Catholic Faith Defender

JOHN. 8:32 “et cognoscetis veritatem et veritas liberabit vos”

Ang Tunay Na Iglesia

Posted by catholicfaithdefender on February 17, 2010

Ang Tunay Na Iglesia

Ni Bro. G-one T. Paisones

(Catholic Faith Defender)
(Catholic Faith Lay Apostolic Movement of the Philippines)

Mapapansin po natin sa ating paligid, sa TV man at Radyo na may maraming mangangaral at bihasa sa Biblia na nagsasabi na sila ang tunay na iglesia at ang iba naman ay mali.  At karamihan sa mga ito ay hinahamak ang pananampalatayang Katoliko. Ano ba ang masasabi ng Biblia tungkol sa pangyayaring ito?

Mga kaibigan at mga kapatid hindi napo bago ang mga pangungutya at pang-aapi ng mga kaaway ng Santa Iglesia na makikita natin ngayon; pag sinuri po natin maiigi ang Christian History, abay inyong matutoklasan na ang iilan sa mga Doctrina ng erehe o yong kaaway ng Tunay na Simbahan ay kinopya po ang mga ito ng mga bagong sulpot na mga nagsasabing Kristianos daw sila. Halimbaha nalang ng Arianismo na kinopya ng Jehova’s Witnesses at ng Iglesiang itinatag ni ginoong Felix Manalo na pinangalan niyang Iglesia ni Cristo.

Ano ba o sino ba ang tunay na Iglesiang itinatag ni Cristo? Ang Iglesia ni Cristo(manalo) ba? – sa pangalan animoy si Cristo ang nagtatag, ngunit sa Rehistro Certifico (Registered Certificate) abay napakalinaw po na si Felix Manalo ang nagtatag. At pakakatandaan po natin na maraming grupo ng mga sektang protestante na nagdadala ng ganitong uri ng pangalan; nariyan ang Church of Christ na itinatag ni Alexander Campbell; United Church of Christ; Church of Christ “Scientist”; at marami pang iba.

Ano ba ang sinasabi sa Biblia patungkol sa mga sektang nagdadala ng pangalan ng Dios? Narito po ang nakalagay Jere. 7:4,10-11 (Ang Biblia -Cebuano Protestant Bible-) “Ayaw kamo pagsalig sa bakakong pulong, nga nag-ingon: Ang templo ni Jehova, ang templo ni Jehova, mao kini ang templo ni Jehova” “Ug unya moanhi ug motindog sa akong atubangan, sulod niining balaya, nga gitawag sa akong ngalan, ug moingon: kita luwas na; aron kamo magbuhat niining tanan nga mga dulumtanan? Kining balaya, nga gitawag sa akong ngalan, nahimo bang usa ka lungib sa tulisan sa inyong mga mga mata? Ania karon ako bisan pa ako nakakita niini, nagaingon si Jehova. Jere. 7: 4 (Magandang Biblita Biblia) “Huwag ninyong dayain ang inyong sarili sa paulit-ulit na pagsasabing: Ito ang Templo ni Yahweh, ang Templo ni Yahweh, ang templo ni Yahweh! Hindi kayo maliligtas ng salitang iyan. Ang templo at bahay sa nasambit ay aplikado sa iglesiang itinatag lamang ng pangkaraniwang tao (1 Tim. 3:15). Malinaw po ang nakasaad sa Biblia na wag tayong padadaya sa mga iglesiang nagdadala ng pangalan ng Panginoon sapagkat ito po ay piki at hindi tunay.

Sa ibaba po ay inyong makikita ang mga karagdagang ebedinsya na hindi malilipol ang tunay na Iglesiang itinatag ni Cristo; at hindi ito kalian man tatalikod; taliwas ito sa mga sinambit ng maraming mangangaral umano ng Biblia:

IGLESIA =from Greek word Ekklesia (EKKLESIA)

 • Church, congregation, assembly, gathering (of religious, political or unofficial groups) GREEK NEW TESTAMENT DICTIONARY, Page 55
 • The assembly of those are called (Today’s English Version –New Testament-Page 37
 • Hebrew word “QAHAL” Mat. 16:18 Footnote –Jerusalem Bible-

Mat. 16:18 Si Jesus naagtatag ng Iglesia

Mat. 18:17 Naitatag talaga ang Iglesia

Mat. 28:19-20 Sasamahan ni Jesus ang Iglesia hanggang sa kataposan ng mundo

Mat. 28:19 Ay Siya ang mangangaral ng Magandang Balita

1 Tim. 3:15 Haligi at saligan ng katotohanan

Boh. 20:28 Itinubos sa dugo ni Jesus ang Iglesia

Efe. 5:29 Inaalagaan ni Cristo-Jesus ang kanyang Iglesia

Efe. 5:25 mahal ni Jesus ang kanyang Iglesia

Efe. 5:23 At Siya ang magliligtas nito

Col. 1:18 dahil ito ay ang kanyang katawan

Col. 3:15 Tayo ay tinawag para magpasakop Kanyang Iglesia

Juan 14:16, 26 Sasamahan ng Espirito Santo ang Iglesia magpakailan man

Efe.2:14 Pinawi ng katawan ni Cristo ang alitan na prang pader ng Diyos at sa ating mga tao

