Catholic Faith Defender

JOHN. 8:32 “et cognoscetis veritatem et veritas liberabit vos”

MGA SAKSING SINUNGALING

Posted by catholicfaithdefender on November 27, 2009

MGA SAKSING SINUNGALING

ANG MGA MALING ARAL NG MGA SAKSI

Ni Kapatid na Atty. Marwil N. Llasos*

Link: http://marwil-n-llasos.blogspot.com/search/label/Kasinungalingan%20ng%20mga%20Jehovah%27s%20Witnesses

Isa sa mga naglipanang sekta ng pananampalataya sa kasulukuyan ay ang mga Saksi ni Jehovah, na unang nakilala sa pangalang The Watchtower Bible and Tract Society na itinatag noong 1896 ng isang dating freemason na si Charles Taize Russell (1852-1916).

Ang mga Saksi ni Jehovah ay kilalang-kilala sa kanilang pagbabahay-bahay. Dahil sa gawaing iyan, sinasalangsang nila ang utos ng Panginoong Jesus sa Luke 10:7: “Huwag kayong mangagpalipatlipat sa bahay-bahay.”

Marami pang mga kakaibang aral ang mga Saksi. Ang ilan sa mga aral na iyan ay ating susuriin sa pag-aaral na ito.

Saksi ni Jehovah o Saksi ni Cristo?

Ang mga kaanib ng samahang ito ay tinatawag nila ang kanilang organisasyon at ang kanilang mga sarili na mga Saksi ni Jehovah. Walang talata sa Bibli ang bumabanggit sa katawagang iyan. Bagkus, sa Gawa 1:8, ganito ang ating mababasa:

“Datapuwa’t tatanggapin ninyo ang kapangyarihan, pagdating sa inyo ng Espiritu Santo: at kayo’y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, at sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa kahulihulihang hangganan ng lupa.”

Sa talatang ating sinipi, ang Panginoong Jesus ang nagsugo na ang kanyang mga alagad ay magiging saksi Niya sa Jerusalem, at sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa kahulihulihang hangganan ng lupa. Ang mga alagad ay mga saksi ni Cristo. Maalala natin na sa Mateo 28:18, lahat ng kapamahalaan ay ibinigay na sa Panginoong Jesucristo:

“At lumapit si Jesus sa kanila at sila’y kaniyang kinausap, na sinasabi, Ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin.”
Mga Saksing Laban kay Cristo

Isa sa mga aral ng mga Saksi ni Jehovah ay ang pagtatwa sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesus. Para sa kanila, si Cristo ay tao lamang. Dahil dito, lumalabas kung anong mga klaseng saksi sila. Sila ay mga saksing laban kay Cristo:

“Ang mga pangulong saserdote nga at ang buong Sanedrin ay nagsisihanap ng patotoo laban kay Jesus upang siya’y ipapatay; at hindi nangasumpungan. Sapagka’t marami ang nagsisaksi ng kasinungalingan laban sa kaniya, at ang kanilang mga patotoo ay hindi nangagkatugma.”

Watawat, Bawal Ba?

Mapupuna natin sa mga paaralan kapag may “Flag-Raising Ceremony” ay hindi natin makikita na lumalahok ang mga Saksi. Diumano’y ang watawat ay isang larawan at diyus-diyosan na ipinagbabawal ng Biblia. Ang mga Saksi ay kailanma’y hindi nagpupugay sa watawat.

Ating suriin sa Banal na Kasulatan kung tama ang paniniwalang ito. Sasagutin natin ang katanungan kung ipinagbabawal ba ng Banal na Kasulatan ang watawat.

Ang Bayan ng Diyos sa Lumang Tipan ay nagpasiya na:

“At ang mga anak ni Israel ay magtatayo ng kanilang mga tolda, na bawa’t lalake ay sa kaniyang sariling kampamento at bawa’t lalake ay sa siping ng kaniyang sariling watawat ayon sa kanilang mga hukbo.” (Bilang 1:52)

Kaya naman, ang mga kasama sa Bayan ng Diyos ay nagpasiya na sila ay magtaas ng kanilang watawat. Ito po ang sabi ng Awit 20:5:

“Kami ay magtatagumpay sa iyong pagliligtas, At sa pangalan ng aming Dios ay aming itataas ang aming mga watawat: Ganapin nawa ng Panginoon ang lahat ng iyong mga hingi.”

Sa talatang nabanggit, sa pangalan pa ng Diyos itataas ang mga watawat, Paanong ito’y naging labag sa Diyos?

Sa katunayan, ipinag-utos mismo sa Biblia ang paglalagay ng mga watawat. Ayon sa Isaias 13:2, ito an gating mababasa:

“Kayo’y mangaglagay ng isang watawa’t sa bundok, na walang punong kahoy, mangaglakas kayo ng tinig sa kanila, inyong senyasan ng kamay, upang sila’y magsipasok sa mga pintuang-bayan ng mga mahal na tao.”

Sa Jeremias 4:6, ganito ang sabi:

“Kayo’y mangagtaas ng watawat sa dako ng Sion: kayo’y magsitakas sa ikatitiwasay, huwag kayong magsitigil: sapagka’t ako’y magdadala ng kasamaan mula sa hilagaan, at ng malaking paglipol.”

Malinaw na ipinag-utos mismo ng Diyos ang pagtataas ng watawat. Winika rin na hindi dapat ikubli ang mga ito.

“Inyong ipahayag sa gitna ng mga bansa, at inyong itanyag at mangagtaas kayo ng watawat; inyong itanyag, at huwag ninyong ikubli: inyong sabihin, Ang Babilonia ay nasakop, si Bel ay nalagay sa kahihiyan, si Merodach ay nanglulupaypay; ang kaniyang mga larawan ay nalagay sa kahihiyan, ang kaniyang mga diosdiosan ay nanganglupaypay.”

Sa talatang nabanggit, hindi ibinilang ang watawat sa mga diyus-diyosan bagkus ay naging kasangkapan pa nga ng tunay na Diyos na hiyain at panglupaypayin ang mga diyus-diyosan.

Bilang karagdagan, mababasa natin na hindi labag sa Diyos ang watawat sapagkat Siya rin mismo ay magtatayo niyaon sa mga bayan:

“Ganito ang sabi ng Panginoong Dios, Narito, aking ikakaway ang aking kamay sa mga bansa, at itatayo ko ang aking watawat sa mga bayan; at sila’y kakalong ng iyong mga anak na lalake sa kanilang sinapupunan, at ang iyong mga anak na babae ay papasanin ng kanilang mga balikat.” (Isaias 49:22)

Pansinin natin sa talata na ang Panginoon mismo ay magtatayo ng kanyang watawat sa mga bayan. Kaya naman huwag natin pagtakhan kung bakit ang bawat bayan ay may watawat. Ginawa lamang na huwaran ng mga bayan sa kasalukuyan ang ginawa ng Diyos. Ito ay alinsunod din sa ipinag-uutos ng Banal na Kasulatan:

“Kayo’y magsidaan, kayo’y magsidaan sa mga pintuang-bayan; inyong ihanda ang lansangan ng bayan; inyong patagin; inyong patagin ang maluwang na lansangan; inyong pulutin ang mga bato; mangagtaas kayo ng watawat na ukol sa mga bayan.” (Isaias 62:10)

Pansinin na lahat ng mga bayan ay may watawat. Ito ay sa kadahilanang ipinag-utos ng Diyos na “mangagtaas kayo ng watawat na ukol sa mga bayan.”

Pagiging Kawal, Bawal Din Ba?

Ayon sa mga Saksi, labag din daw diumano sa Bibliya ang pagiging kawal o sundalo. Ang paniniwalang ito ay atin ding susuriin.

Sa Lukas 3:14, nang si San Juan Bautista ay nangangaral pa, siya ay tinanong ng isang kawal kung ano ang kaniyang dapat gawin:

“At tinanong naman siya ng mga kawal, na nangagsasabi, At kami, anong dapat naming gawin? At sa kanila’y sinabi niya, Huwag kayong kumuhang may karahasan sa kanino man, ni mangagparatang; at mangagkasiya kayo sa bayad sa inyo.”

Pansinin kung ano ang kasagutan ni San Juan Bautista:

1.Huwag kumuhang may karahasan sa kanino man;
2.Huwag magparatang; at
3.Mangagkasiya sa bayad.

Hindi po sinabi ng isang lingcod ng Diyos kagaya ni San Juan na dapat magbitiw o mag-resign ang isang kawal.

Ano naman kaya ang pakikitungo ng Panginoong Jesus sa mga kawal?

Pinapurihan ni Jesus ang isang senturion dahil sa kaniyang pananampalataya. Hindi niya ito sinabihan na magbitiw sa tungkulin. (Mateo 8:5-10; Lukas 7:6-10). Sa Kalbaryo, ang isang senturion ay niluwalhati ang Diyos (Lukas 23:47) at isang senturion rin ang kumilala kay Cristo bilang anak ng Diyos (Mateo 27:54).

Sa Gawa 10:7, ganito ang ating mababasa tungkol sa isang kawal:

“At nang umalis ang anghel na sa kaniya’y nagsalita, ay tumawag siya ng dalawa sa kaniyang mga alila, at ng isang kawal na masipag sa kabanalan sa mga nagsisipaglingkod sa kaniyang parati.”

Sa talatang nabanggit, sinasabi na ang kawal ay masipag sa kabanalan at naglilingkod na parati. Hindi sinasabi na ang pagiging kawal ay balakid o sabagal sa kabanalan. Sa katunayan, si Cornelio na isang senturion ay kinilala bilang taong matuwid:

“At sinabi nila, Ang senturiong si Cornelio, na taong matuwid at matatakutin sa Dios, at may mabuting patotoo ng buong bansa ng mga Judio, ay pinagpaunawaan ng Dios sa pamamagitan ng isang banal na anghel na ikaw ay paparoonin sa kaniyang bahay, at upang makarinig sa iyo ng mga salita.” (Gawa 10:22)

Dininig ng Diyos ang panalangin ni Cornelio:

“At sinabi, Cornelio, dininig ang dalangin mo, at ang iyong mga paglilimos ay inaalaala sa paningin ng Dios.” (Gawa 10:31)

Isang senturion din ang nagligtas kay Apostol Pablo ayon sa Gawa 27:43:

“Datapuwa’t ang senturion, sa pagkaibig na iligtas si Pablo, ay pinigil sila sa kanilang balak; at ipinagutos na ang mga makalangoy ay magsitalon, at mangaunang magsidating sa lupa.”

PAGTATAPOS:

Sa Isaias 13:2-4 (Magandang Balita Biblia), ganito ang sabi ng Salita ng Diyos:

“Itayo mo ang watawat sa taluktok ng burol, Malakas mong iutos sa mga kawal na salakayin at pasukin ang palalong lunsod. Inutusan ko na ang aking mga magigiting na mandirigma, Upang ipalasap ang aking galit sa mga taong aking kinapopootan. Pakinggan ninyo! Umaalingawngaw ang mga bundok sa dami ng tao. Pakinggan ninyo! Umuugong ang ingay ng mga bayan at mga bansang nagtitipun-tipon. Pinahahanay ni Yahweh ang kanyang mga hukbo.”

Ang mga Saksi ni Jehovah ay tumututol sa watawat, kawal, mandirigma at mga hukbo. Ibig sabihin, sila ay sumasalangsang sa Panginoong Diyos na Siyang nag-utos sa Isaias 13:2-4.

Sa ating pag-aaral, malinaw na mali ang mga paniniwala ng mga Saksi ni Jehovah at labag sa Banal na Kasulatan. Hindi sila nararapat na tawaging mga Saksi ni Jehovah kundi mga saksing sinungaling:

“Ang tapat na saksi ay hindi magbubulaanan: Nguni’t ang sinungaling na saksi ay nagbabadya ng mga kasinungalingan.” (Kawikaan 14:5)

“Ang sinungaling na saksi ay walang pagsalang parurusahan; At ang nagsasalita ng mga kasinungalingan ay hindi makatatahan.” (Kawikaan 19:5)

“Ang sinungaling na saksi ay walang pagsalang parurusahan; At ang nagbabadya ng mga kasinungalingan ay mamamatay.” (Kawikaan 19:9)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: