Catholic Faith Defender

JOHN. 8:32 “et cognoscetis veritatem et veritas liberabit vos”

SUKNAAN (KALUWASAN)

Posted by catholicfaithdefender on March 11, 2009

SUKNAAN

Ni Bro. Socrates C. Fernandez

Topic: Kaluwasan

PANGUTANA:

Sa unbang tinuhoan sayon ra ang kaluwasan, “Tumuo ka ni Jesucristo maluwas ka..” (Buhat 16: 31). Unsa man ang mga paagi sa katoliko aron maluwas ang ilang mga kalag?

TUBAG:

Ang panudlo sa Iglesya Katolika bahin sa kaluwasan gipasukad sa Doktrina ni Jesu-Cristo:

1.) Motoo sa 12 ka Artikulo sa Creed. “Ug nahibulong sila sa pagtulun-an ni Jesucristo ka Siya nagtudlo kanila nga adunay kagahuman dili sama sa Eskriba” (Marcos 1: 22).

2.) Ang paghinulsol ug pagbiya sa sala. Si Jesus miingon niadtong tawo nga Iyang giayo, “Karon kay mayo ka naman, ayaw na pagpakasala aron dili mahitabo kanimo ang mas mangil-ad pa nga mga butang.” (Juan 5: 14).

3.) Ang pagtuman sa sugo. Miingon si Cristo niadtong datu nga tawo, “Kun buot ka mosulod sa kinabuhi nga walay katapusan, tumana ang mga sugo” (Mat. 19:17).

4.) Pagpasakop sa matuod nga Iglesia, “kay walay matuod nga kristohanong tinuboan kun mahibulag kita sa tinuod nga Iglesya” (Col. 2: 19).

5.) Salig sa Iyang grasya, ang pagdawat sa mga Sakramento ug pagkalawat sa lawas ug Dugo ni Jesucristo. (San Juan 6:51-56).

6.) Ang pagpaambit sa pagtulun-an ni Jesucristo alang sa kaluwasan ngadto sa uban. Pagtabang sa mga kabus sa kainahanglang material. (1 Tim. 4:13-16).

7.) Ang paglahutay hangtod sa katapusan (Mat 24: 13).

3 Responses to “SUKNAAN (KALUWASAN)”

 1. john reqsan rey cabigon said

  brother soc . naa pud ko gibuhat nga catholic apologitic

  ok ra kaha ni?

  about mani sa maayong buhat.

  Maayong buhat importante!
  By: AMBROSE of CMU

  Pangutana ug Tubag:
  1.) “kay pinaagi sa pagtuo naluwas kamo tungod sa sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kondili gasa sa Dios..”(Efeso 2:8-9)

  tinuod nga naluwas kita tungod sa pagtuo kay matud pa sa Hebreo 11:6 “walay makapahimuot sa Dios kon walay pagtuo..” kung moingon kitag “naluwas” nagpasabot kana sa “past tense”; kanang Christ Redemption panudlo kana usab sa Catechism of Catholic Church ulahi ra ang mga born again protestant niaana.
  Pero dili nato kalimtan nga magbuhat tag maayo ngano man? Giingon sa Biblia “kita mga binuhat sa Dios, ug gibuhat kita niya diha kang Cristo Jesus aron magbuhat kitag maayo nga maoy iyang tuyo alang kanato. (Efeso 2:10).
  Sa kasulatan sa Hebreo 10:24 “magidinasigay kita sa pagpakita sa gugma ug pagbuhat ug maayo”.
  Busa klaro kaayo nga magbuhat tag maayo dili lang pagtuo lamang kay mao gud na tuyo sa Dios kanato. Takenote usab nato nga si San Pablo “..padayon kamo sa pagpaningkamot uban sa kahadlok aron mahingpit ang inyong kaluwasan” ( Filipos 2:12); kana gapasabot nga “present tense” or on going process pa japon ang kaluwasan nga kita magpadayon. Makita man nato sa biblia nga adunay mga tawo nga nagtuo pero daotan ug binuhatan wala mailhi ni Jesus(cf. Mt 7:21-23 “dili ang tanan nga nagtawag kanakog ‘Ginoo, Ginoo,’ makasulod sa Gingharian sa langit, kon dili katong nagtuman sa kabubut-on sa Amahan..”). busa dili nagpasabot nga kung gitagaan na kitag gasa wala na kitay parte aron mahingpit o magpalambo aron sa diha makapahimuot kita sa Dios, sama kana sa ‘ang Sambingay Mahitungod sa mga sakop’ (cf. Mt 20:33-45;Mk 12:1-12; Lk 20:9-19). Timan-e ang giingon ni San Santiago: “kay ingon nga patay ang lawas nga walay espiritu, patay usab ang pagtuo kon walay mga buhat.”(Js 2:26)

  2.) “..ang tawo nahimong matarong sa Dios pinaagi lamang sa pagtuo, ug dili sa pagtuman sa Balaod.”(Roma 3:28)

  Si San Pablo ga refer sa mga useless ritual sa mga Judio. Kay mitudlo man pud si San Pablo “..ang importante mao ang pagtuo nga nagbuhat pinaagi sa gugma”( Galacia 5:6). Kung moingon kitag “nagbuhat” or “work” sa english nagpasabot kanag action dili lamang sa pulong lamang. Kung hisgutan ang unsa ang gugma katong nagbuhat ug maayo sa iyang isig katawo mabasa nato sa “the Parable of the good Samaritan”(cf.Lk 10:25-37).Matud pa ni Santiago: “mga igsuon, unsay kapuslanan kon ang usa ka tawo moingon nga siya may pagtuo apan wala siyay mga maayong buhat? Makaluwas ba kaniya ang iyang pagtuo? dili gayod!”(Js 2:14)

  3.) “sama kami sa tawong sad-an ug ang among matarong nga buhat ingon lamang sa hugawng pahiran.”(Isias 64:6)

  Kanang sa gisulti nga “sama kami sa tawong sad-an ug ang among matarong nga buhat ingon lamang sa hugawng pahiran.”(Isias 64:6). Wala kana ga refer sa matarong nga mga tawo; garefer man kana sa mga makakasala kung atong basahon: “..nagpadayon kami sa pagpakasala sama kami sa tawong sad-an..”(Isias 64:5-6);makita nato nga ang pagpakasala mao ang ilang matarong nga binuhatan. Kung ang daotan ang matarong nila binuhatan sama gayod kana sa Hugawng pahiran matud pa ni Jesus:“..busa kung ang imong suga kangitngit diay,pagkangitngit gayod niini!(Mt 6:23).;“Kahimut-an mo ang nagkinabuhing matarong ug nagtuman sa imong sugo..”(Isias 64:5). Diba klaro man kau nga gikahimut-an sa Dios ang matarong?.

  Comments:
  Busa klaro kau nga makasulod sa langit ang gatuman sa kabubut-on sa Amahan(cf.Mt 7:21); unsa ang usa ka sa mga kabubut-on sa Amahan? ang magbuhat ug maayo(cf. Efeso 2:10) ug atong padayonon atong kaluwasan(Filipos 2:12). Gisunod ba nimo ang kabubut-on sa Amahan?
  Dili ba niingon mo(born again);nga kung adunay pagtuo mosunod ang maayong buhat kay ang maayong buhat bunga lamang sa pagtuo? kung mao kana; maayo ang binuhatan sa mga demonyo ug gatuman sa kabubut-on sa Amahan kay mismo sila adunay pagtuo. Sa Biblia nasulat: “..apan ang mga demonyo gatuo usab niana-ug nagkakurog sa kahadlok”(Santiago 2:19)
  Pamaagi ra sa ubang born again nga “dili importante ang matarong nga binuhatan ky sama sa hugawng pahiran”- gumikan sa ilang sayop nga interpretasyon ug pagtuo ra gayod. Makita kana nga dili sila giniyahan sa Espiritu Santo; gusto nila manlimbong mahitungod sa matarong nga binuhatan nga sama lamang sa hugawng pahiran.
  Matud sa Biblia : 1 Juan 3:7,10: 7 “Mga anak, ayaw kamo palimbong! Ang nagbuhat sa matarong, matarong sama kay Cristo”. 10 “ang kalainan sa mga anak sa Dios ug anak sa Yawa mao kini: ang wala magbuhat sa matarong o wala mahigugma sa iyang isig katawo, dili anak sa Dios”

  Ug dili nato kalimtan nga gantihan kita sumala sa atong binuhatan; sa Biblia: Si Jesus miingon “ Mobalik ako sa dili madugay nga nagdalag ganti aron ihatag sa tagsatagsa sumala sa iyang binuhatan”(Gipadayag 22:12)

  God bless us!

 2. Llewellyn Ala said

  Good day!

  Bro. Soc,

  Usa ko ka adorer ug myembro ko sa adoracion nucturna filipina dire sa apokon, tagum city ug kasamtamang kaabag pud dire sa sta. teresita chapel apokon, tagum city.

  naa unta ko hangyo kung pwede ba na mahatagn ko nimo ug dugang kaalam mahitungod sa adoracion nucturna, mga kaagi sa maong debosyun, mga milgro nga nabuhat ug lain pang mga higayun na makahatag ug dugang inspirasyon sa maong debosyun. ug kung aduna kay libro mahitungod niini, mangayo unta ko nimo ug kopya or e email nalang sa akoang email address…. llewllyn_ala@yahoo.com

  Manghinaut ko Bro. Soc sa imohang tubag sa maong hangyo.

  Bro. Llewellyn Ala

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: