Catholic Faith Defender

JOHN. 8:32 “et cognoscetis veritatem et veritas liberabit vos”

Archive for the ‘Biblia (Visaya)’ Category

CFD (Ryan Mejillano) vs Kinawawang INC (Julius Cutin)

Posted by catholicfaithdefender on November 17, 2012

CFD (Ryan Mejillano) vs Kinawawang INC (Julius Cutin)

Tingnan po naman ninyo ang isa nanamang kinawawang Ministro ng INC-Manalo laban sa ating kapatid na si Bro. Ryan Mejillano ng Catholic Faith Defenders.
This four-part video is the supposed discussion turned debate between CFD Bro. Ryan and Minister Julius Cutin of INC(Manalo), Locale of Mintal, District of Davao. It was initiated by the INC (of Manalo) to trap Bro. Ryan thinking that the latter was just a petty and mediocre Catholic Christian. This happened at the residence of an INC member who was very desiroua few months before to engage Bro. Ryan in a debate with another INC (of Manalo) Minister.

Please notice the difference between a Catholic Christian and Iglesia Ni Cristo (Ni Manalo). Notice how an INC Minister delivers his part, his speeches, how he evades from the main topic that was agreed, how he first use foul words from the start to the end of these four videos.

Enjoy and reflect.

Sancta Maria, ora pro nobis.

All Rights Reserves
Video Duplication is for back-up purposes only.
Video Courtesy:

http://www.youtube.com/user/najeca2

http://www.youtube.com/user/20asisjohncarlo

TAGALOG SUBTITLE

Posted in Apologetics-General, Apologetics-Visayan, Bible, Biblia (Visaya), CFD VS INC, Challenge, Debate, Debater of the Year, Doctrinal Comparison, Frequently Asked Questions, How to Help others become Catholic, Iglesia ni Cristo-Manalo, Larawan (Visaya), Marks of the True Church, Q & A, Rebulto, THE CATHOLIC CHURCH HAS THE ANSWER, Tunay na Iglesia, Usa ra ang Tinuod nga Iglesia, When Was The Catholic Church founded? | 1 Comment »

BIBLIYA UG TRADISYON

Posted by catholicfaithdefender on May 4, 2009

Core Doctrinal Beliefs

WE BELIEVE that the Holy Bible, as recorded in the 66 books, are completely inspired by God and essential for the life of every Christian. WE DO NOT BELIEVE that any part of the Bible is irrelevant or unapplicable for today. Being a follower of Jesus Christ is the only way to salvation from sins and eternal life with God.

Wisdom

WE BELIEVE that the entire Bible as revealed by the Prophets and Apostles are literally and completely true and essential for every Believer to follow. We believe that the Jesus of the Bible is God and is present today in the person of the Holy Spirit. “Jesus Christ is the same yesterday and today and forever” (Hebrews 13:8). Jesus of the Gospels is the same today and the Holy Spirit of Acts is still the same today and works in the same way as recoreded in the Bible for his purposes.

Character

WE BELIEVE that every believer in Jesus must seek to become more like Christ and to live a holy life as dictated by the Bible and the teachings of Jesus himself. “For it is written, ‘Be Holy because I [Jesus] am Holy‘” (1 Peter 1:16). It is imperative for all believers to strive to live after the model of Jesus in humbleness and repentance.

Excellence

WE BELIEVE that knowledge of the Bible without obedience to the commands of Jesus Christ are worthless. “In the same way, faith without works, if it is not accompanied by action, is dead” (James 2:17). Believers must put into practice the teaching of the Bible and demonstrate their faith in their lives and actions following the model of Christ Jesus himself. Believers should strive for excellence in everything they do.

Wisdom without character is worthless knowledge, likewise wisdom without a personal character of holiness manifested in a life of excellence and living out the teaching of the Bible is also worthless. A believer must believe and know the word of God, represent the Character of Jesus in their life, and apply the teachings of Jesus in the world for the purposes which God has intended.

We are not a ministry in competition with anyone, we are just trying to do what God calls us to.

<Click here to see an article written about competition in ministry>.

BIBLIYA UG TRADISYON

Ang Santos nga kasulatan-Bibliya

 1. Ang Bibliya usa ka basahon “O” libro nga gilangkoban sa karaan ug bag-ong tugon, gidawat sa mga Kristyanos ingon nga Diosnong pinadayag. (Divine Revelation) by Funk and Wagnall’s Standard College Dictionary page 117.

 1. Ang Bibliya sinulat sa mga tawo nga ginamdagan sa Espiritu Santo, walay bisan usa sa tagna sa sulat nga naggikan sa kaugalingon pagsaysay, kay walay tagna nga miabot pinaagi sa kabubut-on sa tawo, kon ang mga balaang tawo sa Dos ngasulti sa ginadala sila sa Espiritu Santo. (2 Pedro 1:20-21) by Obrien-World History page 129.

Adunay mga pangotana, sa wala pay Bibliya aduna na bay pagtulon-an “O” pagsangyaw sa pulong sa Dios?

TUBAG: Aduna na…

Gitawag kana ug tradisyon (Any unwritten religious precepts).

 1. Sa tuig 1,000 B.C. wala pay bibliya. Ang mga Patriarca nagwali, nagtali sa gisalo saloang mga asoy saw ala pa matawo si Jesu Kristo. (Isaias 59:21) sa akong bahin mao kini ang akong kasabotan nga gihimo uban kaninyo, nag-ingon ang Ginoo: Ang akong Espiritu nga anaa kaninyo, ug akong mga pulong ngagipasulti ko kaninyo,dili gayod mawala diha sa inyong baba ni sa baba sa inyong mga anak ug mga apo sukad karon ug hangtod sa kahangtoran”.(Salmo.78:4-10)

 1. Sa tuig 800 B.C. aduna nay sinulat.

ANG KASULATAN:

  1. pinayapi nga tingga.

  2. Papan sa bato-gitawag kini sa Ebreyo ug Sepher.

  3. Ang igsusulat, mahait ug tumoy sa puthaw, gitawag sa Romano ug Stylus.(Job19:23-24)

 1. Sa tuig 250 B.C.

Ang sulatanan, panit sa kahoy nga gitawag ug papyrus “O” biblus kun takupis, sa panahon kini ni Alexander the Great of Macedonia.(Greece,Bulgaria, and Yugoslavia) (Ex.2:3)KJV

 1. Sa tuig 250 B.C.

Ang Kasulatan,panit sa hayop pinorma ug nilukot, kun parchment giingon nga inbento kini ni Hari Eumenes sa Pergamos (Successor of Alexander the Great). Sa Ebreyo gitawag kini ug Megilah, sa panahon sa atong Ginoong Jesu Kristo mao kini ang gigamit-Megilah.

 1. Sa tuig 150 B.C.

King ptolumy II Philadelphus of Egypt, ordered the Jewish High priest in Jerusalem to send six (6) priest from each of the 12 tribes to Alexandria to translate the Sacred Hebrew Laws into Greek. (Called Septuagint Version 70-72). Niining mga tuiga adina nay naporma nga libro “O” basahon sa karaang tugon.

Ang Karaang Tugon adunay 46 ka libro:

Ang pinulongan sa karaang tugon: Hebrew, Chaldaic,Syro Chaldaic ug Greek.

 1. Sa tuig 33 A.D.-133 A.D Mga 100 ka tuig ang bag-ong tugon wala pa makompleto ug hipos ang mga sinulat,human sa kamatayon ni Jesu Kristo.

 1. Sa tuig 90 A.D. Ang libro sa karaang tugon giusab kini ni Ben Joseph Akiba usa ka Palestian Jewish,gikan sa 46 ka libro ngadto sa 39 ka libro nalang.(Jewish Encyl. Vol.I,page 306) didto sa –Jabnea town in the Northern border of Judah.

Ang tuyo sa pagsalikway sa mga basahon nga apokripa mao ang pagdis-armar sa mga Kristohanon labi na sa mga Judio nga nanga-Kristyano sa ilang mga katarungan nga mikutlo kanunay sa basahong apokripa, ug sa tuyo ni Akiba nga mahigawas ang mga Judio sa paggamit kanunay saSeptuagint Version, kay kini gigamit sa mga Judio nga Kristohanon sa pakiglantugi batok sa mga sakop sa Judaismo.(Jewsh Encl.Vol.I,page 306).

Ang pinulongan sa bag-ong tugon: Greek,Syro Chaldaic kun Aramaic ang pinulongan sa atong Ginoong Jesu Kristo.

 1. Sa tuig 367 A.D. adunay naporma nga libro nga 27 ka basahon sa bag-ong tugon nga gidawat sa mga Kristohanon.

Mga konsilyo sa Iglesia Katolika nga maoy nakapaporma “O” nakapadiklarar sa libro nga Bibliya.

Konsilyo sa:

a. NICEA————————tuig 325 -A.D.

b. HIPPO ——————- — tuig 393 -A.D.

c.KARTAGO——————–tuig 397- A.D.

d.ROMA———————— tuig 404 -A.D.

1.Sa tuig 405 A.D. Ang Bibliya Glopesyal pagdiklara,nga ang sulod sa libro mao ang pulong sa Dios.(Col.Encyl.Vol.IV page 117.)

Catholic Books: Protestant

Ang karaang tugon adunay 46 ka libro. Ang karaang tugon adunay 39 ka libro.

Ang bag-ong tugon adunay 27 ka libro. Ang bag-ong tugon adunay 27 ka libro.

Total—————————-73 ka libro. Total—————————-66 ka libro

Ang bibliya o ang Balaang kasulatan,giopesyal pagdiklarar ug gileg-on kini sa nagsunodsunod nga mga konsilyo.

a.konsilyo sa TRENTO———1545 A.D.

b.konsilyo sa VATICANO—–1870 A.D.,ug daghan pa kaayo nga mga konsilyo nga nagsunodsunod.

 1. Sa tuig 494 A.D. Si Papa Damaso ordered St.Jerome, paghubad sa bibliya gikan sa Septuagint Version ngadto sa Latina Vulgata.Griego ang pinulongan sa Septuagint Version, nagsugod sa tuig 150 B.C.,adunay 644 ka tuig ang maong pinulongan.

 2. Sa tig 1465 A.D. Ang unang imprintahan nga hubad sa Bibliya sa Europa,ang Gutenberg bible nga gikan sa Latina Vulgata.(Col.Encyl.Vol IV page117)Latin ang pinulongan,ngasugod sa tuig 494 ngadto sa tuig 1465 ang maong pinulongan.

Ang Bibliya ug Tradisyon dili magkabulag.

Ang unang mga Kristohanon nahidangat ngadto sa kasantos nga wala maka basag usa na lang ka kudlit sa mga basahon sa Bag-ong tugon. Ug bisan sa nahipos na ang mga basahon sa Bibliya apan pila raman ka tawo ang naghupot sa kopya sa tibuok Bibliya sanglit hangtud sa rtuig 1465 wala pa man mainbento ang imprenta.Niadtong panahona ang paghimog kopya sa kasulatan pinaagig kinamot.ug bisan sa atong panahon karon sa imprinta pila man ka mga tawo ang dili makapahimilos niini tungod sa yano nga katarungan nga dili sila makamaomg mobasa?

Ug sa lain nga kataungan,tungod kay wala man mahisulat diha sa Bibliya ang tanan nga gitudlo ni Jesu Kristo ug sa iyang mga apostoles.Matod pa ni San Juan,”kon gisulat pa ang tanan, ang tibuok kalibotan dili paigo nga kasudlan sa mga sinulat”(Juan 21:25)

Ang Balaang Tradisyon:

dili dugang,apil gayod sa kamatuoran sa Dios nga gitudlo sa mga apostoles.”Our remember me and keep the traditions I delivered them to you”(1 Kor.11:2) sa libro sa Pinadayag ang tagna nga nasulat sa maong libro,maoy dili dugangan;Sa mga panagna nga ania niining libroha. Ang magdugang niini dugangan usab sa Dios ang mga katalagman sa silot(2Tes.3:6).

Pagtulon-an:

Atong pasalamatan ang Dios sa paghatag kanato sa Iyang mga pulong diha sa Bibliya ug sa tradisyon.kinahanglan nga atong puy-an ang gitudlo sa Bibliya,ug atong ipaambit ang Bibliya ngadto sa uban.Sa atong pagtuon sa Bibliya kinahanglan usab nga batonan nato kanunay ang hunahuna sa Sta.Iglesya sa mga bahin sa lisod sabton ug andam kitang magpailawom sa Autoridad sa Sta.Iglesya.

Posted in Biblia (Visaya) | 1 Comment »

SUKNAAN (November 16, 2008)

Posted by catholicfaithdefender on March 13, 2009

SUKNAAN

Ni Bro. Socrates C. Fernandez

Date: November 16, 2008

Source: Bag-ong LUNGSORANON, Page 8

Topic: Bibliya ug Koran

PANGUTANA:

Dili ba usa ka dakong pangahas ang pang-angkon sa Iglesya Katolika nga ang Bibliya nagagikan Kaniya? Ang mga hubad sa Biblia diha na sa wala pa ang Iglesya Katolika. Dili ba tinuod nga ang libro sa mga Muslim nagsupak man sa Biblia bahin ni Cristo, isip Mesiyas? Hangtud karon ang Muslim, usa ka giila nila nga mao ang mensahero ni Alla mao si Mohammed. Unsay ikasulti mo niini. Miingon sila nga ang Islam mao ang tinuod nga gilitok ni Allah nga iyang gitukod, dili Kristyanidad?

TUBAG:

Dili usa ka pangahas sa Iglesya Katolika ang pang-angkon nga gikan niya ang Bibliya ang atong gibasa karon. Siya ang Iglesia Katolika ang naghipos sa mga basahon sa Daan ug Bag-ong Tugon ug ang miayag ug mipili kon hain gayod niini ang mga linamdagan sa Espiritu Santo. Si Martin Luther, ang bantugang magtutukod sa protestantismo miingon: “Kitang mga Protestante sa Iglesya Katolika angay nga moila niini, kita wala untay Bibliya kon wala pa ang Iglesia Katolika,” (Book Commentary on John Chap. XIV). Ang labing karaan nga hubad sa Biblia, ang Latina Vulgata, gilusad sa Iglesia Katolika sa tuig 382-404 A.D. (Halley’s Bible Handbook pahina 754, Protestant Book). Ang Iglesya Katolika sa iyang konsilyo sa Cartago, sa tuig 397 A.D. mao ang mihatag ug hukom sa 27 ka libro sa Bag-ong tugon ug wala nay ipuno pa. (Halley’s Bible Handbook pahina 746). Ang paghubad sa Bibliya sa mga Protestante ulahi na kaayo sa tuig 1611 A.D. sa mando ni Hari Jacob o King James Version sa Inglatera.

Luther in 1529 by Lucas Cranach

Ang Koran sa mga Muslim may mga Makita nga teksto nga naghatag og dakong pag-ila kang Jesus nga Mesiyah. “Si Isah (Jesus) gipamatud-an ni Alla og mga milagro,” (Sur. 3:86). “Ang dili moila kang Isah, (Jesus) nga usa ka propeta may dakong silot nga ipahamtang kaniya nga wala masukad mahitabo,” (Surah 5:114-115). “Apan kon sila moila kang Isah nga Mesiyah, may dakong panalangin ug kalooy si Allah alang kaniya, siya ug ang iyang inahan gipanalipdan ni Allah aron ang sala dili makatandog kanila” (Surah 19:19, Surah 3:36). “Naghatag si Allah og mga ilhanan kang Isah aron Siya makahimog mga milagro sapag-ayo sa mga masakiton ug sa pagbanhaw sa mga Minatay” (Sur. 3:49).

Ug ang relihiyon o tinuhoan nga tukoron ni Jesus, gimando ni Allah, “We commended unto Abraham, Moses and Jesus saying: Establish the religion and be not divided therein” (Surah 42:13). “Ang mga Judio ug ang mga Kristohanon ug ang mga Sabbaeans…ug mituo ni Alla ug nagabuhat og mayo, sa katapusang adlaw piho nga makadawat sila’g ganti uban sa ilang Ginoo,” (Surah 2:62).

Hinoon, tinuod nga ang mga Muslim wala moila ni mituo ni Cristo nga Dios, kondili sama ni Mohammed nga usa ka dakong propeta. Ang gitudlo sa Bibliya si Jesus Dios, mao ang gisupak sa KORAN sa mga Muslim.

Posted in Apologetics-Visayan, Biblia (Visaya), Socrates C. Fernandez, SUKNAAN (Visaya) | 3 Comments »