Catholic Faith Defender

JOHN. 8:32 “et cognoscetis veritatem et veritas liberabit vos”

Ang Bili sa Pag-ampo

Posted by catholicfaithdefender on February 12, 2009

Ang Bili sa Pag-ampo

Ni Bro. Tomas L. Cabrera, CLM/CFD


Ang Pag-ampo sumala sa Katesismo mao ang pagtuboy sa atong mga hunahuna ngadto sa Dios. Dili lang hunahuna lakip usab ang atong mga kasingkasing ituboy ngadto sa Dios pinaagi sa atong paghunahuna Kaniya, pagsimba Kaniya, pagdayeg Kaniya ug pagpangayo Kaniya og pasaylo sa atong mga sala ug mga kaayohan ug mga panalangin nga gikinahanglan sa atong mga kaugalingon ug alang sa uban.

Gikinahanglan gayud “Ang Pag-ampo Kanunay” sa Ngalan ni Jesus, atong Ginoo; “Busa bisag unsa ang inyong buhaton o isulti, himoa sa ngalan sa Ginoong Jesus, uban sa pagpasalamat sa Dios nga Amahan pinaagi Kaniya” (Col. 3:17). “Busa kon mokaon o moinom kamo o magbuhat bisan unsa, buhata ang tanan sa pagpasidungog sa Dios” (1 Cor. 10:31).

Ang Dios misaad: “Pangayo kamo, ug kamo hatagan; pangita kamo, ug kamo makakaplag; pagtuktuk kamo, ug ablihan ang pultahan alang kaninyo” (Mateo 7:7).

Kinahanglan nga mahimong tawong maampoon. Ang usa ka kristyano, mabinansayon sa pagtuo, magkinabuhi diha sa grasya sa Dios, magtuman sa mga kasugoan sa Dios, ug bansayon ang pahigugma sa Dios ug sa isigkatawo sa tininuod ug niining lamang paagiha sa pagkamaampoon moagak kanimo ngadto sa usa ka kinabuhi sa grsaya ug gugma.

Ang maayong paagi sa pag-ampo: Sa pag-ampo nga maayo gikinahanglan ang imong presensya sa imong hunahuna ug kasingkasing, ang pagpaubos, pagsalig ug pagkamapailubon. Sa imong pag-ampo ayaw daghana ang imong mga pulong nga walay unod sama sa mga pagano. “Apan kon diha kaninyo may nakulangan ug kaalam, papangayo-a siya sa Dios ug dili gayud siya mahigawad kay ang Dios mahinatagon ug maloloy-on man sa tanan” (Santiago 1:5). Gisugilon ni Jesus kining sambingay aron pagtudlo nga kinahanglan sila mag-ampo ug dili gayud wad-on ang paglaum. Atong timan-an ang gisulti ni Jesus: “Ako ang punuan sa paras, ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako ug Ako diha kaniya mamungag daghan kay kon wala ako wala kamoy mahimo” (Juan 15:5).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: