Catholic Faith Defender

JOHN. 8:32 “et cognoscetis veritatem et veritas liberabit vos”

SIMBAHAN: ANG MGA ILHANAN

Posted by catholicfaithdefender on March 8, 2010

SIMBAHAN: ANG MGA ILHANAN

By: Bro. Jessel F. Mosquera
Former Chapter President
CFD-ORMOC CITY CHAPTER


Aron mailhan nga lahi sa ubang mga relihiyosong sekta, ang Simbahan, sa sayo pa, mihatag ug upat ka mga ilhanan diha sa Credo: USA, SANTOS, CATOLICO UG APOSTOLICO. Source: Lumen Gentium (LG 8); Catechism of the Catholic Church (CCC 811)

Kini sila, sa tinuod, mga buhing kamatuoran nga gigasa sa Espiritu Santo ngadto sa Simbahan, ug masinati lamang diha sa pagtuo.

Gawas nga kini MGA GASA, sila usab MGA TAHAS nga pagabuhaton sa Simbahan isip kabahin sa iyang MISYON.

Dugang pa, sila NAHILAMBIGIT PAG-AYO SA USAG-USA nga kun mouswag ang usa mouswag ang tanan.

Sa naandan, diha sa pagpanalipod (in apologetics) sa Simbahan, kining mga ilhanana gipasupot nga mga hiyas nga makita diha sa kasaysayan sa Simbahan.

Karon sila sagad gilambigit diha ni Cristo, diin nagsugod ang pagka USA nga mopatighulog ngadto sa iyang BALAAN ug pagka-CATOLICO. Ang pagka APOSTOLICO gipadayag isip pasikaran ug paagi sa pagdangat ngadto sa laing tulo ka mga ilhanan.

Source: Catechism for Filipino Catholics (CFC 1390)

BODY: (Tell them what you want to tell them)

1. Nganong ang Simbahan USA o NAGKAHIUSA?

Matthew 16:18 “…vBusa sultihan ko ikaw: ikaw si Pedro ug ibabaw niining bato tukuron ko ang akong simbahan ug bisan gani ang kamatayon dili gayod makabuntog niini.” Source: Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia

Klaro sa unahan nga si Cristo mitugod ug USA lamang ka Simbahan.

“tukuron ko ang akong simbahan”, siya nagkanayon.
DILI MGA SIMBAHAN.DILI DAGHAN. USA RA. USA DIHA SA PAGTULON-AN, OTORIDAD UG SA PAGSIMBA.

Ang Simbahan USA,
1. una, gikan sa iyang mismong TINUBDAN, ANG USA KA BUHING DIOS DIHA SA TULO KA PERSONA.
2. ika-duha, ang Simbahan usa diha sa iyang TIGTUKOD nga mao si Jesu-
Cristo, kinsa:

>mianhi aron PAGLUWAS ug PAGHIUSA sa tibuok katawhan;

>NANGALIYUPO ngadto sa Amahan
Juan 17:21 “nga ma-USA unta ang tanan sama nga Ikaw, Amahan, ania
kanako ug ako anaa kanimo”

>NAGTUKOD sa YUKARISTIYA nga nagkahulogan ug nagmugna sa KAHIUSA
sa Simbahan;

>NAGHIUSA sa tanan pinaagi sa iyang BAG-ONG SUGO SA GUGMA
Juan 13:34 – ”Maghatag ako kaninyog bag-ong sugo: paghigugmaay kamo. Ingon nga
ako nahigugma kaninyo, paghigugmaay usab kamo.”

>ug mibubo sa iyang ESPIRITU diin iyang gitawag ang katawhan sa Bag-ong
Kasabutan ngadto a KAHIUSAHAN sa pagtuo, paglaum ug paghigugma

Source: Unitatis Redintegratia (UR 2-3) (Dekreto, sa Ekumenismo, 1964)

Ephesians 4:4-6 – 4May usa lamang ka lawas ug usa ka Espiritu ingon nga may usa lamang ka paglaom ug alang niini gitawag kamo sa Dios. v5May usa lamang ka Ginoo, usa ka pagtuo ug usa ka bunyag;a v6may usa lamang ka Dios ug Amahan sa tanang mga tawo. Siya mao ang labaw sa tanan ug nagbuhat pinaagi sa tanan ug anaa sa tanan.

Psalm 127:1 –“Gawas kon ang GINOO maoy magtukod sa balay, kawang lamang ang kahago niadtong nagtukod niini. Gawas kon ang GINOO maoy magbantay sa siyudad, kawang lamang ang pagtukaw sa mga magbalantay”.

1 Timothy 3:15 – “Kanang balaya mao ang simbahan sa buhi nga Dios, ang haligi ug ang sukaranan sa kamatuoran!”

Daniel 2:44 – “…ang Dios magtukod ug usa ka gingharian nga dili gayod malumpag ug ang iyang gahom dili maagaw sa laing katawhan.”

“Ang Simbahang Catolica kaponongan nga tinukod ni Jesu-Cristo”

Source: Grolier Encyclopedia

2. Nganong ang Simbahan Santos o Balaan?

Diha sa pagtuo, kita mituo nga ANG SIMBAHAN BALAAN SA PAAGI NGA DILI MOPAKYAS (CCC 823):

1. Una, tungod kay si “Cristo nahigugma sa iyang Simbahan isip iyang Esposa ug mihatag sa iyang kaugalingon alang kaniya, aron kini mabalaaan.

“Gihiusa siya (ANG SIMBAHAN) ni Cristo ngadto kaniya isip iyang lawas, iyang gihatagan ug gisangkap sa mga gasa sa Espiritu Santo”.

Source: Lumen Gentium (LG 39)

2. Ika-duha, tungod kay ang Espiritu Santo migasa kaniya sa KABUHONG SA
MGA KINAHANGLANON ALANG SA KALUWASAN UG KABALAAN.

Example: Pagsangyaw sa Maayong Balita, Mga Sacramento, Mga Birtud sa
Katarung, Mga Pang-alagad nga Maunongon sa Isigkatawo, ug
Mga Gasang Karismatiko

1 Pedro 1:16 – “Maingon nga ako santos kamo usab masantos…”

1 Corinthians 14:33 –“… for God is not a God of confusion, but of peace. As in all the churches of the saints…”

Deuteronomy 7:6 – “Kay kamo balaan nga katawhan ug iya kamo sa GINOO nga inyong Dios. Sa tanang katawhan sa kalibotan kamo ang gipili sa GINOO aron mahimong iyang kaugalingong katawhan.”

Leviticus 19:2 – Sultihi ang tibuok Israel: Pagbalaan kamo kay ako, ang GINOO nga inyong Dios, balaan man.

3. Nganong ang Simbahan CATOLICO?

cath•o•lic [káthlik, káthəlik]
adjective
1. all-inclusive: including or concerned with all people
2. useful to all: useful or interesting to a wide range of people
3. all-embracing: interested in or sympathetic to a wide range of things
[14th century. Via Latin < Greek katholikos “universal” < katholou “in general” una, ang Simbahan GITUKOD NI CRISTO DIHA SA IYANG MGA APOSTOL.

>ika-duha, ang Simbahan mabinantayon kanunay ug nagsangyaw sa ILANG MGA
PAGTUDLO UG PAGSAKSI;

>ika-tulo, ang Simbahan kanunayng gitudloan, gibalaan ug giagak sa mga apostol
pinaagi sa ILANG MGA SUMUSUNOD, ang mga obispo.

