Catholic Faith Defender

JOHN. 8:32 “et cognoscetis veritatem et veritas liberabit vos”

Archive for the ‘Holy Orders’ Category

Reply from Henry Arganda (Member PMCC 4thwatch) #1

Posted by catholicfaithdefender on December 4, 2008

Author : henry arganda (IP: 64.228.132.176 , bas2-windsor12-1088718000.dsl.bell.ca)
E-mail : henri_4w@yahoo.ca
URL    : http://www.pmcc4thwatch.com
Whois  : http://ws.arin.net/cgi-bin/whois.pl?queryinput=64.228.132.176
Comment:
sa sagot mo sa apostolic succession ginamit mo ang mga obispo ay ang kahalili ng mga apostol..ginamit ang sa gawa 1;20-bishopric ang bishopric ay office..sa tagalog ito ay “katunkulan”ang bishop ay overseer..ang pagkakamali mo ay pinagisa mo ang kahulugan..para patunayan na ang bishop of rome ay apostol din maling mali..ka dyan mr.paisones..dahil iba ang  bishop sa apostol ang apostol ay haligi ng iglesia Gal 2:9 isa lang dyan si pedro hindi sya pundasyun kundi haligi palagay ko naman alam mo ang pagkakaiba ng pundasyun at haligi he he .. ang bishop sa acts 20:28..ay mga elders sa church..mula yan sa context ng acts 20:17-hindi sila kahalili sapagkat wala kang mababasa sa biblia na sila (obispo)ay magiging kahalili..bigyan mo nga ako ng verse na ang obispo ayun sa biblia ang magiging kahalili ng mga apostol ..ito na lang ang tanggapin mo na magsusugo ang Dios ng mga apostol lucas 11:49..ang elders or bishop ay appointed lang ng mga kasamahan ng mga apostol..titus 1:5- hindi sinabi
ni cristo o ng mga apostol na silang mga obispo ang magiging kahalili nila kundi ang sabi nya magsusugo sya ng apostol ..ibig sabihin apostol pa rin ang haligi ng iglesia hindi elders o bishop naunawaan mo ba?sinabi ko na totoo lang ang apostolic succession kay judas at kay mattias..dahil ang pinaguusapan natin ay apostolic  yung sagot mo sa akin sa isa.22.15-21 hindi apostolic yun. yun nangyari na wag mong idamay yun di naman apostolic yun..pinatungkul mo yun kay pedro dahil may key din si ellacim..at si pedro ibibigay din ang susi mat16:19..ano itong key?not literal key but authority..dito rin sa verse na ito..ano mang iyong taliaan sa lupa ay tatalian sa langit..ang pagkakamali nyo ay kala nyo kay peter lang ngunit ang authority na ito ay sa lahat ng apostol..mat.18:18 basahin mo.at sa juan 20:23-24.bakit masyado ninyong itinatangi si pedro?

——————#0#———————#0#————————-#0#———————–

-Replied by: Brod. G-one T. Paisones-

Sagutin po natin ang mga reaction at accusation ni Bro. Henry Arganda tungkol sa post namin (https://catholicfaithdefender.wordpress.com/2008/11/25/tanong-galing-sa-member-ng-pmcc-4thwatch-henry-arganda/) na nag lalayong masagutan ang lahat ng mga tanong ng taos puso para maihatid sa buong madla ang tunay na aral ng Santa Iglesia Catolica basi narin sa Katesismong, aklat Catoliko at sa higit sa lahat sa Biblia.

Ang sabi po ni Bro. Henry ay “sa sagot mo sa apostolic succession ginamit mo ang mga obispo ay ang kahalili ng mga apostol..ginamit ang sa gawa 1;20-bishopric ang bishopric ay office..sa tagalog ito ay “katunkulan”ang bishop ay overseer..ang pagkakamali mo ay pinagisa mo ang kahulugan..para patunayan na ang bishop of rome ay apostol din maling mali..ka dyan mr.paisones..”; kapatid na Henry hindi po ako nagkamali dahil hindi ko pinag-isa ang bishopric at ang bishop para mapatunayan lang namin na ang Bishop of Rome ay kahalili ni San Pedro. Kapatid na Henry, alam ko po ang pagkakaiba ng BISHOPRIC sa BISHOP; ang bishopric sa tagalog ay Katungkolan ng Obispo (Sa nasambit mo sa itaas; halatang hindi mo sinulat kung anong katungkulan ang BISHOPRIC) at ang Obispo ay ang nanunungkulan dito.

Narito po ang mga pahayag namin:

àsa Act 1:20 ating makikita na ang greek word na πισκοπν ay ang apostles’ offices o ang office of the bishop.

http://strongsnumbers.com/greek/1984.htm

ST#1984. episkope (ep-is-kop-ay’) πισκοπν, πισκοπςthe office of a bishop (From episkeptomai; inspection (for relief); by implication, superintendence; specially, the Christian “episcopate” — the office of a “bishop”, bishoprick, visitation.)

With this clear evidence we can arrive with the correct conclusions that apostle’s office is office of a bishop and the office of a bishop is apostle’s office.

(https://catholicfaithdefender.wordpress.com/2008/11/25/tanong-galing-sa-member-ng-pmcc-4thwatch-henry-arganda/)

Kaya kapatid na Henry, paki basa po ng maigi ang post namin, para ho hindi po kayo basta-bastang gagawa ng mga accusation na puro walang proweba o ebidensya.

Para sa ating mambabasa, talakayin po natin ang Gawa 1:12-26

TAGALOG: Ang Dating Biblia (1905) http://adb.scripturetext.com/acts/1.htm

Gawa 1: 15 At nang mga araw na ito’y nagtindig si Pedro sa gitna ng mga kapatid, at nagsabi (at nangagkakatipon ang karamihang mga tao, na may isang daa’t dalawangpu), 16 Mga kapatid, kinakailangang matupad ang kasulatan, na nang una ay sinalita ng Espiritu Santo, sa pamamagitan ng bibig ni David tungkol kay Judas, na siyang pumatnugot sa nagsihuli kay Jesus. 17 Sapagka’t siya’y ibinilang sa atin, at siya’y tumanggap ng kaniyang bahagi sa ministeriong ito. 18 Kumuha nga ang taong ito ng isang parang sa pamamagitan ng ganti sa kaniyang katampalasanan; at sa pagpapatihulog ng patiwarik, ay pumutok siya sa gitna, at sumambulat ang lahat ng mga laman ng kaniyang tiyan. 19 At ito’y nahayag sa lahat ng mga nagsisitahan sa Jerusalem; ano pa’t tinawag ang parang na yaon sa kanilang wika na Aceldama, sa makatuwid baga’y, Ang parang ng Dugo.)

20 Sapagka’t nasusulat sa aklat ng Mga Awit, Bayaang mawalan nawa ng tao ang kaniyang tahanan, At huwag bayaang manahan doon ang sinoman; at, Bayaang kunin ng iba ang kaniyang katungkulan.

21 Sa mga taong ito nga na nangakisama sa atin sa buong panahon na ang Panginoong si Jesus ay pumapasok at lumalabas sa atin, 22 Magmula sa pagbautismo ni Juan, hanggang sa araw na siya’y tanggapin sa itaas mula sa atin, ay nararapat na ang isa sa mga ito’y maging saksi na kasama natin sa kaniyang pagkabuhay na maguli. 23 At kanilang ibinukod ang dalawa, si Jose na tinatawag na Barsabas, na pinamagatang Justo, at si Matias. 24 At sila’y nagsipanalangin, at nagsipagsabi, Ikaw, Panginoon, na nakatataho ng mga puso ng lahat ng mga tao, ay ipakilala mo kung alin sa dalawang ito ang iyong hinirang, 25 Upang tanggapin ang katungkulan sa ministeriong ito at pagkaapostol na kinahulugan ni Judas, upang siya’y makaparoon sa kaniyang sariling kalalagyan. 26 At sila’y pinagsapalaran nila; at nagkapalad si Matias; at siya’y ibinilang sa labingisang apostol.

CEBUANO: Ang Biblia (KJV in Cebuano Translation)

Gawa 1: 12-26 “Ug unya namauli sila sa Jerusalem gikan sa bungtod nga ginganlan ug Olivo nga duol sa Jerusalem, nga may gilay-on nga sama sa malakaw sa usa ka adlaw nga igpapahulay. 13Ug sa nakasulod na sila, misaka sila sa lawak sa itaas diin didto mag abutan sila si Pedro ug si Juan ug si Santiago ug si Andres, si Felipe ug si Tomas, si Bartolome ug si Mateo, si Santiago nga anak ni Alfeo, si Simon nga Zelote ug si Judas nga anak ni Santiago. 14Kini silang tanan nanagpadayon sa paghiusa sa pag-ampo, kauban sa mga babaye lakip kang Maria nga inahan ni Jesus, ug kauban sa iyang mga igsoong lalaki.

15Ug niadtong mga adlawa si Pedro mitindog taliwala sa kaigsoonan (dihay pundok sa mga usa ka gatus ug kaluhaan ka tawo), ug miingon kanila, 16Mga igsoon, kinahanglan nga matuman gayud ang kasulatan nga gipamulong daan sa Espiritu Santo pinaagi sa baba ni David, mahitungod kang Judas nga nahimong magtotultol sa mga nanagdakop kang Jesus. 17Kay kadto siya nahiapil man kanamo ug nakabaton ug bahin niining maong pagpang-alagad. 18(Ug kini siya nakapanag-iyag usa ka luna nga yuta gumikan sa gisuhol kaniya sa iyang pagkadili matarung; ug sa pagkahulog niya nga nag una ang ulo, mibuto ang iyang tiyan ug nahurot pagkayagyag ang iyang tinai. 19Ug nahibaloan kini sa tanang nanagpuyo sa Jerusalem nga tungod niana kadtong yutaa ginganlan ug Akeldama sa ilang pinulongan, nga sa ato pa, Yuta nga Dugoon.` 20Kay sa basahon sa mga Salmo nahisulat kini nga nagaingon: `Ipahimong awaaw ang iyang yutang puloy-anan, ug ayaw na kini papuy-ig tawo;` ug `Ang iyang katungdanan ipakuha sa lain.` 21Busa, sa mga tawo nga among gikauban sulod sa tanang panahon nga ang Ginoong Jesus misulod ug migula sa among taliwala, 22sukad sa pagpangbautismo ni Juan hangtud sa adlaw sa pagbayaw kaniya gikan kanato—usa niining mga tawhana kinahanglan himoon nga uban kanamo saksi sa iyang pagkabanhaw.” 23Ug ilang gipaatubang ang duha ka tawo nga pagapilian, si Jose nga ginganlan ug Barsabas nga gianggaan ug Justo, ug si Matias. 24Ug nanag-ampo sila nga nag-ingon, “Ginoo, ikaw nga nasayud sa mga kasingkasing sa tanang tawo, ipasundayag kinsa niining duha ang imong gipili 25nga maoy mokuha sa dapit niining pagpang-alagad ug pagka-apostol nga gibiyaan ni Judas nga miadto sa iyang kaugalingong dapit.” 26Ug ilang giripahan sila, ug si Matias mao ang nahitungnan; ug siya naihap nga kauban sa napulog-usa ka mga apostoles.”

Pansinin po natin ang “Gawa 1:15” makikita natin dyan na si San Pedro ang nagsalita sa harap ng maraming Kristiano at mga Apostol. Bakit po ba? Kasi si San Pedro po ang:


PETER (Gr. Petros, rock) the most prominent of the 12 apostles in the Gospels and an outstanding leader in the early Christian church. NIV Compact Dictionary of the Bible Page 448

PETER, St (d. 64-67), chief of the 12 Apostles, brother of St. Andrew. He was originally called Simon but Jesus gave him the Aramaic name “KEPHA”, meaning rock, translated into Greek as “Petros”. The New Webster Dictionary of the English Language (International Edition)- Page 751

Pansinin po natin ang “Gawa 1:16” makikita natin dyan na ipinahayag ni San Pedro na si Judas ang inihula ni David na siyang (Judas) pumatnugot sa nagsihuli kay Jesus. Narito po ang Karagdagang ebidensya sa pahayag natin:

Geneva Study Bible Commentary (http://bible.cc/acts/1-16.htm)

{7} Men and brethren, this scripture must needs have been fulfilled, which the Holy Ghost by the mouth of David spake before concerning Judas, which was guide to them that took Jesus.

(7) Peter anticipates the offence that might be taken at the falling away of Judas the betrayer, showing that all things which happened to him were foretold by God.

Sa “Gawa 1:17” naman mapapansin natin na si Judas ay tumanggap ng kaniyang bahagi sa ministering (ministry) ito. Pakakatandaan po natin na ang MINISTRY ay ibig sabihin ay- “The act of ministering or serving (The Clergy)” –WEBSTER II New Riverside Pocket Dictionary, Page 171.

Tumungo naman po tayo sa “Gawa 1:20” -Bayaang kunin ng iba ang kaniyang katungkulan- Ito po ay naka basis a Salmo 109:8. Ang Katungkulan dyan ay mababasa sa Greek na πισκοπν (EPISKOPEN) the office of a “bishop”http://strongsnumbers.com/greek/1984.htm

Kahit na grade 6 alam kung sino ang nanunungkulan sa office of a Bishop- kundi ang Bishop din o Obispo.

Para sa karagdagang ebidensya na ang πισκοπν ay office of a bishop:

The Greek New Testament Dictionary, Page 70: πισκοπν , πισκοπς f. visitation (of God’s presence among men); office; place of service; office of bishop (1 Tim. 3:1)

Si Judas po ang direct subject ng Gawa 1:20, kaya po si Judas ay may tungkulin office of bishop o panunungkulan bilang Obispo. Therefore si Judas ay Obispo.

Si Judas ay patay na at kailangan ang may humalili sa kanyang tungkulin bilang Obispo para may taga bantay ang kawan ng Diyos at taga gawa ng iniwan nyang (Judas) tungkulin.

Pansinin naman po natin ang “Gawa 1:25 Upang tanggapin ang katungkulan sa ministeriong ito at pagkaapostol na kinahulugan ni Judas…” Mapapansin po natin na ang katungkulan ni Judas ay tatanggapin ng kanyang kahalili sa katungkulan bilang isang minister (ministro) at apostol na iniwan ni Judas. Sa itatas na I-discuss na po natin na si Judas ay may tungkulin office of bishop o panunungkulan bilang Obispo (Gawa 1:20). Sa atin pong conclusion ay napakalinaw na ang katungkulan ng pagka Obispo ay katungkulan rin ng mga Apostol at ang katungkolan ng mga Apostol ay katungkulan rin ng mga Obispo dahil ang ang ibig sabihin ng Apostol at Opispo ay:

BISHOP =Gr. Episkopos, overseer- originally the principal officer of the local church, the other being the deacon or deacons (1 Tim, 3:1-7). The title elder or presbyter generally applied to the same man; “elder” referring to his age and dignity and “bishop” to his work of superintendence. As the church multiplied, the bishop of a larger church would be given special honor, and so gradually there grew up a hierarchy, all the way from presiding elders to bishops (over group of churches), then archbishop. (NIV Compact Dictionary of the Bible Page 93)

APOSTLES Gr. Apostolos, messenger, envoy, ambassador). This title is used to describe various men in the NT. (1) Jesus himself is the ambassador of the Father (Heb. 3:1). (2) The twelve disciples were chosen and commissioned by Christ (Matt. 10:2, Mark 3:14; 6:30; Luke 6:13; 9:10; 11:49; 17:5; 22:14; 24:10). These men (with Matthias replacing Judas) proclaimed the gospel and established churches…. (3). Paul was commission by the resurrected Christ to be the messenger of the gentiles… There are others called who are called “apostles” in NT. James, the brother of the Lord Jesus (Gal. 1:19, 2:9); Barnabas (Act 14:4, 14); Andronicus and Junias (Rom. 16:7) and Silas (1 Thess. 2:6). (NIV Compact Dictionary of the Bible Page 40)

Barnabus, Silvanus and Junias are given the title of Apotles later, but in derivative sense. They have a universal mission, given by Paul, to preach the gospel, and this seems to be the common trait of resemblance. Apotles also occur in the DIDACHE, 11:3-6, after which the term “Apotles” ceases to designate a special function. It is still used as general term for the prechers of the Gospel. (Intelligent Theology, Volume-2, Page 71, By: Piet Fransen, SJ)


Dahil sa pangako ng Panginoon na sasamahan Niya ang kanyang Iglesia hanggang sa katapusan ng mundo (Mat. 28:20); sinamahan at pinamunuan Nya ito ng Siya ay nabubuhay pa; nang Siya ay pumunta na sa Langit, itinalaga Niya sa Kanyang mga apostol ang mga Gawain bilang ambassador at Obispo (Mat. 28:19,Luke 10:16, Act. 1:20-25) at ang pangkalahatang Obispo sa mga Obispo kay San Pedro (John 21:15-17); nang namatay na lahat ang mga apostol, kung wala pong hahalili sa kanila e sino na ang mamamahala ng Iglesia? Therefore it is very reasonable that the apostles had successors to teach, care and overseer all God’s peoples.

