Catholic Faith Defender

JOHN. 8:32 “et cognoscetis veritatem et veritas liberabit vos”

SUKNAAN (6-27-2008)

Posted by catholicfaithdefender on January 22, 2009

SUKNAAN

Ni Bro. Socrates C. Fernandez

Date: June 27, 2008

Source: Bag-ong LUNGSORANON, Page 8

PANGUTANA:

Ang Batang Jesus gidala sa Ehipto

Dunay panagsumpaki ang Biblia: Kay giingon man: “Ug mibangon (si Jose) ug gidala niya ang bata ug inahan uban kaniya sa kagabhion padulong sa Ehipto. Nagpabilin siya didto hangtud namatay si Herodes. Sa namatay na si Herodes… gikuha niya ang bata ug iyang inahan ug misulod sa yuta sa Israel… ug mipuyo sa lungsud nga ginganlan og Nazareth,” (Mat. 2:14-15, 19, 21, 23).

Pero ang Bata wala dad-a sa Ehipto

“Ug sa natuman ang mga adlaw pagpaputli sumala sa kasugoan ni Moises, ilang gidala ang Bata sa Jerusalem aron ihalad sa Ginoo. Ug gidala nila ang tanang gisulti sa balaod sa Ginoo namauli sila sa ilang kaugalingong syudad, ang Nazareth,” (Lukas 2:22-39). Dili ba dako kayo ang panagsumpaki sa report sa duha ka Ebanghelista?

TUBAG:

WALA gayod kini magkasumpaki, ka yang hitabo sa paghalad sa bata ngadto sa Templo mao ang ikawalo ka adlaw nga lagda sa balaod nga ang bata ihalad ngadto sa Templo. “Sultihi ang mga anak sa Israel sa pagingon: Ang babaye nga manamkon ug magaanak og usa ka anak nga lalaki, nan, magmahugaw siya sulod sa pito ka adlaw… Ug sa ikawalo ka adlaw pagasirkusidahan ang unod sa yamis sa bata… ug magahalad siya og usa ka nating karnero nga may usa ka tuig ang panigon alang a halad nga sinunog, ug usa ka kuyabog nga salampati o usa ka kuyabog nga tukmo…” (Lev. 12:2-2, 6).

Ug human maitabo sa paghalad sa Batang Jesus misunog ang pagpadamgo sa anghel kang Jose aron molayas siya, ang Bata ug ang inahan padulong sa Ehipto kay buot man si Herodes mopatay sa Bata. “Ania karon usa ka anghel sa Ginoo nagpakita kang Jose pinaagi sa damgo ug miingon: Bangon ug dad-a ang bata ug inahan uban kanimo ug kagiw kamo ngadto sa Ehipto. Ug pabilin didto hangtod sultihan ko ikaw, kay si Herodes nagpangita sa Bata sa paglaglag Kaniya,” (Mat. 2:2-13).

Busa dakong sayop ang pag-ingon nga duna kini panagsumpaki.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: