Catholic Faith Defender

JOHN. 8:32 “et cognoscetis veritatem et veritas liberabit vos”

CFD San Carlos Borromeo Chapter BIBLE RALLY 3

Posted by catholicfaithdefender on March 1, 2010

Advertisements

2 Responses to “CFD San Carlos Borromeo Chapter BIBLE RALLY 3”

 1. louie jay said

  part 2
  Nangutana si Bro. Bacalso, “ kinsa man kadto si Justin? Iglesia Katolika ba siya?”
  Ang tubag mao, dili siya ang MYSTICO NGA LAWAS NI CRISTO apan sakop siya niini ug saksi sa pagbansay nga ang pagpakalwat sa dili pari nahimo ug giyugotan kaniadto sa wala pa ang Konselyo sa Trento. Ug kining mga giasoy ni Justin ug sa uban pang mga santos ug amahan sa Santa Iglesia nahibaw an nato nga dili diay tinood ang gipalakd nga ang pagpakalawat sa mga pari LAMANG nahimo na kaniadto ug kuno kanan nga pagbanasay usa ka dakong kalapasan. Makapangutanan usab kita, KINSA MAN KANA SI BRO. MARCELO BACALSO? IGLESIA KATOLIKA BA SIYA?DILI! SIYA BA ANG GITAGAAN UG GAHOM SA PAGPASABOT SA MGA SINULAT SA KONSELYO UG MGA PAPA? KANANG IYANG PAGPASABOT UG PAGHUBAD SA KONSELYO SA TRENTO UG MGA SINULAT SA PAPA, NAHUSTO BA SIYA NIANA SA PAGPASABOT BISAN PANG SA IYANG HUNAHUNA NAHUSTO KUNO SIYA? WALA UG WAL GAYUD MAHUSTO UG DILI ANGAY TUHOAN NAGU MAN? TUNGOD KAY DILI SIYA ANG GITAGAAN UG GAHOM SA PAGPASABOT NIANA. Wala moingon si Cristo, “Ikaw Bacalso Marcelo ang gitagaan nako ug otoridad sa paghubad ug pagpasabot sa Tradisyon ug mga Konselyo nga mga sulat human sa vaticano 2 kay ang mga obispo ug papa nahisimang na.’” wala ug wala gayud kini isulti ni kristo. Ang gisulti ni Cristo mao kini,

  (Lukas 10:16) “ang magapatalinghug kaninyo(mga obispo)magapatalinghug kanako, ug ang magasalikway kaninyo magasalikway kanako ug sa amahan nga nagpadala kanako.”

  Busa klaro sumala sa mga pulong sa atong Ginoo nga kung isalikway nato ang mga obispo ug ang Papa, sama rag gisalikway usab nato ang Amahan ug ang Anak.

  Sa page 4 sa sulat ni Bro. Bacalso miingon, “timan-I matud pa sa napahayag sa usa ka pari dinha sa EWTN(catolicong television kini) ang Catechism of the Catholic church dili ug wala tawga ug Catechism kondili Cateschism.” Mugawas nga mas gituhoan ni Bro. Bacalso ang pari nga nagpahayag kaysa sa mga Obispo ug sa Papa. Kadtong pari-a IGLESIA KATOLIKA BA KADTO? TINUOD BA NGA NAHISIMANG ANG CATECHISM OF THE CATHOLIC CHURCH O MUGNA LAMANG KADTO SA PARI NGA NAPAMINAWAN NI BRO BACALSO? Unsa man diay kanang pulong SCHISM? Kinsa kaha ang schismatic? Ania ang gipahayag sa (THE CODE OF CANON LAW 751),

  “schism is the withdrawal of submission to the Supreme Pontiff.”

  Busa kadtong mga tawo nga mga sige sibya ug ataki sa mga obiSpo ug sa Papa ug unya daw mas mayo ug mas maalam pa sila kaysa sa papa bahin nianang pagpasabot sa mga sinulat sa konselyo maoy mga SCHISMATICS! Kunuhay miila sila sa papa nga nangulo sa Simbahan ug moangkon nga WE BELIEVE IN THE PRESENT POPE!!! Ang tinuod mao nga miila lagi sila sa papa apan ang ilang mga binuhatan nagpaila lang mga mga schismatics, wala kita tawga sa pagkakatoliko aron mag supak supak sa pangulo o puli ni cristo…. Adunay panultihon, “ACTION SPEAKS LOUDER THE WORDS” busa kinsa kaha ang schism o schismatic? Kadtong ga supak supak sa mga pangulo sa Simbahan o ang mga nagpaubos sa pagsugot o pagtuman sa mga amahan sa Santa iglesia???

  Ug unya, mikutlo si Bro Marcelo Bacalso sa pahayag ni Mama Maria nga nagkanayon, “Daghang mga Cardinal,mga Obispo ug mga pari anaa na sa dalan sa kapildihan dinala nila ang daghang mga biktima.”
  Angayan nga timan an nga kung ang usa ka apparition naga agda ug pagsupak sa Simbahan o sa Papa kana nga apparition dili tinuod. Tinuod mana nga daghang mga Obispo ug mga pari nga mga buluyagon, saw ala pa ang vaticano dos daghan nang pari ang napukan. Ug gani sa panahon ni Cristo naa nana nga mga pari nga buluyagon, si JUDAS ISCARIOTE nga mibudhi ni Cristo(Mk.14:45) si PEDRO nga milimod ni Cristo(Mt.26:70-72) ug mga apostol nga mibiya ni Cristo(Mk.14:50) apan wala mabalaka si Cristo nianang ilang mga binuhatan. Dili parehas anang mga tawo nga grabe ang reaction kay kuno daghang mga mason nakasulod sa pagkapari og pagka Obispo,kinahanglan nga kalmado lang kita, ug instead nga ma rattle kita kung adunay eskandalo sa simbahan, WE MUST PRAY…PRAY…PRAY…. WITHOUT CEASING(1THES.5:17) alang sa atong mga pangulo sa Simbahan nga unta mahipalayo sila sa lit-ag ni Satanas….

  Kinahanglan musugot kita sa Papa isip mao puli ni Cristo sa pagdumala simbahan nga iyang gitugokod.
  Kita nga mga Catholic Faith Defenders ug mga laico( lakip na niini si Bro. Bacalso)kinahang nga musugot kita sa pagdula sa papa dili lamang bahin sa pagtoo ug moral kondili sa pagdula ug disiplina usab nga gipakanaog sa papa ug mga Obispo..atong dawaton nga bisan ug kapila pa kita ma “expert” sa lantugi ug pagtubag apan walay pagpaubos diha sa kasing kasing, MALUSNO gayud gihapon kita..

  Sa katapusan, atoang kanunayng huptanug timan-an ang giingon sa atong unang papa nga si San Pedro:

  (1pedro 5:5)
  “maingon man usab kamong mga batan on kinahanglan managpasakop kamo nga masinugtanon sa mga anciano. Kamong TANAN, panagsul-ob kamog PAGPAUBOS alang sa usa ug usa, ka yang “Dios magabatok sa sa mga mapahitas on, apan sa mga MAPAUBSANON siya magahatag ug grasya.”

  “ PRO DEO ET ECCLESIA”

 2. Bob said

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: