magtatanong nanaman ang mga pilosopo, eh bakit walang mababasa sa Bibliya na nagpakilalang pinuno si Pedro ng Iglesia, sa katunayan daw eh tinawang n’ya pa ang kanyang sarili bilang isang kapwa matanda (fellow elder) ayon sa Pedro 5:1?
Mababasa mismo natin na sinabi ni Pedro;

“Magpakababa kayong lahat at maglingkod sa bawat isa…”
– Pedro 5:5

Magpakababa kayong lahat – naniniwala akong ang isang mangangaral o preacher ay magiging epektibong mangangaral lamang kung siya mismo ay susunod sa sarili niyang ipinangangaral. Maging ang Panginoong Hesus man ay nagsabing kung sinuman ang ibig na manguna’y dapat magpakababa muna (Mateo 20:26-27). Sa sinabing ito ni Pedro na siya’y kapwa matanda ay ipinakita niya ang isang halimbawa ng pagpapakababa, ngunit hindi ito nangangahulugang hindi siya ang lider ng Iglesia ng Panginoong Hesus. Ang katotohanan pa lang na si Pedro ay nagpapadala ng liham ng paggagabay at pag-aatas ay nangangahulugan lamang na siya’y isang awtoridad sa Iglesia.
Ngayon, sinasabi ng mga tumiwalag na wala naman daw Papacia noong Unang Iglesia, lumitaw lamang daw ito noong 440 A.D. at ang unang Papa daw ay si Leo I. Siguro’y mas mainam na mag-aral ulit sila ng kasaysayan ng Iglesia Katolika upang sila’y mahimasmasan sa kanilang kalasingan sa mga anti-katolik na turo. Alam natin na pagkatapos ni Pedro ay sumunod si Linus, pagkatapos ay si Anacletus, si Clemente I ….hanggang sa kasalukuyang Papa na si Benedicto XVI na ika-265 na Papa na. Oo nga’t hindi halos kasingtulad ang istruktura ng pamunuan ni Pedro noong sinauna kumpara sa pamamahala ng Papa ngayon, ngunit ang mahahalagang bagay na marka ng punong apostol ay taglay pa rin ng kasalukuyang Papa. Ang istruktura ng pamahalaan ng Papa ay kinakailangan ding magkaroon ng mga pagbabago upang matugunan ang pangangailangan ng Iglesia sa bawat panahon na dumadaan. Ang istruktura ng Papacia ay dumaan sa maraming pagbabago ngunit ito pa rin ang siyang katungkulan ng mangingisdang taga-Galilea.

III. Hindi daw Impalible ang Papa sa mga bagay ng pananampalataya at moral

Kung naniniwala silang hindi impalible ang Papa, naniniwala din sila na hindi tunay ang sinabi ni Pablo na ang Iglesia ay ang haligi at saligan ng katotohanan (1 Timoteo 3:15). Kung ang Papa ay hindi impalible, hindi rin pupuweding maging haligi at saligan ng katotohanan ang Iglesia, bakit? Sapagkat papaanong makakapangaral ang Iglesia ng katotohanan kung ang kanyang mangangaral ay mali-mali ang sinasabi. Hindi rin pupuweding ang Bibliya rin lamang ang dahilan kung bakit ang Iglesia ay haligi at saligan ng katotohanan sapagkat ang Bibliya ay iniiterpreta din at walang ‘di katolikong mangangaral ngayon sa buong mundo ang makakapagsabing hindi niya iyon iniiterpreta. Kasinungalingan ang sinasabi ng iilan na tanging Bibliya ang nag-iinterpreta sa kanyang sarili. Eh ‘yon nga lang kanilang pagtatagpi-tagpi ng mga talata sa Bibliya eh isa nang pag-iinterpreta. Eh di ba’t sino ang nagsabi sa kanilang ‘yong mga talatang kanilang pinagkabit-kabit ay magkakatugma nga? Di ba’t sila’y sumangguni din sa kanilang sariling pagkaka-unawa? Hindi po natin sinasabing tama po ang kanilang ginagawa, ang ibig lang natin iparating ay hindi ang Bibliya ang nag-iinterpreta sa kanyang sarili kundi ang Iglesia at hindi lang basta-basta iglesia kundi ang Iglesia Katolika. Mangyayari lamang ang tunay at dalisay na pag-iinterpreta sa Salita ng D’yos kung ang mga mangangaral ng Iglesia ay binigyan ng kapangyarihang gawin ito ng walang mali. Kaya naman, sinigurado ng Panginoong Hesus na magagawa ito ni Pedro at ng mga hahalili sa kanya;

“…ano man ang talian mo sa lupa ay tatalian din sa langit, at ano man ang kalagan mo sa lupa ay kakalagan din sa langit”
– Mateo 16:19

Ang sinabi ng Panginoon na “talian” ay may tatlong kahulugan;
1. Magpatawad ng kasalanan (na ibinigay din ng Panginoon sa ibang apostol)
2. Magpahayag ng isang doktrinal na paghatol (ang paglilinaw sa isang parte ng pananampalataya at moral nang walang mali)
3. Gumawa ng mga disiplinaryong desisyon sa Iglesia.

Sa ikalawang kahulugan, diyan pumapasok ang kapangyarihan ng Papa na magturo ng pananampalataya at moral na walang mali o ang pagiging impalible ng Papa. Nagagawa ito ng Papa sa paggagabay ng Esperito Santo. Bilang patunay na ang Papa ay impalible nga, noong 382 A.D. ideneklara ni Papa Damasus I ang mga aklat na mapapabilang sa Bibliyang Kristiyano o ang canon ng Bibliya lalong-lalo na ang canon ng Bagong Tipan. Kaya nga ang Bibliyang ginagamit ngayon ng mga Protestante, mga Manalonians, mga Born Again, mga Eli-Sorians (Dating Daan) ay nabuo dahil sa pagiging-impalible ni Papa Damasus I. Dahil dito pinatutunayan din na lahat ng iglesiang hiwalay sa Iglesia Katolika at sa Papa ay nasa malaking panganib ng erehiya.

IV. Hindi daw itinatag ng Panginoong Hesus ang Kanyang Iglesia kay Pedro

Ayon sa mga tumiwalag, hindi daw itinatag ng Panginoong Hesus ang Kanyang Iglesia kay Pedro dahil ang “pinagtatagan” daw na tinutukoy sa Mateo 16:18 ay hindi daw si Pedro kundi ang Panginoong Hesus daw mismo, ito’y ayon na rin daw sa Markos 10:10-11 na nagsasabi na ang batong panulukan daw ay ang Panginoong Hesus. Pangalawa, ang salitang Pedro daw na hinango sa salitang Greyego na Petros ay hindi nangangahulugang malaking bato na pupuwiding maging pundasyon ng isang malaking istruktura. Ang salitang Greyego daw sa malaking bato ay Petra at hindi Petros.
Una po ay wala po tayong totol na ang batong panulukan ng Iglesia ay ang Panginoong Hesus sapagkat Siya naman po talaga ang batong panulukan ng Iglesia. Ngunit tandaan din natin na itinalaga ng Panginoon si Pedro bilang pastol ng Kanyang kawan (tingnan sa Juan 21:15-17) bagamat si Kristo ang mabuting pastol. Ano ang ibig nating sabihin dito? Na bagamat ang titulong Bato o Mabuting Pastol ay titulo ng Panginoon, iginawad mismo ito ng Panginoon kay Pedro upang italaga kay Pedro ang misyong maging pisikal (o visible) na puno ng sambahayan ng Panginoon D’yos sa lupa. At kung titingnan din ang relasyon ng taga-pagtatag at pinagtatagan, makikita natin na ang taga-pagtatag ay ang Panginoong Hesus at ang pinagtatagan ay si Kephas. Kung susuriin naman natin ang Efeso 2:20 at Pahayag 21:14, makikita na maging ang iba pang mga apostol ay pundasyon din ng Iglesia, bagamat sa Mateo 16:18, ipinakikita na ang punong pundasyon sa labin-dalawang pundasyon ay si Pedro kung saan ang kapangyarihan ng Impyerno ay di mananaig.
Patungkol naman sa salitang Greyegong Petros at Petra, dapat maunawaan ng mga nagsusuri sa Mateo 16:18 na ang Aklat ni Mateo ay nakasulat sa wikang Greyego samantalang ang wika ng Panginoong Hesus ay Arameo. Ano ibig natin tumpokin dito? Na ang ginamit na wika ng Panginoong Hesus noong Kanyang ipahayag itong pagtatag ng Kanyang Iglesia ay Arameo at hindi Greyego. Papaano tayong nakakasiguro? Sapagkat bagamat ginamit ni Mateo ang wikang Greyego sa pagsusulat nitong kanyang ebanghelyo, may iniwan pa rin siyang salitang arameo na makakapagsabing ang Panginoong Hesus nga ay nagsasalita ng Arameo ng mga oras na iyon. Sa Mateo 16:17, sinabi doon ng Panginoong Hesus, “Mapalad ka Simon Bariona”. Ang salitang Bariona ay Arameo na ang ibig sabihin ay “anak ni Jonah”. Dahil dito naniniwala tayong hindi tinawag na Petros si Pedro ng mga oras na iyon ng Panginoong Hesus kundi Kepha, ang arameong salin sa bato. Kaya nga ke Petros o Petra man ‘yan, wala pong problema diyan dahil wala pong pinagkaiba ang malaking bato o maliit na bato sa salitang Kepha. Ngunit alam natin, sa pamamagitan ng dikta ng pananampalataya at Banal na Tradisyon, na wala nang ibang bato na tinutukoy dito ang Panginoong Hesus kundi si Pedro lamang. Sa Juan 1:43, mababasa natin na pinalitan nga ng Panginoong Hesus ang pangalang Simon ng Kepha, ito’y upang ihanda si Pedro sa kanyang magiging tungkulin sa Iglesia, ang maging unang bato ng Iglesia. Ganito rin ang ginawa kay Abraham ng Panginoong D’yos; mula sa pangalang Abram na ang ibig sabihin ay ama, pinalitan ito ng pangalang Abraham na ang ibig sabihin naman ay ama ng mga bansa.

V. Hindi daw nagtungo si Pedro sa Roma…

Sabi ng mga tumiwalag, wala daw ebidensya ni historikal man o Biblikal na nagsasabing nagtungo si Pedro sa Roma. Ano po ba ang totoo? Sa kasalukuyan, dahil sa mga nakaraang paghuhukay sa ilalim ng St. Peter’s Basilica sa Vatican City, Roma Italya at sa mga pag-aaral dito noong 1940’s, natagpuan ang libingan at mga buto ni San Pedro, ang unang bato ng Iglesia. Ang mga paghuhukay na ito ay naganap sa ilalim ng pontifico ni Papa Pius XII. Ang lahat ng ito ay nag-ugat dahil sa mga pag-aayos sa ilalim ng Basilica upang mailagay ng maayos ang sarcophagus o ang mapaglilibingan kay Papa Pius XI. Dahil doon nadiskobre ng mga arkeolohiyo ang pinaglibingan kay Pedro.
Maging noong panahon pa lamang ng Emperador Konstantino, naniniwala na ang mga Kristiyano na nasa bundok ng Vaticano nga ilinibing ang unang bato ng Iglesia. Dahil dito, ipinatayo ni Konstantino ang unang St. Peter’s Basilica sa mismong lugar kung saan ilinibing si Pedro. Dahil sa mga sakuna, humina ang Basilica kaya nangailangan itong baguhin. Nagsimula ang mga pagkukumpuni’t pagbabago noong mga kalagitnaan ng 15 siglo. Ngunit walang mga planong paghuhukay ang naisagawa dahil sa takot noon ng mga tao na gambalain ang libingan ng mga yumao hanggang noong 1940’s. At dito nga sa panahong ito nahukay ng mga arkeolohiyo ang libingan ni Pedro.
Kaya naman sa unang punto pa lang ay nasagot na natin ang pagtotol ng mga tumiwalag na wala daw umanong historikal na ebidensyang nagtungo si Pedro sa Roma. Napatunayan natin sa pamamagitan ng arkeolohikal at historikal na mga ebidensya na si Pedro nga ay nagtungo ng Roma.
Sa Biblikal naman basihan, ibuklat po ninyo ang inyong Bibliya sa 1 Pedro 5:13;

“Kinukumusta kayo ng mga kapatid na nasa Babylonia, mga hirang na paris ninyo; kinukumusta rin kayo ni Marcos, ang mahal kong anak sa pananampalataya”

Sa sulat mismong ito ni Pedro mapapatunayan nating nasa Roma nga si Pedro. Kung inyong mapapansinm ginamit dito ni Pedro ang salitang Babylonia. Sa hulihan ng sulat na ito ni Pedro, ibinati niya sa mga kapatid sa limang probensya ng Asya Minor (ang destinasyon ng sulat na ito) ang mga kapatid na kasama niya sa Babylonia. Ngunit saan nga ba itong Babyloniang tinutukoy dito ni Pedro? Ang lugar na Babylonia ay ang kasalukuyang Iraq ngayon, ngunit sa pagkakataong ito, ginamit itong codename ni Pedro upang tumukoy sa Roma. Popular pong ginagamit ang salitang Babylonia noon upang tumukoy sa Roma noong mga panahon ng pag-uusig. Kaya ang sulat pong ito ay mula Roma. Isa pang katibayan ay mismong si Marcos. Alam natin na noong si Pablo po ay unang nakulong sa Roma ay kasama n’ya po si Markos (Colossas 4:10 at Filemon 24) at ipagpalagay na rin natin na noong ikalawang makulong si Pablo ay naroon din si Marcos sa Roma sapagkat hiniling ni Pablo kay Timoteo na dalhin si Marcos sa Roma (2 Tim. 4:11). Kaya malakas ang ebidensyang maaari ngang si Markos ay nasa Roma noong si Pablo at si Pedro ay nasa Roma din. At ayon kay Clemente ng Alexandria (190 A.D.), tunay nga na sinasamahan ni Marcos si Pedro sa kanyang mga paglalakbay. Dahil dito, sapagkat ayon sa mga ebidensya iprenesenta natin ay naroon nga si Marcos sa Roma, sumusunod na naroon din si Pedro sa Roma sapagkat kasama niya si Marcos ayon na rin sa kanyang sulat.
Kaya itong ipinalabas ng mga Manalonians sa telebesyon nito lang mga nakaraang araw na nagsasabing hindi daw nagtungo si Pedro sa Roma ay isang malaking kasinungalingan. Wala daw ebidensya na nagtungo daw si Pedro sa Roma kaya wala rin daw katotohanan na ang obispo ng Roma o ang Papa ay nagmana ng katungkulang ito ni Pedro. Kung ganito ang takbo ng argumento, eh mas lalo namang hindi kapani-paniwalang si Manalo ang tinutukoy na sugo sa Isaias 41:4 at 9 sapagkat bukod na sa walang pangalang nakasulat doon na Felix Manalo, eh malabo pang ang tinutukoy dito sa Isaias 41:9 ay si Manalo sapagkat ang tinutukoy diyan ay hindi si Manalo kundi ang bayang Israel.

Panghuling Mensahe

Sa pag-aaral na ito, napatunayan natin na kay Pedro nga itinatag ng Panginoong Hesus ang Kanyang Iglesia at ang mga Papa ay ang mga sumunod at humalili sa punong apostol na ito ng Panginoon. Kaya naman nangangahulugan lamang na tayong mga katoliko ay nararapat na maging tapat sa Papa sapagkat siya ang ating koneksyon pabalik kay Kristo, sa mga apostol, at sa Unang Iglesia. Sa pag-aaral na ito, naalala ko ang aking kaibigan na Born Again sapagkat sinabi niya sa akin minsan na siya ay naniniwala na tunay talagang ang Papa ang nagmana ng katungkulang ito ni Pedro. Ako’y natuwa sa kanyang sinabi, ngunit mayroong gumulo sa aking isipan. Kung totoong naniniwala siya na ang Papa nga ang nagmana sa katungkulang ito ni Pedro, eh bakit ayaw niyang pumasok sa Iglesia Katolika? Mananatili ba siya sa isang iglesiang walang kasiguraduhan sa mga bagay ng pananampalataya at moral? Samakatuwid mga kapatid ko kay Kristo, mas nakasisiguro tayong dalisay at tunay ang mga aral na ating natatanggap sa loob ng Iglesia Katolika Romana sapagkat nasa atin si Pedro, ang pinangakuan ng Panginoon ng susi ng kalangitan at kapangyarihan magtali at magkalag.

Posted in Apologetics-Tagalog | Leave a Comment »

OPEN LETTER TO AN IGLESIA NI CRISTO MEMBER By: Esteban Raymundo

Posted by catholicfaithdefender on April 4, 2008

 

 

OPEN LETTER TO AN IGLESIA NI CRISTO MEMBER

 

For further information or help understanding the heresy of Englesia ni Christo, contact  info@defensoresfidei.com

 

         

November 24, 2004

 

 

MR. ZEUS ANTHONY ORDINAL

Intel Technology MFG

Bangkal, Makati City

 

Dear Zeus:

 

Thank you for your message in response to mine. It is with a heavy heart that this will have to be my last post in this e-group. I may not have the time anymore to monitor all my mails because I will already devote my time and energy in my apostolate as a full-time lay evangelist of the Church. In this way, I will be able to respond to the Great Commission: “Make disciples of all the nations” (Mt. 28:19). But before I make my graceful exit, let me say my piece.

 

Firstly, I thank you wholeheartedly for some of your pointed comments regarding the Catholic Church. I tried as much as I can to understand your position. I must admit in all candor that, in a certain degree, my exchange of messages with you as well as with other members of the group, was personally rewarding and enriching. The reasons are as follows:

 

1.     I was able to speak out what the Catholic Church teaches and believes on certain issues.

2.     I defended the Church to what I perceive to be inaccurate and baseless accusations.

3.     I gave you the chance to speak out what you and the INC believe on certain issues.

4.     I had the chance to ask you questions regarding your faith. (Although, I have not elicited satisfactory answers from you.)

5.     I was able to more or less assess the reasons why you left the Catholic Church. This gave me the insight to formulate pastoral strategies for Catholics who are on the verge of leaving the Flock of Christ.

 

The exchange of points of view was educative to me, and I hope it was to you. I must admit that there were things that you said that I consider as “eye opener” for me. I now know the motivations and the reasons why you left the Catholic Church. Your honesty in revealing to me the reasons why you left the Catholic Church is noteworthy.

 

Allow me to respond to you regarding this matter briefly. I will quote your own words so that I can be fair and objective in my reply. When it cannot be avoided, allow me to rephrase your sentences for purposes of clarity, without, however, twisting or changing their meaning. I need to do this because of the oftentimes ungrammatical construction of your sentences. To be honest, there were times that I could not make sense of what you were saying because of your faulty syntax, wrong grammar, bad diction and imprecise expression of your thoughts. In addition, your logic is problematic. Your messages were replete with fallacious reasoning. These fallacies include hasty generalization, circulus in probando, argumentum ad hominem, argumentum ad ignorantiam, argumentum ad mesirecordiam, genetic fallacy and assumptio non probata. You virtually violated all the rules of logical argumentation. But I don’t fault you for that. You are honest enough to admit that you are not a genius. Nor am I. I had my share of lapses, too. Human as we are, we are capable of committing mistakes, in grammar or otherwise.

 

I understand that you were a Catholic for 24 years before you converted to the INC. You even mentioned that you went to Mass voluntarily, without being forced by your parents. That was so good of you! I admire you for that. I wish Catholics of our generation would have the same attitude as yours.

 

However, it saddened me when you likewise mentioned that you went to Church to have a date with your girlfriend or just because it was your birthday. You went to Church for the wrong motivations. Many Catholics are doing that, too. I just hope and pray that Catholics who go to Mass will fully appreciate the treasure that is the Eucharist. In this regard, religious education is most needed. Thank you for letting me know this. Indeed, there are a lot of things that need to be done to remedy the situation. It is herein where I a can step up my help to educate Catholics on their Faith, the “faith that is once and for all delivered to the saints” (Jude 3).

 

You mentioned also in your post that you only hear “one or two verses from the Bible” during the Mass. I don’t think that you have hearing impairment. I pointed out that you were wrong on this regard. Yet, you did not admit you made a mistake and apologize for such mistake. I said that it takes a little humility to accept that we made a mistake. We need not justify our mistake. To do so would be pride. The Apostle Peter says: “God resists the proud, and gives grace to the humble” (1 Pet. 5:5).

 

When I pointed out to you our need for humility, you countered by unabashedly telling me that you know the meaning of humility and I didn’t have to explain it to you. What attitude is this? I thought that when you converted to the INC, you would be a better person — more contrite, more humble. It seems to me that your being an INC now has not helped you a bit, at least in this aspect. Your church, sad to say, failed to reform you on this. Again, knowing what humility is, and practicing it are two different things. A person who knows humility should practice humility. Otherwise, it’s hypocrisy.

 

I asked you in one of my posts that you be accurate in your allegations. I mentioned that what is not the whole truth is a lie. I pointed out the falsity of your allegation that there are only 1 or two verses from the Bible during the Mass. I called your attention to John 8:44, which says: “You are of your father the devil, and the lusts of your father you will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaks a lie, he speaks his own: for he is a liar, and the father of it.”

 

Instead of you admitting that you were wrong and be sorry, you had the temerity to justify yourself by saying that “Liars are the son’s of Satan but those who denied the Truth are much worst (sic) than a liar.” What a shocking statement from a member of the Church of Christ! I doubt it if this is what your church teaches you. If it does, it is teaching you an unscriptural doctrine.  It has no basis in the Word of God whatsoever.

 

Zeus, your statement reveals your thinking process. You must by now realize the absurdity of that statement. One who denies the truth is a liar in as much the same way as one who does not tell the truth. Notice the circularity of your statement. Indeed, your statement is illogical as it is unscriptural. You owe it to your church to recant that statement; otherwise I will forever hold the impression that it was your church that taught you that.

 

You made the sweeping and plainly gratuitous assertion that  “there are many things happening (sic) inside your church that are not based on the Bible.” I asked you to be more specific. You failed to do so. What exactly are these things in the Catholic Church that are not in the Bible? As far as I’m concerned, we never teach and do things that are not based in the Bible. I can prove this, on purely Biblical grounds, point by point. On the other hand, it’s Manalo’s church that teaches and practices things that are not in the Bible. In other words, your church teaches and practices things concocted and fabricated by your recognized “Sugo,” the angel Felix Y. Manalo. Your very own church admits this.

 

Go get your own copy of your Pasugo. I have here with me an old copy of the Pasugo, May 1961 issue. In page 4 thereof, it says:

 

“At sino nga ba ang gumagawa ng mga leksiyong itinuturo ng mga ministro, maging sa mga pagsamba, mga doctrina o mga Propaganda? Ang kapatid na Felix Manalo.”

 

There you go! Straight from the horse’s mouth. You want some more? Here in my copy of the Pasugo, May 1963, page 27, I can read:

 

“Kaya’t sa katuparan ng hula, ang lahat ng mga itinuturo ng mga Ministro ng INK sa mga pagsamba, sa mga doctrina, sa mga pamamahayag sa gitna ng bayan, ay si Kapatid na Felix Manalo ang bumabalangkas at nagtuturo sa kanila.” [Emphasis mine]

 

Now Brod, which church teaches and practices things not found in the Bible? Yours or mine?

 

Before you accuse the Catholic Church of teaching and practicing something that is not based on the Bible, have a closer examination of your own church. In Romans 2:3, we read:

 

“At iniisip mo baga ito, Oh tao, na humahatol sa mga nagsisigawa ng gayong mga bagay, at ginagawa mo ang gayon din, na ikaw ay makakatanan sa hatol ng Diyos?” [Ang Biblia, emphasis mine]

 

We must practice what we preach.

 

You know, Zeus, in my exchanges with you, I raised so many points that you did not meet head-on. I asked you questions that you did not answer. I got so disappointed because I expected much from you, a member of the Iglesia ni Cristo. I thought that the INC has the Truth. I am of the impression that the INC has failed to communicate to you that Truth which it claims to have in its possession.

I wanted to engage you in those points and questions. But what I got were evasions, shifting from one issue to the next, but leaving the previous ones hanging. It seems to me that you are no far better in the INC than you were in the Catholic Church. You still do not know your doctrines in the INC in the same manner that you did not know the teachings of the Catholic Church.

 

I asked you to answer my questions and meet the points I raised. You refused to be focused on the topic at hand. What I got from you were evasions. I didn’t get what I wanted. I was (and still am) frustrated. I was asking you to account for what you now believe as an INC. I got nothing substantial from you. Zero, nada, zilch! In 1 Peter 3:15, we are told to “be ready to give an answer to every man that asketh you a reason for the hope that is in you…” In all honesty, can you really say that you did what Apostle Peter asked you to do?

 

You candidly admitted that you left the Catholic Church because you don’t understand a lot of its teachings. If you don’t understand its teachings, you have no reason to criticize it now? What right have you to deride the things that you do not know? In Jude 10 we read: “Datapuwat ang mga ito’y nangaalipusta sa anomang bagay na hindi nila nalalaman…” And also in 2 Peter 2:12, we read:

 

“Datapuwa’t ang mga ito, na gaya ng mga kinapal na walang bait, na ipinanganganak na talagang mga hayop upang hulihin at lipulin, na nagsisialipusta sa mga bagay na hindi nila nalalaman ay walang pagsalang lilipulin sa kanila ring pagkalipol.”

 

In your pathetic attempt to justify your gross ignorance of Catholic teachings, you tauntingly asked the question, “who’s (sic) fault is that… is it mine?” Again, this reveals the mental paradigm on which you operate. This mentality is so reflective of Cain’s attitude who justified his murderous deed by tauntingly questioning the Lord: “Am I my brother’s keeper?” (Gen. 4:9). We don’t shift our own responsibility to someone else. That attitude is reflective of that of Adam and Eve after the fall. Adam, though himself guilty, shifted the blame to Eve by saying, “The woman whom you gavest to be with me, she gave me of the tree, and I did eat” (Gen. 3: 12). Eve, for her part, shifted the blame to the serpent by saying, “The serpent beguiled me, and I did eat” (Gen. 3:13). But notice the justice of God! ALL were judged accordingly.

 

I say it with a heavy heart but I say it nonetheless: your attitude is very much like them. You justify your own culpable negligence and ignorance by pointing your finger to the Catholic priests. Granting for the sake of argument that the priests failed to educate you (just like the ministers of the INC who failed to educate you now that you are with them), why did you not exercise your own initiative? It seems that you want to be spoon-fed. That can possibly explain the reason why you converted to the INC because you found there what you’ve always wanted: to be spoon-fed. Everything is given to you cut and dried. On the contrary, the Bible teaches us the value of initiative and encourages it. Apostle Paul, in 2 Corinthians 9:2, says:

 

“Sapagka’t nakilala ko ang inyong sikap, na aking ipinagmamapuri tungkol sa mga taga-Macedonia, na ang Acaya ay nahahandang isang taon na, at ang inyong pagsisikap ay nakapagudyok sa lubhang marami sa kanila.” [Underscoring supplied]

 

There you go! You lacked initiative. You were just waiting to be spoon-fed. You are an illustration of the classical Juan Tamad character, who waits for the guava fruit to fall into your mouth. If that is not laziness, negligence, irresponsibility or dereliction, I don’t know what is.

 

Apostle Paul reminds us: “That ye be not slothful, but followers of them who through faith and patience inherit the promises” (Hebrews 6:12).

 

Your parents, too, had the share in educating you. The first school is the home. Will you accept the fact that your parents likewise failed to educate you and provide you with proper Christian upbringing?

 

I am not justifying the priests. Far from it. They are accountable to God for their own faults and failures. Indeed, to whom much is given, much is expected (Luke 12:48). Priests will be judged accordingly by God. But still, that does not excuse you. If they failed to teach you and still you did not do something, you cannot shift the blame on them because you are responsible for your own salvation. In Philippians 2:12, we are instructed: “work out your salvation with fear and trembling.”

 

It is indeed a pity that, after having seen the Church in chaos, you did nothing to help. You just abandoned ship! Where were you when the Church needed you most? You turned your back away from her and left her. That is self-centeredness, cowardice and sheer opportunism. Abraham Lincoln said: “Ask not what your government can do to you, but what you can do to your government.” The same principle applies to religion as well: “Ask not what your Church can do to you but what you can do to the Church.” You are as guilty as the priests you accuse.

 

When a burglar enters our house, we don’t run away. We alert the police, apprehend the malefactor and set our household to its rights again. When we see our house on fire, we just don’t leave it. We call the firefighter to put out the fire. The bottom line is: DO SOMETHING! That you failed to do. You left your Church for another. In 2 Timothy 4:3-4, we read:

 

“For the time will come when they will not endure sound doctrine; but after their own lusts shall they heap to themselves teachers, having itching ears; and they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables.”

 

          Indeed, “I marvel that ye are so soon removed from Him that called you into the grace of Christ unto another gospel” (Gal. 1:6).

 

          I can prove based on the Bible and your own Pasugo that your church preaches another gospel. In fact, just in case you do not realize, your church preaches Manalo essentially as “another Christ”. For example, your Pasugo of July 1965, in page 12, without compunction or shame, blasphemously states:

 

                   “Parehong-pareho ang espiritu ni Cristo sa diwa ni Kapatid na Felix         Manalo sa pamamaraan ng pagdadala ng tagubiling tinanggap ng Diyos.”

         

Can you beat that? Please recall to mind the words of Our Lord:

 

“Then if any man shall say unto you, Lo, here is Christ, or there; believe it not. For there shall arise false Christs, and false prophets, and shall shew great signs           and wonders; insomuch that, if it were possible, they shall deceive the very elect. Behold, I have told you before. Wherefore if they shall say unto you, Behold, he is in the desert; go not forth: behold, he      is in the secret chambers; believe it not.           For as the lightning cometh out of the east, and shineth even unto the west; so shall also      the coming of the Son of man be.
For wheresoever the carcass is, there will the eagles be gathered together” (Matthew 24:23-28).

 

          In Mark 13:21-23, the Lord likewise said:

 

“And then if any one say to you, Lo, here [is] the Christ, or Lo, there, believe it not. For false Christs and false prophets will arise, and give signs and wonders to deceive, if possible, even the elect. But do ye take heed: behold, I have told you all things beforehand.”

 

          The church that you joined is a church founded by someone who claims to be an angel. Now Zeus, listen to what Apostle Paul cautions us:         “But though we, or an angel from heaven, preach any other gospel unto you    than that which we have preached unto you, let him be accursed.  As we said before, so say I now again, if any man preach any other gospel unto you than that ye have received, let him be accursed” (Gal. 1:8-9).

 

          I thought that when you converted to the INC, you have found the truth. It seems to me, however, that that is not the case. If that were so, you will not say such things as “Liars are the sons of Satan and those who denied the truth are much worst than liars” and “The Bible was written by the apostles and prophets through the Wisdom of God”. Did your church really teach you such unbiblical assertions? If so, your church is teaching you unscriptural doctrines. If not, why are you mentioning things not taught to you by your church? Your church failed to educate you. And you are giving your church a bad reputation. You are not a credit to the Iglesia ni Cristo. Are you the kind of fruit the INC turned you to be? If you are, you are not something to be proud of by the INC. If the INC failed to change you, you are simply incorrigible. “By their fruits you shall know them” (Matt. 7:16).

 

          In one of you posts, you asked: “Who told you that the RCC [Roman Catholic Church] gave us the Bible?”.  I will let Martin Luther answer that:

 

“We are compelled to concede to the Papists that they have the Word of God, that we received it from them, and that without them we should have no knowledge of it at all.” [Emphasis added and underscoring supplied]

 

          Even the very life story of your Sugo confirms this. In the May-June 1986 issue of the Pasugo, in page 7 thereof, reveals:

 

“In 1900, the cousins stayed in the parish house in Sampaloc, Manila, where the parish priest was an uncle, Mariano Borja…

 

It was in that parish house where Felix Manalo found a Bible, which he began to read to find passages confirming his religious beliefs…” [Emphasis added and underscoring supplied]

 

          Had it not been for the Catholic Church, Manalo could not have had the chance of reading the Bible. Thanks to the Roman Catholic Church!

 

          Secondly, did your church really teach you, based on your own words that the Bible “was written by the apostles and prophets through the Wisdom of God”? You know how flawed that is. Questions:

 

1.     Was the Bible written only by Apostles and Prophets? Mark and Luke wrote their Gospels, but where they apostles? Were Ruth and Esther prophets? What about the Judges? Was King Solomon a prophet? What about Joshua? What about the writers of 1 and 2 Kings and 1 and 2 Chronicles? These questions you failed to answer. The INC failed to teach you in this regard.

2.     You mentioned the “Wisdom of God”. What is the Wisdom of God? Is it an attribute of God? Is it a Person? Is the Wisdom of God the same as the Logos? What does your church say about it?

3.     Did, as you mentioned, the apostles and prophets wrote the Bible through the Wisdom of God, or is it the other way around? Could it be that God wrote the Scriptures through the apostles and prophets and the other inspired writers of the Bible?

 

I already answered your question with regard to where the Bible came from. You just seem to fail not to get the point. Is it really that hard to understand, or you just refuse to understand?

 

I stated that there is no debate that God DID GIVE us the Bible. The question is, HOW did God give us the Bible? Did God give us the Bible straight from heaven? Did the Bible fall from heaven straight into our hands? You and I fully know that such is not the case.

 

Again, let it be stated anew that the Catholic Church believes that the Bible is inerrant. The Bible is God-breathed or inspired. We fully hold the INSPIRATION and INERRANCY of the Bible. 1 Timothy 3:16 states that “All scripture is given by inspiration of God…” We don’t contest that. What we are saying is, though the Bible has God for its author, God used human agency, the human authors of the Bible. He inspired them to write what He wanted written, but did not dictate on them. Inspiration is in no wise the same as dictation. God did not interfere with the skills, style and talents of the human authors, but made use of them to accomplish His divine purpose. In this sense, God indeed GAVE us the Bible, but He graciously involved human authors in writing down the books of the Bible. The books of the Bible are inspired and given by God. But WHO decided that only the books that are now included in the Bible are to be included therein? There were more than a hundred writings to select from. Here is where God made use of the Catholic Church. The Councils of the Catholic Church, in Laodicea (362 AD), Hippo (397 AD) and Carthage (419 AD) came in. The INC teaches that the Catholic Church apostatized in 325 AD in the Council of Nicaea. Why did God allow the apostate Catholic Church to determine the canonicity and authenticity of the 27 New Testament Books? The INC calls the Catholic Church the “synagogue of Satan”. Why would God allow the synagogue of Satan to pass upon the canonicity and authenticity of the Bible in Satan’s Councils? In 1 Corinthians 10:21, Apostle Paul says: “You cannot drink the cup of the Lord and the cup of devils; you cannot partake of the Lord’s table, and of the table of devils.” In Ephesians 4:17, we read: “Neither give place to the devil.” Finally, in 2 Corinthians 6:14-15, Apostle Paul asks: “For what fellowship has righteousness with lawlessness? And what communion has light with darkness? And what accord has Christ with Belial? Or what part has a believer with an unbeliever?”.

 

The very nagging question screaming for an answer is this: Why would Satan’s church have a say in listing down which books should be included in the Word of God?

 

I asked you to ask your ministers the following questions:

 

1.                          If the Catholic Church apostatized in 325 AD in the Council of Nicaea, what authority did it have in 362, 397 and 419 AD in deciding which books are to be included in the canon?

2.                          Where in the Bible can we find from Genesis to Revelation a Table of Contents enumerating the books to be included in the Bible?

3.                          Where in the Bible does it say that the books and only the books that are now included in the Bible are inspired?

 

I was appalled when you told me that I should ask your ministers myself. Can’t you ask your ministers? Are you afraid to ask them?

 

I did not expect you to tell me to ask your ministers. You even mentioned that if I am not satisfied with the answer of your ordinary ministers, I should ask your Central Office. Akala ko ba, Zeus, ang lahat ng ministro ninyo ay pawang mga sinugo? Bakit kailangan pang magtanong ako sa Central kapag hindi ako nasagot ng ordinaryong ministro lamang? Hindi ba pantay ang pagkasugo sa kanila?

 

At any rate, to be honest with you, I already did what you told me to do. To my chagrin, all I got were evasive replies, non-responsive answers and even insults. The reason why I asked you to ask them for me is because I thought that if an INC member like you would ask them, they would be honest in their answers. I hate to say this but I am now convinced that INC ministers are what the Apostle Paul refers to as “mapagkunwaring ministro” in 2 Corinthians 11:15:

 

“Hindi malaking bagay na ang kanilang mga ministro naman ay magpakunwaring ministro ng katuwiran; na ang kanilang wakas ay masasang-ayon sa kanilang mga gawa.”

 

          Instead of answering my questions and meeting the points I raised, you switched on to ask me if there are INC ministers who converted to the Catholic Church.

 

          Why would an INC minister, with very fat salary and allowances, as well as other emoluments and perks, convert to a Church that can’t give them the same material rewards and benefits? Like the rich young man in the parable (Mark 10:17-27), your ministers would rather cling to the materially bountiful and convenient life they have in the INC. Indeed, “what does it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul?” (Mark 8:36).

 

          Harsh words? Perhaps. But your own Executive Minister, Eraňo G. Manalo, had the same, if not harsher, words for your ministers:

 

“Wala nang nagkaroon ng takot sa Diyos na kahit isa para tumayo at manindigan sa panig ng katuwiran. Lahat manlulupig ng katuwiran. Bakit? Suweldo ang hinahanap, yung tulong niya, yung bahay niya, yung kasaganaan niya, siguro, ang tinatamasa niya, pero ang iglesia ay ayaw na niya pagsilbihan ng totoo.” [Emphasis added]

 

          Apostle Paul warns of those “whose God is their belly” (Phil. 3:19). “For they that are such serve not our Lord Jesus Christ, but their own belly; and by good words and fair speeches deceive the hearts of the simple” (Romans 16:18).

This is what I mean by looking at your own backyard. The Lord Jesus said: “Judge not, that ye be not judged. For with what judgment ye judge, ye shall be judged: and with what measure ye mete, it shall be measured to you again” (Matthew 7:1-2). And, “And he said unto them, Take heed what ye hear: with what measure ye mete, it shall be measured to you: and unto you that hear shall more be given” (Mark 4:24).

          This I have to tell you. Yes, I know of INC ministers who converted to the Catholic Church. Deacons and deaconesses are included. But your church wouldn’t tell you that. Your church wouldn’t admit that. In fact, it even says that they were not even INCs, but they were excommunicated (“tiniwalag”). Funny, is it not? If they were not members of the INC in the first place, why would they be excommunicated?

 

          I also have a friend who converted from the INC to the Catholic Church who is now a member of the Opus Dei. His brother is also an INC minister. He asked his brother why he continues to stay in the INC even if he himself does not anymore believe in INC doctrines. His brother’s reply was: “Why, can you give me everything that I am enjoying now? Can you feed my children and send them to school? Can you raise my family?” There you go! I can name names. But since this is a public group, I will withhold their names for their own protection. I have their sworn statements, though. You know how the ex-INCs are treated by your Church. They are persecuted, ostracized and harassed. I have newspaper clippings as well as personal testimonies of excommunicated INCs to prove this.

 

          Then again, I believe that your question is picayune and irrelevant. It is otiose to talk about it, especially if your purpose is proving that your church is the one true Church. I have a better question. Has there ever been a member of the INC who got killed for his faith? Has there ever been a member of the INC since 1914 to the present who died a martyr’s death? Your answer is as good as mine. There is NONE. That should bother you. The true Church of Christ is the Church of martyrs as can be seen in Revelation 7:9-17. Even your “Last Messenger” and Founder did not die a martyr’s death. Do you know how he died? His death was like that of Judas. The May-June 1986 issue of the Pasugo, of which I have a copy, admits in page 21 thereof:

 

“On April 2, the doctors worked on Manalo again to sue back part of his intestines which had burst and hemorrhaged. On April 11, they performed a third surgery on him. It proved to be the last.”

 

          Notice the striking resemblance with the death of that of Judas: “he burst asunder in the midst, and all his bowels gushed out.” In Ang Biblia, it says: “pumutok siya sa gitna at sumambulat ang lahat ng laman ng kanyang tiyan” (Acts 1: 18).

 

          There’s another similar death if you care to read History. His name is Arius.

 

          Indeed, “it is a fearful thing to fall into the hands of the living God” Heb. 10:31.

 

          Still talking about God’s Messenger, the angel Felix Y. Manalo, I raised the issue of Rosita Trillanes in my earlier posts in this e-group. I documented my statements, citing the case of People versus Trillanes, published in the Official Gazette, Volume I, No. 1, July 1954, p. 394, docketed as Case No. 8180, April 21, 1942. I have the decision photocopied from the Official Gazette, as well as the “advance sheet” authenticated by the Court of Appeals.

 

          As I stated, I am not concerned in whether or not God’s Last Messenger did molest dozens of women. I am more after an answer to the question: Why did God’s Last Messenger who re-established Christ’s Church in the Philippines sue a member of the church in a Gentile or pagan court? I asked this because that contravened 2 Corinthians 6:1. Again, no answer was given.

 

          When I raised the issue on Rosita Trillanes, someone in this group responded to me by posting the purported “retraction” of Trillanes. I pointed out that said retraction does not serve any fathomable legal purpose whatsoever. A recantation, retraction or desistance should be executed and filed before the prosecution files a criminal information in court. In the Trillanes case, however, that cannot be legally possible, for the following reasons:

 

1.     Manalo was the private complainant. He should have been the one who executed and filed an affidavit of desistance or retraction.

2.     The case was already filed in court. In fact, the case reached the Court of Appeals where Trillanes was acquitted. The appellate court upheld Trillanes and categorically called Manalo “a man of low morals” (“un hombre de baja moral’).

3.     The retraction was executed by Trillanes many years after the dismissal of the case.

 

The person who furnished me the alleged text of the retraction berated me and told me to leave Trillanes alone because “matagal nang namayapa si Kapatid na Trillanes” and “masigasig siyang naglingkod sa Iglesia bilang diaconesa hanggang sa kanyang kamatayan.” The point that Trillanes remained a deaconess until her death, after the scandal that she caused, struck me. Why would a self-confessed liar be allowed to serve in the church as deaconess?  In 1 Timothy 3:10, Apostle Paul provides the qualifications for the office of deacon: “And let these also be proved; then let them use the office of a deacon, being found blameless. Even so must their wives be grave, not slanderer, sober, faithful in all things.” You consider a self-confessed liar blameless? Manalo himself considered Trillanes a libeler, in fact he filed a criminal case against her for libel. Then, why would she be appointed as deaconess even if she does not qualify as one who is “not a slanderer.”? You consider a conspirator against the church like Trillanes as “faithful in all things”? The doubt continues to linger in the air that her retraction can be construed as a quid pro quo for her position as deaconess. This is not to mention the undue influence and tremendous power Manalo formidably wielded during that time, both as the Sugo, Founder and Executive Minister of his church.

 

          At this juncture, let me ask you another question regarding your Last Messenger. Sa 1 Timoteo 3:1-2, ganito ang sinasabi ni Apostol Pablo: “Totoo ang kasabihang ito: Ang nagnanais na maging tagapangasiwa sa iglesya ay naghahangad ng mabuting gawain. Kaya, kailangang wala siyang kapintasan, isa lang ang asawa (o kaya: miminsang nagkaasawa), may pagpipigil sa sarili, maingat, kagalang-galang, bukas ang tahanan, at mahusay na tagapagturo” (Magandang Balita Biblia, ang pagbibigay-diin ay akin). Kung gayon, ang tagapangasiwa ng iglesia ay dapat na isa lang ang asawa o dili baga’y miminsan lamang nagkaasawa, bakit si Felix Y. Manalo ay nakadalawang asawa o makalawang ulit na nag-asawa, at ito’y sina Tomasa Sereneo at Honorata de Guzman?

 

          Zeus, in one of your posts, you mentioned about the “chaos in the Catholic Church.” Come to think about it, this chaos that we experience is Our Lord’s way of purifying His Church. It is part of the growth pains of the Church, the Bride of Christ. The Bible teaches us that pain is essential to growth. God never promised that things would be easy for His Church. The Church which undergoes such experience is the one true Church. Apostle Paul says:

 

“We are troubled on every side, yet not distressed; we are perplexed, but not in despair; persecuted, but not forsaken, cast down, but not destroyed” (2 Cor. 4:8-10).

 

          In fact, the happenings in the Catholic Church can be said to be God’s way of chastising her because He loves her. God chastises whom He loves. In Hebrews 12:6-11, the Apostle to the Gentiles emphasizes this point:

 

                   “For whom the Lord loveth he chasteneth, and scourgeth every son whom         He receiveth.    If ye endure chastening, God dealeth with you as with sons; for     what son is he whom the father chasteneth not? But if ye be without             chastisement, whereof all are partakers, then are ye bastards. Furthermore we   have had fathers of our flesh which corrected us, and we gave them.  For they      verily for a few days chastened us after their own pleasure; but He    for our profit,    that we might be partakers of his Holiness. Now no chastening for the             present seemeth to be joyous, but grievous: nevertheless afterward it yieldeth the            peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby.”

 

          The Catholic Church appears to be weak because of its problems. But, as Apostle Paul says: “And He had said to me, ‘My grace is sufficient for you, for power is perfected in weakness. Most gladly, therefore, I will rather boast about my weaknesses, that the power of Christ may dwell in me. Therefore, I am well content with weaknesses, with insults, with distresses, with persecutions, with difficulties, for Christ’s sake; for when I am weak, then I am strong.” (2 Cor. 12: 9-10).

 

          In your last message to me, you asked: “If you believe that all this things are necessary in your Catholic faith then why do Millions of Catholic around the world or just even here in the Philippines don’t know about this Facts that you wish us to Know? You believe that your church has the complete doctrines of Christ and GOD then what is happening to your Church? And to the whole world?”

 

          I think I already partially answered your question. But let me expound. First, God did not promise a bed of roses for His Church. Remember what Our Lord said? “Remember the word that I said unto you, The servant is not greater than his lord. If they have persecuted me, they will also persecute you; if they have kept my saying, they will keep yours also” (John 15:20).

 

          Perhaps, you should read the Parable of the Sower:

          “And when much people were gathered together, and were come to him out of every city, he spake by a parable: a sower went out to sow his seed: and as he sowed, some fell by the way side; and it was trodden down, and the fowls of the air devoured it. And some fell upon a rock; and as soon as it was sprung up, it withered away, because it lacked moisture. And some fell among thorns; and the thorns sprang up with it, and choked it. And other fell on good ground, and sprang up, and bare fruit an hundredfold. And when he had said these things, he cried, He that hath ears to hear, let him hear” (Luke 8:4-8).

          Yes, we preach these “facts”. But as the parable says, some fell on the way side, some on the rock, and some among the thorns. That is why millions, as you said, do not know these. That is Biblical. But do not forget that millions, too, know about these.

          Indeed, the problems and trials in the Catholic Church have been predicted by the Master: “And the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as wheat. But I have prayed for thee, that thy faith fail not: And when thou art converted, strengthen thy brethren” (Luke 22:31-32). Ang Iglesia  Katolika ay talaga namang nililiglig ni Satanas sapagkat siya ang tunay na Iglesia. Hindi namin ikinahihiya na maraming kaguluhan at problema ang nangyayari sa amin. Tanda ito ng kanyang pagiging tunay na Iglesia. Ang sabi nga ng Panginoon: “Simon, Simon, narito, hiningi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig niyang gaya ng trigo: datapuwa’t ikaw ay ipinamanhik ko, na huwag magkulang ang iyong pananampalataya…” (Lukas 22:31-32).

          Hindi katakataka na kahit na patuloy ang pangangaral ng Iglesia Katolika ay marami pa rin ang hindi nakakaalam at nakakaunawa. Iyan din ay napagdaanan ng mga Apostol mismo. Halimbawa, sa Gawa 28:23-24, mababasa natin na:

“At nang mataningan na nila siya ng isang araw, ay nagsiparoon ang lubhang marami sa kanyang tinutuluyan; at sa kanila’y kaniyang ipinaliwanag ang bagay, na sinasaksihan ang kaharian ng Diyos, at sila’y hinihikaya’t tungkol kay Jesus, sa pamamagitan ngkautusan ni Moises at gayon din sa pamamagitan ng mga propeta, buhat umaga hanggang gabi. At ang mga iba’y nagsipaniwala sa mga bagay na sinabi, ang mga iba’y hindi nagsipaniwala.”

          Ayan, kahit na magdamag ka mangaral o magturo, hindi lahat makakaalam, makakaunawa at makakatalos ng iyong mga sinabi. Biblia mismo ang nagpapatotoo niyan.

          Siguro itatanong mo kung bakit parehas may matino at di-matinong mga Katoliko. Hayaan natin, Kapatid, na Biblia ang sumagot niyan. Just read the parable of the weeds among the wheat in Matthew 13:24-30 and the parable of the net that catches both good and bad fish in Matthew 13:47-48.

          Another reason why, as you said, there are “millions” who do not know these things, is because there are only very few priests left to do the task. There is a crisis in priestly vocations in the Catholic Church. This is also prophesied by the Lord in the Bible. Let us read Luke 10:2:

Therefore said he unto them, The harvest truly is great, but the labourers are few: pray ye therefore the Lord of the harvest, that he would send forth labourers into his harvest.”

          You mentioned so many things regarding the Catholic priests. Some may be guilty but not all. Besides, your own ministers in the INC are as contemptible, if not more, than the Catholic priests you revile. Read for yourself the transcript of the complaint of your very own Executive Ministers against his own ministers, thus:

         “Ngayon, kung ang isang manggagawa, mga kapatid, sinungaling, hindi puwedeng manindigan. Kung ang isang manggagawa kakampi sa katiwalian, hindi puwedeng manindigan. Kung ang isang manggagawa siya pang nagtuturo ng katiwalian, eh lalong masamang manggagawa ito.

            Wala nang sariling paninindigan ay siya pang kasangkapan ng diablo. Eh sino ho iyang ganyang manggagawa? Maraming manggagawa natin, halos lahat ganyan.

            Hindi ho ba naman isang napakarahas na pagpaparatang iyan? Hindi. Kaya ko nalalaman sapagka’t ang mga ulat na dumarating sa amin, hindi totoo. Bakit ho hindi naging totoo?

            Hindi sapagka’t ang kapatid ang nagkamali kundi ang mga manggagawa ang siyang bumabago ng ulat para ilihis ang paniniwala ng pangangasiwa.

            Eh iyon ho bang mga tagapamahala nalalaman iyan? Nalalaman iyan ng karamihan. Pero nagkaisa ang mga manggagawa sa loob ng iglesia para linlangin at dayain ang pangangasiwa sa layunin nilang gumanda, kuminis ang bagay na marumi at ang bagay na hindi matuwid.

            Pero napakasama naman na ito palang mga tinustusang ito, ito pala naninira sa iglesia. NAPAKAGAGONG pangangasiwa, na gumagastos ka para sa maninira.

            Pero gusto kong masaktan kayo. Gusto ko na higit pa sa masaktan. Kung maaari ko lang DAGUKAN ang iba ay gagawin ko para maging matindi sa kaniya…

            Yung ibang mga kalihim sa probinsya, talagang wala eh, hindi abot ng kanilang kapasidad. Lalo na sa mga liblib na lugar, papaano makagagawa ng form ‘yun?

            Kayong (Eh yong) manggagawa ngayon, inaasahan ko na kapatid, heto, mali ito, bakit ka mag-uulat ng hindi totoo? masama iyan.

            Eh hindi, yung kapatid mag-uulat ng totoo. Baguhin mo iyan! Eh ito ho ang nasa tuntunin. Ah, anong nasa tuntunin?

            Akin na iyan, pag hindi SUSUNTUKIN KITA! Iyan ang manggagawa natin ngayon. MANLULUPIG! MANINIKIL NG KAPATID.

            Kaya ang iglesia’y naghihimagsik laban sa manggagawa sa nakikita nilang KATIWALIAN AT KATAMPALASANAN na hindi nila inaasahang mangyari.

            Ano ang sulat sa akin ng isang kapatid? Baka gusto ninyong ipabasa ko sa inyo. Hanggang ngayon wala pa po akong nakikitang MATINO na manggagawa sa kasaysayan ng buhay ko, LAHAT ho puro TIWALI. Masakit na salita.

            NASAKTAN AKO… sapagka’t ako’y manggagawa rin. Pero hindi ko masita yung kapatid sapagka’t alam kong nagsasabi siya, kung hindi man buong-buo na katotohanan eh NAGSASALITA SIYA NG TOTOO.

            Wala nang nagkaroon ng takot sa Dios na kahit isa para tumayo at manindigan sa panig ng katuwiran. LAHAT MANLULUPIG na ng katuwiran.

            Bakit? SUWELDO ang hinahanap, yung TULONG niya, yung BAHAY niya, yung KASAGANAAN niya, siguro, ang TINATAMASA niya pero ang iglesia ay ayaw na niyang pagsilbihan ng totoo.

            Pero isipin ninyo, dumadami tuloy ang ating form. Nagagalit kayo sa opisina. Pati mga taga-opisina kinakalaban ng ibang mga manggagawa. Kapag nag-uulat sa akin, nagagalit. Nasaan ninyo gusto… Papaano ang ating gagawin sa iglesia?

            Kayo ang maghahari sa iglesia? Hindi. TAMAAN KAYO NG KIDLAT AT KULOG bago mangyari iyan. (Kung) Kaya sabi ko sa Dios, napakarami ho namang dapat BAHAING MANGGAGAWA, bakit hindi mo siyang binaha? PARA MALIPOL ang mga TAMPALASANG taong ito. Nadaig pa ang kasalanan ni Judas, iisang maestro ang ipinagkanulo. Iisa ang nagkanulo sa panahon ni Kristo pero NGAYON LAHAT NG MANGGAGAWA nagkakaisa ipagkanulo Dios.

            Te’ kayo, tingnan ninyo, mga kapatid, iyan ang tagapamahala sa Visayas at Mindanao. Nagpalitan tayo ng mga matatagal na sa pamamahala. Eh isa-isa, lumalapit sa akin, dumadaing sa akin. Kapatid, mayroon ho akong problema. Ano? Yun hong nakatala sa ating sa senso na mga pangalan ng kapatid, eh hindi ko naman ho makita (dito) ngayon sa aking destino.

            Ano kako ang ibig mong sabihin? Eh ang numero ho eh napakalaki pero sa katotohanan ho’y wala yung tao. Ang Camarines, este ang Sorsogon, hinihiling sa akin na alisin sa talaan ang kulang-kulang na apatnaraang tao eh kakaunti lang naman ang kapatid sa Sorsogon.

            Bakit? Tinignan ko sa ulat ang nakaulat na malamig eh mahigit lang isandaan. Pero ang aalisin eh apat na raan.

            Eh bakit, ano ho ba ang ginawa nung mga dating naroon? Aba’y e di binabago ulat. Pinakikinis para huwag mapagalitan.

            Samakamatuwid eh malaman, ang sinasanggalang iyong sarili, hindi ang kapakanan ng iglesia. Eh iyon ho ba’y sa Sorsogon lang? Laganap iyan kung saan-saan. Maski sa Maynila, ANG MGA MANGGAGAWA RITO’Y MAGDARAYA. Sasabihin sa iyo, dinoktrinahan ko iyan. Hindi naman. Sasabihin sa iyo, (nabautismu…) iyan ho’y nasubok sa pagsamba, pero hindi totoo. Eh bakit?

            Nakita sa matatandang ministro, nakita sa matatandang manggagawa na iyon pala ang paraan para siya ay bumuti sa paningin ng pangangasiwa.

            Sila ang nagsasanggalang ngayon sa kapakanan! Pero hanggang kailan tatagal ang iglesia’y INAAWAY ng mga MANGGAGAWA, BINABABAG, MINUMURA, NILALAIT at PINIPILIT NA KAYO ANG GUMAWA NG LIKO? Saan kayo nakakita ng manggagawa, sa halip na siyang magtindig sa nakalugmok.

            Yung nakatayo ang ilulugmok para lamang gumanda ang kanyang sarili. Eh kung dito sa Maynila nangyayari iyon eh, eh di lalo na sa probinsya, lalo na sa malalayong lugar. Ay, tingnan ninyo sa Mindanao at sa Bisaya ngayon eh, at sa lahat ng mga… eh iba, mabibigla, mababagong bigla ang senso ng iglesia. Ano ang dahilan? Wala pala yung mga kapatid na iyon, sinasabi lang na naroon. Sino ho ang may gawa niyan? Yung magdarayang manggagawa. Hindi iyong kapatid. Yung kapatid, magkamali man, eh hindi sinadya. YUNG MINISTRO, SINASADYA.

            Tumawag ako ng pulong ng mga pamunuan sa Maynila para sabihin: Mga kapatid, tumulong kayo sa akin. Ayokong mamatay ang manggagawa; ang gusto ko ay
pagtulong-tulungan nating sila’y buhayin. Sabihin n’yo sa akin kung ano ang ating maitutulong. Aba’y hindi ang sinabi sa akin kung ano ang maitutulong. Ang sinabi sa akin kung anu-anong KATIWALIAN. Ang sabi sa akin nung isa; Kapatid, tama ho ba na hindi ho itinuturo outline? Tuwing mamimili ho ng tatlong talata, tatanungin, o ano, naiintindihan mo ba iyan? Tama ho ba kapatid, bungkos-bungkos na mga katibayan, siya pumipirma, PINAPALSIKA ho niya pirma ng mga kinauukulang kalihim at mga katiwala ng gawain? Pinigil ko. Ni hindi ko itinanong sino gumagawa niyan.

            Bakit? Alam kong ang manggagawa sa Maynila. Mawawalan ng dangal kapag nalaman ng lahat, siya pala’y MAGNANAKAW at TAMPALASAN.

            Maski saan ka bumaling eh, wala kang makikitang liwanag. Bakit? Kumalat, lumalaganap iyang espiritung iyan na DAYAIN ANG ULAT, dayain ang ulat, LINLANGIN ANG PANGANGASIWA.

            Sayang ang papel. Katakut-takot ang nagagastos natin. Binabayaran natin ang mga empleyado sa opisina, hindi pala totoo ang sinisiyasat nila.

            Dito ba magwawakas ang kamatayan ng mga ito? Sa tinagal-tagal ho ba ng iyong pagpapakasakit at pagpapakahirap, at iyon ang sugo sa huling araw, ay dito ba lamang ba matatapos ang kanilang buhay at takbuhin? Kundi ang manggagawa ang siyang lumulupig sa mga kapatid na gustong manindigan, tinatakot. Kaya nagkaroon tuloy ng paniniwala: Ang pinakamasamang tao ang mag-ulat. Ang pinakamasamang tao ang mag-ulat. Ang mabuti ang tahimik. Ang mabuti ang kunsintidor. Ang mabuti ang tiwali. Kaya hindi ako nagtataka, mga kapatid, kung bakit ang Dios pagod na pagod ng katatatag, talikod naman ng talikod ang tao.

Ang tuntunin niya ang tinatalikuran. Ngayon, nagsasanay na naman ang mga manggagawa talikuran ang tuntunin!  Pero sa ginagawa natin ngayon, sa ginagawa ng karamihang mga manggagawa kung hindi man lahat, anong ehemplo ang ipakikita sa may tungkulin?

            Papaano ko ngayon, papaano natin kokontrahin ang mga may tungkulin, magtapat kayo.

            Sasabihin ng may tungkulin: Ikaw ang salbahe eh. Lumilikom ka ng abuloy, wala namang pahintulot. Ikaw ang nagsabi sa amin na huwag na kaming magsusumbong. Papaano kami magtatapat eh ikaw ang gumagawa ng katiwalian? Papaano tayo makakalikha ng mabubuting may tungkulin? Papaano? Kung ganyan ang ating ipamumukha sa mga kapatid natin? Wala na kayong bibig diyan. Isipin ninyo sa Agusan, ilang beses, likom ng likom ng abuloy.?”

          Please keep in mind what Jesus said:

 And why beholdest thou the mote that is in thy brother’s eye, but considerest not the beam that is in thine own eye? Or how wilt thou say to thy brother, Let me pull out the mote out of thine eye; and, behold, a beam is in thine own eye? Thou hypocrite, first cast out the beam out of thine own eye; and then shalt thou see clearly to cast out the mote out of thy brother’s eye” (Matthew 7:3-5).

          In my exchanges with you, my arguments were all based on facts. You yourself admitted these facts. Zeus, against facts, no argument is valid. But why don’t you face these facts? It takes monumental blindness not to see these facts. Mas mahirap nga talaga yatang gisingin angtaong nagtutulog-tulogan kaysa sa talagang tulog. Mas mahirap makakita ang taong nagbubulag-bulagan kaysa sa talagang bulag. Are you afraid to face reality? What are you afraid of? Truth? “Fear not: For I am with you” (Isaiah 43:5). Be not afraid! Go where the truth leads you!  

          I asked you to do some reading on the History of the Church and the Bible. However, you seem not to welcome the idea. Again, are you afraid of what you will find out? There’s absolutely no reason for this paranoia. There’s much for you to know and learn. As I said, it will be rewarding and enriching for you, as it was for me. Indeed, there’s much for you to study, grammar and logic included.

          Zeus, you mentioned that we have the facts. Yes we do. Not only that, we do have the Truth, the fullness of Truth. Notice the acronym of your church: INC. INC, in collegiate grading system, means INCOMPLETE. On the other hand, “Catholic” comes from the Greek word “kata holos” which means “according to the whole.” The whole truth, and nothing but the truth, is in the Catholic Church.

          You taunted me that if we have the facts, why don’t we tell that to our members? I have good news for you. Yes, we are telling that to our members. Our efforts may not be enough so far, but at least we are doing something, no matter how little. We can only do our best, and God will do the rest.

          I admit that, like you, many of our members do not know much about our doctrines. I already explained to you, based on the Bible, the reasons why. Then again, that is the reason why evangelization is of utmost importance especially now where sects like yours are active in proselytizing. As prophesied in the Bible, there is famine for hearing the word of God. In Amos 8:11-12, we read:

“Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine for bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord.”

          See? Even this famine in the Church and in the world that you mentioned is itself prophesied in the Bible.

          The facts stare at you in the face. But you refuse to face them. In Mark 8:17-18, we read: “…perceive ye not yet, neither understand? have ye your heart yet hardened? Having eyes, see ye not? and having ears, hear ye not?”.

          Zeus, I am responding to you not to quarrel with you. “Am I therefore become your enemy, because I tell you the truth?” (Gal. 4:16). My task is to “speak the truth in love” (Eph. 4:15). “Therefore, laying aside falsehood, speak truth, each one of you, with his neighbor, for we are members of one another” (Eph. 4:25). Now, if I hurt you in any way, I am sorry but I don’t mean to. Truth really hurts. But, “you shall know the truth and the truth shall set you free” (John 8:32). I believe that God can lead you to the truth. Apostle Paul states: “In meekness, instructing those that oppose themselves; if God peradventure will give them repentance to the acknowledging of the truth; And that they may recover themselves out of the snare of the devil, who are taken captive by him at his will” (2 Tim. 2:25-26).

          Umaasa ako na sana katulad ka ng mga taga-Berea na sinisiyasat araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito (cf. Gawa 17:11). Search the Scriptures daily to determine if these things were so (Acts 17:11). This, however, will be problematic for you because your church prohibits you from reading for yourself the Bible, as stated in your Pasugo, October 1995, page 4:

                   “The Bible or the word of God is a “mystery which was kept secret.”    Thus, it is no ordinary book that could be understood or interpreted by just anybody who can read. This is why apostle Paul quipped: “Always learning             and never able to come to the knowledge of truth.” (II Tim. 3:7). But many        people have thought that they could understand the Bible by themselves.”

          Brod, why would the Organization prohibit you from reading the Bible by yourself? Are those in the Central Administration afraid that the Bible will expose who they are? He who does evil hates the light (John 3:19-20).  Why are they suppressing the truth? In Romans 1:18, we read:

“The wrath of God is being revealed from heaven against all the godlessness and wickedness of men who suppress the truth by their wickedness.”

Katotohanan nga na “ang masasamang tao ay at mga magdaraya ay lalong sasama ng sasama, na mangagdadaya, at sila rin ang mangadadaya.” (2 Tim. 3:13). Huwag nawa nating hayaan na manatili tayo sa pusikit na karimlan. Sa Job 12:25, ganito ang ating mababasa: “Silay nagsisikapa sa dilim na walang liwanag, at kaniyang pinagigiraygiray na gaya ng lango.” Ipinapanalangin ko na nawa, “sila’y makawala sa silo ng Diablo, na bumihag sa kanila ayon sa kanilang kalooban” (2 Tim. 2:26).

          Brother Zeus, you ought to make a choice. It’s either you continue to be under the yoke or bondage of the Organization or to choose freedom. In Galatians 6:1, Apostle Paul cautions us to “stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage.”

          I hope and pray that you can begin to retrace your steps and start your journey back to your original home. I know that the road to Rome for you will not be easy. But it is where you can truly find your brethren. Inaasahan ko na sa iyong paglalakbay ay makakarating ka muli sa  Roma at doo’y makakasumpong ka ng iyong mga kapatid. Gaya ni Apostol Pablo at kaniyang mga kasama:

“Na doo’y nakasumpong kami ng mga kapatid, at kami’y pinakiusapang matira sa kanilang pitong araw; at sa gayo’y nagsirating kami sa Roma” (Gawa 28:14, ang salungguhit ay akin).

          Di ka ba nagtataka, Kapatid, kung bakit ang Gawa ng mga Apostol na sinulat ni San Lucas ay sa Roma nagtatapos? At ang mga sulat naman ni San Pablo ay nakalistang nasa una ang para sa mga taga-Roma, bamaga’t pinatutunayan ng mga mananalaysay at mananaliksik na ang kauna-unahang sulat ni San Pablo ay ang kaniyang Unang Sulat para sa mga taga-Tesalonica?

          Kapatid, pinatutunayan ng Biblia mismo na ang iglesia sa Roma ay tinawag kay Jesucristo, iniibig ng Diyos at tinawag na maging banal (cf. Roma 1:6-7). Ayon sa Roma 1:7:

“Sa lahat ninyong nangasa Roma, mga iniibig ng Dios, tinawag na mangagbanal: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at Panginoong Jesucristo.”

          Ano ang katangian nitong iglesia sa Roma? Ito ay may katangian na “pangkalahatan,” “catholic” o “universal”, gaya ng sinasabi sa versikulo 8:

“Kaunaunahan, ay nagpapasalamat ako sa aking Dios sa pamamagitan ni Jesukristo tungkol sa inyong lahat, na ang inyong pananampalataya ay bantog sa buong sanglibutan.”

          Sa orihinal na salitang Griyego, ito ang sinasabi:

          “PrOton men eucharistO tO theO mou dia iEsou christou peri pantOn humOn hoti hE pistis humOn kataggelletai en holO tO kosmO.”  

          Pansinin ang katagang “kataggelletai en holo”. Iyan ang pinanggalingan ng salitang “Katoliko”.

          Sa gayon, ang iglesia sa Roma ay may katangiang ‘katoliko’, samakatuwid baga’y ang Iglesia Katolika Romana. May alam ka pa ba na Iglesia sa Roma na ang pananampalataya ay bantog sa buong mundo, maliban sa Iglesia Katolika Romana?

          Kapatid, ito ang iglesia na inutusan ni Apostol Pablo na “mangagbatian kayo nga banal na halik” na siya rin namang binabati “ng mga iglesia ni Cristo” ayon sa Roma 16:16. Kung kayo nga ang mga iglesia ni Cristo, dapat ninyo siyang batiin gaya ng sinasabi sa Roma 16:16. Hindi ninyo ito ginagawa. Bagkus ay inaalipusta, inaalimura, niyuyurakan, inuusig, nilalait, nililibak, pinaparatangan at sinasalangsan ninyo.. Malinaw na hindi kayo ang mga iglesia ni Cristona tinutukoy sa Roma 16:16.

          Again, go where the truth leads you. If that truth will lead you back to “Rome sweet home,” so be it. As one love song says, “Love will lead you back…” Zeus, come to think of it, love is lovelier the second time around.

Zeus, “keep testing whether you are in the faith” (2 Cor. 13:5). “Prove all things” (1 Thess. 5:21). Go where the truth leads you. “You shall know the truth and the truth shall set you free” (John 8:32).                             

                                                                                                                                                                                                In truth and in love,                                                                                      Esteban Raymundo

Posted in Iglesia ni Cristo-Manalo | 8 Comments »

China and Vietnam see boom in converts this Easter

Posted by catholicfaithdefender on April 4, 2008

China and Vietnam see boom in converts this Easter

Beijing, April 2 (CNA).-The local Catholic churches in China and Vietnam have jointly welcomed over 2,800 new converts into the faith during the first week of the Easter Season, which concluded on Divine Mercy Sunday.

According to the Fides news agency, after a three year period of formation known as the catechumenate, the new Christians received the sacraments of initiation in ceremonies held throughout the first week of Easter.

The Diocese of Hong Kong is where the greatest number of converts was received into the Church, numbering 2,800.  Nine people came into the Church on Divine Mercy Sunday in Tie Ling in the province of Liao Ning, and eleven came into the Church throughout the week.

The Diocese of Hong Kong’s weekly bulleting in Chinese, “Kong Ko Bao”, said “entire families” were among those received into the Church, including the four Wu sisters from Holy Redeemer Parish.

“Our Catholic friends have been the seeds of evangelization for us, they have encouraged us to seek out the faith.  Now we are trying to convince our parents to attend catechesis,” the oldest Wu sister said.

Likewise, in the small Vietnamese town of Svay Pak, known for its problems of violence, drug use, prostitution and AIDS, 23 Vietnamese and Cambodian adults were baptized during the Easter Vigil.  There are only 70 Catholic families in town.

Posted in Converts | 1 Comment »

Catholic Doctrinal Exposition/Religious Debete between Catholic and Islam

Posted by catholicfaithdefender on April 3, 2008

Catholic Doctrinal Exposition/Religious Debete between Catholic and Islam


A public debate held at Ozamiz City Public Market, last December 9, 2007, was challenged by Muslim preacher Muhammad Ali. The proposition was: Resolved, That Islam Religion can only be saved according to the Quran, Bible and Standard References. The Muslim Preacher Muhammad Ali defended the affirmtive side while Bro. Wendell Talibong, CFD National Vice President for external Affairs took the negative side. The Debate was aired in Dxdd AM.
In his introductory and first affirmative speech, Muslim preacher Muhammad Ali emphasized that only the Islam Religion can be saved. To prove his side from the Quran he cited Su.ah Al-Ma’idah 5:3; Surah Aal’mraam 3:67, and to prove from the Bible he quoted Matt.7:21.
During the Cross-examination, Muhammad Ali was confounded when confronted with a barraged of questions from Bro Wendell using the two versions of their Quran, and with their own Islamic books.
Brother Wendell’s rhetoric cross-examiniation to Muhammad Ali drew a big applause from the audience when he cited the Quran 2:62, states that the Christians who believed in God and did righteousness will have their reward with their Lord.
In the latter part of the debate, the Muslim preacher had the difficulty in answering the contradictions of thier Quran and books. He accepted that he was not prepared for the public debate although he challenged the Catholic Faith Defenders.
When Muhammad Ali cross-examined the negative side, the answers of Brother Wendell to the questions of Muhammad Ali were so enlightening as cited by the Quran 2:62 and Quran 5:82.
At this juncture, the moderator, Bro. Adam Amper instructed Muhammad Ali to ask more questions since he still had 5 minutes more to the alloted 15 minutes cross-examintion. But Muhammad Ali said the he had no more questions.

Posted in Debate | 1 Comment »

APOSTOLIC SUCCESSION

Posted by catholicfaithdefender on April 3, 2008

APOSTOLIC SUCCESSION

The Bishops of the Catholic Church can trace their ordinations back to the apostles themselves. This laying on of hands in the sacrament of the Holy Orders take place as part of an uninterrupted chain connecting us to Christ himself two thousand years ago. In every sense, today’s bishops are the successors of Peter, Andrew, James, Philip, Bartholomew, Mathew, James, Thaddaeus, Simon the Zealot and even-in very rare and unfortunate intances to Judas Iscariot.
Acts 6:6 -“They presented these men to the apostles who prayed and laid hands on them.” The Church’s authority is thus passed from generation to generation.
Eph. 2:19-20 – “household of God, builth upon the foundation of the apostles and the prophets…” The Church’s authority is not based on human wisdom or insight, or even on the Bibles, but on the authority of God passed to and through the apostles.
St. Paul and St. Barnabas ordain others. No one ordains himself, nor does anyone presume to act as presbyters without firts being ordained
Acts 14:23 -“They appointed presbyters for them in each church…”
2 Tim.1:6 – “I remind you to stir into flame the gift of God that you have through the imposition of my hands.”
The laying on of hands is the vehicle whereupon the Holy Spirit – the “flame” – is imparted. This is an utterly sacramental view of the infusion of the life of the Holy Spirit, and of the passing on of apostolic authority. Paul here gove us an excellent insight into te workings of Sacred Tradition – the teachings of the apostles that are passed along, through the authority of the Church – from one generation to the next.
2Tim.3:14 – “…Remain faithful to what you learned and believed, because you know from whom you learned it…” Authority is derived from apostolic succession – not from an appeal to “scripture alone.” The Bible is quite clear ont this. Likewise, in Mt. 16:19, Jesus gives St. Peter the keys to the kingdom of heaven. It is in this authority that Peter’s power to bind and to loose in heaven as well as on earth – is founded.
Heb. 13:7 – “Remember your leaders who spoke the word of God to you. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith.” Again, the hierarchy is upheld. The truth of scritural interpretation does not come from men, but from the Holy Spirit, through the apostles and their successors. We are not free to arrive at our own interpretations of the scriptures, apart from the apostles and the Church Jesus founded upon them. Indeed, the authority of the scriptures is derived from the apostles which is to says, the Church – and not vice versa.

Posted in Apologetics-Pope | 4 Comments »

The Pirated Iglesia ni Cristo (Church of Christ) in the Philippines

Posted by catholicfaithdefender on April 3, 2008

The Pirated Iglesia ni Cristo (Church of Christ) in the Philippines

 


The Iglesia ni Cristo (Tagalog, “Church of Christ“) claims to be the true Church established by Christ. Felix Manalo, its founder, proclaimed himself God’s prophet. Many tiny sects today claim to be the true Church, and many individuals claim to be God’s prophet. What makes Iglesia ni Cristo different is that it is not as tiny as others.

Since it was founded in the Philippines in 1914, it has grown to more than two hundred congregations in sixty-seven countries outside the Philippines, including an expanding United States contingent. The Iglesia keeps the exact number of members secret, but it is estimated to be between three million and ten million worldwide. It is larger than the Jehovah’s Witnesses, a better known sect (which also claims to be Christ’s true Church). Iglesia is not better known, despite its numbers, because the majority of Iglesia’s members are Filipino. Virtually the only exceptions are a few non-Filipinos who have married into Iglesia families.

The organization publishes two magazines, Pasugo and God’s Message, which devote most of their energies toward condemning other Christian churches, especially the Catholic Church. The majority of the Iglesia’s members are ex-Catholics. The Philippines is the only dominantly Catholic nation in the Far East, with eighty-four percent of its population belonging to the Church. Since this is its largest potential source of converts, Iglesia relies on anti-Catholic scare tactics as support for its own doctrines, which cannot withstand biblical scrutiny. The Iglesia tries to convince people of its doctrines not by proving they are right, but by attempting to prove the Catholic Church’s teachings are wrong.

Is Christ God?

The Catholic teaching that most draws Iglesia’s fire is Christ’s divinity. Like the Jehovah’s Witnesses, Iglesia claims that Jesus Christ is not God but a created being.

Yet the Bible is clear: “In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God” (John 1:1). We know Jesus is the Word because John 1:14 tells us, “The Word was made flesh and dwelt among us.” God the Father was not made flesh; it was Jesus, as even Iglesia admits. Jesus is the Word, the Word is God, therefore Jesus is God. Simple, yet Iglesia won’t accept it.

In Deuteronomy 10:17 and 1 Timothy 6:15, God the Father is called the “Lord of lords,” yet in other New Testament passages this divine title is applied directly to Jesus. In Revelation 17:14 we read, “They will make war on the Lamb, and the Lamb will conquer them, for he is Lord of lords and King of kings.” And in Revelation 19:13–16, John sees Jesus “clad in a robe dipped in blood, and the name by which he is called is The Word of God. . . . On his thigh he has a name inscribed, King of kings and Lord of lords.”

The fact that Jesus is God is indicated in numerous places in the New Testament. John 5:18 states that Jewish leaders sought to kill Jesus “because he not only broke the Sabbath but also called God his Father, making himself equal with God.” Paul also states that Jesus was equal with God (Phil. 2:6). But if Jesus is equal with the Father, and the Father is a God, then Jesus is a God. Since there is only one God, Jesus and the Father must both be one God—one God in at least two persons (the Holy Spirit, of course, is the third person of the Trinity).

The same is shown in John 8:56–59, where Jesus directly claims to be Yahweh (“I AM”). “‘Your father Abraham rejoiced that he was to see my day; he saw it and was glad.’ The Jews then said to him, ‘You are not yet fifty years old, and you have seen Abraham?’ Jesus said to them, ‘Truly, truly, I say to you, before Abraham was, I AM.’ So they took up stones to throw at him; but Jesus hid himself, and went out of the temple.” Jesus’ audience understood exactly what he was claiming; that is why they picked up rocks to stone him. They considered him to be blaspheming God by claiming to be Yahweh.

The same truth is emphasized elsewhere. Paul stated that we are to live “awaiting our blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ” (Titus 2:13). And Peter addressed his second epistle to “those who have obtained a faith of equal standing with ours in the righteousness of our God and Savior Jesus Christ” (2 Pet. 1:1).

Jesus is shown to be God most dramatically when Thomas, finally convinced that Jesus has risen, falls down and exclaims, “My Lord and my God!” (John 20:28)—an event many in Iglesia have difficulty dealing with. When confronted with this passage in a debate with Catholic Answers founder Karl Keating, Iglesia apologist Jose Ventilacion replied with a straight face, “Thomas was wrong.”

God’s Messenger?

A litmus test for any religious group is the credibility of its founder in making his claims. Felix Manalo’s credibility and, consequently, his claims, are impossible to take seriously. He claimed to be “God’s messenger,” divinely chosen to re-establish the true Church which, according to Manalo, disappeared in the first century due to apostasy. It was his role to restore numerous doctrines that the Church had abandoned. A quick look at Manalo’s background shows where these doctrines came from: Manalo stole them from other quasi-Christian religious sects.

Manalo was baptized a Catholic, but he left the Church as a teen. He became a Protestant, going through five different denominations, including the Seventh-Day Adventists. Finally, Manalo started his own church in 1914. In 1919, he left the Philippines because he wanted to learn more about religion. He came to America, to study with Protestants, whom Iglesia would later declare to be apostates, just like Catholics. Why, five years after being called by God to be his “last messenger,” did Manalo go to the U.S. to learn from apostates? What could God’s messenger learn from a group that, according to Iglesia, had departed from the true faith?

The explanation is that, contrary to his later claims, Manalo did not believe himself to be God’s final messenger in 1914. He didn’t use the last messenger doctrine until 1922. He appears to have adopted the messenger doctrine in response to a schism in the Iglesia movement. The schism was led by Teogilo Ora, one of its early ministers. Manalo appears to have developed the messenger doctrine to accumulate power and re-assert his leadership in the church.

This poses a problem for Iglesia, because if Manalo had been the new messenger called by God in 1914, why didn’t he tell anybody prior to 1922? Because he didn’t think of it until 1922. His situation in this respect parallels that of Mormonism’s founder Joseph Smith, who claimed that when he was a boy, God appeared to him in a vision and told him all existing churches were corrupt and he was not to join them, that he would lead a movement to restore God’s true Church. But historical records show that Smith did join an inquirer’s class at an established Protestant church after his supposed vision from God. It was only in later years that Smith came up with his version of the “true messenger” doctrine, proving as much of an embarrassment for the Mormon church as Manalo’s similar doctrine does for Iglesia.

Iglesia Prophesied?

A pillar of Iglesia belief is that its emergence in the Philippines was prophesied in the Bible. This idea is supposedly found in Isaiah 43:5–6, which states, “Fear not, for I am with you; I will bring your offspring from the east, and from the west I will gather you; I will say to the north, ‘Give up,’ and the south, ‘Do not withhold; bring my sons from afar and my daughters from the end of the earth.’”

Iglesia argues that in this verse, Isaiah is referring to the “far east” and that this is the place where the “Church of Christ” will emerge in the last days. This point is constantly repeated in Iglesia literature: “The prophecy stated that God’s children shall come from the far east” (Pasugo, March 1975, 6).

But the phrase “far east” is not in the text. In fact, in the Tagalog (Filipino) translation, as well as in the original Hebrew, the words “far” and “east” are not even found in the same verse, yet the Iglesia recklessly combine the two verses to translate “far east.” Using this fallacious technique, Iglesia claims that the far east refers to the Philippines.

Iglesia is so determined to convince its followers of this “fact” that it quotes Isaiah 43:5 from an inexact paraphrase by Protestant Bible scholar James Moffatt that reads, “From the far east will I bring your offspring.” Citing this mistranslation, one Iglesia work states, “Is it not clear that you can read the words ‘far east’? Clear! Why does not the Tagalog Bible show them? That is not our fault, but that of those who translated the Tagalog Bible from English—the Catholics and Protestants” (Isang Pagbubunyag Sa Iglesia ni Cristo, 1964:131). The Iglesia accuses everyone else of mistranslating the Bible, when it is Iglesia that is taking liberties with the original language.

The Name Game

Iglesia points to its name as proof it is the true Church. They argue, “What is the name of Christ’s Church, as given in the Bible? It is the ‘Church of Christ.’ Our church is called the ‘Church of Christ.’ Therefore, ours is the Church Christ founded.”

Whether or not the exact words “Church of Christ” appear in the Bible is irrelevant, but since Iglesia makes it an issue, it is important to note that the phrase “Church of Christ” never once appears in the Bible.

The verse Iglesia most often quotes on this issue is Romans 16:16: “Greet one another with a holy kiss. All the churches of Christ greet you ” (Pasugo, November 1973, 6). But the phrase in this verse is “churches of Christ.” And it’s not a technical name. Paul is referring to a collection of local churches, not giving an organizational name.

To get further “proof” of its name, Iglesia cites Acts 20:28: “Take heed therefore . . . to feed the church of Christ which he has purchased with his blood” (Lamsa translation; cited in Pasugo, April 1978). But the Lamsa translation is not based on the original Greek, the language in which the book of Acts was written. In Greek, the phrase is “the church of God” (tan ekklasian tou Theou) not “the church of Christ” (tan ekklasian tou Christou). Iglesia knows this, yet it continues to mislead its members.

Even if the phrase “church of Christ” did appear in the Bible, it would not help Iglesia’s case. Before Manalo started his church, there were already groups calling themselves “the Church of Christ.” There are several Protestant denominations that call themselves Church of Christ and use exactly the same argument. Of course, they aren’t the true Church for the same reason Iglesia isn’t—because they were not founded by Christ.

Did Christ’s Church Apostatize?

The doctrines upon which all Iglesia’s other doctrines depend is its teaching that Christ’s Church apostatized in the early centuries. Like Mormonism, the Jehovah’s Witnesses, and other fringe groups, Iglesia asserts that the early Christian Church suffered a total apostasy. It believes in “the complete disappearance of the first-century Church of Christ and the emergence of the Catholic Church” (Pasugo, July-Aug. 1979, 8).

But Jesus promised that his Church would never apostatize. He told Peter, “And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my Church, and the gates of hell will not prevail against it” (Matt. 16:18). If his Church had apostatized, then the gates of hell would have prevailed against it, making Christ a liar.

In other passages, Christ teaches the same truth. In Matthew 28:20 he said, “I am with you always even until the end of the world.” And in John 14:16, 18 he said, “And I will pray to the Father, and he will give you another Counselor, to be with you forever … I will not leave you desolate.”

If Iglesia members accept the apostasy doctrine, they make Christ a liar. Since they believe Jesus Christ is not a liar, they are ignoring what Christ promised, and their doctrine contradicts Scripture.

They are, however, fulfilling Scripture. While Jesus taught that his Church would never apostatize, the Bible does teach that there will be a great apostasy, or falling away from the Church. Paul prophesies: “[Do not] be quickly shaken in mind or excited . . . to the effect that the day of the Lord has come. Let no one deceive you in any way; for that day will not come, unless the rebellion [Greek: apostasia] comes first” (2 Thess. 2:2–3); “Now the Spirit expressly says that in later times some will depart from the faith by giving heed to deceitful spirits and doctrines of demons” (1 Tim. 4:1); and, “For the time is coming when people will not endure sound teaching, but having itching ears they will accumulate for themselves teachers to suit their own liking, and will turn away from listening to the truth and wander into myths” (2 Tim. 4:3–4). By falling away from the Church, members of Iglesia are committing precisely the kind of apostasy of which they accuse the Catholic Church.

The Bible tells us in 1 John 4:1: “Do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are of God; for many false prophets have gone out into the world.” Was Felix Manalo a true prophet? Is his church the “true Church?” If we test the claims of Iglesia ni Cristo, the answer is apparent. His total apostasy doctrine is in flat contradiction to Christ’s teaching. There is no way that Iglesia ni Cristo can be the true Church of Christ.

Posted in Iglesia ni Cristo-Manalo | 35 Comments »

MILAGRO SA MGA SANTOS IYA BA SA DEMONYO?

Posted by catholicfaithdefender on April 3, 2008

MILAGRO SA MGA SANTOS IYA BA SA DEMONYO?  By Bro. Wendell Talibong

Pangutana:

Nganong kamong mga Katoliko motuo man sa mga milagro sa mga santos? Makatabang ba diya sila nga mga patay na?
Sumala pa sa librong Katoliko nag-ingon nga ang mga milagro gikan sa demonyo. Sa Passion Geneses ni Dr. Mariano Pilapil, sa pahina 207, kini nag-ingon: “Ang mga pagmimilagro tutlongan ng demonyo, siya’y magkakabayo anupat sa buong mundo, maghahari itong lilo…”
Lain pang librong Katoliko nag-uloha’g PANANAMPALATAYA AT KATWIRAN, ni Msgr. Jose Abriol, sa pahina 44, nagkanayon: “Ano ang dapat taglayin ng isang sugo ng Diyos? Ano ang tanda ng isang pagpapahayag ng Diyos sa tao? Ang himala at hula, kon magkaminsan ay may mababasang mga kababalaghang may anyong himala ngunit hindi tunaysapagkat ang pinanggagalingan nuon ay ang demonyo.”
Usa ka paring Katoliko nag-angkon nga dili obligadong tuohan ang nanghitabong mga milagro sa Simbahan sanglit mugna man kuno kini sa mga demonyo. Sa librong Katoliko nga nag-ulohan og This is CATHOLICISM, by Rev. Fr. John Walsh, S. J., page 323, kini nagkanayon: “Question: Are Catholics oblidge to believe in the apparitions at Lourdes, Fatima,Guadalupe, and other shrines, and to maintain that genuine miracles actually occour at such sites? Answer: Certainly not.”
Dili maila maila ang Matuod nga Iglesia pinaagi sa mga milagro tungod kay sa ang Mateo 7:22:23, nga nagkanayon: “Kon moabot na ang adlaw sa paghukom, daghan unya ang moingon kanako, ‘Ginoo, Ginoo, dili ba sa imong ngalan nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios, ug pinaagi sa imong ngalan gihinginlan namo ang yawa, ug naghimo kamig daghang mga milagro?’ Apan ako moingon unya kanila, ‘Wala ako makaila kaninyo. Pahawa kamong makasasala.”
Unsay imong ikasulti niini?

Tubag:
Ang Iglesia Katoliko nagtuo og mga bilagro sa mga balaang tawo sanglit ang mga balaan pagapamatud-an man sa Dios pinaagi sa daghang mga katinganlahan ug mga milagro ang ilang kasantos. Ang Hebreo 2:4 (Cebuano Popular Version) nag-ingon: “Ug gidasonan sa Dios ang ilang pagsaksi pinaagi sa pagbuhat og mga timaan sa gahom , mga katingalahan ug daghang mga milagro.”
Kining mga saksi nga gidasonan sa Dios pinaagi sa pagbuhat og mga timaan sa gahom ug daghang pagmilagro mao ang mga tawo nga nasantos nga tungod kanila himayaon ang Ginoo. Ang 2 Tesalonika 1:10 (Biblia sa Kristohanong Katilingban 3rd Edition), kini nag-ingon: “Nianang adlawa himayaon ang Ginoo taliwala sa inyong mga santos. Daygon siya sa mga matoohon, kamo nga midawat sa among pagsaksi.”
Busa ang santos takos yukbo-an. Ang Filipos 4:21, (Ang Bag-ong Testamento sa Atong Manunubos ug Ginoong Jesu-Kristo, 1962) nagkanayon: “Yukboi ninyo ang tanang santos duha kang Kristo Jesus.”
Apan kining tikas sa mga Ministro ni Manalo nga dili tiwason pagbasa ang atong libro aron unta masayran kon unsa gayod ang buot ipasabot sa nagsulat niini, maoy angayang bantayan kay usa kini ka pagpanglingla sa mga inosenting katawhan.
Pananglit gigamit ni Mr. Guevara ang libong Passion Genesis ni Dr. Mariano Pilapil sa pahina 207, nga nag-ingon: “…ang pagmilagro tabangan sa demonyo…” Kon sugdon ug tiwason nato kini sa pagbasa, ang gipasabot nga milagro nga tabangan sa demonyo mao ang anting-anting, magic, ug hepnotismo, pagpangda-ot ug dili ang milagro nga namugna sa mga santos kon balaang mga tawo.
Gigamit ni Mr. Guevara ang pahina 44 sa libro ni Msgr. Jose Abriol nga nag-ulohag PANANAMPALATAYA AT KATWIRAN. Apan kon atong ipadayon kini sa pagbasa sa pahina 45, kini nagkanayon: “Hindi lahat na kababalaghan ay tunay na himala, may nanggaling sa mahiya (magic), sa bilis ng kamay, sa hipnotismo at may nanggaling sa demonyo. Tin-aw nga ang milagrong gipasabot ni Msgr. Abriol nga tabangan sa demonyo, dili ang milagro nga gihimo sa mga balaang tawo kon santos kon dili mao ang milagro sama sa magic.
Apan gawas sa magic ug sa hipnotismo nga tabangan sa demonyo, adunay matuod nga milagro nga gipasabot si Msgr. Abriol sa pahina 48 sa maong libro; kini nag-ingon: “Ang tunay na himala ay makikilala sa kabanalan ng gumagawa at kadalisayan ng kanyang aral.”
Sama sa milagro nga gibuhat sa santos kun balaan nga si Eliseo bisan og patay na apan tin-aw nga makatabang kini ug nakamugnag mga milagro. Ang Sirac 48:13-14, nagkanayon: “Walay butang nga malisod ra kaayo alang kaniya. Bisan sa namatay na siya, ang iyang lawas naghimog milagro. Sa kinabuhi ug sa kamatayon naghimo siya og katingalahan nga mga milagro.”
Ang bukog ni Eliseo nakabuhi og patay. Sa 2 Hari 13:21, nagkanayon: “Busa giitsa nila ang patayng lawas sa lubnganan ni Eliseo ug sa pagdapat gayod sa iyang lawas sa bukog ni Eliseo, nabuhi ang minatay ug mibarug.”
Si Abel bisan patay na nakahimo sa pag-istorya. Sa Hebreo 11:4, nag-ingon: “Tungod sa pagtuo si Abel mihalad ngadto sa Dios sa labaw pa ka hinalangpon nga halad inihaw kay sa kang Cain, nga pinaagi niini siya nahiuyonan ingon nga tawong matarung, nga gipanghimatud-an sa Dios diha sa pagdawat niy a sa iyang mga halad; siya patay na, ngani tungod sa pagtuo siya karon nagsulti pa gihapon.”
Ang gipangpatay tungod sa Maayong Balita sila nakigsulti sa Dios. Sa Gipadayag 6:9-10, nagkanayon: “Unya gitangtang sa nating karnero ang ikalimang silyo, unya nakita ko ilalom sa halaran, ang kalag niadtong gipangpatay tungod sa ilang pagsangyaw sa pulong sa Dios ug sa ilang pagmatinumanon sa pagsaksi 10Misinggit sila ‘Ginoo nga labing Gamhanan, balaan ug matuod hukman ug silotan ang katawhan sa kalibotan tungod sa ilang pagpatay kanamo?’”
Busa gipasabot ni Msgr. Abriol nga ang matuod nga milagro maila sa pagkabalaan sama ni San Pablo. Ang Buhat 19:11, nagkanayon: “Nagbuhat ang Dios og talagsaong mga milagro pinaagi kang Pablo.”
Bisan ang kasaysayan nag-asoy nga ang mga santos kinsa gipamatay satungod sa Balaang Pagtuo gipamatud-an sa daghang mga milagro. Ang ANCIENT AND MEDIEVAL HISTORY by BETTEN, page 266, kini nagkanayon: “On various occasions, chiefly during the sufferings of the martyrs, miracles happened which it was impossible to deny.”
Kanang nasulat sa This is CATHOLICISM, by John Walsh, S. J., page 323, nga ang Katoliko dili obligadong patuohon sa mga nanghitabong milagro ug sa pagpakita sa Mahal nga Berhin Maria didto sa Lourdes, Fatima, Guadalupe ug sa ubang mga dapit, wala kini magpasabot nga ang maong milagro ug ang pagpakita ni Santa Maria sa nahisgutang mga dapit mugna sa demonyo, sanglit gipatin-aw man ni Fr. Walsh nga ang mensahe gikan sa langit nga nadawat sa usa ka tawo isip iyang pribadong pinadayag kon private revelation, mga apparitions, o kaha ang celestial visitations kini dili kabahin sa opisyal nga pagtulon-an sa Santa Iglesia sanglit ang pagpakita sa Mahal nga Berhin Maria sa nagkadaiyang dapit nahitabo apan dili kini doktrina. Ania ang pagpasabot ni Fr. Walsh sa pahina 323 nga gikutlo sa Ministro ni Manalo: “ Q. Are Catholics Obliged to believed in the apparitions at Lourdes, Fatima, Guadalupe, and other shrines, and to maintain that genuine miracles actually occur at such sites? A. Certainly not. The doctrine of the Catholic Church is restricted exclusively to the religious and moral message which God Conveyed to mankind in the Bible, through His Son, Jesus Christ and by the Apostles. The Catholic Church does not and indeed cannot incorporate into her official teachings those celestial visitations and apparitions, private revelations and messages from heaven, miraculous cures and preternatural occurrances which happened… These allegedly supernatural events have never formed part of Catholic doctrine. The intellectual commitment required of a Catholic, therefore is most precisely defined and delimited. He is obligated to accept and believe those teachings, which comprise the Church’s official doctrine.”
Mao kini ang nasulat nga giputol-putol sa Ministro ni Manalo agig pagsupak sa atong Balaang Pagtuo. Apan dili kini katingad-an kay daan nang nagpasidaan kanato si San Pablo. Ang Roma 16:17-18, nag-ingon: “Hangyoom ko kamo, mga igsoon, nga magbantay ug maglikay kamo niadtong mga tawo nga mobahinbahin kaninyo ug mosamok sa inyong pagtuo, ug mosupak sa pagtulon-an nga nadawat ninyo. Kay ang nagbuhat niining mga butanga wala mag-alagad kang Cristo nga atong Ginoo kon dili sa ila lamang kaugalingong kailibgon. Gilimbongan nila ang mga inosente pinaagi sa ilang matahon ug malamatong pulong.”
Ang gihisgutan ni Jesus sa Mateo 7:22-23, nga wala niya mailhi bisan pag nagsangyaw sa iyang ngalan, naghingilin og yawa ug nagbuhat pag mga milagro mao kadto nakigkompitinsya sa Matuod nga Iglesia nga mibulag sa Kamatuoran sanglit sila ang mga kaaway ni Cristo. Ang 1 Juan 2:18-19, nagkanayon: “Mga anak, duol na ang kataposan sa kalibotan! Gisuginlan na kamo nga moanhi ang Kaaway ni Cristo, ug ania na karon ang daghang mga kaaway ni Cristo. Busa masiguro nato nga duol na gayod ang kataposan. Kining mga tawhana dili tinuod nga sakop sa atong pundok, busa namulag sila kanato. Kon tinuod pang atong silang mga kauban, magpabilin unta sila kanato. Apan namiya sila aron maila gayod nga sila dili kauban nato.”
Kinsa man ang katomanan niining mamiya gikan kanato? Ang Katoliko ba maoy mibiya sa Iglesiang gitukod ni Felix Manalo? Tin-aw nga sila ang mibiya sa Pagtuong Katoliko. Ang PASUGO/September 2001, page 4, by Tomas C. Catañgay(Official Magazine of I.N.C.), kini nag-ingon: “MOST OF US, members of the Iglesia bi Cristo, are former Catholics.”
Gipamatud-an usab sa Liwanag Illustrated Magazine sa I.N.C., pahina 36, nga si Felix Manalo nagbuhat og milagro pinaagi sa pagbuhig patay. Kining pundoka ang gipasidaan nang daan ni Jesus tungod kay usa kini ka pundok nga nakigkompitinsya sa Matuod nga Iglesia ang Simbahang Katoliko.

Posted in Apologetics-Visayan | 1 Comment »

IGLESIA KATOLIKA: Mao ba Ang Babilonia o Babaye sa Kangil-aran?

Posted by catholicfaithdefender on April 3, 2008

IGLESIA KATOLIKA: Mao ba Ang Babilonia o Babaye sa Kangil-aran?  By Bro. wendell Talibong

Pagsupak:
Dili ba tinuod nga ang Iglesia Katolika mao ang Babilonia kon ang Babaye sa kangil-aran? Ang Biblia, ang mga Kasaysayan ug bisan ang mga Librong Katoliko nagmatuod niini.
Ang Pinadayag 17:1, (King James Version), nga nag-ingon: “Ug ang usa sa pito ka mga manulonda nga may pito ka mga panaksan miabot ug miingon kanako, ‘Umari ka, ipakita ko kanimo ang hukom batok sa bantugang dautan nga babaye nga naglingkod ibabaw sa daghang katubigan.’”
Ang babaye mao ang iglesia. Ang 2 Corinto 11:2, kini nag-ingon: “Nangabugho ako alang kaninyo sama gayod sa Dios kay sama man kamo sa putli nga dalaga nga akong gisaarang ipakasal sa usa lamang ka lalaki nga mao si Cristo.”
Ang katubigan nagkahulogan og mga nagkalainlaing pinulongan sa katawhan sa daghang mga nasod. Ang Pinadayag 17:15, (King James Version), nagkanayon: “Ug siya miingon kanako, ‘Ang imong nakita nga mga tubig, diin naglikod ang dautang babaye, kini mao ang mga tawo ug ang mga panon ug ang mga kanasuran ug ang mga pinulongan.’”
Ang iglesia nga milukop sa kanasoran mao ang Simbahang Katoliko. Ang librong Katoliko nga Siya ang Inyong Pakinggan: Ang Aral na Katoliko, ni Fr. Enrique Demond, S.V.D., sa pahina 85, kini nag-ingon: “The Roman Church alone is truly Catholic. The meaning of the word Catholic is universal.”
Ang maong babaye adunay pito ka ulo ug napulo ka sungay. Ang Pinadayag 17:3, (King James Version), nagkanayon: “Ug iya akong gidala diha sa Espiritu ngadto sa usa ka kamingawan, ug didto nakita ko ang usa ka babaye nga nagkabayo sa usa ka mapintas nga mananap nga napula nga nalukop sa mga ngalan nga masipad-anon, ug kini may pito ka ulo ug napulo kabuok sungay.”
Ang Kasaysayan nagmatuod nga ang pito ka ulo nagkahulogan og pito ka bukid ug ang bugtong nasod sa kalibotan nga adunay pito ka bukid mao ang nasod sa Roma. Ang Modern Times and the Living Past, page 201, nagkanayon: “The only City in the World that there are seven mountains is Rome.”
Ang Roma mao ang Babilonia sumala pa sa Footnote sa 1 Pedro 5:13 sa Vulgata Latina Biblia, usa ka Katolikong Biblia, kini nag-ingon: “Babilonyah-nga mao ang Romah sa mga Sesar.”
Nan, kay ang Babilonia mao man ang Roma, ang iglesia nga nagdala sa ngalan sa Roma mao ang Romano Katoliko. Ang librong Katoliko nga DISCOURSES ON THE APOSTLES CREED by Rev. Clement H. Crock nag-ingon: “In 1870, at the Vatican Council, the name ‘Roman Catholic Church’ was proposed, but it was rejected. The bishops assembled unanimously decided upon this official name: ‘The Holy Catholic Apostolic Roman Church.’ ”
Busa gikinahanglan gayod nga mogawas kita sa Romano Katoliko. Ang Pinadayag 18:4, (King James Version) nagkanayon: “Unya nadungog ko gikan sa langit ang laing tingog nga nag-ingon, ‘Gomuwa kamo kaniya, mga tawo ko, aron dili kamo maapil sa iyang kasal-anan, aron dili kamo makaambit sa iyang mga hampak.’”
Unsay imong ikasulti niini?
Tubag:
Usa kini ka paglubag sa kamatuoran sanglit dakong sayop ang interpretasyon sa mga Ministro sa Pinadayag 17:1-15, nga ang babaye nagkahulogan og iglesia. Kon atong ipadayon ang pagbasa sa bersekulo 18, tin-aw nga ang gihisgutang babaye nagkahulogan og siyudad. Ang Pinadayag 17:18 nag-ingon: “Ug ang babaye nga imong nakita mao ang bantugang siyudad nga nagahari sa mga hari sa yuta.”
Ang bantugang siyudad nga adunay pito ka ulo nga nagsimbulo og pito ka bukid mao ang Paganong Roma. Ang ANCIENT AND MEDIEVAL HISTORY by Francis S. Betten, page 160-161, kini nag-ingon: “ROME UNDER KINGS, The City on the Seven Hills. …Before the year 510 B. C. Rome had acquired by wars with the neighboring Etruscans, Sabines, and Latins the whole south Bank of the Tiber from the sea to the sea to the highland.”
Ang Paganong Roma mao ang siyudad nga gibantog sa mga hari sa yuta kaniadto. Ang KASAYSAYAN NG DAIGDIG Ikaapat na Edisyon ni Dra. Sonia M. Zaide, pahina 63-64, nagkanayon: “Panahon ng Katanyagan ng Rome. Ang komersyo ng Rome ay nakarating sa pinakamalayong panig ng mundo.”
Ang mga tawo sa Roma sa panahon sa mga apostoles nabahin sa duha nga mao ang Romanhong Pagano ug ang mga Kristiyanos nga midawat sa Ebanghelyo ni Cristo ug nagpasakop sa Simbahang Katoliko. Ang NEW ENCYCLOPEDIA BRITANICA Vol. X, page 146, kini nag-ingon: “Roman Catholicism, a Christian church characterized by its uniform, highly developed doctrinal and organizational structure that traces its history to the Apostles of Jesus Christ in the 1st century AD. The history of the Roman church in the early, pre-Constantinian period is essentially that of a small sect composed of recruits attracted from the lower classes of the empire.”
Tungod sa paganismong pagtuo sa Roma kaniadto gibantog kini sa pagkamanlulutos sa mga kristiyanos. Ang COLLIER’S ENCYCLOPEDIA Vol. V, page 26 nagkanayon: “Paganism was the official state religion. Christianity was suspect, and Christians were subjected to persecution…”
Kining kristiyanidad nga gilutos sa paganong Roma mao ang Simbahang Katoliko. Ang EUROPE BEFORE MO-DERN TIMES by O’BRIEN, page 181 nag-ingon: “The principal reason why the Roman state tried to crush the Church was a political one. The Roman government oppressed the people and ruled by force. Such a government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. The Christians would not adore the state as supreme in all things, would not accept the emperor as God.”
Gawas sa pito ka ulo nga mao ang pito ka bukid sa Roma nga gihisgutan sa Pinadayag 17:3, nag-asoy usab kini sa napulo kabuok sungay nga nagkahulogan og napulo ka mga hari. Ang A COMMENTARY ON THE NEW TESTAMENT, page 675, kini nag-ingon: “ Ten horns: they are kings who have not yet risen to power.” Ang katumanan sa napulo ka sungay nga nagkahulogan og napulo ka hari mao ang napulo ka emperador sa paganong Roma nga naglutos sa Kristiyanidad. Ang EUROPE BEFORE MODERN TIMES by O’BRIEN, page 181-183, kini nagkanayon: “The Ten Persecutions. 1. Nero, A. D. 64-68, was the first emperor to persecute the Christians. His action against them, however, was limited to Rome. The Christians were blamed for the burning of the city and for other unspeakable crimes. Saints Peter, Paul, and Andrew were among those martyred in this period.
2. Domitian, A. D. 95-96, persecuted the Christians. At this time, John suffered for the faith and was banished to the Island of Patmos.
3. Trajan, A. D. 106-117, decreed that the Christians were not to be sought out, but if denounced, they were to be made to sacrifice (offer incense to the emperor). These orders were given in a famous letter to Pliny, the governor of Bithynia. Among the martyrs of this time were Clement of Rome, Evaristus, and Alexander, all popes.
4. Marcus Aurelius, A. D. 161-180, the philosopher-emperor, also persecuted the Christians. Saints Polycarp of Smyrna, Justin the Martyr, and Cecilia were put to death.
5. Septimius Severus, A. D. 201-211, put to death St. Irenaeus,, Bishop of Lyons.
6. Maxim, A. D. 235-238, also persecuted the Christians.
7. Decius, A. D. 249-251, saw that there were so many Christians that the government could not put them all to death. Consequently, he commanded all officials to try to make the Christians give up their faith and sacrifice to the pagan gods. Torture was widely used. St. Agatha was martyred.
8. Valerian, A. D. 257-260, was responsible for the martyrdom of Pope St. Sixtus and St. Lawrence.
9. Aurelian, A. D. 274-275, ruled for a short period but was nevertheless unfavorable to Christians.
10. Diocletian, A. D. 303-305, began the last and worst of all the persecutions. Saints Sebastian, Agnes, Lucy, Vincent, and many others met death.”
Ang giingon sa Pinadayag 18:4, nga: “Gumowa kamo kaniya, mga tawo ko,” nagpasabot kini nga biyaan ang paganong pagtuo sa Roma ug nahitabo kini sa dihang nakabig si Eperador Constantino. Ang THE WORLD’S HISTORY by Lane Goldman Hunt, page 159 nag-ingon: “In 312 A. D. the work of Christian missionaries was made easier when a Roman emperor joined the Church. Constantine, …He adopted Christianity… and made Christianity the official religion of the Roman Empire. …Gradually temples to the old gods were closed and their lands given to the Christian churches.”
Ang sayop nga panabot sa mga Pastor ug mga Ministro sa Pinadayag 18:4, nga kinahanglang mogawas ang mga tawo sa Romano Katoliko, nagpaila nga sila dili gayod kauban sa matuod nga iglesia. Ang 1 Juan 2:19 nag-ingon: “Kining mga tawhana dili tinuod nga sakop sa atong pundok, busa namulag sila kanato. Kon tinuod pang ato silang mga kauban, magpabilin unta sila kanato. Apan namiya sila aron maila gayod nga sila dili kauban nato.”
Ang kasaysayan nagmatuod nga ang Romano Katoliko mao gayod ang matuod nga Iglesia ni Cristo. Sa THE NEW CAXTON ENCYCLOPEDIA, Vol. IV, page 1168, kini nagkanayon: “Catholic Church (Roman) – Its title of Catholic Church of Rome dates from the early days of Christianity. The word ‘church’ to the first Christians meant all the members of the Christian community under the leadership of the apostles.”
Si Ginuong Jesu-Cristo nagpasidaan nga ang dili motabang sa pagtigom sa Iyang iglesia mabahin. Ang Mateo 12:30 nagkanayon: “Ang dili dapig kanako batok kanako; ug ang dili motabang kanako sa pagtigom, nagkatibulaag.
Natuman kini sa mga protestante nga mibulag sa Simbahang Katoliko. Ang HISTORY OF THE UNITED STATES, Philippine Edition by Ruth West and Willis Mason West, sa page 48 giingon: “These groups also disagreed with each other, and so founded many new churches – Lutheran, Episcopalian, Presbyterian, Baptist, and others. All these new sects were called Protestants.”
Gigamit usab sa mga Ministro ang librong Katoliko nga Siya ang Inyong Pakinggan: Ang Aral na Katoliko ni Fr. Enrique Demond, S.V.D., pahina 85. Apan kon atong ipadayon ang pagbasa niini, kini nag-ingon: “Lubhang malinaw na namamalas na kay Jesukristo ay nanggaling ang Iglesia Katolika Romana lamang na itinayo Niya noong taong 33 sa Jerusalem. Ang labindalawang apostol ang labindalawang pinakahaligi namang pumapasan ng gusaling ito. Si San Pedro ang pinakaulo at prinsipe nila. Ang kahalili niya’y ang Santo Papang natitira sa Roma…”
Kon atong sugdon sa pagbasa ang “DISCOURSES ON THE APOSTLES CREED” by Rev. Clement H. Crock, page 191, nga gigamit sa mga Ministro sa I.N.C., kini nag-ingon: “Where Jesus Christ is, there is also the Catholic Church.” Tin-aw nga kon hain gani si Cristo anaa usab ang Simbahang Katoliko.
Kining pulong Katoliko gikuha sa Roma 1:8, nga nag-ingon: “He pistis humon katangeletai en holo to kosmo.” Nga gihubad og: “kay nasangyaw sa tibuok kalibotan ang inyong pagtuo.”
Kini nga pagtuo mao ang gisaksihan gikan sa Jerusalem ug ngadto usab sa Roma. Ang Buhat 23:11 nagkanayon: “Nianang pagkagabii ang Ginuo mitungha tupad kang Pablo ug miingon. ‘Ayaw kahadlok! Ingon nga nagsaksi ka kanako dinhi sa Jerusalem, mosaksi ka usab kanako didto sa Roma.’ ”
Walay laing pagtuo nga gisaksihan gikan sa Jerusalem ngadto sa Roma nga nasangyaw sa tibuok kalibotan kon dili ang pagtuo sa Romano Katoliko lamang. Ang THE NEW BOOK OF KNOWLEDGE ENCYCLOPEDIA, Vol. 16, page 287, kini nag-ingon: “The history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. About (120 persons) were gathered there. They were followers of Jesus Christ, and they were awaiting the coming of the Holy Spirit he had promised to send them from heaven. The day on which the Holy Spirit came down is considered the birthday of the Church. The Church may be described as the society that Jesus founded.”
Gigamit nato ang kasaysayan sa pagtuki sa matuod nga simbahan tungod kay ang Protestanting Biblia nga: THE LIVING BIBLE PARAPHASED, sa Tyndale House Publishers, sa Job 8:8 kini nagkanayon: “Read the history books and see…”
Ang katumanan sa napulo ka sungay nga nagkahulogan og napulo ka hari mao ang napulo ka emperador sa paganong Roma nga naglutos sa Kristiyanidad. Ang EUROPE BEFORE MODERN TIMES by O’BRIEN, page 181-183, kini nagkanayon: “The Ten Persecutions. 1. Nero, A. D. 64-68, was the first emperor to persecute the Christians. His action against them, however, was limited to Rome. The Christians were blamed for the burning of the city and for other unspeakable crimes. Saints Peter, Paul, and Andrew were among those martyred in this period.
2. Domitian, A. D. 95-96, persecuted the Christians. At this time, John suffered for the faith and was banished to the Island of Patmos.
3. Trajan, A. D. 106-117, decreed that the Christians were not to be sought out, but if denounced, they were to be made to sacrifice (offer incense to the emperor). These orders were given in a famous letter to Pliny, the governor of Bithynia. Among the martyrs of this time were Clement of Rome, Evaristus, and Alexander, all popes.
4. Marcus Aurelius, A. D. 161-180, the philosopher-emperor, also persecuted the Christians. Saints Polycarp of Smyrna, Justin the Martyr, and Cecilia were put to death.
5. Septimius Severus, A. D. 201-211, put to death St. Irenaeus,, Bishop of Lyons.
6. Maxim, A. D. 235-238, also persecuted the Christians.
7. Decius, A. D. 249-251, saw that there were so many Christians that the government could not put them all to death. Consequently, he commanded all officials to try to make the Christians give up their faith and sacrifice to the pagan gods. Torture was widely used. St. Agatha was martyred.
8. Valerian, A. D. 257-260, was responsible for the martyrdom of Pope St. Sixtus and St. Lawrence.
9. Aurelian, A. D. 274-275, ruled for a short period but was nevertheless unfavorable to Christians.
10. Diocletian, A. D. 303-305, began the last and worst of all the persecutions. Saints Sebastian, Agnes, Lucy, Vincent, and many others met death.”
Ang giingon sa Pinadayag 18:4, nga: “Gumowa kamo kaniya, mga tawo ko,” nagpasabot kini nga biyaan ang paganong pagtuo sa Roma ug nahitabo kini sa dihang nakabig si Eperador Constantino. Ang THE WORLD’S HISTORY by Lane Goldman Hunt, page 159 nag-ingon: “In 312 A. D. the work of Christian missionaries was made easier when a Roman emperor joined the Church. Constantine, …He adopted Christianity… and made Christianity the official religion of the Roman Empire. …Gradually temples to the old gods were closed and their lands given to the Christian churches.”
Ang sayop nga panabot sa mga Pastor ug mga Ministro sa Pinadayag 18:4, nga kinahanglang mogawas ang mga tawo sa Romano Katoliko, nagpaila nga sila dili gayod kauban sa matuod nga iglesia. Ang 1 Juan 2:19 nag-ingon: “Kining mga tawhana dili tinuod nga sakop sa atong pundok, busa namulag sila kanato. Kon tinuod pang ato silang mga kauban, magpabilin unta sila kanato. Apan namiya sila aron maila gayod nga sila dili kauban nato.”
Ang kasaysayan nagmatuod nga ang Romano Katoliko mao gayod ang matuod nga Iglesia ni Cristo. Sa THE NEW CAXTON ENCYCLOPEDIA, Vol. IV, page 1168, kini nagkanayon: “Catholic Church (Roman) – Its title of Catholic Church of Rome dates from the early days of Christianity. The word ‘church’ to the first Christians meant all the members of the Christian community under the leadership of the apostles.”
Si Ginuong Jesu-Cristo nagpasidaan nga ang dili motabang sa pagtigom sa Iyang iglesia mabahin. Ang Mateo 12:30 nagkanayon: “Ang dili dapig kanako batok kanako; ug ang dili motabang kanako sa pagtigom, nagkatibulaag.
Natuman kini sa mga protestante nga mibulag sa Simbahang Katoliko. Ang HISTORY OF THE UNITED STATES, Philippine Edition by Ruth West and Willis Mason West, sa page 48 giingon: “These groups also disagreed with each other, and so founded many new churches – Lutheran, Episcopalian, Presbyterian, Baptist, and others. All these new sects were called Protestants.”
Gigamit usab sa mga Ministro ang librong Katoliko nga Siya ang Inyong Pakinggan: Ang Aral na Katoliko ni Fr. Enrique Demond, S.V.D., pahina 85. Apan kon atong ipadayon ang pagbasa niini, kini nag-ingon: “Lubhang malinaw na namamalas na kay Jesukristo ay nanggaling ang Iglesia Katolika Romana lamang na itinayo Niya noong taong 33 sa Jerusalem. Ang labindalawang apostol ang labindalawang pinakahaligi namang pumapasan ng gusaling ito. Si San Pedro ang pinakaulo at prinsipe nila. Ang kahalili niya’y ang Santo Papang natitira sa Roma…”
Kon atong sugdon sa pagbasa ang “DISCOURSES ON THE APOSTLES CREED” by Rev. Clement H. Crock, page 191, nga gigamit sa mga Ministro sa I.N.C., kini nag-ingon: “Where Jesus Christ is, there is also the Catholic Church.” Tin-aw nga kon hain gani si Cristo anaa usab ang Simbahang Katoliko.
Kining pulong Katoliko gikuha sa Roma 1:8, nga nag-ingon: “He pistis humon katangeletai en holo to kosmo.” Nga gihubad og: “kay nasangyaw sa tibuok kalibotan ang inyong pagtuo.”
Kini nga pagtuo mao ang gisaksihan gikan sa Jerusalem ug ngadto usab sa Roma. Ang Buhat 23:11 nagkanayon: “Nianang pagkagabii ang Ginuo mitungha tupad kang Pablo ug miingon. ‘Ayaw kahadlok! Ingon nga nagsaksi ka kanako dinhi sa Jerusalem, mosaksi ka usab kanako didto sa Roma.’ ”
Walay laing pagtuo nga gisaksihan gikan sa Jerusalem ngadto sa Roma nga nasangyaw sa tibuok kalibotan kon dili ang pagtuo sa Romano Katoliko lamang. Ang THE NEW BOOK OF KNOWLEDGE ENCYCLOPEDIA, Vol. 16, page 287, kini nag-ingon: “The history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. About (120 persons) were gathered there. They were followers of Jesus Christ, and they were awaiting the coming of the Holy Spirit he had promised to send them from heaven. The day on which the Holy Spirit came down is considered the birthday of the Church. The Church may be described as the society that Jesus founded.”
Gigamit nato ang kasaysayan sa pagtuki sa matuod nga simbahan tungod kay ang Protestanting Biblia nga: THE LIVING BIBLE PARAPHASED, sa Tyndale House Publishers, sa Job 8:8 kini nagkanayon: “Read the history book

Posted in Apologetics-Visayan | 1 Comment »

THE SIGN OF THE CROSS

Posted by catholicfaithdefender on April 3, 2008

THE SIGN OF THE CROSS

Crucifixion by Diego Velasquez
THE SIGN OF THE CROSS 1. The Trinitarian Formula
The anti-Catholics in our country are constantly attacking the Catholic faith and one of their favorite targets is the Catholic Cross. They are claiming that it is evil and the symbol of anti-Christ. Since they deny the HOLY TRINITY they claim that our Trinitarian formula of faith in Baptism and even in signing ourselves with the Cross they claim as demonic in origin. Well we have to clarify these matters.
First, where did we get the Trinitarian formula for Baptism and the Sign of the Cross? Here it is:
Matthew 28:19 (New King James Version) Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit…
Thus the Trinitarian formula is specifically and directly given by the Lord Jesus to HIs Apostles and followers. The truth of this formula is further expressed in Sacred Scriptures in various ways:
2 Corinthians 13:14 [New International Version] May the grace of the Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all.
1 Peter 1:1-2 Peter, an apostle of Jesus Christ, To God’s elect, strangers in the world, scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia and Bithynia, who have been chosen according to the foreknowledge of God the Father, through the sanctifying work of the Spirit, for obedience to Jesus Christ and sprinkling by his blood: Grace and peace be yours in abundance. [NIV]
2. Christians are called to glory in the Lord’s Cross
Galatians 6:12-16 ‘But God forbid that I should glory, save in THE CROSS of the Lord Jesus Christ…’
So like St. Paul we Catholics ‘glory’ in the Cross of the Lord Jesus Christ. Any problem with that?

3. The Cross-Source of Reconciliation
Ephesians 2:16 ‘And that he might reconcile both unto God in one body by THE CROSS…’
4. The Cross is the Power of God for the saved
1 Corinthians 1:17-18 ‘For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel – not with words of human wisdom, lest THE CROSS of Christ be emptied of its power. For the message of THE CROSS is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved it is the power of God.’ [NIV]
5. The Crucified Lord must be Lifted Up and be Proclaimed
John 3:14-15 [KJV] As Moses lifted up the serpent in the wilderness even so must the son of Man be lifted up: That whosoever believeth in him should not perish, but have eternal life.’ [Numbers 21:9 [NIV] So Moses made a bronze snake and put it up on a pole. Then when anyone was bitten by a snake and looked at the bronze snake, he lived.]
The Cross then is the fulfillment of the ancient prophecy foreshadowed since the time of Moses. And if the image of a bronze snake was powerful to look at, how much more the image of the Cross of Jesus. So, it is not evil to make an image especially if it is the image of Christ crucified.
John 12:32 ‘And I, if I be lifted up, from the earth, will draw all men unto me.’ [KJV]
1 Corinthians 1:23 ‘but we preach CHRIST CRUCIFIED, unto the Jews a stumbling block, and unto the Greeks foolishness… [KJV]
6. The Crucified Lord is source of Divine Wisdom
1 Corinthians 2:2 ‘For I determined not to know anything among you, save Jesus Christ, and him CRUCIFIED.’ [KJV]
7. St. Paul in Tears for the Enemies of the Cross

Philippians 3:18-19 ‘for many walk, of whom I have told you often, and now tell you even weeping, that they are the ENEMIES of THE CROSS of Christ: whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who mind earthly things.’ [KJV] 8. The Prophecy of Ezekiel

Ezek 9:3-6 ‘Ang kaluwalhatian ng Diyos ng Israel ay tumaas sa mga KERUBIN na dating kinaroroonan patungo sa pintuan ng templo at tinawag ang taong nakasuot ng lino at sa kanyang tagiliran ay may hawak na sisidlan ng panulat. Sinabi sa kanya ng Panginoon, lumibot ka sa lunsod, lumibot ka sa Jerusalem at TATAKAN NG KRUS ang mga noon ng mga taong humihibik at umiiyak dala ng lahat ng kasuklam-suklam na bagay na ginagawa sa loob ng lunsod…Patayin ninyo ang matanda, binata, dalaga, bata at babae hanggang sa malipol ang lahat, subalit HUWAG NINYONG GALAWIN ANG SINO MANG MAY TATAK NA KRUS.’ [Ang Banal na Biblia by Msgr. Jose C. Abriol]
English Version:
Ezekiel 9:3-6 [The Jerusalem Bible] The glory of the God of Israel rose off the cherubs where it had been and went up to the threshold of the Temple. He called the man in white, with a scribe’s ink horn in his belt and said, Go all through the city, all through Jerusalem, and MARK A CROSS ON THE FOREHEADS of all who deplore and disapprove of all the filth practiced in it. I heard him say to the others, ‘Follow him through the city, and strike. Show neither pity nor mercy; old men, young men, virgins, children, women, kill and exterminate them all. BUT DO NOT TOUCH ANYONE WITH A CROSS ON HIS FOREHEAD. Begin at my sanctuary.
Well, well, well. It sounds Catholic to me. A man dressed in white asked to put a cross on the foreheads of the faithful ones. Sounds familiar; looks like a Catholic priest performing Baptism. Those who will receive the cross are those who deplore evil in the society. Well, before one receives Baptism he or his parents are asked to renounce Satan and Evil 3 times, isn’t it? Then, the counting begins with God’s sanctuary. Oh, only Catholics have sanctuaries and tabernacles and altars because the Protestants, Evangelicals destroyed the sanctuaries, tabernacles and altars. They claim that they are not necessaries. Interesting. Much more on the fulfillment of the above prophecy:
9. The Fulfillment of the Prophecy
Revelations 7:3 ‘Saying, HURT NOT the earth, neither the sea, nor the trees, till we have SEALED the servants of our God IN THERE FOREHEADS.’ Revelations 14:1 ‘And I looked, and, lo, a Lamb stood on the mount Sion, and with him an hundred and forty and four thousand, having HIS FATHER’S NAME WRITTEN IN THEIR FOREHEADS.’ In Ang Biblia: ‘ang apat na put apat na libong may pangalan niya (Cordero), at pangalan ng kanyang Ama, na nasusulat sa kanikaniyang NOO.’
Mt 28:19 ‘in THE NAME OF THE FATHER, AND OF THE SON, AND OF THE HOLY SPIRIT.’

Crucifixion, Icon

Objection: The Cross puts Jesus in continuous shame! Answer: No! No! No! St. Paul explicitly declares that the Cross is a ‘manifestation of the Power of God [1 Cor 1:17-18]. How can the Power of God put Jesus into shame? That interpretation is only true before the Resurrection of the Lord but no longer true at this point in time.

St. Paul of Tarsus by El Greco

Even though the Lord Jesus lives Eternally it is Biblically permissible to depict Him still in His moment of sufferings and death. In fact the Bible is also doing the same as St. John testified = Jesus is a SLAIN LAMB perpetually! (Revelation 5:6)

Icon of St. John the Evangelist

St. Jerome Emiliani, founder of Somascan Order, contemplating the Cross

Posted in Apologetics-General | Leave a Comment »