“Ang mga Apostol gipadala sa Nabanhawng Ginoo… aron, isip mga mag-aambit sa gahum ni Cristo, HIMUON NILA ANG TANANG KATAWHAN NGA MGA TINUN-AN ug MAGBALAAN ug MAGMANDO kanila, ug sa ingon, mopakaylap sa iyang Simbahan ug, pinaagi a pag-alagad niini ubos sa paggiya sa Ginoo, BANTAYAN nila kini sa tanang mga adlaw hangtud sa katapusan sa kalibutan.” Source: Lumen Gentium (LG 19)

Pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo nag nagpuyo diha kaniya, ang Simbahan naga-amping sa tim-os nga pag-amoma sa mga pagtulun-an sa mga apostol, nga nagbuhong sa mga bahandi sa pagtuo.

Ang tugon ni Apostol Pablo ngadto kang Timoteo mao kini:

2 Timoteo 1:13-14 – Sunda nga panig-ingnan ang matuod nga mga pagtulon-an nga gitudlo ko kanimo ug pabilin diha sa pagtuo ug gugma nga naato tungod sa atong pagkahiusa kang Cristo Jesus. v14Ampingi ang maayong mga butang nga gipiyal kanimo pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga nagpuyo dinhi kanato.

1 Peter 5:1 – “Kaninyo nga mga pangulo sa simbahan, ako, ingon nga pangulo usab sama kaninyo ug saksi sa mga pag-antos ni Cristo ug mag-aambit sa himaya nga ipadayag unya, naghangyo kaninyo…”

“Nay, we make progress by means of reverses; our griefs are our consolations; we lose Stephen to gain Paul, and Matthias replaces the traitor Judas…”

Source: Church History by Laux, p 609

Sa mga kaaway sa Simbahan karon ug sa umaabot, atong masulti uban ni Gamaliel, ang magtutudlo ni San Pablo:

Acts 5:39 – ”Apan kon iya kini sa Dios, dili gayod kamo makabuntog kanila. Mahitabo pa hinuon nga kamo nakigbatok sa Dios.”

“The principal reason why the Roman State tried to crush the Church was a political one. Such government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. Nero was the first emperor to persecute the Christians, 64-68 AD.”

Source: (World History by O’Brien, p 138)
Information Almanac 1968, p 296- Succession of Popes

By the 3rd century agreement was widespread about the authority of the bishop as the link with the apostles. He (Paul) was such a link, however, only if in his life and teaching he adhered to the teaching of the apostles as this was laid down in the New Testament and in the “deposit of faith” transmitted by the apostolic churches.

Source: Microsoft ® Encarta ® 2008

5. Nganong ROMANA man?

Matthew 21:43 – vBusa nag-ingon ako kaninyo, nga pagakuhaon kaninyo ang gingharian sa Dios, ug igahatag sa usa ka nasud nga makapamunga sa mga bunga niya.

Acts 23:11 – vUg sa gabii nga misunod ang Ginoo mitindog tupad kaniya, ug miingon: Magmalipayon ka, kay ingon nga nagpamatuod ka mahatungod kanako sa Jerusalem, ingon usab kinahanglan nga magpamatuod ka sa Roma.

Romans 1:7-8 – vBusa gisulatan ko kamong tanan nga taga-Roma nga gihigugma ug gitawag sa Dios aron mahimong iyang katawhan: unta kamog grasya ug kalinaw sa Dios nga atong Amahan ug sa Ginoong Jesu-Cristo. Una sa tanan, nagpasalamat ako sa Dios pinaagi kang Jesu-Cristo alang kaninyong tanan kay nasangyaw sa tibuok kalibotan ang inyong pagtuo.

“The Church, thus founded by Jesus Christ begun to spread victoriously in the Roman Empire in the face of greatest odds.”

Source: Ancient Medieval History, p236

“Jerusalem was the center of the Christian movement, at least until its destruction by Roman armies in AD 70, but from this center Christianity radiated to other cities and towns in Palestine and beyond.
Source: Microsoft ® Encarta ® 2008

6. Nganong GIKAN sa ESPANYA?

Ang mga Espanyol kun mga taga-Espanya maoy nakakristyanisar sa mga Filipino busa makatarunganon gayud nga ang atong pagka-Cristohanon gikan sa mga apostoles.

Romans 15:24-25 – Mohapit unya ako diha sa akong pagpaingon sa Espanya. Human ako malipay sa pagpakig-uban kaninyo sa makadiyot, tabangi unya ako sa pag-adto sa Espanya. 25Sa pagkakaron, moadto una ako sa Jerusalem aron pagdala ug mga hinabang alang sa katawhan sa Dios didto

Advertisements

18 Responses to “SIMBAHAN: ANG MGA ILHANAN”

 1. Bro Noel said

  Welcome CFD – Ormoc, maayo unta ug naay inyo nga kaugalingon nga blogsite, kumusta diay ni Bro Ed Oliveros.

  Bro Noel – 09198112299

 2. JESSEL F. MOSQUERA said

  Bro Noel,

  Si Bro Edwin busy na kaayo, regular teacher na siya sa Linao National High School sa Ormoc City.

 3. gerry c. said

  wa diay mo hapit sa aplit pampanga o sa sta ana mla si san pablo brod? hehe abi nku ug nakigkait siya nila manalo ug soriano..

 4. gerry said

  cfd of visayas,minadanao mas maayo siguro maghimo mo ug blog parihas sa TUMBUKIN NATIN ni Cenon Bebe jr.nga open sa atong mga igsoong katoliko ug sa mga dili katoliko nga gustong mo apil.pero kanang cebuano version kay naa na may tagalog ni cenon,kay nagtoo ko nga daghan ug intrisado labina niadtong dli hanas mo sulti ug tinagalog.

  salamat

  God bless…

  • Bro Noel said

   Bro Ger,
   Maayo kaayo nang imo nga suggestion, maayo sad unta ug maapil ni nga topic nga e discuss sa coming nga CFD Convention kay aron ang mga igsoon nato nga naa sa laing lugar makabasa sad.
   Thanks and God bless. . .

 5. JESSEL F. MOSQUERA said

  Bro Noel,

  Kanus-a ug asa ang next CFD National Convention? Thanks.

  Bro Jessel

  • Bro Noel said

   Musta Bro Jessel,

   Sorry gyud la ko ka reply dayon ug asa ang national convetion sa CFD, actually sa blog ni Bro Wendel sad to naku nabasahan nga naa kuno convention dre sa Cebu.

   Palihug d ay ko sa imo cel no. Bro ug send lang sa ako email ad kay aron magka contact ta pohon. nrc468@yahoo.com

   Thanks and god bless.

   • gerome said

    Bro CFD’s, hope ma resolve na ang conflict between Atty. Bacalso and other CFDs like bro. Soc Frenandez regarding on some teachings of our Church. Basta ako, I’m still in favor on the side of atty. Bacalso. But I still want to hear both sides. Hope included ni sa inyo coming convention. Thank you much. God bless the CFD.

   • catholicfaithdefender said

    naay certain statement ni Atty. Bacalso nga Sakto, anaa poy sayop…

    Example sa Sakto…
    Ang Unitatis Redentrigrasio dili docmatiko kondili usa ka programa sa Santa Iglesia Sa Economism
    Kay kon atong lan-tawon ang Vatican two anaay matawag nato nga panagsumpaki-ay apan ginatawag kini ug Apparent Contradiction– kon sa kinatibok-an wala nagkasumpakiay ug kini nagkahan-ay…

    Ang sayop:
    (Mas ganahan ako sa Misang Latin) Nga ang misang Latin ipabilin sa matag parokya….
    Nganong sayop: Kay dili Latin ang gigamit ni Cristo sa unang Misa, kondili mao ang Aramaic

 6. gerry said

  bro.
  pwede mangutana sa website sa dyrf cebu,para mabati namo thru internet?

  salamat..

  • Bro Noel said

   Bro Ger mura raba ug walay website ang DYRF, bisan galing ug magpa live streaming sa internet di pa nila mahimo karon kay medyo mahal ug taas ang presyo. Hopefully lang nga moabot ang time nga mahimo ni nila kay daku ni ug tabang para evangelization.

 7. cedrix said

  hello bro…

  anyone who has a name of “g-one paisones” in the filipinocatholicdefenders.com

  please text me in my cellphone number 09309430430

  i will give my confirmation to you if you to post our site

  thank you

  -filipinocatholicdefenders.com admin

 8. SKEITH said

  CDF- hhmmm,, bro pwede bang paki-explain mo sakin kung bakit sumasamba ang mga catolics sa mga rebulto na yari sa ginto o kahoy at ginawa lamang ng tao at ito’y itunuturing pa ninyo na inyong diyos samantalang sinabi na hindi ba akong si yahweh, ang Diyos na nagliligtas sa kanyang bayan? Walang ibang diyos maliban sa akin,,Diba pinagbabawal din po ng diyos ang pagsamba sa mga rebulto at larawang na gaya ng ginawa na mga katoliko? bakit po di nyo basahin ang mga talatang ito, isias 45-20, isias 44-9:20, jeremias 10-3:5, jeremias 10-14:15, jeremias 10-8:10 roma 1-23:24 ,, at diba po iisa lang ang diyos na gaya ng nakasulat sa Efeso 4-5, isias 45-5 at ito pa po isang talata na si cristo mismo ang may pahayag juan 17-1:3 tsaka po san nio nakuha sa talata na biblia ang mga salitang binyag, trinidad,, 3 persona, wala po kasi akong nakita na mga salitang ganyan sa bible eh,,ang nakita ko lang po bautismo diba po ang utos bautismuhan hindi bakit sa inyo po binyag instead na ilubog sa tubig eh bunubuhusan niyo nalang ng tubig, diba po isa ung tahasang paglabag ang paglapastangan sa utos ng diyos,, tsaka sabi po ng diyos wag daragdaran ni bawasan man ang mga nakasulat sa biblia, sa makatuwid po wag pong babaguhin, bakit po sa inyo ang bautismo ginawa na ninyong binyag samantalang ang ama ang anak at ang espiritu santo ginawa na ninyong diyos ama, diyos anak at diyos espiritu santo, diba po sabi ng diyos na Walang ibang diyos maliban sa akin, bakit po sa inyo 3 ang diyos niyo samantalang sa biblia iisa lang ang diyos, ang ama lang na lumikha, bakit po sa inyo pati si cristo na isang tao at nilikha lang ginawa na ninyong diyos? at bakit po yung ama, anak espiritu santo ay ginawa na rin ninyong 3 persona at trinidad? at diba po aral ng demonyo ang pagbabawal ng pag-aasawa at pagkain ng lamang kati o karne? bakit po yung mga pari po at mga madre ay sinusunod yung aral ng demonyo at diba po bawal pong kumain ng karne ang mga katoliko tuwing semana santa? at tsaka po nakasulat din sa biblia na kung sino man ang gumaya sa kasuotan ni cristo ay mga bulaang propeta diba po ganun ang mga kasuotan ng inyong pari? sana po bilang CFD masagot nio po ang mga katanungan ko, niyayaya kasi ako ng kaibigan na sumimba sa katoliko kasi po wala akong relihiyon ayaw kong sumama dahil hindi po ako sigurado kung ang katoliko nga ang tunay na iglesia na binabanggit sa biblia,,sana po masagot niyo ang mga katanungan ko at kung kombinsido ako aanib po ako sa relihiyon niyo ayaw ko po kasing umanib sa maling relihiyon

  • skeith anong rebulto po ba ang tinutukoy sa biblia na pinagbawal? ang alam ko ang diyus-diyusan ay ito.Deuteronomio 17: 1-5 “ sinoman sa inyo ang sa inyo ang gumawa ng di nararapat sa kalooban ni Yahweh o sumira sa kanyang tipan, maglingkod at sumamba sa mga diyus-diyusan, Sa ARAW, sa BUWAN o mga BIUTIN ay babatuhin hanggang sa mamatay. Question : saan sa bible na mamabasa na ang larawan ng kerubin o larawan ni Kristo o santo ay naging diyus-diyusan?
   Guyang ginto diyus diyusan na sinamba ng mga isralita: sabi nila kay Aaron igawa mo kami ng diyos: at pagkatapos magawa ang guyang ginto ay sinabi nila narito ang diyos na nag alis sa inyo sa Egipto. Exodo 32:1-4

 9. gerry said

  skeith,tagasaan po kayo?

 10. Bro Jessel said

  Here’s another article:

  Topic: HOLY ORDER: CELIBACY & DIGNITY OF PRIESTHOOD

  By: Bro. Jessel F. Mosquera
  Former Chapter President
  CFD-ORMOC CITY CHAPTER

  INTRODUCTION: (You may use the suggested introductory statement or make your own)

  Matag Cristiano, sa bisan unsang panuigon, babaye’g lalaki, sa bisan unsang nasud, kahimtang sa kinabuhi, gitawag sa pagpangita kang Cristo, pagkaplag kaniya ug pakig-uban kaniya.

  Ang Simbahan nagtudlo nga ang Santos nga Pag-ordenar

  >usa ka sacramento nga gitukod ni Cristo;

  >nga kini mobadlis sa dili mapapas nga timaan diha sa kalag;

  >nga pinaagi niining maong sacramento anaay natukod sulod sa Simbahan nga HERARKIYA (hierarchy) nga naglangkob sa mga Obispo, mga Pari ug mga Ministro.

  Busa ang sacramento mahimong ikahatag sa tulo ka hugna agad sa pagtuboy sa ordenahan ngadto sa: PAGKA-DYAKONO, PAGKA-PARI, o PAGKA-OBISPO.

  Celibacy is the glory of the Catholic Church. It is an ECCLESIASTICAL LAW and this is why the Church may and in fact does grant dispensation, as it does with priests of some Catholic Eastern Rites, and in very special cases, with priests of the Western Rite.

  Source: Our Catholic Faith, Part III

  BODY: (Tell them what you want to tell them)

  1. Matud ni San Pablo nga ang obispo bana sa usa ka asawa, apan matud pa sa uban, ngano nga ang mga obispo nga catolico walay asawa?
  1Timothy 3:2 A church leader … must have only one wife…

  Dili kini nagpasabot nga absoluto gayud nga kinahanglan ang Obispo dunay asawa kondili nga kausa ra maminyo – alang niadtong sa pagtawag kanila minyo nang daan, o nagpasabot kini nga matinuod-anon sa katungdanan.

  A. Ang apostol usa ka Obispo…

  Acts 1:20 – For it is written in the booke of Psalmes …and let no man dwell therein: And his Bishopricke let another take. (KJV-1611)

  Acts 1:20 – Porque está escrito en el libro de los salmos: Sea hecha desierta su habitación, Y no haya quien more en ella; y: Tome otro su obispado.

  Source: 1909-Spanish Reina Valera (Bible Version)

  G1984
  ἐπισκοπή
  episkopē
  ep-is-kop-ay’
  From G1980; inspection (for relief); by implication superintendence; specifically the Christian “episcopate”: – the office of a “bishop”, bishoprick, visitation.
  Source: Strong’s Hebrew & Greek Dictionaries

  B. Ug si San Pablo miangkon nga siya apostol…

  1Corinthians 9:2- 2Bisan tuod kon alang sa uban dili ako apostol, nakasiguro ako nga kamo nag-ila kanako nga apostol kay kamo mao man ang pruyba nga ako apostol sa Ginoo.

  C. Apan si San Pablo walay asawa…

  1Corinthians 7:8 – v8Ingnon ko kamo nga mga dili minyo ug kamong mga biyuda nga maayo kaninyo ang magpabiling mag-inusara sama kanako.

  D. Si Cristo walay asawa, ang apostol ug labawng pari ug Obispo sa atong kalag…

  1Peter 2:25 – For you were as sheep going astray: but you are now converted to the shepherd and bishop of your souls. (DRB)

  1Peter 2:25 – Porque vosotros erais como ovejas descarriadas; mas ahora habéis vuelto al Padre y Obispo de vuestras almas.

  Source: 1909-Spanish Reina Valera (Bible Version)

  Sa kasinugdanan dunay pipila nga sa pagtawag kanila minyo nang daan apan sa hinay-hinay ilang gibiyaan ang ilang panimalay alang sa ebanghelyo.

  Luke 14:26-26″Kinsa kadtong moari kanako nga dili magdumot sa iyang amahan ug inahan, sa iyang asawa ug mga anak ug mga igsoon, ingon man sa iyang kaugalingon, dili mahimong akong tinun-an. v

  Dunay mga pag-duda ang uban ug para kanila lisud kini himoon, apan si Jesus mibutyag sa sekreto ngano nga kini mahimo:

  Matthew 19:26 – 26Si Jesus mitutok kanila ug mitubag, “Kini dili mahimo sa tawo; apan mahimo sa Dios ang tanang butang.”

  2. Matud pa sa uban, dili ba ang ang paring catolico ang katumanan niini?:
  1Timothy 4:3-Nagtudlo sila nga sayop ang pagminyo ug ang pagkaon sa pipila ka mga kalan-on.

  Ang gipasabot ni San Pablo mao ang bahin sa pundok kaniadto nga nagdili sa pagpangasawa kang bisan kinsa ug naglikay usab sa pagkaog karne kay nagtuo sila nga ang karne gamut sa kadautan.

  Kini mao ang erehiya nga gitawag ug Gnostisismo (Gnosticism) ug Maniqueanismo (Manichaeism).
  Source: World History by Obrien p. 147)

  A. Dili dautan ang dili pagpangasawa kon kini gihalad alang sa Ginoo…

  Matthew 19:12-12Kay may nagkalainlaing mga katarongan nganong dili makaminyo ang ubang mga tawo: … ang uban dili makaminyo tungod sa Gingharian sa langit. Siya nga makahimo, padawata niining akong gitudlo.”

  B. Si San Pablo mismo dili minyo ug nag-awhag sa uban pagsunod kaniya…

  1Corinthians 7:8-Ingnon ko kamo nga mga dili minyo ug mga biyuda nga maayo kaninyo nga magpabiling mag-inusara sama kanako.

  C. Ang tawong minyo magkapuliki sa kalibotanong mga butang apan ang dili minyo
  magtagad sa buhat sa Ginoo…

  1Corinthians 7:32 – v32Buot ko nga mahilikay kamo sa kabalaka. Ang lalaki nga dili minyo magtagad sa buhat sa Ginoo kay maningkamot man siya sa pagpahimuot sa Ginoo;

  D. Ang Simbahan, basi sa teksto sa unahan naghimo ug balaod ginamit ang otoridad gikan
  kang Cristo…

  Canon 277 – Clerics are obliged to observe perfect and perpetual continence for the sake of the Kingdom of heaven, and are therefore bound to celibacy. Celibacy is a special gift of God by which sacred ministries can more easily remain close to Christ with an undivided heart, and can dedicate themselves more freely to the service of God and their neighbor.

  E. Sa Old Testament, giingnan sa Dios si Jeremias sa dili pagminyo…

  Jeremiah 16:1-2 –v1Unya miingon pag-usab kanako ang GINOO, v2″Ayaw pangasawa ni panganak niining dapita.

  F. Didto sa langit nakita ni San Juan ang mga alagad sa Nating Karnero nga nagpabilin nga putli ug wala magminyo…

  Revelations 14:4- v4Kini sila nagpabiling putli kay wala man sila makighilawas sa mga babaye; wala sila magminyo … gitubos sila ug mao ang unang gihalad ngadto sa Dios ug sa Nating Karnero.

  G. Ang pagkadili minyo sa mga pari maoy timaan sa mga umaabot nga katuigan…

  Matthew 22:30- 30Kay kon banhawon na ang mga patay, mahisama sila sa mga anghel sa langit, ug dili na magminyoay ang mga lalaki ug ang mga babaye.

  H. Ang Simbahan, basi sa teksto sa unahan naghimo ug balaod ginamit ang otoridad gikan
  kang Cristo…

  Canon 599 – The evangelical counsel of chastity embraced for the sake of the Kingdom of heaven, is a sign of the world to come, and a source of greater fruitfulness is an undivided heart. It involves the obligation of perfect continence observed in celibacy.

  I. Ang pagka-celibato sa mga kaparian gibansay kini sa kadaghanan sa unang 3 ka siglo
  (3rd century) ug gipakanaog nga balaod sa Simbahan sa mga 400 AD ug ang Simbahan adunay gahum sa pagpakanaog ug mga balaod.

  Matthew 16:19- v19Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa Gingharian sa langit: ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit; ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit.”

  Acts 16:4- v4Sa ilang pag-agi sa mga kalungsoran ilang gitugyan ngadto sa mga magtutuo ang mga lagda nga gikauyonan sa mga apostoles ug sa mga kadagkoan sa simbahan didto sa Jerusalem ug gipahimangnoan sila sa pagtuman niini.

  3. Unsa man ang mga chief supernatural POWERS sa pari?

  Ang mga nag-unang supernatural powers sa pari mao ang mga mosunod:

  A. pagbalhin sa pan ug bino ngadto sa buhing lawas ug dugo ni Cristo diha sa Santos nga
  Yukaristiya;

  Luke 22:19- v19Gikuha niya ang pan ug nagpasalamat siya sa Dios unya gipikaspikas niya kini ug gihatag kanila nga nag-ingon, “Mao kini ang akong lawas [nga gihatag alang kaninyo. Buhata ninyo kini aron paghandom kanako.”

  B. pagpasaylo sa mga sala diha sa Sacramento sa Kompisal…

  John 20:23-Kon pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tawo, gipasaylo kini. Kon dili ninyo pasayloon ang ilang mga sala, dili usab kini pasayloon.”

  Source: Our Catholic Faith, Part III

  4. Nganong ang mga catolico kinahanglan mopakita ug pagtahug sa mga pari?

  Ang mga catolico kinahanglan mopakita ug pagtahud sa mga pari tungod kay sila mga representate ni Cristo mismo; ug mohatag (dispenser) sa Iyang mga misteryo.

  1. Ang dignidad sa pagkapari mas taas kay sa ubang kalibutanong dignidad, kay siya representate sa Dios. Siya nakahupot sa gahum nga wala pa mahupti ni bisan kinsang civil ruler.

  Bisan gani ang Mahal nga Birhen wala makahupot sa gahum sama
  sa pagpasaylo sa sala, pag-konsagrar sa pan ug bino ug uban pa…

  2. Ang pari representate ni Cristo. Bisan pa ang kinabuhi sa pari dili tukma sa gikinahanglan sa pagka-pari, siya tagaan gihapon sa ug respeto. Kini himuon tungod sa iyang pagka-pari (THIS WE OFFER TO HIS OFFICE)

  3. Ang pagpanamastamas-tamas sa pari usa ka sala sa gaba (to calumniate a priest is a sacrilege. ONE WHO LAYS VIOLENT HANDS ON A PRIEST IS EXCUMMUNICATED.
  Source: Our Catholic Faith, Part III

 11. Bro Jessel said

  Here’s an input about the Bible: Origin and History –
  Topic: BIBLE: HISTORY AND ORIGIN

  By: Bro. Jessel F. Mosquera
  Former Chapter President
  CFD-ORMOC CITY CHAPTER

  QUESTIONS:

   Unsa man Balaang Kasulatan (BIBLIA)?

  Ang Sacred Scripture is the speech of God as it is put down in writing under the breath of the Holy Spirit. (Dei Verbum #42)

  Ug kay ang Balaang Kasulatan hinugpong man nga mga sinulat nga gitawag ug Biblia, busa kini gihulagway sama sa mosunod:

  The BIBLE is a collection of sacred books, composed under the positive influence of God and written at various times and places by various men whom God chose for this purpose (INSPIRATION) and which have been received by the Church as inspired (CANONICITY). Or simply the Old Testament and New Testament.

  2500-1500 BC

  PATRIARCHAL TIME During this time, certain oral traditions seemed to surface
  (Gen. 4:23-24) THE SONG OF LAMECH
  (Gen. 9:24-27) BLESSINGS OF NOAH

  Source: How The Bible Came To Be (Josefino Roña)

  1700 BC

  Abraham migrated with his kinsmen from “Ur of the Chaldeans” in Mesopotamia to the land of Canaan

  1600-1200 BC

  SOJOURN IN EGYPT AND SINAI
  The famine in Canaan caused the exile of Jacob and his family in Egypt for 400 years.

  Source: How The Bible Came To Be (Josefino Roña)

  1250 BC

  THE START: MOSAIC CORE TRADITION (START WITH SINAI EVENT)
  DEUT. 6:6-9 – And these words which I command thee this day, shall be in thy heart: And thou shalt tell them to thy children, and thou shalt meditate upon them sitting in thy house, and walking on thy journey, sleeping and rising. And thou shalt bind them as a sign on thy hand, and they shall be and shall move between thy eyes. And thou shalt write them in the entry, and on the doors of thy house.

  Source: How The Bible Came To Be (Josefino Roña)

  1200
  Probably the death of Moses

  1200-965 BC

  SETTLING IN CANAAN, MONARCHY

  Source: How The Bible Came To Be (Josefino Roña)

  1050-586 BC

  The Golden Age of Israel

  965 BC

  REIGN OF SOLOMON

  950 BC

  YAHWIST TRADITION

  The oldest source is the Jehovistic, or Yahwist (J, from its use of the divine name Jahwe—modern Jehovah—or Yahweh), commonly dated in the 10th or 9th century BC.

  J includes a full narrative account from creation to the conquest of Canaan by Israel.

  Source: Microsoft ® Encarta ® 2007

  931BC

  Roboam (King of Judah, capital of Samaria)
  Jeroboam (King of Israel)

  926 BC

  DIVISION OF THE KINGDOM

  9TH CENTURY (900-801)

  SAMARITAN CANON
  -contains only the first 5 books of the Old Testament (Pentateuch/Torah)
  -used by the separatist Samaritans (only a few remaining today) SAMARITAN CANON

  Source: How The Bible Came To Be (Josefino Roña)

  8th BC

  ELOHIST TRADITION

  The second is the Elohist (E, from its use of the general name Elohim for God), usually dated in the 8th century BC.

  E is no longer a complete narrative, if it ever was; its earliest material concerns Abraham

  Microsoft ® Encarta ® 2007

  721 BC

  FALL OF SAMARIA, END OF NORTHERN KINGDOM; FUSION OF YAHWIST & ELOHIST TRADITIONS

  Source: How The Bible Came To Be (Josefino Roña)

  7th CENTURY BC

  DEUTERONOMIST TRADITION

  Next is Deuteronomy (D, limited to that book and a few other passages), dated in the late 7th century BC
  Microsoft ® Encarta ® 2007

  5th CENTURY BC

  PRIESTLY TRADITION

  Last is the Priestly Writer (P, for its emphasis on cultic law and priestly concerns), dated in the 6th or 5th century BC.

  P concentrates on the covenant and the revelation of the law at Mount Sinai, but sets that into a narrative that begins with creation.

  Microsoft ® Encarta ® 2007

  Period of Oral Tradition handed down

  YAHWIST (950 BC),
  ELOHIST (850 BC),
  DEUTERONOMIST (700 BC),
  PRIESTLY (6TH CENTURY BC),
  ALEXANDRIAN (301-200 BC)

  Source: How The Bible Came To Be (Josefino Roña)/EWTN

  400-300 BC

  FUSION OF JEPD (JEHOVISTIC/YAWIST,
  ELOHIST,
  PRIESTLY,
  DEUTRONOMIC TRADITIONS)

  SEPTUAGINT (“LXX”) [10] HEBREW CANON collected.
  Greek translation. Hebrew a dying language; dead by 135 AD.
  Greek the common language. Aramaic the common language.

  3RD CENTURY BC

  ALEXANDRIAN CANON

  -contained 56 books
  -Greek translation from the Masoretic (Hebrew, Aramaic) texts
  -included the Deuterocanon Greek original
  -used by Jesus and by the Diaspora
  -translated into Latin during first and second century AD.

  Source: How The Bible Came To Be (Josefino Roña)

  In Alexandria, Demetrius of Phaleron is the librarian of Ptolemy II Philadelphus (285-246 BC); he wanted copies of the Jewish Law for the Library of Alexandria. Such is perhaps the beginning of a Greek translation of the Torah

  This work of translation was done by 72 Hebrew scholars who were sent by the High Priest Eleazar.
  Source: How The Bible Came To Be (Josefino Roña)

  180 BC

  Jesus Sirach (Ecclesiasticus) presupposes a collection of sacred books (Chapters 44-49)

  150 BC

  COMPLETION OF SEPTUAGINT VERSION

  Source: JOSEPHUS, ANTIQUITIES, BOOK II, CHAPTER 8, PARA 5.

  100 BC

  PALESTINIAN CANON

  – considered the Hebrew Bible by conservative Judaizers
  -contains only 39 books
  -decided at the Council of Jamnia (100 AD)
  -criteria for inclusion:
  a. scripture must be written in Hebrew/Aramaic
  b. must be written within Palestine during some
  remote age
  c. contents must conform with Torah
  d. was written before the time of Esdras (444 BC)

  AD – YEAR OF THE LORD

  36/37AD

  Josephus gave the list of Jewish sacred books

  50 AD

  Council of Jerusalem

  51 AD

  FIRST NEW TESTAMENT WRITING
  1 Thessalonians

  68-70 AD

  Jewish Council of Jamnia (or Jabneh)

  80-90 AD – DIDACHE WRITTEN

  Didache (Greek, “teaching”), ancient Christian manual of instruction, also called Teaching of the Twelve Apostles. It was probably written in Syria during the 1st century, although some critics have estimated a later date of composition. The document was unknown until its discovery in 1873 and its publication in 1883 by Philotheos Bryennios, Greek metropolitan of Nicomedia.

  The Didache is a compendium of moral precepts, of instructions on the organization of Christian communities and of regulations pertaining to liturgical worship. It contains the oldest recorded eucharistic prayers and directives on baptism, fasting, prayer, and the treatment of bishops, deacons, and prophets. Revered by many early Christians as equal in importance to the books of the New Testament, the Didache was used to instruct converts. Today it serves as a valuable source of information about early Christian life and belief.

  SOURCE: Microsoft ® Encarta ® 2008.

  90 AD

  Rabbi Akiba, an enemy of the Christian Church, decreed another canon of OT. The first to exclude 7 deuterocanonical books

  About 95 AD, the Jews at a Council of Jamnia (or Jabneh) submitted their second books to renewed inspection. Apparently, they wanted to exclude from the canon any book which:
  -seemed to deviate from the Pentateuch
  -was written after the time of Esdras (444 BC)
  -was not written in Hebrew
  -was not written in Palestine

  (For these reasons many of the deuteroi would be excluded. But discussion continued on into the 2nd century even with regard to some of the protocanonical books)

  Source: CFD MANUAL

  100 (125) AD

  LAST NEW TESTAMENT WRITING
  2 Peter

  CHRISTIAN ERA

  | |
  NT writers worked with Council of Rabbis at Jamnia collected
  LXX; 300 of 350 OT quotes a Hebrew canon of 22/24 books; perhaps
  in the NT are from LXX; pressured by needs of Apostolic Church;
  Unfixed canon. Unfixed canon.
  c. 200 AD |

  | [11] |
  | |
  Fixed canon: end of Fixed canon: end of 2nd, early
  2nd century; 3rd century.
  | |
  Melito of Sardis, |
  c. 170 AD |
  | |
  ALEXANDRIAN CANON PALESTINIAN CANON
  45/46 books 39 books
  (Lamentations was considered
  a part of Jeremiah)

  Source: EWTN

  110 AD

  IGNATIUS OF ANTIOCH, St.

  Birth and to use the term
  “catholic church”

  Source: EWTN

  120 AD

  PAPIAS OF HIERAPOLIS (Phrygia)
  + knew of a collection of the
  “sayings of the Lord” to have
  been written in Aramaic or Hebrew
  by Matthew

  Source: EWTN

  The protocanonical (from the Greek “proto” meaning first) books are those books of the Bible that were admitted into the canon of the Bible with little or no debate (e.g., The Pentateuch of the Old Testament and the Gospels of the New Testament).

  The deuterocanonical (from the Greek”deutero” meaning second) books are those books of the Bible that were under discussion for a while until doubts about their canonicity were resolved (e.g., Sirach and Baruch of the Old Testament, and the Johannine epistles of the New Testament).

  The apocryphal (from the Greek “apokryphos” meaning hidden) books have multiple meanings:

  (1) a complimentary meaning – that the sacred books were too exalted for the general public;
  (2) pejorative meaning – that the orthodoxy of the books were questioned;
  (3) heretical meaning – that the books were forbidden to be read; and lastly
  (4) neutral meaning – simply non-canonical books, the meaning the word has today.

  Another word, pseudepigrapha (from the Greek meaning false writing) is used for works clearly considered to be false.

  Source: EWTN

  Deuterocanonical

  1. Tobit
  2. Judit
  3. Kaalam ni Solomon
  4. Baruc
  5. 1 Macabeo
  6. 2 Macabeo
  7. Sirac

  Deuterocanonical

  1. ESTER (Greek) – parte sa ESTER (HEBREW)
  2. ANG SULAT NI JEREMIAS
  3. TULO KA BATAN-ONG LALAKI
  – parte sa BASAHON NI DANIEL SA HUBAD NGA GREGO
  4. SUSANA – parte sa BASAHON NI DANIEL SA HUBAD NGA GREGO
  5. SI BEL UG ANG DRAGON – parte sa ASAHON NI DANIEL SA HUBAD
  NGA GREGO

  (JUDAISM) 39 or 24 BOOKS?

  • PENTATEUCH 5 – 1 = 4
  • MAJOR PROPHETS 12 – 1 = 11
  15
  mao nga … 39 – 15 = 24

  71 BOOKS OLD TESTAMENT

  44 BOOKS OLD TESTAMENT:
  1 -JEREMIAS
  -PAGBANGUTAN (LAMENTATION)
  -BARUC (KAPITULO 1-5)
  -SULAT NI JEREMIAS
  (KAPITULO 6 SA LIBRO NI BARUC)
  43 –
  + 27 books of New Testament
  71 BOOKS

  72 BOOKS OLD TESTAMENT

  45 BOOKS OLD TESTAMENT:
  2 1-JEREMIAS & PAGBANGUTAN (LAMENTATION)
  1-BARUC (KAPITULO 1-5) & SULAT NI JEREMIAS
  (KAPITULO 6 SA LIBRO NI BARUC)
  43 –
  + 27 books of New Testament
  72 BOOKS

  73 BOOKS OLD TESTAMENT

  46 BOOKS OLD TESTAMENT:
  3 1-JEREMIAS
  1- PAGBANGUTAN (LAMENTATION)
  1-BARUC (KAPITULO 1-5) & SULAT NI JEREMIAS
  (KAPITULO 6 SA LIBRO NI BARUC)
  43 –
  + 27 books of New Testament
  73 BOOKS

  Ang mga bahin sa 2 ka libro sa DAANG KASABUTAN

  ESTER (GRIYEGO)
  DANIEL (GRIYEGO)
  AWIT SA TULO KA
  BATAN-ONG LALAKI, SUSANA
  UG SI BEL UG ANG DRAGON)

  170 AD

  ‘PESHITTO’ FIRST NT CANON (excludes the ff. Deuterocanonial books for reason of uncertainty in authorship: Hebrews, Jude, 2nd John, 3rd John, 2nd Peter, James, Revelation

  PERIOD OF CONTROVERSY

  The following reasons serve as the background for the controversy as to what books are inspired and should be contained in the Bible:
  -existence of the three canons (Samaritan, 9th C. BC; Alexandrian, 3rd C. BC; Palestinian, 100 AD -OT)

  SAMARITAN CANON – 9th CENTURY BC
  -contains only the first 5 books of the Old Testament (Pentateuch/Torah)
  -used by the separatist Samaritans (only a few remaining today)

  ALEXANDRIAN CANON- 3rd CENTURY BC
  -contained 56 books
  -Greek translation from the Masoretic (Hebrew, Aramaic) texts
  -included the Deuterocanon Greek original
  -used by Jesus and by the Diaspora
  -translated into Latin during first and second century AD.

  PALESTINIAN CANON – 100 BC
  – considered the Hebrew Bible by conservative Judaizers
  -contains only 39 books
  -decided at the Council of Jamnia (100 AD)
  -criteria for inclusion:
  a. scripture must be written in Hebrew/Aramaic
  b. must be written within Palestine during some remote age
  c. contents must conform with Torah
  d. was written before the time of Esdras (444 BC)

  -doubts on the Deuterocanon shared by St. Jerome, Athanasius, Gregory Nazianzen, Gregory the Great, John Damascene, Thomas Aquinas, Cajetan

  -increased writing of Apocryphal books patterned after New Testament writings

  -teaching of Marcion rejecting most Old Testament and New Testament (Luke, Hebrew,
  Pauline Pastoral Epistles)

  -rise of Montanism and Gnosticism

  -existence of Moratorian Fragment (180 AD), a first attempt of an official list but excluded Hebrew, James, 1-2 Peter, 3 John

  -Origen’s Commentary on the Book of Joshua which included the complete New Testament books

  -in practice, the Deuterocanons were used by all Christians in liturgy, translations, and versions (Vulgate, Syriac, Coptic, Aramaic)

  Source: How The Bible Came To Be (Josefino Roña)

  185 AD
  Irenaeus, Bishop of Lyons
  Developed a New Testament Canon (without 3 John, James or 2 Peter)

  Source: EWTN

  190-220 AD

  Tertullian, the first to use the term NOVUM TESTAMENTUM applied to the Christian writings of the New Testatment (NT). Then the term Old Testament (OT) to the Jewish writings and NT to the Christian writings.

  “There are reasons for thinking that at this date (170AD) the corresponding word “testamentum” was already in use amongst the Latins. In any case it was common in the time of Tertullian.”

  Mileto, Bishop of Sardis, c. 170 AD, created the earliest list of books identical to Roman Catholic canon today.

  Source: EWTN

  200 AD

  Muratorian Fragment contained a Canon similar to Trent

  Source: EWTN

  250 AD

  KING EUMENES OF PERGAMOS
  Invented the rolled parchment or ‘megillah’

  2 Timothy 4:13 “When you come, bring my coat that I left in Troas with Carpus; bring the books too, and especially the ones made of parchment.”

  250 AD

  Eusebius, Bishop of Caesarea
  History of the Church written;
  referred to James, Jude, 2 Peter, and 2 and 3 John
  as “disputed, yet similar to most.”

  Source: EWTN

  342 AD

  Codex Vaticanus (Vatican Manuscript). Legend has it that St. Athanasius brought it to Rome.

  The oldest vellum manuscripts are the three great uncial codices of the Bible, the Codex Vaticanus, the Codex Sinaiticus, and the Codex Alexandrinus of the 4th and 5th centuries AD

  350 AD

  Moratorian Canon (FRAGMENTS)
  Includes 7 NT deuterocanonical books.
  Also includes other apocryphals:
  Epistle of Barnabas,
  Epistle of Clement,
  Shepherd of Hermas,
  Didache,
  Gospel of Thomas,
  Proto-Gospel of St. James,
  Letter of our Lord to Agar.

  360 (to 384) AD

  EARLY TRANSLATION
  Pope St. Damasus commissioned St. Jerome to issue a corrected text.

  Source: EWTN

  360 AD

  St. Athanasius, Bishop of Alexandria listed 27 books of the NT

  360 AD

  The Council of Laodicea, c. 360 AD, produced a list of books similar to today’s canon. This was one of the Church’s earliest decisions on a canon.

  Source: EWTN

  Source: EWTN

  382 AD

  JEROME, St. 345?-419
  + secretary to Pope Damasus I in 382
  The Vulgate: translated the Bible
  (Stridon, present day Yugoslavia)
  from Hebrew and Greek into Latin
  + biblical scholar 383-384 in Rome

  Source: EWTN

  382 AD

  Council of Rome ( 382 AD) prompted Pope Damasus’ Decree.
  Pope Damasus, c. 382 AD, wrote a Decree listing the books of Trent’s canon.

  Source: EWTN

  382 AD

  The Canon of the New Testament was recognized by an assembly of church officials in Rome in 382 (AD) and Carthage in 397 (AD).

  Source: Microsoft ® Encarta

  393 AD

  Council of Hippo (in north Africa), 393 AD

  Council of Hippo (No. Africa) (393 AD), approved a list of OT (Old Testament) and NT (New Testament) Canon same as later in (Council) of Trent.

  Source: EWTN

  397 AD
  Council of Carthage (No. Africa) 397 AD, approved a list of Old Testament) and NT (New Testament) Canon same as later in (Council) of Trent.

  Council of Carthage (also in north Africa), 397 AD, from which Protestant and Evangelicals take as the authority for their canon of the New Testament, 27 books, approved the Alexandrian canon of the Greek Septuagint, 46 books, as the canon for the Old Testament.

  405 AD

  Exuperius, Bishop of Toulouse (405 AD) Wrote to Pope Innocent I requesting a list of canonical books. Pope Innocent listed the Trent canon.

  Pope Innocent I (405 AD) (Bishop of Rome, 401-417) Responded to a request by Exuperius, Bishop of Toulouse, with a list of canonical books of Scripture; this list was the same as later approved by the Council of Trent.
  Source: EWTN

  494 AD

  Council of Rome decreed that Latin Vulgate – Church, official interpreter

  691 AD

  Conformity of the Eastern Church

  900 AD

  Vulgate universally accepted

  1228 AD

  Cardinal Stephen Langton created the chapters of both
  the Old and New Testaments in the Latin version
  of the Bible in 1228 AD.

  1228-1263 AD

  Cardinal Hugo de Sancto Caro (Hugo de Saint-Char)
  CHAPTERS

  1450- 1456 AD

  Gutenberg Bible, known also as the Mazarin Bible and the 42-Line Bible, it is a Latin edition of the Bible, printed at Mainz, Germany, sometime between 1450 and 1456

  It is interesting to note that the Gutenberg Bible, the first printed Bible, was the Latin Vulgate Bible with the Alexandrian canon, 46 books, of the Greek Septuagint.

  October 31, 1517 AD

  Martin Luther separated from the Church

  1525-31 AD

  Tyndale Bible
  PRINTING OF BIBLE-PROTESTANT

  In 1525 the English reformer William Tyndale translated the New Testament from the Greek text, copies of which were printed in Germany and smuggled into England. Tyndale’s translation of the Old Testament from the Hebrew text was only partly completed. His simple prose and popular idiom established a style in English translation that was continued in the Authorized Version of 1611 (the King James Version) and eventually in the Revised Standard Version of 1946-52.
  Note: Authorized Version of 1611 (the King James Version) – still 73 books (with
  Deuterocanon)
  Microsoft ® Encarta ® 2008
  1528 AD

  Fr. Sanctes Pagninus, a Dominican priest divided the OT chapters to verses

  1534 AD

  Luther translated the Bible into German
  with 73 books, name deuterocanonical with Apocryphal

  1551 AD

  Robert Estienne (also Stephanus),
  French printer, made the Concordance;
  divided the NT chapters to verses

  1560 AD

  Geneva Bible – 66 books; due to Calvinistic and anti-ecclesiastical feelings

  1563 AD

  at the Council of Trent, 1563,
  the Old Testament canon of 46 books following the
  Alexandrian Greek Septuagint.

  Council of Trent 1545-1563 The canon of OT and NT received final
  (An ecumenical council definitions: 45 books in the OT; 27 in
  called to respond to the the NT;
  heresy of the Reformers); “Henceforth the books of the OT and the
  NT, protocanonical and deutercanonical
  alike, in their entirety and with all
  their parts, comprise the canon and are
  held to be of equal authority.” The
  ancient Vulgate edition of the Bible was
  called the authoritative edition of the
  Bible.

  Source: EWTN

  1582-1609 AD

  Douay-Rheims
  PRINTING OF BIBLE-CATHOLIC

  1611 AD

  King James Version, deuterocanonical books still included

  1648 AD

  The Puritans in the Westminster Confession
  opposed the use of deuterocanonical, hence, omitted

  Puritanism, movement arising within the Church of England in the latter part of the 16th century that sought to purify, or reform, that church and establish a middle course between Roman Catholicism and the ideas of the Protestant reformers

  Puritan theology is a version of Calvinism

  Microsoft ® Encarta ® 2008

  Puritans – In its original meaning it signified those who strove
  for aworship purified from all taint of Catholicism . . .

  Source: CATHOLIC ENCYCLOPEDIA)

  1870 AD

  VATICAN I.
  It reaffirmed Council of Trent

  1957 AD

  THE DIVISION OF CHRISTIAN EDUCATION
  OF THE NATIONAL CHURCHES OF CHRIST (US)
  have decided to include again the 7 books omitted
  by the CALVINIST and PURITANS

  1959-1964 AD

  VATICAN II.
  ECUMINICAL.

  Protestant theologians and Bible experts were have agreed that the Catholic Church was right regarding the Alexandrian Canon of the OT which includes the deuterocanonial books

  AS a result, Protestant Bible was printed with deuterocanical books with the title Apocrypha (The Oxford Annotated Bible)

  Source: EWTN

  Pope Benedict XV

  The individual authors of these books worked in the full freedom under the divine inspiration, each of them in accordance with his individual nature and character”

   Nganong ang Santos nga Kasulatan “linamdagan” man?

  Pope Benedict XV- The individual authors of these books worked in the full freedom under the
  divine inspiration, each of them in accordance with his individual nature and character”

  Ang Santos nga Kasulatan gitawag nga “linamdagan” sa talagsaong paagi….

  Ang biblikanhong lamdag nagpasabot nga ang mga balaan ug linatid (canonical) nga mga basahon sa Daan ug Bag-o nga Kasabutan, sa tanan ug sa kinatibukan, nasulat ubos sa lamdag sa Espiritu Santo, sa ingon nga ang Dios mismo maoy ilang “magsusulat” ug ang Biblia “Pulong sa Dios”.
  Source: Dei Verbum 11; Catechism of the Catholic Church 105-106

  Ang Dios nagpili ug pipila ka mga tawong magsusulat, kinsa isip matuod nga mga magsusulat migamit sa ilang tawhanong galamhan ug katakus, apan inagak sa Espiritu Santo nga naglamdag sa ilang mga hunahuna ug nagpalihok sa ilang kabubut-on, nga ilang gisulat ang buot sa Dios nga isulat.

  Ang biblikanhong lamdag, diay, maoy usa ka tuga sa talagsaong kalihokan sa Dios, nga gihatag ngadto sa mga matag magsusulat, sa mga tighashas (editors), ug sa mga tigpundok (compilers) sa mga sinulat, nga sakop sa katilingban, alang sa kaayohan sa katilingban.

  Dinhi naumol ang mga balaang teksto sa Daan ug Bag-ong Kasabutan. Niining maong mga teksto nahasukad ang Apostolikanhong Simbahan, nga nagpabiling bugtong tinugyanan sa Dios alang kanato ug sa tanang kaliwatan nga Cristiano.

   Nganong nalangan man ang tigpundok (compilers) sa pagtigum sa mga basahon sa Biblia labi na ang New Testament?

  Sa wala pa ang tuig 397 AD (Council of Carthage), ang mga nagkalain-laing mga libro wala pa matigum apan anaa gitipigan na sila sa ubang grupo o kahugpungan (congregations).

  Ang mga pagpanglutos batok sa Simbahang Catolico, nga misamot kakusog, mipugong aron kining mga libro sa New Testament ma-authenticated and placed under one cover.

  Hinuon, kining importante nga trabaho (compilation of the New Testament books) nagsugod sa dihang si Emperador Constantino mihatag ug kalinaw sa Cristianismo (niadtong 313 AD) pinaagi sa paghatag sa mga Cristianos ug kagawasan nga ma-practice ang ilang relihiyon sa Roman Empire. Kini nga dokumento mao ang Edict of Milan.

  (Source: Catholic Religion Proved by Protestant Bible)

  “Persecution of the Christians was ended, and Constantine’s co-emperor, Licinius, joined him in issuing the Edict of Milan (313 AD), which mandated toleration of Christians in the Roman Empire.”
  Source: Microsoft Encarta

   Unsa man ang ubang problema nga giatubang niadtong gusto mosuta sa mga sulod sa New Testament?

  Sa wala pa ilha ang mga linamdagang mga libro nga ingon niana, daghan pang libro ang nasulat ug gituhoan nga linamdagan usab; BUSA, ang Simbahang Catolico mihimo ug makuting examination.

  Iyang gibahin ang mga basahon sa mosunod: Protocanonical, Deuterocanonical ug Apocryphal.

  1. Ang Protocanonical books mao kadtong mga libro nga walay duda ug pangutana officially accepted sa Simbahang Catolico nga divinely inspired.

  2. Ang Deuterocanonical books, sama sa Protocanonical books, gidawat sa Simbahang Catolico nga linamdagan human ang mga ebidensya nasuta ug ang mga pagduda napapas mahitungod sa ilang inspired character.

  3. Ang Apocryphal books mao kadtong mga libro nga dili linamdagan.

  Example. Ang Ebanghelyo adunay 4 ka magsusulat: sumala ni San Mateo, San Marcos, San Lucas ug San Juan. Apan adunay pay laing 11 nga Apocryphal nga apil sa pagpili – busa 15 tanan.

  Sa Biblia aduna lamay 1 ka Pinadayag (Revelation), ang katapusang libro sa New Testament ug sa Biblia. Apan apil sa gipilian, aduna pay 6 ka Apocryphal – busa 7 tanan.

  Ang mga biblical scholars migahin ug daghang katuigan sa Holy Land aron sa pagtuon sa mga orihinal nga pinulungan diha sa mga sinulat sa New Testament.

   Kinsa man sa katapusan, ang nag-decide unsang libro ang linamdagan ug busa mahaapil sa New Testament o Biblia?

  Sa duol na ang 400 AD, ang Simbahang Catolico sa usa ka General Council ginamit ang iyang infallible authority(dili masayop sa mga butang mga may kalambigitan sa pagtuo ug moralidad), finally decided unsang libro ang linamdagan ug unsa ang dili.

  DUHA RAY MAHIMONG NAHITABO, INSAKTO ANG SIMBAHAN NIINING GENERAL COUNCIL O DILI?

  Kon ang Simbahang Catolico wala masayop kaniadto, nganong masayop man siya karon? Ang Biblia nagpakita sa otoridad sa Simbahan… nga siya wala masayop (infallibility).

  (Infallibility, in Christian theology, the doctrine that in matters of faith and morals the Church, both in teaching and in believing, is protected from substantive error by divine dispensation. Source: Microsoft Encarta)

   Aduna bay dakong kalainan tali sa unsay gisugo ni Cristo (nga itudlo sa mga Apostoles) ug unsay nahasulat sa New Testament?

  Ang atong Ginoo nagsugo sa iyang mga Apostoles sa pagtudlo SA TANAN unsa man gani ang iyang GISUGO. Ang Simbahan kinahanglan motudlo sa tanan.

  John 14:26 The Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you everything and make you remember all that I have told you.

  Hinuon, ang giingong Protestant Bible mismo nagtudlo usab nga ang Biblia wala maghupot sa tanang doktrina sa Ginoo Jesu-Cristo.

  John 20:30 In his disciples’ presence Jesus performed many other miracles which are not written down in this book.

  John 21:25 Now, there are many other things that Jesus did. If they were all written down one by one, I suppose that the whole world could not hold the books that would be written.

   Ang Biblia ba klaro nga nag-pasabot nga adunay wala masulat nga pulong sa Dios (unwritten word of God)?

  Sumala sa mga teksto sa Biblia nga gikutlo nato sa unahan ( John 20:30 ug John 21:25), ang New Testament klarong miangkon nga WALA KINI NAGHUPOT o NAKA-RECORD SA TANANG GIHIMO NI CRISTO UG BUSA consequently SA TANAN NIYANG GITUDLO.

  Ug tungod kay ang Biblia “dili kompleto” (incomplete), kini nanginahanglan ug katugbang pag-abag niini. Apostolic Tradition supplements the Bible. (Source: Catholic Religion Proved by Protestant Bible)

   Kanus-a nakompleto ang New Testament – and placed under one cover?

  Sa tuig 397 AD, pinaagi sa Council of Carthage. Ug gikan niini, ang mga DILI Catolico mikopya o mikuha sa ilang New Testament gikan sa Simbahang Catolico. (Source: Catholic Religion Proved by Protestant Bible)

  “We are obliged to yield many things to the Catholics – (for example) that they possess the Word of God which we received from them; otherwise we should have known nothing about it.” (Source: Martin Luther, Father of Protestantism in his comment about St. John Chapter 16)

  Hangtud sa 397 AD, ang pipila ka mga Cristyano nakabasa o aduna lamay access sa PARTE sa New Testament – ug dili kompleto. Sa niining maong sitwasyon, magamit ba ang ‘Bible-Alone” theory? Ang tubag: Dili.

  Council of Trent 1545-1563 The canon of OT and NT received final
  (An ecumenical council definitions: 45 books in the OT; 27 in
  called to respond to the the NT;
  heresy of the Reformers); “Henceforth the books of the OT and the
  NT, protocanonical and deutercanonical
  alike, in their entirety and with all
  their parts, comprise the canon and are
  held to be of equal authority.” The
  ancient Vulgate edition of the Bible was
  called the authoritative edition of the
  Bible.

  Source: EWTN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: