Catholic Faith Defender

JOHN. 8:32 “et cognoscetis veritatem et veritas liberabit vos”

Archive for the ‘CFD Journal’ Category

Ano ang Pinagkakaiba ng Kaluluwa at Espiritu Diyan sa Tao?

Posted by catholicfaithdefender on January 17, 2009

UNSAY KALAINAN SA KALAG UG ESPERITU DIHA SA TAWO?

(Ano ang Pinagkakaiba ng Kaluluwa at Espiritu Diyan sa Tao?)

Ni: Bro. Ramon Gitamondoc (Original Author)

Isinalin ni: Bro. G-one Paisones

The Catholic Faith Defenders, Inc., Cebu City

(Catholic Faith Defenders Journal Vol. IV No. 9)

Black– Cebuano/Original

Green– Tagalog/English

Ang Iglesya Katolika nagtudlo, nga “Ang tawo adunay duha ka bahin, ang material nga lawas ug ang espirituhanong kalag” (De fide, Fundamentals of Catholic Dogma by Ludwig Ott, p. 94). Apan ang uban natong mga igsoon nga dili Katoliko misupak, kay matud pa nila “ang tawo mao ang kalag”… ug ang uban, moingon: “Ang kalag mao ra ang espriritu.” Ania ang ilang pagsupak kinutlo usab sa Kasulatan:

(Ang Iglesia Katolika nagturo na “Ang tao ay may dalawang parti (bahagi) -ang material na katawan at ang espirituwal na kaluluwa” (De fide, Fundamentals of Catholic Dogma by Ludwig Ott, p. 94). Pero ang ilan sa ating mga kapatid na hindi Katoliko tutol, dahil sabi nila na “ang tao ay ang kaluluwa (kaluluwa mismo)”…at may ilan na nagsasabing: Ang kaluluwa ay ang espiritu (walang pagkakaiba) <emphasize added>.

PAGSUPAK:

Ang kalag lahi sa espiritu, miingon si Sta. Maria: “Ang akong kalag nagdayeg sa Ginoo, ug ang akong espiritu nagakalipay diha sa Dios” (Luk. 1:47-48). Si San Pablo miingon usab: “Ang pulong sa Dios midulot kini sa kinahiladman sa kalag ug sa espiritu” (Heb. 4:12). “Ang Dios sa kalinaw magabalaan unta sa inyong tibuok nga pagkatawo: ug ang inyong bug-os nga espiritu, kalag ug lawas” (1 Tes. 5:23). Ang kalag sa tawo mamatay. “Ang kalag nga makasala, kini mamatay” (Ezek. 18:20).

PAGTUTOL:

Ang kaluluwa ay kaiba sa espiritu, Si Santa Maria ay nagsabi: “My soul glorifies the Lord and my spirit rejoices in God my Savior” (Luk. 1:47-48 TNIV). Si San Pablo nagsabi rin: “For the word of God [is] quick, and powerful, and sharper than any twoedged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and [is] a discerner of the thoughts and intents of the heart.” (Heb. 4:12 KJV). “May God himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole spirit, soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ.” (1 Thes. 5:23 TNIV). Ang kaluluwa ng tao ay mamamatay. “The soul that sinneth, it shall die.” (Ezek. 18:20 KJV).

ANG TUBAG:

Kining kalag ug espiritu diha sa tawo mao ra, kon walay laing kalainan nga kahulogan anus-a sila nagkahulogan nga mao ra isip espirituhanong bahin sa tawo. Ania ang kasamahan sa espiritu o kalag diha sa tawo:

ANG SAGOT:

Itong kaluluwa at espiritu diyan (patungkol) sa tao ay pareho lang o walang pinag-iba ang kahulugan kailan sila nangangahulugan na pareho bilang espiritwal na bahagi ng tao. Narito ang kasamahan ng espiritu o kaluluwa diyan sa tao <emphasize added>.

 1. Ang kalag mao ang gininhawa nga mogula sa tawo (1 Hari 17:21-22). Ang espiritu usab mao ang gininhawa nga naghatag og kinabuhi sa tawo (Job 27:3).

1. Ang kaluluwa ay ang hininga (breath) na lalabas sa tao (1 Hari 17:21-22). Ang espiritu naman ay ang hininga (breath) na nagbibigay ng buhay sa tao (Job 27:3) <emphasize added>.

2. Ang kalag gisulod sa Dios diha sa tawo, “Karon ang kalag ko gibubo sa sulod kanako” (Job. 30:16). Ug ang Espiritu usab gipasulod sa Dios diha sa tawo, “Ug Pasudlon ko kaninyo ang akong espiritu, ug kamo mgangabuhi” (Ezek. 37:14).

2. Ang kaluluwa ipinasok ng Dios sa tao, “And now my soul is poured out upon me; the days of affliction have taken hold upon me.” (Job. 30:16 KJV). At ang Espiritu din ay ipinasok ng Dios sa tao, “And shall put my spirit in you, and ye shall live, and I shall place you in your own land: then shall ye know that I the LORD have spoken [it,] and performed [it,] saith the LORD” (Ezek. 37:14).

3. Ang kalag gipaila nga kapasikaran sa salabutan sa tawo, “Ang kalag usab nga walay kahibalo dili mayo” (Prov. 19:2). “Apan anaay usa ka espiritu sa tawo, ang gininhawa sa Makagagahum nga naghatag kaniyag salabutan” (Job 32:8).

3.Ang kaluluwa pinakilala na sukatan sa talino (kaalaman) ng tao, “Also, [that] the soul [be] without knowledge, [it is] not good” (Prov. 19:2 KJV). “But [there is] a spirit in man: and the inspiration of the Almighty giveth them understanding.” (Job 32:8 KJV) <emphasize added>.

4. Inigkamatay sa lawas sa tawo ang kalag dili mahiapil sa pagkamatay kondili mobulag hinuon sa lawas, “Ug nahitabo nga mihalin ang iyang kalag kay namatay siya” (Gen. 35:18). “Mihalin ang espiritu ni Isaac ug namatay siya” (Gen. 35:29)

4. Pagkamatay ng katawan ng tao ang kaluluwa ay hindi kasali sa pagkamatay bagkus ito ay hihiwalay sa katawan, “And it came to pass, as her soul was in departing, (for she died)” (Gen. 35:18). “And Isaac gave up the ghost (Spirit see La Santa Biblia), and died” (Gen. 35:29 KJV) <emphasize added>.

<“Y exhaló Isaac el espíritu, y murió, y fué recogido á sus pueblos, viejo y harto de días; y sepultáronlo Esaú y Jacob sus hijos. (Gen 35:18 La Santa Biblia – Reina Valera-1909)>

5. Ang kalag sa mga matarung human mamatay dinhi sa yuta nakita didto sa langit kauban ni Jesus (Pin. 20:4). Mao usab ang espiritu sa matarung gipasaka sa langit (Pin. 11:11-12).

5. Ang kaluluwa ng mga mabubuti pagkatapos mamatay dito sa lupa nakita doon sa langit kasama ni Jesus (Rev. 20:4). Maging ang espiritu ng mabubuti (mabubuting tao) pinaakyat sa langit (Rev. 11:11-12) <emphasize added>.

Apan aduna say laing kahulugan sa espiritu gigamit sa mga Judio diha gihapon sa tawo, kini mao ang kasibot o diwa. “Ang espiritu sa tawo maoy modasig sa iyang kaluya” (Prov. 18:14). “Ug ang espiritu ni Jacob nga ilang amahan nabuhi pag-usab” (Gen. 45:27). Mao kini ang gipasabot ni Sta. Maria, “Ang akong kalag nagdayeg sa Ginoo, ug ang akong espiritu nagakalipay diha sa Dios” (Luk. 1:47-48).

Pero may iba ring ibigsabihin ang “esperitu” na ginagamit ng mga Judio patungkol parin sa tao, ito ay ang diwa. “The spirit of a man will sustain his infirmity” (Prov. 18:14 KJV). “the spirit of Jacob their father revived” (Gen. 45:27). Ito ang ibig sabihin ni Sta. Maria, “My soul glorifies the Lord and my spirit rejoices in God my Savior” (Luk. 1:47-48 TNIV) <emphasize added>.

Ug usahay ang Espiritu diha sa tawo nagpasabot usab sa iyang pamatasan nga angay usab ampingan “Kay ang espiritu sa pakighilawas maoy nagapasayop kanila” (Oseas 4:12). “Ang Espiritu nga masinalaypon gisagol ni Yahweh diha sa ilang taliwala” (Isa. 19:14). “When the spirit of jealousy comes upon him” (Num. 5:30). Mao kini ang buot ipasabot sa giingon ni San Pablo sa 1 Tes. 5:23 nga ampingan ang lawas, kalag ug espiritu.

At minsan ang espiritu diyan (patungkol) sa tao nangangahulugan rin ng kanyang asal (kaasalan) na dapat ring pag-ingatan “for the spirit of whoredoms hath caused [them] to err” (Hosea 4:12 KJV). “The LORD hath mingled a perverse spirit in the midst thereof” (Isa. 19:14 KJV). “When the spirit of jealousy comes upon him” (Num. 5:30). Ito ang ipinahiwatig (ibig sabihin) sa sinabi ni San Pablo sa 1 Tes. 5:53 na alagaan ang katawan, kaluluwa at espiritu.

Dunay pagpasabot sa kalag ingon nga mao ang patay nga lawas. “Dili mo pagabiyaan ang akong kalag sa Sheol (kun lubnganan)” (Sal. 16:10). “Apan tan-awa ang uban nagmahugaw tungod kay mihikap sa kalag sa tawo” (Num. 9:6). Dili kini pagpasabot nga ang lawas patay mao gayud ang kalag – usa kini ka Biblical Figure of Speech nga gitawag og Metonymy – gihisgutan ang bahin nga gihuptan o gipanag-iya sa usa ka naghupot o nagapanag-iya. Sama sa trono nga nagpasabot sa hari mismo.

May kahulugan sa kaluluwa bilang patay na katawan. “For thou wilt not leave my soul in hell (Sheol –libingan)” (Sal. 16:10 KJV) <emphasize added>. Num. 9:6. Hindi ito nangangahulugan na ang patay na katawan ay ang kaluluwa mismo – isa itong Biblical Figure of Speech na tinatawag na Metonymy –Substitution of a word to suggest what is really meant (http://en.wikipedia.org/wiki/Figure_of_speech). Tulad ng trono (throne) na nangangahulugang ang hari mismo.

Usahay ang kalag gipasabot nga mao ang kinabuhi sa lawas, “Aron pagluwas sa ilang kalag gikan sa kamatayon” (Sal. 33:19). “Ipalusot sa akong mga kaaway ang akong kalag, ug hiagpasan kini; Oo, patumbi kaniya ngadto sa yuta ang akong kinabuhi” (Sal. 7:5)

Minsan ang kaluluwa nagkahulugan mismo ng buhay (life) sa katawan, “To deliver their soul from death, and to keep them alive in famine.” (Psalm 33:19 KJV). “Let the enemy persecute my soul, and take [it;] yea, let him tread down my life upon the earth,” (Psalm 7:5 KJV).

Ang kalag usahay gipasabot nga mao ang tinguha, gana o ilang pagbati sama sa gugma. Ania ang pananglitan: “Ang kalag ni Jonathan nalanggit sa kalag ni David, si Jonathan nahigugma kaniya ingon nga iyang kaugalingong kalag” (1 Sam. 18:1). Ang kalag gipasabot ingon nga mao ang pagbati. “Ug ang tambag sa mga higala makapatam-is sa kalag” (Prov. 27:9)

Ang kaluluwa minsan ay nagkakahulugang “mithiin, gusto o kanilang pagdama (nadarama) pariho ng pag-ibig.” Narito ang halimbawa: “And it came to pass, when he had made an end of speaking unto Saul, that the soul of Jonathan was knit with the soul of David, and Jonathan loved him as his own soul.” (1 Sam. 18:1). Ang kaluluwa (soul) nagkakahulugan na isang pagdama (feeling). “At ang payo ng mga kaibigan makapagliligaya sa kaluluwa” (Prov. 27:9 salin ng may akda ng tagalog).

Ug aduna say higayon nga ang kalag nagpasabot sa tibuok nga tawo nga hinatagan og kinabuhi, sa nahuypan na ang duha ka lungag sa ilong sa tawo sa gininhawa sa kinabuhi, ang tawo gitawag og “kalag nga may kinabuhi” (Gen. 2:7). Usa kini ka hulad pamulong nga gitawag og “Synecdoche” kon ang bahin gigamit apan nagpasabot sa kinatibuk-an, o ang kinatibuk-an nagpasabot sa bahin.

May panahon na ang kaluluwa nangangahulugang buong pagkatao na binigyan ng buhay, And the LORD God formed man [of] the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living soul (Gen 2:7 KJV). Ito ay figure of speech na tinatawag na “Synecdoche” –ginamit ang isang bahagi (single part) peru nangangahulugan sa buong bahagi (whole part), o ang buong bahagi nangangahulan sa isang parte.

Ang giingon nga ang kalag sa makasasala mamatay (Ezek. 18:20) nagpasabot nga ang kahimtang sa kalag sa makasasala bisan pagbuhi pa sa yuta apan wala nay kalabtanan kun maayong relasyon ngadto sa Dios, busa parihas og patay na. “Kay ang babayeng nagpatuyang sa iyang kaugalingon patay samtang buhi pa” (1 Tim. 5:6). “Kay kining akong anak namatay na, apan karon nabuhi, nawala siya ug karon hikaplagan na” (Luk. 15:24). Si Jsus miingon “Ayaw kamo kahadlok niadtong mopatay sa lawas apan dili makapatay sa kalag” (Mat. 10:28). Ang giingon nga malaglag ang kalag, kini wala magpasabot nga mahanaw, kondili mao ang kastigo nga walay kataposan (2 Tes. 1:9).

The soul that sinneth, it shall die (Ezek 18:20 KJV) nagkakahulugan na ang kalagayan ng kaluluwa ng makakasala kahit na buhay pa sa lupa peru wala nang relasyon sa Dios, kaya katulad lang ng patay na. “But the widow who lives for pleasure is dead even while she lives” (1 Tim 5:6 TNIV). “For this son of mine was dead and is alive again; he was lost and is found.’ So they began to celebrate” (Luke 15:24). Jesus said “Do not be afraid of those who kill the body but cannot kill the soul. Rather, be afraid of the One who can destroy both soul and body in hell” (Mat 10:28). Ang sinasabi na kaluluwang malalaglag, ito ay hindi nangangahulagang mawawala, bagkus ito ay ang hatol na walang kataposan (2 Tes 1:9)

Posted in Apologetics-General, Apologetics-Tagalog, Apologetics-Visayan, CFD Journal, Jehovah's Witnesses | 2 Comments »

ARE ALL IMAGES, IDOLS?

Posted by catholicfaithdefender on December 11, 2008

ARE ALL IMAGES, IDOLS?


Defense: Catholic Truth

Page 38-41

By: Bro. Socrates Fernandez


Nihil Obstat:

Msgr. Adelito Abella

Imprimatur:

Ricardo Cardinal Vidal, D.D.

Archdiocese of Cebu

OBJECTION #1: It is clear in the bible which says, “Therefore, do not become corrupted; do not make an idol or a god carved in form of a man or of a woman” (Deut. 4:16). “You shall not bow down to them or serve them. For I, Yahweh, your God, I am a jealous God…” (Exodus 20:5). “I am Yahweh, that is my name, I will not give my glory to another or my praise to graven images” (Isa. 42:8).

Here, it is very clear that God prohibits the carving of images in the form of man or woman; what God allows to be carved are those images of cherubim or images of man (Ex. 25:18-19), but God never recommended those images to be worshipped.

ANSWER: Is the text used from Deut. 4:16 that God prohibits the making of any images of man or woman, a prohibition without any condition? Or the prohibition means that the images shall not be thought of as God? Because if you will say that the making of images, be it man or woman, is really prohibited without any condition, then, God is the first one who violated the law when He commanded Moses to make images of angels or cherubim.

If these angels are represented by the images allowed by Yahweh, these are images of men but with wings. Since the angels, upon appearing before Lot, were in form of men who are masculine (Gen. 19:1,5-8). Also, inside the temple or the House of God, these are images of cherubim and images of men: “He took me into the sanctuary…adorned with carved cherubs and palm tress and cherubs alternating, each cherub had two faces-the face of a man facing the palm tree on one side…” (Ezek. 41:1, 18-19). It is clear then that if all images represent false god, then God is the first one who erred when He commanded Moses to carve the images of angels (Ex. 25:18-19) and the image of a fiery serpent (Num. 21:8). But as we already know, God cannot commit any fault, therefore, it is our misinterpretation which led us to err in saying that all images represent false god. The Scripture teaches us what are false gods: “For we know an idol (false god) is without existence…” (1 Cor. 8:4). The Glory and praise of God can never be given to these idols which represent things which are non-existent. Therefore, it is very clear that the images of the angels and the saints are not idols because they are representing true beings.

OBJECTION #2: God also prohibits anyone to worship or to knell down in front of the images, even to procession the images, like Catholics are doing, because it is written: “Some pour out gold from their purses and with silver weight on the scales, they hire a goldsmith to make an image before which they bow and worship. They cry out to it, but it does not answer. It does not answer. It delivers no one from distress and disaster” (Isa. 46:6-7).

ANSWER: We have proven in the first answer that not all images are idols. This text quoted from Isaiah 46:6-7, wherein gold is made into an image, is worshipped and recognized as God can never be used to strike down the practice of Catholic sense there is no Catholic doctrine which teaches that images are being thought of as God. The passage from Exodus 20:5, which prohibits believer to bow down before images and served them is when this images are considered god. Proof to this is when the people of God in a procession of the ark, bearing the Ten Commandments, carried engraved stone tablets. Above the ark, two images of cherubim are placed (2 Samuel 6:2-5).

OBJECTION #3: He who casts his eyes on an idol or image is also worshipping idols for the Bible says, “But he who looks to the idols, does detestable things” (Ezequiel 18:12).

ANSWER: What is prohibited in Ezequiel 18:12 clearly cites the look of one’s eyes on the idols and here the idols mention in the scripture. “Bel bow down, Nebo stoops and their carriages weighed down with heavy images their idols borne by beasts of burden…” (Isa. 46:1).

But in the image of cherubim or that of a fiery serpent Yahweh had told Moses he is there to have a conversation with His people, there is no prohibition with that (Ex. 25:22). Anyone who looks at the graven fiery serpent, which represents the presence of God, will be cured from the poisonous bite of the snakes (Num. 21:8). “Moses pleaded for the people and Yahweh said to him, Moses a fiery serpent and a set on a standard; whoever has been bitten and then looks at it shall live.”

OBJECTION #4: One is also prohibited to kneel down before the image. “What was the answer of God? I kept for myself seven thousand who did not worship Baal” (Romans 11:4).

ANSWER: It is clear that the image prohibited by God to be worshipped is that of Baal who is a false god. However, Joshua, the man of God, while he prays, prostrates himself in front of the ark where the image is placed. The bible says, “Then, Joshua and all the leaders of Israel don their garments, put ashes on their heads remained prostate before the ark of Yahweh until evening” (Josh 7:6).

OBJECTION #5: It is unlawful to pray to images (1 Kings 18:26).

ANSWER: No Catholic who is normal prays to images. The Catholic doctrine says, “We are not praying to the crucifix or to the images or to the relics of the saints” (New Baltimore Catechism no. 3 page 132)

OBJECTION #6: It is unlawful to dance before images. “When he drew to the camp and saw the calf and dancing, his anger burst forth and he threw the slabs from his hands and shattered them against the base of the mountain” (Ex. 32:19).

ANSWER: Dancing before image is an act of idolatry. However, the man of God, King David, because of his abundant joy, danced before the ark of the Lord.

OBJECTION #7: It is unlawful to kiss an image. “Yet I will spare seven thousand in Israel who have not knelt before Baal whose lips have not kissed him” (1 Kings 19:18).

ANSWER: It is the same men who kissed by men before Baal, the false god. Therefore, it is unlawful before the true God (1 Kings 19:18).

OBJECTION #8: All these prohibitions stated in the Bible regarding images are really violated by the Catholics. Here, the Catholics says that the worship the tree. The Catholic Church in its liturgy during Good Friday sings this line: “Ecce Lignum crucis, in quo salus mundi pepindit. Venite Adoremus”. (Behold the wooden cross, upon which the one crucified is the salvation of the world. Come, let us adore Him). After this song, the priest carefully places the cross above the cotton foam, bows his head three times before the cross and on the third time, the priest kissed it, while two of his lay assistants will sing the following: “Crucem tuam, adoremus Domine” (Lord, we worship your cross).

ANSWER: Our act of worshipping the cross during Good Friday does not mean that it is the wooden cross that we pay homage to, but the one crucified on the cross, whom we worship. It is figure of speech called metonymy which is an act of addressing, possessing or owning as if one the owner. Like when we mention the “crown or throne” which represents the king.

Just like what Jacob did. “By faith Jacob, before he dead, blessed both children of Joseph and worshipped as he learned on his staff” (Heb. 11:21). This simply means that the one he worships is the one represented by the staff who is Christ. “Extol the Lord, our God; worship at his footstool. Holy is He, and mighty!” (Psalm 98:5, Catholic version). The one to be worshipped in this passage is the footstool but actually footstool here represents the Lord himself.

Posted in Apologetics-Statues, CFD Journal, Frequently Asked Questions, Socrates C. Fernandez, THE CATHOLIC CHURCH HAS THE ANSWER | 6 Comments »

WILES AND TACTICS OF IGLESIA NI CRISTO OF MANALO

Posted by catholicfaithdefender on November 22, 2008

WILES AND TACTICS OF IGLESIA NI CRISTO OF MANALO

By: Bro. Soc C. Fernandez

Catholic Faith Defenders Journal

January 1982, Page 24

The Pasugo, an official magazine of the Iglesia Ni Cristo of Manalo, July-August, 1980 issue on page 36, a certain writer, Mr. Joventino A. Santua, in his article, “The Other Sheep of Christ” manifested this:

“The Church of Christ which emerged in the Philippines in 1914 was established by our Lord Jesus Christ through prophesy. God’s messenger, Bro. Felix Manalo, was merely instrumental in propagating the Gospel of Christ. This Church truly has connection to our Lord Jesus Christ.”

This is a pretentious and imposing claim of Iglesia Ni Cristo of Manalo that, the Church of Christ (of Manalo) which emerged in the Philippines in 1914 was established by our Lord Jesus Christ… Just to get along with their line of argument, their minister often say, quoting Saint Paul, “ That ye might learn in us not to think of men above that which is written…” (1 Cor. 4:6). And they usually lambaste of some Catholic teachings because, according to them, they are mostly unbiblical or not written in the Bible. For them the Bible is the only source of doctrinal teaching, Bro. Felix Manalo sought to enlighten his fellowmen about salvation through the Church of Christ.” (Pasugo Magazine, Page 12, July-August 1980) So whatever which is not in the Bible they easily dismiss it as fake!

Now let us see, if this Iglesia Ni Cristo of Manalo principle that “using the Bible as the only source of doctrinal teaching” would not backfire to them: Where in the Bible the Iglesia Ni Cristo of Manalo minister can read their doctrinal claim, “The Church of Christ which emerged in the Philippines in 1914 was established by our Lord Jesus Christ through prophesy.” They must read that passage literally or else the text which they usually quote, “not to think above which is written” (1 Cor. 4:6) would boomerang against them!

The Iglesia Ni Cristo of Manalo in the Philippines which according to them, reestablished by our Lord Jesus Christ in 1914 has NO TRUE CONNECTION TO THE TRUE CHURCH OF CHRIST, because Christ cannot contradict with Himself. Jesus has candidly promised that within the pale of His unfailing truth, He desired that His Church would not be prevailing (and the gates of hell shall not prevail against it) by the enemies. And He also said, “Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you: and, lo, I am with you always, [even] unto the end of the world. Amen.” (Mat 28:20. And a great Jewish Scholar Gamalrel also confirmed this, “And if this movement and plan (The Church of Christ) is of human origin, it will disappear but if it comes from God, you cannot possibly defeat them. You could find your self fighting against God (Act 5:38-39). The true Church of Christ is for all men and for all times, and teaches the whole truth, it is Universal or Catholic Church not the Iglesia Ni Cristo of Manalo which is only man made.

Posted in Bible, CFD Journal, Iglesia ni Cristo-Manalo, Socrates C. Fernandez | 8 Comments »

-Where Did We Get Our Bible?-

Posted by catholicfaithdefender on November 6, 2008

Where Did We Get Our Bible?

By: Bro. Soc C. Fernandez

Catholic Faith Defender

(Catholic Faith Defenders Journal Vol. IV No. 9)

The BOOKS of the Old Testament were written at largely different times and different places. God used different kinds of instruments or instrumental authors. In olden times, there were written by some pseudo religious persons. So there must be an inspired authority that would determine which of the books were really divinely authored by God.

Likewise, in the times of Jesus, there were many spurious books, and there should be a determining factor in recognizing the inspired New Testament books.

That authority that would announce the verdict of which are the genuine or inspired books of the Bible must be infallible and that authority is the true CHURCH founded by Jesus Christ.

“The Council of Trent (1546) Sess. IV declared that all the books at the Old and New Testaments contained in the Catholic Bible were sacred (inspired) and canonical. While, therefore, non-catholic Christian are dependent upon the fallible witness of critical arguments for their canon, Catholics depend upon the divine witness of an infallible teach in Church. The canon solemnly defined by the council of Trent is identified with the list of sacred books promulgated by the Council of Florence (1441), Carthage (397), Laodicea (363), Hormisdas (514-523), Gelasius (494-496) and Pope Damasus (366-384).

“The Deutero-canonical books, called by Protestant apocryphal, were included in these lists. They are Tobias, Judith, Wisdom, Sirach, Baruch and the two books of Machabees, together with the fragments of Esther (10:4, 16:24) and Daniel (3:24, 13:14)”. (The Question Box by Fr. Bertrand Conway Page 62-63).

Without the Catholic Church the world couldn’t have a Bible, because it was the Catholic Church who bothered herself in searching and compiling these books contained in the Bible and determined which books are really inspired by Holy Spirit. This can be done only by a Church which was founded by the infallible God. Thus, His Church must be also infallible regarding the declaration of which books are really genuine. That is the reason Martin Luther, the Protestant reformer said, “We are compelled to concede to the papists, that they have the Word of God, without them we have no bible at all.”

HOW TO UNDERSTAND THE SCRIPTURES?

When God sent us His word, He wants that His words shall be understood according to His mind and will. He desires that His words shall be approached by us, with the following:

 1. Humility “God gives grace to the humble” (James 4:6)
 2. Faith and “We believe…. You have the words of eternal life (John 6:68)
 3. Obedience “Blesses are those who hear the word of God and obey it (Luke 11:28)

HERE ARE THE STEPS IN UNDERSTANDING THE BIBLE.

 1. Be familiar with facts…

Slowly read the passages…

 1. Determine the sense of the passage, whether it is literal or figurative.
 2. View the passage contextually before any interpretation…
 3. Consult the authority (The True Church) if come across difficulty…
 4. Extract from the passage of what is to believe, or concerning faith…
 5. Draw from the passage of what is to be practiced concerning morals…

Then follow the Word of God and share its message to others especially to those who are ignorant as Saint Paul says… “Devote to public reading of the scriptures…preaching…to teaching…watch your life and doctrine closely…preserve in them because if you do, you save both yourself and your hearers” (1 Tim. 4:13-16)

Posted in Bible, CFD Journal, How to Help others become Catholic, Socrates C. Fernandez | 2 Comments »

Catholic Faith Defenders Vs. Iglesia ni Cristo Debate

Posted by catholicfaithdefender on July 30, 2008

 

Catholic Faith Defenders Journal (January 1982) Page 32

(By: G-one Paisones CFD member)

 

Catholic Faith Defenders of the Philippines Inc.

Dipolog Chapter Dipolog City

Views and Comments on the CFD Public Debate with

The Iglesia ni Cristo and Rally at the ZN Cultural and

Sports Center, Dipolog City on December 12-13, 1981

Tema sa Debate

 1. Pamatud-an ko nga ang Iglesia ni Cristo nga giwale ug giparehistro ni Igsuon Felix Manalo sa tuig 1914 maoy matuod nga Iglesia nga gitukod ni Kristo ug pagaluwason sa adlaw sa paghukom sumala sa Biblia ug mga referencia.

(TAGALOG: Patutunayan ko na ang Iglesia ni Cristo na pinahayag (Preached) at pinarehistro (Registered) ni kapatid Felix Manalo sa taong 1914 ang tunay na Iglesiang itinatag ni Cristo at ang ililigtas sa araw ng paghahatol ayon sa Biblia at mga referencia.)

2.Pamatud-an ko nga ang Santo Papa sa Roma mao ang mapintas nga mananap nga nagdala sa numero 666 sumala sa Biblia ug mga standard nga referencia.

(TAGALOG: Patutunayan ko na ang Santo Papa sa Roma ay ang mabangis na hayop na nagdadala ng numerong 666 ayon sa Biblia at mga standard na referencia.)

 

Affirmative Side

Iglesia ni Cristo Team

1. Bro. Mateo Liwanag

2. Bro. Avelino Tongol

3. Bro. Avelino Mosquida

4. Bro. Felizardo Pama

5. (Anonymous)

Negative Side

Catholic Faith Defenders Team

1. Bro. Socrates Fernandez

2. Bro. Marcelo Bacalso

3. Bro. Teofilo Tumulak

4. Bro. Alfonso Resuento

5. Bro. Luis Baquirquir

 

MODERATOR

Atty. Josie Sar. Pacatang

Atty. Senen O. Angeles

(With tagalog translation)

Sa Sinugdanan sa Lantugi, nagtuo ang mga Catholic Faith Defenders nga by team ang paagi sa lantugi. Apan human sa unang stand sa Division Minister sa Iglesia ni Cristo- Mateo Liwanag, mipasiatab nga sa ikaduhang barog siya lang gihapon ang mosulti ug pakamangon kuno niya ang lima ka sakop sa Catholic Faith Defenders Team. Tungod niini, nakahukom ang mga Catholic Faith Defenders nga dili nalang usab ilisan si Bro. Atty Marcelo Bacalso sanglit man usab ang speaker sa Catholic Faith Defenders aron dili makaingon ang mga tawo nga gitabangan ang Ministro sa INC. Laktud nga pagkasulti, si Bro. Atty Bacalso ug si Bro. Mateo Liwanag lamang ang mga speaker hangtud natapus ang lantugi.

 

(TAGALOG: Sa panimula sa debate, naniwala ang mga Catholic Faith Defenders na by team ang debate. Pero pagkatapos sa unang tindig ng Division Minister ng INC-Mateo Liwanag, nangungutyang nasabing s’ya parin ang titindig sa ikalawang tindigan (stand) at pagagapangin daw nya ang limang kasapi ng Catholic Faith Defenders Team. Dahil dito, naka-deklara ang mga Catholic Faith Defenders na hindi nalang nila papalitan si Bro. Atty. Bacalso sapagkat sya ang naunang speaker sa panig ng Catholic Faith Defenders team para hindi makapagsabi ang mga tao na pinagtulungan ang ministro ng Iglesia ni Cristo. Sa madaling salita, si Bro. Atty. Bacalso at si Bro. Mateo Liwanag lamang ang mga speaker hanggang sa matapos ang debate.)

 

Aron gayod sa paghatag ng katin-awan sa atong mga kaigso-onan nga wala makasaksi sa maong lantugi among gipanlimbasogan pagpatik dinhi ang resulta kon nahimong sangputanan pinaagi sa nahipos nga mga pahayag kun komentaryo sa pipila ka mag tawo nga dili Katoliko aron maoy mohukom sa walay pagdapig sa usag-usa:

 

(TAGALOG: Para mabigyan ng malinaw na impormasyon ang ating mga kapatid na hindi naka saksi sa naturang debate aming pinag tyagaan ang pagsulat ditto sa resulta sapamamagitan ng pagkuha ng pahayag at komentaryo sa mga kapatid nating hindi Katoliko para huhusga ng walang kinakampihan sa bawat isa:)

 

EULOGIO BUSCA (United Church of Christ in the Philippines) – Dipolog City

“Una ko kadtong higayon nga nakadungog ug naka saksi nga ang mga Katoliko nanalipod pinaagi sa usa ka Formal Public Debate dinhi sa tibuok Mindanao ug nakadayeg ako sa mga Catholic Faith Defenders. Sa maong lantugi gisaksihan sa tulo ngadto sa upat ka libo ka mga tawo nga nagkalain-lain ang tinuhoan, ako moingon sa walay lipod-lipod sanglit dili man ako Katoliko nga ang Division Minister sa Iglesia ni Cristo nga si Mateo Liwanag wala gayud makapabarug ni makapamatuod sa duha ka tema nga gilantugian human dugmoka sa Catholic Faith Defenders ang iyang tanang argumento pinaagi sa mga kasaligan nga referencia nga gigamit ni Atty. Marcelo Bacalso.”

“Sa laing bahin, nakadayig usab ako sa kabugnaw ug tinaw nga manubag ni Bro. Socrates Fernadez sa mga pangutana nga gipasupot sa mga Sabadista sa panahon sa ilang rally. Akong namatikdan usab nga wala nay laing Iglesia ni Cristo nga mibalik aron sa pagpakita sa mga Katoliko human watas-watasa ang ilang banggiitang debater nga si Mateo Liwanag.”

(TAGALOG: Una palang akong nakarinig at naka saksi na ang mga Katoliko ay nag dedepensa sa pamamagitan ng isang Formal Public Debate dito sa buong pulo ng Mindanao at ako ay humanga sa Catholic Faith Defenders. Sa naturang debate nasaksihan sa tatlo hanggang apat na libong taong may ibat-ibang relihiyon o pananampalataya; ako ay nagsasabi na walang pinapanigan sapagkat hindi ako Katoliko na ang Division Minister ng Iglesia ni Cristo na si Mateo Liwanag hindi naka tindig o naka patunay sa dalawang tema ng debate pagkatapos nailampaso (Totally destroyed) ng Catholic Faith Defender ang lahat ng mga argumento(ni Mateo Liwanag) sapapagitan ng mga mapagkakatiwalaang referencia na ginamit ni Atty. Marcelo Bacalso.”

“Sa ibang banda, humanga ako sa magandang at malinaw na pagsagot ni Brad. Socrates Fernandez sa mga tanong sa kanya ng mga Sabadista sa panahon sa kanilang (CFD) rally. Napansin ko din na wala ng Iglesia ni Cristo na bumalik para pagpakita sa mga Katoliko pagkatapos ilampaso ang kanilang pinakamagaling na debater nasi Mateo Liwanag.”)

EMILIO BENGUA (Sabadista) Dipolog City (Was aired in DXDR sa kanilang programa 12/20/81)

“Nakadayeg ako sa kaligdong ug kabugnaw nga manubag ni Brad Soc Fernandez sa dihang ako nangutana sa ilang public rally niadtong December 13, 1981 didto sa ZN Cultural and Sports Center.

(TAGALOG: Humanga ako sa tama at totohanang pag sagot ni Brad Soc Fernandez ng akoy nag tanong sa kanya sa kanilang public rally noong December 13, 1981 doon sa ZN Cultural and Sports Center.”)

Posted in CFD Journal, Debate | 234 Comments »