Catholic Faith Defender

JOHN. 8:32 “et cognoscetis veritatem et veritas liberabit vos”

Archive for the ‘Cebuano Articles’ Category

Maayong Buhat Importante!

Posted by catholicfaithdefender on July 17, 2018

Maayong buhat importante!
By: AMBROSE of CMU

 

Pangutana ug Tubag:
1.) “kay pinaagi sa pagtuo naluwas kamo tungod sa sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kondili gasa sa Dios..”(Efeso 2:8-9)

tinuod nga naluwas kita tungod sa pagtuo kay matud pa sa Hebreo 11:6 “walay makapahimuot sa Dios kon walay pagtuo..” kung moingon kitag “naluwas” nagpasabot kana sa “past tense”; kanang Christ Redemption panudlo kana usab sa Catechism of Catholic Church ulahi ra ang mga born again protestant niaana.
Pero dili nato kalimtan nga magbuhat tag maayo ngano man? Giingon sa Biblia “kita mga binuhat sa Dios, ug gibuhat kita niya diha kang Cristo Jesus aron magbuhat kitag maayo nga maoy iyang tuyo alang kanato. (Efeso 2:10).
Sa kasulatan sa Hebreo 10:24 “magidinasigay kita sa pagpakita sa gugma ug pagbuhat ug maayo”.
Busa klaro kaayo nga magbuhat tag maayo dili lang pagtuo lamang kay mao gud na tuyo sa Dios kanato. Takenote usab nato nga si San Pablo “..padayon kamo sa pagpaningkamot uban sa kahadlok aron mahingpit ang inyong kaluwasan” ( Filipos 2:12); kana gapasabot nga “present tense” or on going process pa japon ang kaluwasan nga kita magpadayon. Makita man nato sa biblia nga adunay mga tawo nga nagtuo pero daotan ug binuhatan wala mailhi ni Jesus(cf. Mt 7:21-23 “dili ang tanan nga nagtawag kanakog ‘Ginoo, Ginoo,’ makasulod sa Gingharian sa langit, kon dili katong nagtuman sa kabubut-on sa Amahan..”). busa dili nagpasabot nga kung gitagaan na kitag gasa wala na kitay parte aron mahingpit o magpalambo aron sa diha makapahimuot kita sa Dios, sama kana sa ‘ang Sambingay Mahitungod sa mga sakop’ (cf. Mt 20:33-45;Mk 12:1-12; Lk 20:9-19). Timan-e ang giingon ni San Santiago: “kay ingon nga patay ang lawas nga walay espiritu, patay usab ang pagtuo kon walay mga buhat.”(Js 2:26)

2.) “..ang tawo nahimong matarong sa Dios pinaagi lamang sa pagtuo, ug dili sa pagtuman sa Balaod.”(Roma 3:28)

Si San Pablo ga refer sa mga useless ritual sa mga Judio. Kay mitudlo man pud si San Pablo “..ang importante mao ang pagtuo nga nagbuhat pinaagi sa gugma”( Galacia 5:6). Kung moingon kitag “nagbuhat” or “work” sa english nagpasabot kanag action dili lamang sa pulong lamang. Kung hisgutan ang unsa ang gugma katong nagbuhat ug maayo sa iyang isig katawo mabasa nato sa “the Parable of the good Samaritan”(cf.Lk 10:25-37).Matud pa ni Santiago: “mga igsuon, unsay kapuslanan kon ang usa ka tawo moingon nga siya may pagtuo apan wala siyay mga maayong buhat? Makaluwas ba kaniya ang iyang pagtuo? dili gayod!”(Js 2:14)

3.) “sama kami sa tawong sad-an ug ang among matarong nga buhat ingon lamang sa hugawng pahiran.”(Isias 64:6)

Kanang sa gisulti nga “sama kami sa tawong sad-an ug ang among matarong nga buhat ingon lamang sa hugawng pahiran.”(Isias 64:6). Wala kana ga refer sa matarong nga mga tawo; garefer man kana sa mga makakasala kung atong basahon: “..nagpadayon kami sa pagpakasala sama kami sa tawong sad-an..”(Isias 64:5-6);makita nato nga ang pagpakasala mao ang ilang matarong nga binuhatan. Kung ang daotan ang matarong nila binuhatan sama gayod kana sa Hugawng pahiran matud pa ni Jesus:“..busa kung ang imong suga kangitngit diay,pagkangitngit gayod niini!(Mt 6:23).;“Kahimut-an mo ang nagkinabuhing matarong ug nagtuman sa imong sugo..”(Isias 64:5). Diba klaro man kau nga gikahimut-an sa Dios ang matarong?.

Comments:
Busa klaro kau nga makasulod sa langit ang gatuman sa kabubut-on sa Amahan(cf.Mt 7:21); unsa ang usa ka sa mga kabubut-on sa Amahan? ang magbuhat ug maayo(cf. Efeso 2:10) ug atong padayonon atong kaluwasan(Filipos 2:12). Gisunod ba nimo ang kabubut-on sa Amahan?
Dili ba niingon mo(born again);nga kung adunay pagtuo mosunod ang maayong buhat kay ang maayong buhat bunga lamang sa pagtuo? kung mao kana; maayo ang binuhatan sa mga demonyo ug gatuman sa kabubut-on sa Amahan kay mismo sila adunay pagtuo. Sa Biblia nasulat: “..apan ang mga demonyo gatuo usab niana-ug nagkakurog sa kahadlok”(Santiago 2:19)
Pamaagi ra sa ubang born again nga “dili importante ang matarong nga binuhatan ky sama sa hugawng pahiran”- gumikan sa ilang sayop nga interpretasyon ug pagtuo ra gayod. Makita kana nga dili sila giniyahan sa Espiritu Santo; gusto nila manlimbong mahitungod sa matarong nga binuhatan nga sama lamang sa hugawng pahiran.
Matud sa Biblia : 1 Juan 3:7,10: 7 “Mga anak, ayaw kamo palimbong! Ang nagbuhat sa matarong, matarong sama kay Cristo”. 10 “ang kalainan sa mga anak sa Dios ug anak sa Yawa mao kini: ang wala magbuhat sa matarong o wala mahigugma sa iyang isig katawo, dili anak sa Dios”

Ug dili nato kalimtan nga gantihan kita sumala sa atong binuhatan; sa Biblia: Si Jesus miingon “ Mobalik ako sa dili madugay nga nagdalag ganti aron ihatag sa tagsatagsa sumala sa iyang binuhatan”(Gipadayag 22:12)

God bless us!

Posted in Cebuano Articles | Leave a Comment »