Amos 9:11 ibabangon ang muli ang sambayanan ni David

Dan. 2:44 Ang Dios ay magtitindig ng isang kahariang hindi maibabagsak kailanman…

Col. 1:13-14 Tayoy dinala Niya sa kaharian ng kanyang Anak

Napatunayan na natin kanina na hindi sa pamamagitan ng pangalan ng templo/bahay o nag iglesia ang sukatan, sabagkat inihula na ni Propeta Jeremias na hindi tayo paloloko sa mga Templong maypangalan ng Panginoon. Eh ano ba ang basihan para malaman natin ang tunay na Iglesiang itinatag ni Cristo? Narito ang sabi ng Biblia: Zac. 3:8 (Ang Biblia Cebuano) “Pamati karon, Oh Josue nga labawng sacerdote, ikaw ug ang imong mga kauban nga nanaglingkod sa imong atubangan; kay sila mga tawo man usa ka ilhanan; kay, ania karon, pakatawohon ko ang akong alagan nga mao ang Sanga.” (Makinig ka ngayon, oh Josue na punong pari, ikaw at ang mga kasama mong nakaupo sa iyong harapan; dahil sila ay mga tao man isang tanda; dahil, narito ngayon, ipanganganak ang taong alagad ko na si Sanga –salin ng may akda-.). Napakalinaw po na may tanda ang mga tao ng Diyos. At sa nasambit na natin sa itaas na ang Iglesia ay ang mga taong pinili ng Dios. Samakatwid ang tunay na iglesia ay may tanda.  At ano ang tandan ng Iglesia?  Narito ang sagot:

TANDA NG TUNAY NA IGLESIA

1. Isa / Nagkakaisa / One

Juan 10:16 Gusto ni CristoJesus na ang kanyang alagad ay magkakaisa

Juan 17:21 Si Cristo ay nag-dasal na sana ang kanyang mga kawan ay maging isa

Efe. 4:3 Pagkakaisa ay bigay at kaluob ng Espirito Santo

Efe. 4:4-5 Isang Espiritu, isang pag-asa, isang Panginoon at isang binyag

Mat. 16:18 isa lang ang Iglesia ang itinatag ng Panginoong JesuCristo

2. Banal/Santo/ Holy

Luk. 1:35 Ang nagtatag ay Banal o Santo

Buh. 4:27, 30 Si Cristo ay Santo o Banal

1 Ped. 1:16 Ang tagasunod ay magiging banal o santo

Roma. 6:22 (BKK) magbubunga ng pagkabanal

1 Cor. 14: 33 Dahil ito ay ang Iglesia ng mga Santo o Banal

Efe. 5:25 (Jerusalem Bible) Christ made the Church holy

3. Catolica / Catholic

Catholic = From Kata (Kata) and Holos (Holos) / Kath oles (Katholis)

Kata > prep. “Throughout” -The Greek New Testament Dictionary- Page 92

Holos > Whole, all, complete, entire, altogether, wholly –Greek Dict. Page 125

Catholic > or Universal (English / Latin) >Tibook Kalibutan kon makaylapon (Cebuano)

Mat. 28:19-20 Gusto ni Jesus nga mukaylap ang maayong Balita sa tibook kalibutan

Mar. 11:17 Ang Balay pagatawgon ug Balay alang sa Tanang Nasud

Buh. 9:31 (Greek Bible) Ekklesia Kath olis (Ekklesia Kath olis)

Buh. 9:42 KATH OLIS IN GREEK = UNIVERSAM IN LATIN

Buh. 10:37 KATHOLIS IN GREEK = UNIVERSAM IN LATIN

Luc. 4:14 KATHOLIS IN GREEK = UNIVERSAM IN LATIN

Luc. 23:5 KATHOLIS IN GREEK = UNIVERSAM IN LATIN
Catholic or Universal (Introduction to the Catholic Epistle of Saint James) (Douay Rheims Bible)

I Cor. 14: 23 (Latin Bible) Universa Ecclesia

Buh. 5:11 (Latin Bible) Universam Ecclesiam

Roma 16:23 (Latin Bible) Universae Ecclesiae

Catholic or General Epistle “Introduction of the Greek New Testament, Page 48

Sa nasambit natin sa itaas mababasa natin sa Greek Bible ang Ekklesia Kath olis o ang Iglesia Catolica.  At pansinin po niyo na ang words na Kath olis sa Greek ay isinalin sa Latin na Universam; dito nanggaling ang pangalang Catholic na ang ibig sabihin ay universal. Napatunayan natin na mababasa sa Biblia ang Catholic Church.

4. Apostolica / Apostolic

Heb. 3:1 Si Jeus ay Apostol

Efe. 2:20 Itinatag sa ibabaw ng mga Apostol

Juan. 21:15-17 Ipinamamahala ni Jesus ang kanyang Iglesia sa Apostol na si Pedro

2 Cor. 8:23 (Latin Bible) Apostoli Ecclesiarum

2 Tim. 4:1 Apostolic –word-4-words- (NAB New Testament)

Mat. 10:39 Apostolic discourse (Jerusalem Bible)

Act. 1:25 Apostolic –word-4-words- (NIV)

ROMANA:

Buh. 8:1 Labis ang pag-uusig sa Iglesia doon sa Jerusalem

Juan 1:11 Hindi tinanggap si Cristo sa kanyang sariling bayan

Mat. 23:37-38 Nagtampo si Cristo sa Jerusalem

Mat. 21:43 Ito ay kanyang aalisin at ipagkakatiwala sa Bayang mamumunga nang masagana

Buh. 23:11 Ang Roma ay nagbunga ng masagana

Rom. 1:6-8 Sa Roma ay nagbunga ug mga Santo o Banal

Liban sa Biblia, ang Kasaysayan rin at ang mga standard references ay nag papatunay rin na ang Roman Catholic Church ay ang iglesyang itinatag ni Cristo-Jesus. Marami sa ating mga non-catholic brothers ay naiilang sa mga debate laban sa aming mga Catholic Faith Defenders kung kasali na ang mga World history at ang mga standard nonsectarian references sa tindigan sa Debate; sapagkat napakarami tayong ebedensya na nagpapatunay hingil sa tunay na iglesia-ang Santa Iglesia Catolica.

HISTORY & STANDARD REFERENCES

The New Book of Knowledge, Page 287 “Roman Catholic Church” –the history of the Roman Catholic Church begun in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. About 120 persons were gathered there.  They were followers of Jesus Christ, and they were awaiting the coming of Holy Spirit he had promised to send them from heaven.  The day on which the Holy Spirit came down is considered the birthday of the Church.  The Church may be described as the society that Jesus founded, which is vitalized by the Spirit of God and organized to a structure which he establish.  The history of Roman Catholic Church traces the destinies of that society from its beginning until now.

The World Almanac and Book of Facts <Edition 2009> Page 688 “Roman Catholics” –traditionally founded by Jesus who named St. Peter the 1st vicar, developed in early Christian proselytizing, especially after the conversion of imperial Rome in the 4th century.

The Old World and America, Page 100 “More than 1900 years ago, Jesus Christ Son of God, came upon earth to save mankind. After His atoning death on the cross He rose glorious and immortal.  Before leaving this world to go to the Father, Our Lord founded the Catholic Church and gave to that Church the command to teach all nations.”

The History of Our World, Page 147, “Jesus, the founder of the Christian religion….”

The New Webster’s Dictionary of English Language <International Edition> Page 155. Catholic = of the original Christian Church before the schism between East and West // of the Roman or Western Church after this schism and before the reformation.

International Encyclopedia, Volume 20, Page 520 “Roman Catholic Church” There are two equally valid definition of the Catholic Church, comparable to the twofold nature of Jesus Christ, its founder, who was both human and divine.

Young Students Encyclopedia, Volume 17, Page 261 “Roman Catholicism” the largest of the Christian denomination is the Roman Catholic Church. As an institution it has existed since the 1st century AD,…”

Compton’s Encyclopedia & Fact-Index, Volume 20, Page 2024 “Roman Catholic Church” For the first thousand years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of one religion – Christianity.  There were no separate sects, or branches, of Christianity as there are today.  The word “catholic” means “universal,” and for those first thousand years, all Christians were members of the Catholic Church.

Microsoft Student 2009 DVD (an Ebook)

Traditionally, the church is said to have four marks, or notes: one, holy, catholic, and apostolic. Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. All rights reserved.

Grollier Encyclopedia, Volume V, page 106 “Catholic Church (Gr. Katholikos, universal, general). Term generally applied to the Divine society founded by Jesus Christ, and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost.

PATOTOO NG IBANG RELIHIYON

Ano ba ang sabi ng Ibang relihiyon hinggil sa pagpapatunay na ang Iglesia Catolica Ay itinantag ni Cristo sa unang siglo? Narito ang kanilang patotoo hinggil dito:

Iglesia ni Cristo(Manalo)

Pasugo Magasine, July-August 1988, page 6 “Even secular history shows a direct time link between the Catholic church and the Apostles, leading to the conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church”

Pasugo Magasin, April 1965, Page 41, by Bro. C. P. Sandoval “So we don’t question the claim of the Catholic apologist, that the Catholic Church alone could trace back its origin to the apostles.”

->inamin na nila, peru sabi nila (Iglesia ni Cristo-manalo) na ang Santa Iglesia Catolica ay ang tunay na Iglesiang itinatag ni Cristo na tumalikod; ngunit sa nasambit na natin sa itaas na hinding-hindi ito (ang tunay na Iglesia) tatalikod kalian man Mat. 16:18-19; Mat. 28:19-20; Juan 14:16;26.

Seventh Day Adventist Church

The voice of prophecy –Friendship Course- F-12, Jun Sabate, “Oo, katoliko ang matuod nga iglesya!

The voice of prophecy –Friendship Course- F-19, Jun Sabate, “Usa ka kinaiya sa matuod nga iglesia mao ang panaghiusa… Laing timaan sa matuod nga iglesya mao ang pagkabinalaan… Ang ikatulong timaan sa matuod nga iglesia mao ang iyang pagka-katoliko o pagka-universal… Tinuod ang ikaupat ug hinungdanong timaan sa matuod nga iglesya mao ang iyang pagkaapostoliko.

Jehovah’s Witnesses

Pagmata, Pebrero 2007, page 4, “Ang mga Latino Amerikanong mas tigulang makahinumdom pa sa panahon nga usa ra ang relihiyon, ang Romano Katolisismo.”

Mark D. Taylor (President of Tyndale House Publishers, Inc.)

The Complete Book of Bible Knowledge, By Mark D. Taylor, page 290, “Roman Catholic church- For the first thousand year after Christ, the church was catholic (universal) and unified.”

-Itong artikolo na ito ay alay sa aming kasamahan na pumayapa nasi Bro. Henry Clarito-

Advertisements

5 Responses to “Ang Tunay Na Iglesia”

 1. JESSEL F. MOSQUERA said

  Bro. G-one,

  Thank you for using this modern medium of evangelization.
  Through this exchange of materials we could improve our
  presentation for engagement like rallies, etc.

  Ormoc City Chapter is interested in inter-CFD chapters exchange of
  resources/informations. Thanks.

  Bro Jessel

  Alternative email: mosquera.jf@energy.com.ph

 2. gerry carillo said

  bro pwede nka mag misyon dre sa luzon galing mo nang managalog.kay medyo dli kaayo daghan ang nanalipod sa atong simbahan.

  GOD BLESS…

 3. JESSEL F. MOSQUERA said

  SAMPLE OF OUR TEN-MINUTE-TALK BEFORE THE MASS

  ALTERNATIVE EMAIL: mosquera.jf@energy.com.ph

  Topic 1: SIMBAHAN: ANG MGA ILHANAN
  (Marks of the True Church)

  INTRODUCTION: (You may use the suggested introductory statement or make your
  own)

  Aron mailhan nga lahi sa ubang mga relihiyosong sekta, ang Simbahan, sa sayo pa, mihatag ug upat ka mga ilhanan diha sa Credo: USA, SANTOS, CATOLICO UG APOSTOLICO. Source: Lumen Gentium (LG 8); Catechism of the Catholic Church (CCC 811)

  Kini sila, sa tinuod, mga buhing kamatuoran nga gigasa sa Espiritu Santo ngadto sa Simbahan, ug masinati lamang diha sa pagtuo.

  Gawas nga kini MGA GASA, sila usab MGA TAHAS nga pagabuhaton sa Simbahan isip kabahin sa iyang MISYON.

  Dugang pa, sila NAHILAMBIGIT PAG-AYO SA USAG-USA nga kun mouswag ang usa mouswag ang tanan.

  Sa naandan, diha sa pagpanalipod (in apologetics) sa Simbahan, kining mga ilhanana gipasupot nga mga hiyas nga makita diha sa kasaysayan sa Simbahan.

  Karon sila sagad gilambigit diha ni Cristo, diin nagsugod ang pagka USA nga mopatighulog ngadto sa iyang BALAAN ug pagka-CATOLICO. Ang pagka APOSTOLICO gipadayag isip pasikaran ug paagi sa pagdangat ngadto sa laing tulo ka mga ilhanan.

  Source: Catechism for Filipino Catholics (CFC 1390)

  BODY: (Tell them what you want to tell them)

  1. Nganong ang Simbahan USA o NAGKAHIUSA?

  Matthew 16:18 “…vBusa sultihan ko ikaw: ikaw si Pedro ug ibabaw niining bato tukuron ko ang akong simbahan ug bisan gani ang kamatayon dili gayod makabuntog niini.” Source: Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia

  Klaro sa unahan nga si Cristo mitugod ug USA lamang ka Simbahan.

  “tukuron ko ang akong simbahan”, siya nagkanayon.
  DILI MGA SIMBAHAN.DILI DAGHAN. USA RA. USA DIHA SA PAGTULON-AN, OTORIDAD UG SA PAGSIMBA.

  Ang Simbahan USA,
  1. una, gikan sa iyang mismong TINUBDAN, ANG USA KA BUHING DIOS DIHA SA TULO KA PERSONA.
  2. ika-duha, ang Simbahan usa diha sa iyang TIGTUKOD nga mao si Jesu-
  Cristo, kinsa:

  >mianhi aron PAGLUWAS ug PAGHIUSA sa tibuok katawhan;

  >NANGALIYUPO ngadto sa Amahan
  Juan 17:21 “nga ma-USA unta ang tanan sama nga Ikaw, Amahan, ania
  kanako ug ako anaa kanimo”

  >NAGTUKOD sa YUKARISTIYA nga nagkahulogan ug nagmugna sa KAHIUSA
  sa Simbahan;

  >NAGHIUSA sa tanan pinaagi sa iyang BAG-ONG SUGO SA GUGMA
  Juan 13:34 – ”Maghatag ako kaninyog bag-ong sugo: paghigugmaay kamo. Ingon nga
  ako nahigugma kaninyo, paghigugmaay usab kamo.”

  >ug mibubo sa iyang ESPIRITU diin iyang gitawag ang katawhan sa Bag-ong
  Kasabutan ngadto a KAHIUSAHAN sa pagtuo, paglaum ug paghigugma

  Source: Unitatis Redintegratia (UR 2-3) (Dekreto, sa Ekumenismo, 1964)

  Ephesians 4:4-6 – 4May usa lamang ka lawas ug usa ka Espiritu ingon nga may usa lamang ka paglaom ug alang niini gitawag kamo sa Dios. v5May usa lamang ka Ginoo, usa ka pagtuo ug usa ka bunyag;a v6may usa lamang ka Dios ug Amahan sa tanang mga tawo. Siya mao ang labaw sa tanan ug nagbuhat pinaagi sa tanan ug anaa sa tanan.

  Psalm 127:1 –“Gawas kon ang GINOO maoy magtukod sa balay, kawang lamang ang kahago niadtong nagtukod niini. Gawas kon ang GINOO maoy magbantay sa siyudad, kawang lamang ang pagtukaw sa mga magbalantay”.

  1 Timothy 3:15 – “Kanang balaya mao ang simbahan sa buhi nga Dios, ang haligi ug ang sukaranan sa kamatuoran!”

  Daniel 2:44 – “…ang Dios magtukod ug usa ka gingharian nga dili gayod malumpag ug ang iyang gahom dili maagaw sa laing katawhan.”

  “Ang Simbahang Catolica kaponongan nga tinukod ni Jesu-Cristo”

  Source: Grolier Encyclopedia

  2. Nganong ang Simbahan Santos o Balaan?

  Diha sa pagtuo, kita mituo nga ANG SIMBAHAN BALAAN SA PAAGI NGA DILI MOPAKYAS (CCC 823):

  1. Una, tungod kay si “Cristo nahigugma sa iyang Simbahan isip iyang Esposa ug mihatag sa iyang kaugalingon alang kaniya, aron kini mabalaaan.

  “Gihiusa siya (ANG SIMBAHAN) ni Cristo ngadto kaniya isip iyang lawas, iyang gihatagan ug gisangkap sa mga gasa sa Espiritu Santo”.

  Source: Lumen Gentium (LG 39)

  2. Ika-duha, tungod kay ang Espiritu Santo migasa kaniya sa KABUHONG SA
  MGA KINAHANGLANON ALANG SA KALUWASAN UG KABALAAN.

  Example: Pagsangyaw sa Maayong Balita, Mga Sacramento, Mga Birtud sa
  Katarung, Mga Pang-alagad nga Maunongon sa Isigkatawo, ug
  Mga Gasang Karismatiko

  1 Pedro 1:16 – “Maingon nga ako santos kamo usab masantos…”

  1 Corinthians 14:33 –“… for God is not a God of confusion, but of peace. As in all the churches of the saints…”

  Deuteronomy 7:6 – “Kay kamo balaan nga katawhan ug iya kamo sa GINOO nga inyong Dios. Sa tanang katawhan sa kalibotan kamo ang gipili sa GINOO aron mahimong iyang kaugalingong katawhan.”

  Leviticus 19:2 – Sultihi ang tibuok Israel: Pagbalaan kamo kay ako, ang GINOO nga inyong Dios, balaan man.

  3. Nganong ang Simbahan CATOLICO?

  cath•o•lic [káthlik, káthəlik]
  adjective
  1. all-inclusive: including or concerned with all people
  2. useful to all: useful or interesting to a wide range of people
  3. all-embracing: interested in or sympathetic to a wide range of things
  [14th century. Via Latin < Greek katholikos "universal" < katholou "in general" una, ang Simbahan GITUKOD NI CRISTO DIHA SA IYANG MGA APOSTOL.

  >ika-duha, ang Simbahan mabinantayon kanunay ug nagsangyaw sa ILANG MGA
  PAGTUDLO UG PAGSAKSI;

  >ika-tulo, ang Simbahan kanunayng gitudloan, gibalaan ug giagak sa mga apostol
  pinaagi sa ILANG MGA SUMUSUNOD, ang mga obispo.

  “Ang mga Apostol gipadala sa Nabanhawng Ginoo… aron, isip mga mag-aambit sa gahum ni Cristo, HIMUON NILA ANG TANANG KATAWHAN NGA MGA TINUN-AN ug MAGBALAAN ug MAGMANDO kanila, ug sa ingon, mopakaylap sa iyang Simbahan ug, pinaagi a pag-alagad niini ubos sa paggiya sa Ginoo, BANTAYAN nila kini sa tanang mga adlaw hangtud sa katapusan sa kalibutan.” Source: Lumen Gentium (LG 19)

  Pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo nag nagpuyo diha kaniya, ang Simbahan naga-amping sa tim-os nga pag-amoma sa mga pagtulun-an sa mga apostol, nga nagbuhong sa mga bahandi sa pagtuo.

  Ang tugon ni Apostol Pablo ngadto kang Timoteo mao kini:

  2 Timoteo 1:13-14 – Sunda nga panig-ingnan ang matuod nga mga pagtulon-an nga gitudlo ko kanimo ug pabilin diha sa pagtuo ug gugma nga naato tungod sa atong pagkahiusa kang Cristo Jesus. v14Ampingi ang maayong mga butang nga gipiyal kanimo pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga nagpuyo dinhi kanato.

  1 Peter 5:1 – “Kaninyo nga mga pangulo sa simbahan, ako, ingon nga pangulo usab sama kaninyo ug saksi sa mga pag-antos ni Cristo ug mag-aambit sa himaya nga ipadayag unya, naghangyo kaninyo…”

  “Nay, we make progress by means of reverses; our griefs are our consolations; we lose Stephen to gain Paul, and Matthias replaces the traitor Judas…”

  Source: Church History by Laux, p 609

  Sa mga kaaway sa Simbahan karon ug sa umaabot, atong masulti uban ni Gamaliel, ang magtutudlo ni San Pablo:

  Acts 5:39 – ”Apan kon iya kini sa Dios, dili gayod kamo makabuntog kanila. Mahitabo pa hinuon nga kamo nakigbatok sa Dios.”

  “The principal reason why the Roman State tried to crush the Church was a political one. Such government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. Nero was the first emperor to persecute the Christians, 64-68 AD.”

  Source: (World History by O’Brien, p 138)
  Information Almanac 1968, p 296- Succession of Popes

  By the 3rd century agreement was widespread about the authority of the bishop as the link with the apostles. He (Paul) was such a link, however, only if in his life and teaching he adhered to the teaching of the apostles as this was laid down in the New Testament and in the “deposit of faith” transmitted by the apostolic churches.

  Source: Microsoft ® Encarta ® 2008

  5. Nganong ROMANA man?

  Matthew 21:43 – vBusa nag-ingon ako kaninyo, nga pagakuhaon kaninyo ang gingharian sa Dios, ug igahatag sa usa ka nasud nga makapamunga sa mga bunga niya.

  Acts 23:11 – vUg sa gabii nga misunod ang Ginoo mitindog tupad kaniya, ug miingon: Magmalipayon ka, kay ingon nga nagpamatuod ka mahatungod kanako sa Jerusalem, ingon usab kinahanglan nga magpamatuod ka sa Roma.

  Romans 1:7-8 – vBusa gisulatan ko kamong tanan nga taga-Roma nga gihigugma ug gitawag sa Dios aron mahimong iyang katawhan: unta kamog grasya ug kalinaw sa Dios nga atong Amahan ug sa Ginoong Jesu-Cristo. Una sa tanan, nagpasalamat ako sa Dios pinaagi kang Jesu-Cristo alang kaninyong tanan kay nasangyaw sa tibuok kalibotan ang inyong pagtuo.

  “The Church, thus founded by Jesus Christ begun to spread victoriously in the Roman Empire in the face of greatest odds.”

  Source: Ancient Medieval History, p236

  “Jerusalem was the center of the Christian movement, at least until its destruction by Roman armies in AD 70, but from this center Christianity radiated to other cities and towns in Palestine and beyond.
  Source: Microsoft ® Encarta ® 2008

  6. Nganong GIKAN sa ESPANYA?

  Ang mga Espanyol kun mga taga-Espanya maoy nakakristyanisar sa mga Filipino busa makatarunganon gayud nga ang atong pagka-Cristohanon gikan sa mga apostoles.

  Romans 15:24-25 – Mohapit unya ako diha sa akong pagpaingon sa Espanya. Human ako malipay sa pagpakig-uban kaninyo sa makadiyot, tabangi unya ako sa pag-adto sa Espanya. 25Sa pagkakaron, moadto una ako sa Jerusalem aron pagdala ug mga hinabang alang sa katawhan sa Dios didto

  ANNOUNCEMENT:
  Topic 2: SIMBAHAN: ANG MISTIKO NGA LAWAS NI CRISTO

  INTRODUCTION: (You may use the suggested introductory statement or make your
  own)

  Diha sa MGA Ebanghelyo si Jesus mitawag sa mga lalaki ug babaye sa pagsunod kaniya, aron mamahimong iyang mga tinun-an ug moambit sa iyang kinabuhi ug misyon. Iya silang giila nga sama kaniya:

  Lukas 10:6 “Kinsa kadtong maminaw kaninyo, naminaw usab kanako. Kinsa kadtong mosalikway kaninyo nagasalikway usab kanako.”

  Kini mao usab ang mahitabo sa labing kabus sa iyang mga igsoon:

  Mateo 25:40 – “Ako nag-ingon kaninyo, bisan unsay inyong buhaton niining ubos kong igsuon, inyo kining gibuhat kanako.”

  Si Jesus miawhag ug suod nga pakighiusa ngadto sa iyang mga sumosunod:

  Juan 15:4-5 – “ Pabilin kamo kanako ug ako magpabilin kaninyo … ako ang punoan sa paras ug kamo ang mga sanga”.

  Iya ganing gihatag ang tanang paagi sa maong kahiusahan:

  Juan 6:56 –“Kinsa kadtong mokaon sa akong lawas ug moinom sa akong dugo, magpuyo dinhi kanako ug ako diha kaniya.”

  Diha sa katapusang panihapon, si Cristo misaad nga dili niya biyaan ang iyang nga tinun-an nga mailo (Juan 14:8), kondili iyang ipadala ang iyang Espiritu ug pinaagi niini siya magauban kanila hangtud sa katapusang panahon.

  Ang Simbahan nahimugso diha niining personal nga kahiusahan ni Cristo ug sa iyang mga tinun-an. Source: Catechism of the Catholic Church 787-95

  BODY: (Tell them what you want to tell them)

  1. Nganong ang Simbahan mao man “Ang Lawas ni Cristo”?

  Colossians 1:17 “Christ existed before all things …. He is the head of his body, the church; he is the source of the body’s life.”

  “Diha sa iyang pagpadala sa Espiritu ngadto sa iyang mga igsuon, kinsa iyang gipili gikan sa tanang mga tawo, si Cristo naghimo kanilang iyang kaugalingong lawas sa paging mistiko.”
  Source: Lumen Gentium (LG 7)

  Busa, ang Simbahan dili lang SAMA sa usa ka lawas, kondili MAO GAYUD ANG LAWAS NI CRISTO, tinuod nga gimugna niyang usa sila uban kaniya sa paaging “MISTIKO”.

  Ang “MISTIKO” wala magpasabut nga “dili tinuod” kondili usa ka kamatuoran nga DILI MASUKOD SA TAWHANONG PAGHULAGWAY.

  Busa MAKAB-OT LAMANG PINAAGI SA PAGTUO sanglit IYA KINI SA MGA MISTERYO SA DIOS ALANG SA KALUWASAN nga natago sa taas nga panahon apan gibutyag diha sa Ebanghelyo.

  “The Church is both visible and spiritual, a hierarchical society and the Mystical Body of Christ. She is one, yet formed of two components, human and divine. That is her mystery, which only faith can accept”.

  Source: Catechism of the Catholic Church (CCC 779)

  2. Kon maghisgot kita’g “LAWAS NI CRISTO”, unsay gipunting niini?

  Ang “Lawas ni Cristo” nagpunting niining mosunod:

  A. Lawas nga yutan-on (physical) …Nga Anaa sa kasaysayan ni Jesus, tungod sa iyang Pagpakatawo (Incarnation)

  Juan 1:14 v14Ug ang Pulong nahimong tawo ug mipuyo uban kanamo, puno sa grasya ug kamatuoran. Nakita namo ang iyang himaya, ang himaya nga iyang nadawat ingon nga bugtong Anak sa Amahan.

  B. Lawas nga Yukaristikanhon… ang persona sa Nabanhaw nga Cristo nga anaa sa Sacramento diha sa iyang sakrispiyo nga makaluwas

  Lucas 22:19 v19Gikuha niya ang pan ug nagpasalamat siya sa Dios unya gipikaspikas niya kini ug gihatag kanila nga nag-ingon, “Mao kini ang akong lawas [nga gihatag alang kaninyo. Buhata ninyo kini aron paghandom kanako.”

  C. Lawas nga Mistiko … ang Simbahan, ang mga magtutuo nga nahiusa kang Cristo, ilang Ulo, gihiusa ug gibuhi diha sa Iyang Espiritu

  1 Corinthians 12:12 & 27 “12Si Cristo sama sa usa ka lawas nga may daghang bahin. Bisan kon nagkalainlain ang mga bahin niini, usa ra gihapon kini ka lawas…. 27Busa kamong tanan lawas ni Cristo ug ang usag-usa bahin niini.

  Colosians 1:17-18 “17Diha na siya sa wala pa buhata ang tanang butang ug diha kaniya ang tanan nahugpong. 18Siya ang ulo sa simbahan nga mao ang iyang lawas. Siya ang sinugdan; siya ang unang gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay aron siya ang mag-una sa tanang mga butang.

  Ephesians 1:23 ‘23Ang simbahan mao ang lawas ni Cristo, ang kahingpitan niya nga mao ang naghingpit sa tanang butang..”

  3. Unsa man ang “kahiusahan taliwala sa panaglahi (unity in diversity) diha sa Simbahan?

  Sulod diha sa lawas ni Cristo, ang Simbahan, anaay nagkalain-laing mga sakop ug mga gimbuhaton. (PCP II 91-94)

  Kini nagpasabot nga ang kahiusahan diha sa Lawas ni Cristo DILI PAGKASUSAMA (uniformity). Hinunua …

  I Cor. 12:4-6 – “Anaa ang mga nagkalain-laing matang sa mga espirituhanong gasa apan mao ra ang Espiritu, anaa ang nagkalain-laing mga pang-alagad apan usa ra ang Dios kinsa maoy nagpahigayon sa tanan diha sa matag-usa”.

  Ang Espiritu Santo nga gipadala ni Cristo mao ang tinubdan sa kinabuhi, ang kalag sa Iyang lawas, “kinsa, usa ug mao ra diha sa ulo ug sa mga sakop, naghatag kinabuhi, naghiusa ug nagpalihok, sa tibuok nga lawas”.

  Source: Lumen Gentium (LG 7)

  4. Nganong gitandi man ang Simbahan sa Lawas ni Cristo?

  “The comparison of the Church with the body casts light on the intimate bond between Christ and his Church. Not only is she gathered AROUND HIM; she is united IN HIM.”

  Source: Catechism of the Catholic Church (CCC 789)

  Tulo (3) ka aspeto sa Simbahan isip Lawas ni Cristo ang angay natong bantayan nga mao ang mosunod:

  A. ang kahiusahan sa mga membro sa Simbahan nga resulta sa ilang pagkahiusa kang Cristo;

  Roman 12:5 v5Kita usab, bisan daghan, usa lamang ka lawas nga nahiusa diha kang Cristo ug nalambigit kita sa usag-usa ingon nga nagkalainlaing bahin sa usa ka lawas.

  B. si Cristo isip ulo sa Lawas;

  Colossians 1:18 18Siya ang ulo sa simbahan nga mao ang iyang lawas. Siya ang sinugdan; siya ang unang gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay aron siya ang mag-una sa tanang mga butang.

  C. ang Simbahan isip kapikas ni Cristo

  Ephesians 5:23 23Kay ang bana mao ang ulo sa iyang asawa ingon nga si Cristo maoy ulo sa simbahan ug si Cristo mismo mao ang Manluluwas sa simbahan nga mao ang iyang lawas.

  ANNOUNCEMENT:

 4. G-one said

  Bro jerry carillo,

  bro hatage ko sa imong number be….. salamat daan…

  bro kauban ba mo ni atty. Rufil Banyok?

 5. Vrandon said

  Mga bossing, pls mangayo pa unta ko ugma mga reference about other religion claiming that ang atong simbahan ang tinuod nga tinukod ug simbahan ni Cristo..

  Ga-develop ug application for my phone, compilation sa mga defenses ug references for defending my faith and the Catholic Church against mga issue nga ginabato sa ubang relihiyon sa ato.. Para sab ni sa ako mga Bro & Sis sa CCRM-Youth ug ugaling mahimu ning kongkrito ug valid nga defences.

  SALAMAT!!

  GOD BLESS YOU!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: