Catholic Faith Defender

JOHN. 8:32 “et cognoscetis veritatem et veritas liberabit vos”

Archive for February, 2009

Pope Benedict to baptize California convert at Easter Vigil

Posted by catholicfaithdefender on February 27, 2009

Pope Benedict to baptize California convert at Easter Vigil

Link: http://www.catholicnewsagency.com/new.php?n=15196

.- A convert to Catholicism who lives in California will be one of seven people baptized by Pope Benedict XVI during the Easter Vigil at St. Peter’s Basilica in Rome.

Ceres, California resident Heidi Sierras, 29, completed the Rite of Christian Initiation for Adults (RCIA) at St. Joseph’s parish in Modesto last year. But through a series of connections—a parishioner who knew a nun at the Vatican—Sierras was chosen for an open spot for a North American to be baptized by the Pope at the 2009 vigil.

Sierras told the Modesto Bee there was never any question whether she would make the trip to Rome.

“It’s incredible,” she commented. “I feel like, ‘Why me?’ I felt undeserving. But how could I say no to that? It’s an incredible opportunity.”

“It’s almost like I’m going to be baptized by Jesus himself. It’s an incredible feeling,” said Serras, who will also receive her First Communion from Pope Benedict.

Her husband Dan was also enthusiastic.

“To say I’m excited would be an understatement,” he told the Modesto Bee. “It’s unbelievable that she’s going to be baptized by the Pope, considering there are only seven people selected in the world. I’m extremely happy because it’s a true blessing, what she’s going to experience.

Sierras reported that she did not attend church as a child, but her husband Dan was raised as a Catholic. He began attending Mass more frequently about three years ago, with Mrs. Sierras accompanying him.

She decided she wanted to know more about the Catholic faith and signed up for RCIA classes.

Serras will be accompanied to Rome by St. Joseph’s pastor Fr. Joseph Illo, RCIA instructor Stacy Phillips and about 40 other parishioners.

The seven people whom the Pope baptizes every Easter in Rome are chosen to represent the seven continents of the globe and the universality of the Church.

Posted in Converts | Leave a Comment »

SUKNAAN (August 24, 2008)

Posted by catholicfaithdefender on February 26, 2009

SUKNAAN

Ni Bro. Socrates C. Fernandez

Date: August 24, 2008

Source: Bag-ong LUNGSORANON, Page 6

Topic: Trinidad ug Purgatoryo

PANGUTANA:

DILI ba ang panudlo sa Kasulatan mao ang doktrina kinahanglan nga mabasa sa Biblia kay matud pa ni San Pablo; “sa dili pagbaton og hunahuna nga kapin sa mga butang nga nahasulat,” (1 Cor. 4:6). “Kon may tawo nga naghunahuna nga siya manalagna kun espirituhanon, pailha siya sa mga butang nga gisulat Ko kaninyo nga kini sila sugo sa Ginoo,” (1 Cor. 14:37). Pero, usa ka pari nag-ingon, “Maingon nga ang Pulong Trinidad dili mabasa sa Bibliya mao usab ang pulong Purgatoryo dili mabasa sa Bibliya.” Busa, ang doktrina sa Purgatoryo dako diay nga supak sa Ginoo, dili ba?

TUBAG:

Sa atong pagsabot sa Bibliya dunay duha ka paagi, una ang gitawag og DEFINITUS kun Explicit, dali Makita ang kahulugan pinaagi sa mabasa letra por letra. Ang ikaduha mao ang gitawag nga IMPLICATIO kun Implicit. Dili nato Makita dayon ang kahulogan kay dili man mabasa letra por letra, apan masabtan pinaagi sa naglimin nga kahulogan.

Ang pananglit sa Definitus kun Explicit, kun pruybahon nga si Cristo, Dios letra por letra: “Kay nagpaabot kita sa bulahan nga pagpadayag sa atong dakong Dios ug Manluluwas nga si Cristo: nga mihatag sa iyang kaugalingon alang kanato…” (Tito 2:13-14). Ang pagpruyba nga si Cristo Dios sa paagi nga IMPLICATIO mao ang Iyang pagbuhi og minatay, kang Lazaro. Wala siya moingon nga Siya Dios apan sayod nga makabuhi og patay sa Iyang kaugalingong gahom mao ang Dios (Deut. 32:39). “Ako mao ang Dios, Ako ang magkahatag og kinabuhi ug Ako usab ang makapatay sa tawo”.

Laing pruyba sa IMPLICATIO kun implicit mao ang pagtagna bahin sa manglupad nga puthaw ang ayroplano: “Ang Iyang mga caroo sama sa alimpuos…” (Jer. 4:13). Ang kanhi nga mga caroo sa gubat hinimo’g puthaw.

Ang Purgatoryo anaa sa kategoriya nga IMPLICATIO kun Implicit dili letra por letra apan matin-aw kon sabton ang iyang kahulogan. Kay ang Dios mosilot sa kasal-anan sa tawo agad sa gidak-on o gigamyon sa maong sala. Kon dako ang sala, dako usab ang isilot kon gamay ra ang sala, gamay ra usab ang isilot (Lukas 12:47-48).

Ug kadtong mga nangamatay nga gamay ra ang sala, wala kini mahinulsoli, silotan sila apan adto sa silot nga makagawas pa sila human sila malimpiyohi. “Kon ang buhat ni bisan kinsa mahulog sa kapildihan walay dapayan nga moagi og kalayo apan maluwas pa siya,” (1 Cor. 3:15). Ug ang maong mga kalag katabangan pa sa atong mga pag-ampo: “Kay balaanon ug makaluwas ang pag-ampo alang sa mga nangamatay aron sila mabadbaran sa ilang mga sala,” (2 Macabeo 12:45). “Ug human nila mabayri ang diriyut nila nga sala makagawas pa sa sila sa prisohan,” (Mat. 5:26). Kay may sala nga mapasaylo pa sa sunod nga kinabuhi (Mat. 12:32).

Posted in Apologetics-Visayan, Purgatoryo (Visaya), Socrates C. Fernandez, SUKNAAN (Visaya) | 1 Comment »

“Be a Catholic Faith Defender”

Posted by catholicfaithdefender on February 26, 2009

Posted in -Catholic Faith Defenders Program | 19 Comments »

SUKNAAN (December 14, 2008)

Posted by catholicfaithdefender on February 26, 2009

SUKNAAN

Ni Bro. Socrates C. Fernandez

Date: December 14, 2008

Source: Bag-ong LUNGSORANON, Page 8

Topic: Eyukaristia ug Larawan

PANGUTANA:

Nabati ko kanimo Bro. Soc, nga nag-ingon ka, nga ang Eyukaristia kun Pagkalawat mao gayud kini ang tinuod nga unod ni Cristo. Kining Ostiya, pero dili ba kini material man lang? Ug miingon ka sab nga ang balay sa Dios dunay mga larawan nga linilok nga gipahimo sa Dios, apan dili ba usab kini material man lang? Wala ba ka makasupak sa pulong ni Jesus nga nag-ingon: “Ang espiritu mao ang naghatag og kinabuhi: ang unod walay kapuslanan bisan unsa: ang mga pulong nga akong gisulti kaninyo mao ang espiritu, ug ang kinabuhi,” (Juan 6:6)? Ricardo Cañabo, Santa Lucia Gate, Bulacao, Talisay City, Cebu.

TUBAG:

Wala ako makasupak sa mga pulong ni Cristo nga atong Ginoo. Kay ang buot ipasabot nianang unod nga walay kapuslanan bisan unsa… ang unod nagpasabot sa tawo miingon si Jesus kang Pedro: “Bulahan ka Simon… kay wala kini ipadayag sa unod ug dugo…” (Mat. 16:17 KJV) sabton tawo. Kini gahom sa Ginoo sa pagbalhin sa pan ug bino aron mahimo kini nga unod ug dugo ni Cristo dili kini mahimo sa gahom sa tawo. Apan mahimo kini sa Pulong sa Dios… “Kay walay pulong sa Dios nga mawad-an og gahom” (Lukas 1:37). “Akong ibungat ang akong pulong ug matuman niana,” (Ezek. 12:25). Ang patay’ng Lazaro gisinggitan ni Jesus sa Iyang tingog ug pulong… “Lazaro, umari ka sa gawas,” (Juan 11:43). Si Lazaro, nabuhi.

Ang tubig sa Kasal sa Cana, gibungat ni Jesus ang pulong nahimo kini nga bino (Juan 2:1-4). “Pinaagi sa mga Pulong sa Ginoo nabbuhat ang Langit ug ang Yuta,” (Sal. 33:6). Ug mga pulong ni Jesus nga atong Ginoo, nga migunit sa pan sa pag-ingon, “Kini mao ang akong lawas, nga hinatag tungod kaninyo; buhata ninyo kini nga handumanan Kanako. Ug miingon usab: Kini mahitabo nga ang pan ug bino mahimo nga unod ug dugo ni Cristo, kay si Cristo dili man magbakak (1 Pedro 2:22).

The Ark of the Covenant

Sa Templo sa Dios, ang Amahan mismo namulong kang Moises, “Magpabuhat ka og duha ka larawan nga sinalsal sa duha ka kerubin ug ibutang mo sila sa masigka-kilid sa altar. Sulod sa Akong Templo may altar ug butangi ug linilok nga mga larawan sa kerubin sa dagway sa tawo, sa larawan sa batan-ong liyon…” (Exo. 25:18-22, Eze. 41:18-22). Ang Dios dili maghatag himaya sa mga larawan sa mga dios-dios, (Isa. 42:8). Apan Siya maghatag og himaya sa balaang larawan sa kerubin. Diha nga gikawat kini sa mga Felisteo, ug gitupad kang Dragon, ilang dios-dios, nahagba kini ug nagubok (1 Sam 5:1-6). Ug ang Dios misaad niini, “Dios nga si Yahweh nga nagpahiluna ibabaw sa kerubin,” (1 Cronicas 13:6)… Busa tungod kay kini mga pulong sa Dios, nan, matarung ug angay nga ilhon kini nga pinaluyohan sa espiritu sa Dios, dili material lamang.

Posted in Apologetics-Visayan, Eyukaristia (Visaya), Larawan (Visaya), Misa, Socrates C. Fernandez, SUKNAAN (Visaya) | 2 Comments »

BAG-ONG LUNGSORANON

Posted by catholicfaithdefender on February 26, 2009

BAG-ONG LUNGSORANON

Opisyal nga Mantalaan sa Artsidyosesis sa Sugbo

Patria de Cebu, corner P. Burgos & Legaspi Streets, Cebu Cit

Tel. No. 254-2975 / 412-1230

Published weekly by the Archdiocese of Cebu

Entered as Third Class Mail at Bureau of Posts

Rev. Fr. Marnell S. Mejia

Editor

Msgr. Cristobal E. Garcia, SAP, HP

Director and Business Manager

Posted in Books (Products) | 1 Comment »

ON FASTING

Posted by catholicfaithdefender on February 26, 2009

ON FASTING
St. John Chrysostom

The value of fasting consists not only in avoiding certain
foods, but in giving up of sinful practices. The person who
limits his fast only to abstaining from meat is the one who
especially lowers the value of it.

Do you fast? Prove it by doing good works. If you see
someone in need, take pity on them. If you see a friend being
honored, don’t get jealous of him. For a true fast, you cannot
fast only with your mouth. You must fast with your eye, your ear,
your feet, your hands, and all parts of your body.

You fast with your hands by keeping them pure from doing
greedy things. You fast with your feet by not going to see
forbidden shows or plays. You fast with your eyes by not
letting them look upon impure pictures. Because if this is
forbidden or unlawful, it mars your fast and threatens the safety
of your soul. But if you look at things which are lawful and
save you increase your fast, for what you see with your eye
influences your conduct. It would be very stupid to eliminate or
give up meat and other foods because of the fast but feed with
your eyes upon other things which are forbidden.

You don’t eat meat, you say. But you allow yourself to lis-
ten to lewd things. You must fast with your ears, too. Another
way of fasting with your ears is not to listen to those who speak
evil or untrue things about others. “Thou shalt not receive an
idle report. “This is especially true of rumors, gossip,
untruths which are spoken to harm another.

Besides fasting with your mouth by not eating certain foods,
your mouth should also fast from foul language or telling lies
about others. For what good is it if you don’t eat meat or
poultry, and yet you bite and devour your fellow man?

Article courtesy of the EWTN Library

Posted in FASTING, LENT | Leave a Comment »

From Iglesia ni Cristo (Manalo) Back to the True Church- The Catholic Church

Posted by catholicfaithdefender on February 25, 2009

From Iglesia ni Cristo (Manalo) Back to the True Church- The Catholic Church


Former Iglesia ni Cristo (INC) – Francis Raymund Gonzales back to the true church-the Catholic Church.

Francis Raymund Gonzales former Iglesia ni Cristo (INC) interviewed by Cielbert A. Dondoyano, Sr., CFA (known as veritas899) in RMN_ Sep. 28, 2008..

Brother Cielbert A. Dondoyano, Sr is a member of Catholic Faith Defender in Mindanao.  Brother veritas899 is excellent in apologetics and debate.  This is the blog of brother veritas899: http://veritas899.weebly.com/


Former Iglesia ni Cristo INC Francis Raymund Gonzales in MP3

Please follow this link:

http://www.catholicnetwork.tv/media/293/Former_Iglesia_ni_Cristo_INC_-_Francis_Raymund_Gonzales_Cebuano/


Posted in Apologetics-Visayan, Converts, Doctrinal Comparison, Iglesia ni Cristo-Manalo, MP3 Visayan Apologetics | 10 Comments »

Ash Wednesday

Posted by catholicfaithdefender on February 25, 2009

Ash Wednesday


The time has now come in the Church year for the solemn observance of the great central act of history, the redemption of the human race by our Lord and Savior Jesus Christ. In the Roman Rite, the beginning of the forty days of penance is marked with the austere symbol of ashes which is used in today’s liturgy. The use of ashes is a survival from an ancient rite according to which converted sinners submitted themselves to canonical penance. The Alleluia and the Gloria are suppressed until Easter.

Abstinence from eating meat is to be observed on all Fridays during Lent. This applies to all persons 14 and older. The law of fasting on Ash Wednesday and Good Friday applies to all Catholics from age 18 through age 59.

Ash Wednesday
At the beginning of Lent, on Ash Wednesday, ashes is blessed during Mass, after the homily. The blessed ashes is then “imposed” on the faithful as a sign of conversion, penance, fasting and human mortality. The ashes is blessed at least during the first Mass of the day, but they may also be imposed during all the Masses of the day, after the homily, and even outside the time of Mass to meet the needs of the faithful. Priests or deacons normally impart this sacramental, but instituted acolytes, other extraordinary ministers or designated lay people may be delegated to impart ashes, if the bishop judges that this is necessary. The ashes is made from the palms used at the previous Passion Sunday ceremonies. — Ceremonies of the Liturgical Year, Msgr. Peter J. Elliott

The act of putting on ashes symbolizes fragility and mortality, and the need to be redeemed by the mercy of God. Far from being a merely external act, the Church has retained the use of ashes to symbolize that attitude of internal penance to which all the baptized are called during Lent. — Directory on Popular Piety and the Liturgy

From the very early times the commemoration of the approach of Christ’s passion and death was observed by a period of self-denial. St. Athanasius in the year 339 enjoined upon the people of Alexandria the 40 days’ fast he saw practiced in Rome and elsewhere, “to the end that while all the world is fasting, we who are in Egypt should not become a laughing stock as the only people who do not fast but take our pleasure in those days.” On Ash Wednesday in the early days, the Pope went barefoot to St. Sabina’s in Rome “to begin with holy fasts the exercises of Christian warfare, that as we do battle with the spirits of evil, we may be protected by the help of self-denial.” — Daily Missal of the Mystical Body

Things to Do:

  • Go with your family to receive ashes at Mass today. Leave them on your forehead as a witness to your faith. Here is a Lenten reflection on the meaning of the ashes on Ash Wednesday. If you have children, you may want to share this with them in terms that they can understand.
  • Today parents should encourage their children to reflect upon what regular penances they will perform throughout this season of Lent. Ideally, each member of the family should choose his own personal penance as well as some good act that he will perform (daily spiritual reading, daily Mass, extra prayers, almsgiving, volunteer work, housecleaning, etc.), and the whole family may wish to give up one thing together (TV, movies, desserts) or do something extra (family rosary, Holy Hour, Lenten Alms Jar). <!– Here are some ideas for a family Lenten program.–>
  • The use of Sacrifice Beans may help children to keep track of their Lenten penances. Some families begin this activity (with undyed beans!) on Ash Wednesday and then use the collected beans to cook a penitential bean dish for Good Friday at the end of Lent.
  • Here is a Lenten prayer that the family may pray every night from Ash Wednesday to the first Saturday in Lent, to turn the family’s spiritual focus towards this holy season.
  • Read the Holy Father’s 2007 Ash Wednesday General Audience Address.

Posted in Liturgy, Misa | Leave a Comment »

Christianity -VS- Protestantism Debate on Purgatory

Posted by catholicfaithdefender on February 24, 2009

Christianity -VS- Protestantism Debate on Purgatory

Fr. Mitchell “Mitch” Pacwa –VS- Dr. Walter Ralston Martin


Fr. Mitchell “Mitch” Pacwa , S.J., is a Jesuit priest of the Maronite Church and President and Founder of Ignatius Productions. He has taught at the University of Dallas and Loyola University and is now the Senior Fellow of the St. Paul Center for Biblical Theology.[1]

Fr. Mitch earned his Ph.D. in Old Testament from Vanderbilt University. He also holds a Master of Divinity and S.T.B. from the Jesuit School of Theology at Loyola University. He is an accomplished linguist speaking several ancient languages, including Latin, Koine Greek, Hebrew, Aramaic, and Ugaritic, as well as the modern languages of German, Spanish, Polish, Hebrew, Arabic, French, and Italian. (http://en.wikipedia.org/wiki/Mitch_Pacwa,_S.J.)

Father Mitch Pacwa is a highly educated Jesuit priest. He speaks 12 different languages and is an honored Senior Fellow of the St. Paul Center of Biblical Theology. He also is the host of several TV and radio shows on EWTN. Fr. Mitch Pacwa is founder of Ignatius Productions, a multimedia apostolate, featuring Fr. Pacwa’s books, tapes and media productions. An accredited biblical scholar and apologist, Fr. Mitch Pacwa’s books and multimedia materials are invaluable tools for all Catholics.

(http://www.catholiccompany.com/catholic-catalog/1354/Father-Mitch-Pacwa)

Walter Ralston Martin (September 10, 1928June 26, 1989), was an American Evangelical minister, author, and Christian apologist who founded the Christian Research Institute in 1960 as a para-church ministry specializing as a clearing-house of information in both general Christian apologetics and in countercult apologetics.[1] [2]

Martin’s tertiary education began with his brief enrollment at Adelphi University (September 1946-January 1947), followed by attendance at Washington Bible College in 1948.[12] Martin finally settled on taking a degree at Shelton College where he was enrolled from 1949 until graduation with a B.A. in 1951. He further obtained a Bachelor of Religious Education degree in 1952 from Shelton College.[13] One of his best known lecturers at Shelton College was the Presbyterian theologian James Oliver Buswell.[14]

In 1956 he received a Master of Arts degree by coursework in religious education at New York University.[15] Martin then proceeded as a candidate for the Doctor of Education degree at New York University but he “never completed the degree requirements” and so “did not receive a doctoral degree from New York University.”[16] He subsequently obtained a Ph.D. in 1976 from California Coast University (known at that point as California Western University, its original name.)[17] (http://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Martin)

Purgatory 1

Purgatory 2

Purgatory 3


Purgatory 4


Purgatory 5


Purgatory 6


Purgatory 7


Purgatory 8


Purgatory 9


Posted in Debate, Purgatory, THE CATHOLIC CHURCH HAS THE ANSWER | 2 Comments »

Catholic Faith Defenders’ Program -as of March, 2009

Posted by catholicfaithdefender on February 24, 2009

“Catholic Faith Defenders’ Program -as of March, 2009”


· ESKRIMA DELAS PALABRAS

DYHP (RMN CEBU) -612 KHz

Every Sunday

Time: 6:00 PM – 7:00 PM

Host: Bro. Socrates Fernandez


· ANG KATIN-AWAN SA PAGTU-ONG KATOLIKO

CCTN (INTV) -Channel 47- Cebu

Time: 9:00 PM – 10:00 PM

Live Every Tuesday

032-2319445/ 032-2319447/ 09216706133

Host: Bro. Socrates Fernandez

Link: http://www.intv.com.ph/cctnlivetv.html


· ANG KATIN-AWAN SA PAGTU-ONG KATOLIKO

CCTN (INTV) -Channel 47- Cebu

Time: 4:00 PM – 5:00 PM

Replay Every Wednesday

Host: Bro. Socrates Fernandez


· ANG KATIN-AWAN SA PAGTU-ONG KATOLIKO

DYRF (Radyo Pwersa) -1215 KHz- Cebu

Time: 7:00 PM – 8:00 PM

Every Day

Host: Bro. Socrates Fernandez


· ANG KATIN-AWAN SA PAGTU-ONG KATOLIKO

Plaza Independencia (aired also in DYRF)

Time: 7:00 PM – 8:00 PM

Every Wednesday

Host: Bro. Socrates Fernandez


· ANG KATIN-AWAN SA PAGTU-ONG KATOLIKO

Plaza Independencia

Time: 4:00 PM – 7:00 PM

Every Wednesday

Host: All Catholic Faith Defenders


· ANG LANOG SA BALA-ANG KASULATAN

DYDD (Bantay Radyo)-1260 KHz- Cebu

Monday – Friday

Time: 5:30 PM – 6:00 PM

Host: Bro. Socrates Fernandez


· CURRECT ME IF IM WRONG

Plaza Independencia (Discussion/Debate)

Every Sunday

Time: 1:00 PM – 4:00 PM

Host: All Catholic Faith Defenders


· “MAR E CIELO”

DYHP (RMN CEBU) -612 KHz

Every Sunday

Time: 1:00 PM – 2:00 PM

Host: Atty. Dr. Marcelo Bacalso, PhD.


· CFD BIBLE STUDY

San Jose Recolitus (Carbon, Cebu City)

Every Monday

Time: 6:00 PM – 9:00 PM

· CFD BIBLE PROGRAM

San Jose Recolitus (Carbon, Cebu City)

Every Monday

Time: 5:00 PM – 6:00 PM

· CFD BIBLE PROGRAM

San Jose Recolitus (Carbon, Cebu City)

Every Tuesday

Time: 7:00 PM – 9:00 PM

Posted in -Catholic Faith Defenders Program | 3 Comments »