Para maiintindihan ng maiigi ang nasa itaas, narito po ang ilang analogy at logic na sample po natin.

Analogy:

Ang namamahala ng office of the President ay ang Presidente.

Ang namamahala ng office of the bishop ay ang bishop o Obispo.

Logic:

Ang Obispo ay ang namamahala sa office of the bishop (Obispo)

But si Judas ay namahala sa office of the bishop = (Act 1:20-25)

Therefore si Judas ay Obispo

Si Judas a may kahalili = (Act 1:20-25)

But si Judas ay Apostol = (Mat 10:4)

Therefore ang Apostol ay may kahalili

Ang Apostol ay may kahalili (Base on Logical Reasoning sample #2)

But si Pedro ay Apostol = (Mat. 10:2)

Therefore si Pedro ay may kahalili.

Sa mga naibigay nating logical reasoning napakalinaw po na ang mga apostol ay may kahalili basi narin sa ating mga argumento at mga ebidensya na naaayon sa tamang logic and reality.

Sabi ni kapatid na Henry “dahil iba ang  bishop sa apostol ang apostol ay haligi ng iglesia Gal 2:9 isa lang dyan si pedro hindi sya pundasyun kundi haligi palagay ko naman alam mo ang pagkakaiba ng pundasyun at haligi he he .” Sa pakutyang reply ni brad Henry sa amin ho, nais ko pong makipag challenge sa kanya na “pag may nabasa ako na ang mga Apostol ay pundasyon (Isa na riyan si San Pedro); aaminin ba n’yang siya ay may kaunting kamalian?”

Ang mga Apostolis ay Pundasyon

Foundation of the Apostles

Eph. 2:20

New American Standard Bible (©1995)
having been built on the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus Himself being the corner stone,

ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ 2:20 Greek NT: WH / NA27 / UBS4
ποικοδομηθέντες π τ θεμελί τν ποστόλων κα προφητν, ντος κρογωνιαίου ατο Χριστο ησο,

Latin: Biblia Sacra Vulgata
superaedificati super fundamentum apostolorum et prophetarum ipso summo angulari lapide Christo Iesu

Efesios 2:20 Spanish: La Biblia de las Américas (©1997)
edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular,

King James Bible
And are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief corner stone;

American King James Version
And are built on the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief corner stone;

American Standard Version
being built upon the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus himself being the chief corner stone;

Bible in Basic English
Resting on the base of the Apostles and prophets, Christ Jesus himself being the chief keystone,

Douay-Rheims Bible
Built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief corner stone:

Darby Bible Translation
being built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the corner-stone,

English Revised Version
being built upon the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus himself being the chief corner stone;

GOD’S WORD® Translation (©1995)
You are built on the foundation of the apostles and prophets. Christ Jesus himself is the cornerstone.

Tyndale New Testament
and are built upon the foundation of the apostles and prophets, Iesus Christ being the head cornerstone,

Weymouth New Testament
You are a building which has been reared on the foundation of the Apostles and Prophets, the cornerstone being Christ Jesus Himself,

Webster’s Bible Translation
And are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief corner-stone;

World English Bible
being built on the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus himself being the chief cornerstone;

Young’s Literal Translation
being built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being chief corner –stone

The Jerusalem Bible

Eph. 2:19-20 So you are no longer aliens or foreign visitors: you are citizens like all the saints, and of God’s household. You are part of a building that has the apostles and prophets for its foundations, and Christ Jesus himself for its main cornerstone.

Lahat po ng Bible translation ay nagsasabing “Foundation of the Apostles”, at kahit na sa Bible in Basic English ang foundation ay isinalin ng BASE meaning the lowest part ; bottom (WEBSTER II New Riverside Pocket Dictionary, Page 24.

Pansinin po natin ang sentence na “You are part of a building that has the apostles and prophets for its foundations, and Christ Jesus himself for its main cornerstone” sa Jerusalem Bible. Sa Eph. 2:19 nakasaad po doon na “you are citizens like all the saints, and of God’s household” ibig sabihin po nito na kasapi naho tayo sa house ng Diyos. Ang house of God ay ang Iglesia po (1 Tim. 3:15 KJV “But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth.”). We are part of the building (The Church) being built upon the foundation of apostles and prophets and Christ Jesus himself for its main cornerstone (Eph. 2:19-20).

Sabi ni Brod. Henry “ang bishop sa acts 20:28..ay mga elders sa church..mula yan sa context ng acts 20:17-hindi sila kahalili sapagkat wala kang mababasa sa biblia na sila (obispo)ay magiging kahalili....” Ang Act 20:28 (KJV) “Take heed therefore unto yourselves, and to all the flock, over the which the Holy Ghost hath made you overseers (Bishop), to feed the church of God, which he hath purchased with his own blood (emphasize added). Ang paliwanag ko po dito Bro Henry na ang mga Obispo po ang taga pakain ng kawan, sila ang itinalaga ni Jesus Biblang kaplit Nya bilang Obispo. At ang lahat ng mga Obispo ay may Obispo na itinalaga ng Panginoon-ito Obispo na ito ay si San Pedro (John 21:15-17). Sa kadahilanang mamamatay po ang mga Obispo at si San Pedro, natural nalamang po na may humalili sa kanilang authority, office, at katungkulan sa kadahilanang:

Para po maintindihang maigi ng ating mambabasa ang ibig sabihin natin sa itaas narito ang karagdagang information:

Cristo lang ang nagtatag ng Kanyang iglisya -Mat. 16:18 “And I say also unto thee, That thou art Peter, and upon this rock I will build my church; and the gates of hell shall not prevail against it.”

Naitatag N’ya sa kanyang kapanahonan ang Iglesia -Mat. 18:17 “And if he shall neglect to hear them, tell [it] unto the church: but if he neglect to hear the church, let him be unto thee as a heathen man and a publican.”

Ang Iglesia ay Kanyang (Jesus Cristo) Katawan –Col. 1:18 “And he is the head of the body, the church: who is the beginning, the firstborn from the dead; that in all [things] he might have the preeminence.

Siya (Jesus Christ) ang manliligtas ng iglisya -Efe 5:23 “For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church: and he is the saviour of the body.”

Itinayo Nya ang Iglesia sa saligan ng mga apostol -Efe 2:20 “Built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief corner stone:

Sasamahan Nya hanggang sa katapusan ng sanlibutan(WALANG PUTOL NA SASAMAHAN NI JESUS ANG IGLESIA) -Mat. 28:20 “Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you: and, lo, I am with you always, [even] unto the end of the world. Amen.”

Bibigyan Nya ng patnubay ang Iglesia magpasawalang hanggang -John14:16-17 “And I will pray the Father, and he shall give you another Comforter, that he may abide with you for ever; {14:17} [Even] the Spirit of truth; whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him: but ye know him; for he dwelleth with you, and shall be in you.”

Espiritu Santo na magtuturo sa iglisya ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ni Cristo – John 14:26 “But the Comforter, [which is] the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you.”

Therefore Ang tunay na iglisyang itinatag ni Cristo ay magpasahanggang sa ngayon ay narito pa at hindi ito kailan man tatalikod at mawawalang parang bula (Mat. 16:18) (Mat. 28:20) (Juan. 14:16-17, 26)

Kung wala pong hahalili sa mga apostol sino po ang mag aalaga, magpapakain, gagabay sa kawan ng Diyos?

Kaya po may kahalili ang mga apostol para po may mag-aalaga, magpapakain, gagabay, magtuturo sa Kawan ng Diyos.

Dagdag pa ni Bro Henry “bigyan mo nga ako ng verse na ang obispo ayun sa biblia ang magiging kahalili ng mga apostol”

Ang sagot natin dito ayon sa Biblia at Apostolic Traditon may mababasa po tayo at maiintindihan. Peru mas tatalakayin kopo rito ang Bibla.

Psalm 109:8 (KJV) Let his days be few; [and] let another take his office.

Psalm 108:8 (Douay Rheims) “May His days be few: and his bishopric let another take”

Act 1:20 (KJV) “For it is written in the book of Psalms, Let his habitation be desolate and let no man dwell therein: and his bishoprick let another take.”

ΠΡΑΞΕΙΣ 1:20 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. with Strong’s Numbers
γέγραπται γὰρ ἐν βίβλῳ ψαλμῶν, γενηθήτω ἔπαυλις αὐτοῦ ἔρημος καὶ μὴ ἔστω κατοικῶν ἐν αὐτῇ, καί, τὴν ἐπισκοπὴν αὐτοῦ λαβέτω ἕτερος.

Sa itaas ay ang “Gawa 1:20” sa Greek New Testament; pansinin po natin ang word na “πισκοπν” (EPISKOPEN)- ang ibig sabihin po nito ay office of bishop (The Greek New Testament Dictionary, Page 70)

Ang katungkulan ni Judas bilang Obispo ay inilipat sa kanyang kahalili na si Matthias (Gawa 1:20-25). At logically ang kahahalili sa nanunungkolan sa office of the Bishop ay magiging Bishop (o Obispo) rin.

At may idadagdag paho tayo dito ang Matt. 16:18-19 at ang Isa. 22:21-22 peru sa ibaba nalang po natin i-discussed ang mga ito.

Sabi ni Brad Henry “ito na lang ang tanggapin mo na magsusugo ang Dios ng mga apostol lucas 11:49..ang elders or bishop ay appointed lang ng mga kasamahan ng mga apostol..titus 1:5- hindi sinabi ni cristo o ng mga apostol na silang mga obispo ang magiging kahalili nila kundi ang sabi nya magsusugo sya ng apostol .”

Brother Henry sa statement ayon po sa itaas ay para na rin kayong ginisa sa sarili ninyong mantika sapagkat ang sa Titus 1:5(KJV) “For this cause left I (Paul) thee in Crete, that thou shouldest set in order the things that are wanting, and ordain elders in every city, as I (Paul) had appointed thee: (emphasize added)”. Sa Titus 1:5 si San Pablo po ang nag direct (nag sugo) kay Titus na mag appoint ng elders sa lugar ng Crete para maging tagapagturo sa mga aral ng Diyos at magsilbing overseer sa mga kawan ng Diyos (Titus 1:7); ang Obispo ang itinalag ng Diyos upang taga pakain ng Iglesia (Titus 1:7). Sa panahong si Jesus ay kasama pa ng mga apostol, Sya ang ang nagsilbing pastol (taga pakain) sa kanyang mga karnero John 10:11 “I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep.” Itinalaga nya ang kanyang tungkulin bilang mga pastol sa mga apostol, at itinalaga Niya (Cristo) ang lahat ng kawan kay San Pedro (John 21:15-17). Peru ang lahat ng mga Apostol ay mamatay-eh natural na lamang po na may humalili sa kanilang gawain (Act.1:20-25; Mat. 16:18; Mat 18:18; 1 Tim. 3:1-2; Titus 1:7) sapagkat ang Iglesia ay hindi mawawala at hindi madadaig ng kamatayan (Mat. 16:18, Mat. 28:19-20; John 14:16, 26). Kung hindi mawawala ang Iglesia; hindi rin mawawala ang mga nagtuturo, nagpapakain Nito (Church) hanggang sa katapusan ng mundo (Dan. 2:44; Isa. 22:19-23; Mat. 16:18-19; Mat. 18:18; Act. 1:20-25).

At sa nasambit natin sa itaas na maiintindihan po natin na ang mga obispo ang kahalili ng mga apostol sapagkat ang apostol (Judas) ay may kahalili na si Matthias. At si Judas ay Obispo sapagkat sya ay ang namamahala sa office of the Bishop πισκοπν (Act 1:20).Si Mathias ang humalili kay hudas. Therefore Mathias is also a Bishop.

Sambit rin ni Brad Henry “ibig sabihin apostol pa rin ang haligi ng iglesia hindi elders o bishop naunawaan mo ba?sinabi ko na totoo lang ang apostolic succession kay judas at kay mattias..dahil ang pinaguusapan natin ay apostolic  yung sagot mo sa akin sa isa.22.15-21 hindi apostolic yun. yun nangyari na wag mong idamay yun di naman apostolic yun..Pinatungkol mo yun kay pedro dahil may key din si ellacim..at si pedro ibibigay din ang susi mat16:19..ano itong key?not literal key but authority..dito rin sa verse na ito..ano mang iyong taliaan sa lupa ay tatalian sa langit..ang pagkakamali nyo ay kala nyo kay peter lang ngunit ang authority na ito ay sa lahat ng apostol..mat.18:18 basahin mo.at sa juan 20:23-24.bakit masyado ninyong itinatangi si pedro?”

Wala po tayong mababasa sa Biblia letra-4-letra na “na totoo lang ang apostolic succession kay judas at kay mattias” at lalong wala pong mababasa sa Biblia tungkol sa Founder ng PMMC 4thWatch. At kung binasa pa ng maigi ni Brad Henry, ang post namin hindi na sya mag komento sa amin na “hindi apostolic ang Isa. 22:15-22”; tatalakayin po natin dito ang Isa. 22:15-22 at Mat. 16:18-19

Ang Iglesia ay inihula na sa panahon ng Lumang Tipan na hindi mawawala (tatalikod o mamatay):

Dan. 2:44 “And in the days of these kings shall the God of heaven set up a kingdom, which shall never be destroyed: and the kingdom shall not be left to other people, [but] it shall break in pieces and consume all these kingdoms, and it shall stand for ever.” –Dito malinaw na nakasaad na ang Dios ay magtatayo ng isang Kaharian na hindi mawawala hanggang magpakailanman.

At sa panahon ni Jesu-Cristo nangyari ang inihula ni Daniel:

Mat. 16:18 “And I say also unto thee, That thou art Peter, and upon this rock I will build my church; and the gates of hell shall not prevail against it. {16:19} And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven: and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven: and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven.—Dito malinaw na ang hula sa Daniel 2:44 ang katuparan ay ang tunay na Iglesiang itinatag ni Cristo na kahit ang kamatayan ay hindi ito kailan man madadaig ng kahit anung unos at kamatayan.

Si Pedro po ay Binigyan ng KEYS which are symbols of authority (At inamin ni brad Henry ito).

Sa Isa.22:21-22 “And I will clothe him with thy robe, and strengthen him with thy girdle, and I will commit thy government into his hand: and he shall be a father to the inhabitants of Jerusalem, and to the house of Judah. {22:22} And the key of the house of David will I lay upon his shoulder; so he shall open, and none shall shut; and he shall shut, and none shall open.” Ang KEY po dito ay katulad isang Rabinic Term na ibig sabihin ay AUTHORITY. Ano ba ang Authority?

Authority– (Gr. Exousia) The Legal and/or moral right to exercise of power, power that is rightly possessed. (NIV Compact Dictionary of the Bible Page 61)

Exousia –authority, right, liberty; ability, capability; supernatural power; ruling power, government, official; jurisdiction (Act 5:4). (The Greek New Testament Dictionary, Page 65)

Ang Authority (Key) sa Isa. 22:21-22 ay ipinasa sa ibaà Si Shebna ay ang may hawak sa KEY at ipinasa ito kay Eliakim. Ito po ang magsilbing reference po natin sa tungkol sa hawak na KEYS ni San. Pedro.

Sa Mat. 16:18-19 si San Pedro ay may KEYS (Authority) Ibig Sabihin nito na si San Pedro ay may kapangyarihan sa Iglesia, pamahalaan ang Iglesia at pamunuan ang buong Iglesia.

Sa nakita natin sa itaas; umamin na po si Brad Henry na ang ibig sabihin ng KEYS ay AUTHORITY. Dahil sa kanya pong statement ay para na hong idenepensa niya ang claim ng Catholic Church hingil sa Apostolic Succession. Sa madaling salita para hong iginisa po siya sa kanyang sariling mantika. Dahil ang Apostolic Succession ay ang pag-pasa ng Authority ng mga Apostol sa mga Obispo, at pagpasa ng Authority ni San Pedro sa Obispo ng Roma o ang Santo Papa My Catholic Faith (3rd Edition Page 97); Catholic Catechism (Revised Edition) By: Fr. M. Gusman #142.

Sa Mat. 16:18-19 ang Authority o ang pamamahala diyan ay sa Iglesia.

Sa Isa. 22:21-22 ang Authority o ang pamamahala diyan ay sa old Davidic kingdom.

Ang Iglesia ang New Davidic Kingdom at si San Pedro ang itinalaga bilang isang pinuno dahil sya lang ang may hawak ng susi. Toong ang mga apostol ay may ay may kapangyarihang “binding and loosing” at doctrina ito ng Santa Iglesia Catolica. Wala pong basihan ang sinasabi ni brad Henry na “..dito rin sa verse na ito..ano mang iyong taliaan sa lupa ay tatalian sa langit..ang pagkakamali nyo ay kala nyo kay peter lang ngunit ang authority na ito ay sa lahat ng apostol..mat.18:18” WALA PONG DOCTRINA ANG SANTA IGLESIA NA SI SAN PEDRO LANG ANG MAY AUTHORITY. Ang pahayag ng Santa Iglesia Catolica ay lahat ng mga apostol ay may Authority pero si San Pedro lamang ang may hawak ng susi—ibig sabihin siya lang ang may kapangyarihang mag BIND sa nai-LOOSE ng mga Apostol; at mag LOOSE sa nai-BIND ng mga Apostol. Sa madaling salita ang Authority ni San Pedro ay mas makapangyarihan kaysa sa mga Apostol.

Tanong ni Brad Henry “bakit masyado ninyong itinatangi si pedro?” Itinatangi namin si San Pedro sapagkat ang siya ang may pinakamakapangyarihang authority (na bigay ni Cristo) kaysa sa mga Apostol. Narito ang mga Ibidensya:

Mat. 16:18-19. Si San Pedro lang ang may susi sa lahat ng mga Apostol. Siya ay may kapangyarihang mag BIND sa nai-LOOSE ng mga Apostol; at mag LOOSE sa nai-BIND ng mga Apostol.

John 21:15-17 “So when they had dined, Jesus saith to Simon Peter, Simon, [son] of Jonas, lovest thou me more than these? He saith unto him, Yea, Lord; thou knowest that I love thee. He saith unto him, Feed my lambs. {21:16} He saith to him again the second time, Simon, [son] of Jonas, lovest thou me? He saith unto him, Yea, Lord; thou knowest that I love thee. He saith unto him, Feed my sheep. {21:17} He saith unto him the third time, Simon, [son] of Jonas, lovest thou me? Peter was grieved because he said unto him the third time, Lovest thou me? And he said unto him, Lord, thou knowest all things; thou knowest that I love thee. Jesus saith unto him, Feed my sheep. {21:18} Verily, verily, I say unto thee, When thou wast young, thou girdedst thyself, and walkedst whither thou wouldest: but when thou shalt be old, thou shalt stretch forth thy hands, and another shall gird thee, and carry [thee] whither thou wouldest not. {21:19} This spake he, signifying by what death he should glorify God. And when he had spoken this, he saith unto him, Follow me.” –Si San Pedro ang itinalaga bilang pastol sa mga pastol at karnero; Obispo sa mga Obispo at kawan; tagabantay sa mga taga bantay at kawan at nag silbing leader (chief) sa mga leaders at members ng Iglesiang itinatag ni Cristo.

Luke 22:31-32 “And the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired [to have] you, that he may sift [you] as wheat: {22:32} But I have prayed for thee, that thy faith fail not: and when thou art converted, strengthen thy brethren.” – Si San Pedro ang itinalaga ng Panginoong Jesu-Cristo para mag sibling tagapag patatag (strengthen) sa lahat ng mga Apostol.

PETER (Gr. Petros, rock) the most prominent of the 12 apostles in the Gospels and an outstanding leader in the early Christian church. NIV Compact Dictionary of the Bible Page 448

PETER, St (d. 64-67), chief of the 12 Apostles, brother of St. Andrew. He was originally called Simon but Jesus gave him the Aramaic name “KEPHA”, meaning rock, translated into Greek as “Petros”. The New Webster Dictionary of the English Language (International Edition)- Page 751

Sa nasambit po natin sa itaas napatunayan po natin na ang mga Apostol ay may kahalili sa kanilang Authority, at ito ay ang mga Obispo.

Napatunayan rin natin na si San Pedro ang may mas pinaka mataas na Authority na bigay ng Diyos.

Ang lahat ng katanungan at accusation na itinira ni brad Henry sa Santa Iglesia Catolica ay nasagot po lahat.

Coming soon: Reply from Henry Arganda (Member PMCC 4thwatch) #2

Posted in Apologetics-Pope, Apologetics-Tagalog, Frequently Asked Questions, Holy Orders, How to Help others become Catholic, Q & A, THE CATHOLIC CHURCH HAS THE ANSWER | 8 Comments »

Tanong Galing sa Member ng PMCC 4thwatch (Henry Arganda )

Posted by catholicfaithdefender on November 25, 2008

Author : henry arganda (IP: 64.228.73.5 , bas2-windsor12-1088702725.dsl.bell.ca)

E-mail : henri_4w@yahoo.ca

URL : http://www.pmcc4thwatch.com

Whois : http://ws.arin.net/cgi-bin/whois.pl?queryinput=64.228.73.5

Comment:

pag aralan nyo ito rc faith defenders para hindi kayo matuloy sa impiyerno..hindi sa pamamagitan ng succession ang general na patakaran ng Dios..tanungin natin si pedro mismo kung sa pamamagitan ng pag halili ng katungkulan basahin nyo acts 2.38-39 –tatawagin maging ilan man ..pag tinawag ibibigay ang kaloob ng Holy spirit..isa sa kaloob ng Holy spirit ay pagka apostol efeso 4:11..kaya sabi ni pablo sa roma 1:1 ay “si pablo na tinawag na maging apostol”pangutana..sinabi ba ni pablo na successor ako ni kulas???hindi..pagisipan nyong mabuti..ang papa sa roma hindi nya sinabing tinawag sya alam nyo na kung papaano nagiging papa diba??? Usurpation of authority yang ginawa nyo or nya..kami ang may buhay na apostol na tinawag ..patunayan nyo ayun sa biblia na ang Dios hindi na tatawag o magsusugo asa ang verse??? kami may patunay lucas 11:49..kaya kami ang nasa tunay na iglesia.

ang apostolic succession ay totoo lang kay judas at kay mattias sa acts 1.22-26,si judas kaya may successor dahil sya ay inihula sa lumang tipan (verse 20..pangutana si pedro ba inihula na may kukuha ng kanyang katungkulan..asa ang versikulo?tubaga ninyo..next question?kung matuod na kihanglan gayud na dunay mupuli pag mamatay ang apostol kinsang napatay na apostol ang gipulihan ni pablo?hulaton ko ang tubag nyo???at dapat tanan na apostol karon naa pa asa man o kinsa man ang nagpuli kay mateo?tomas katong tanan na apostol asa man sila ???isa lang naman ang papa karon sila kadto damo man.ayaw kamo magsulti na lahi ang pagkaapostol ni pedro sa tanan..pareho lang sila (gal2.9.)kaya yang apostolic succession nyo ay hindi tunay..sorry to say imitation lang yan ..catholic defenders !!!hulaton ko ang tubag nyo.

-SINAGUTAN NI

Bro. G-one T. Paisones

Dear Brother Henry Arganda,

Magandang araw sa iyo, tungkol sa mga katanungan, objection at accusation mo hingil sa aming mga Catholic Faith Defender tungkol sa Apostolic Succession ay lubos naming ikinagagalak. Sasagutin po natin ponto-e-ponto ang mga nasambit mo sa itaas:

Sabi mo “pag aralan nyo ito rc faith defenders para hindi kayo matuloy sa impiyerno” Patawarin ninyo po ako brother Henry dahil ang pahayag po ninyo ay isang illogical statement na tinatawag na Fallacy of Presumption (‘Assumptio non Probata’ pa po itong pahayag mo na kaming mga Catholic Faith Defenders ay impiyerno na). At kung gusto mo ng isang maka Kristianong discussion hingil sa mga accusation mo laban sa aming mga Catholic Faith Defenders, kahit sa ano mang oras at kahit sa ano mang panahon ay handa po kaming ipagtangol ang Doctrina ng Santa Iglesia Catolica sa mga taong naninira at kumukotya sa Aral nito. I want to repeat again that we Catholic Faith Defenders are always ready in defending the Catholic Truth against its enemies in spiritual means.

Sa pahayag mo na “hindi sa pamamagitan ng succession ang general na patakaran ng Dios… Tanungin natin si pedro mismo kung sa pamamagitan ng pag halili ng katungkulan basahin nyo acts 2.38-39 –tatawagin maging ilan man ..pag tinawag ibibigay ang kaloob ng Holy spirit..isa sa kaloob ng Holy spirit ay pagka apostol efeso 4:11” Itoy hindi ko gaanong naiintindihan; ang ibig mo bang sabihin kapatid sa topic mo ay SUCCESSION versus APOSTOL NA TINAWAG? Kung ganon man ang ibig mong sabihin na SUCCESSION versus APOSTOL NA TINAWAG narito ang mga aral ng Santa Iglesia Catolica hingil sa Apostolic Succession at Apostol na Tinawag, na matatagpuan rin sa Biblia:

Apostolic Succession

My Catholic Faith (3rd Edition Page 97) “Did Christ intend that this power should be exercise by Apostles alone? –No, Christ intended this power should be exercise also by their successors. (Lul 10:16 “He that heareth you heareth me; and he that despiseth you despiseth me; and he that despiseth me despiseth him that sent me.”) (John 21:15-17; Luke 22:31-32; Mat. 16:18-19; Mat. 28:19-20)—Pakakatandaan natin na si Cristo ay nagtatag ng Iglesia upang maging tagapangalaga ng mga tupa nito, at nag talaga rin si Cristo nang tagapagbantay ng Tupa (Iglesia) na hahalili sa Kanya ((John 21:15-17; Luke 22:31-32) at itoy sasamahan Nya (Cristo) hanggang sa katapusan ng sanlibutan (Mat. 28:20) at bibigyan Nya ito ng patnubay(Juan. 14:16-17) at ang patnubay, ang Espiritu Santo na magtuturo sa iglisya ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ni Cristo (Juan. 14:26). Sa mga nabanggit natin sa itaas, kahit na grade 1 pa ay makaka conclude na ang leader (Bishop, elder, deacon) Iglesiang itinatag ni Cristo ay may SUCCESSOR sapagkat ang kanyang mga tupa; mula nang maitatag at maibuklod Niya ang mga ito noong una at magmahanggang sa ngayon ay narito pa sa sanlibutan—Kaya may bantay parin sa mga tupa hanggang ngayon.

Apostol na Tinawag

Catholic Catechism (Revised Edition) By: Fr. M. Gusman #142 “Christ, as Head of his Church, gave the power to teach, to sanctify, and to rule the members of the church in His name to the Apostles, the first Bishop of the Church. (Act 1:20; Mat 16:18; Mat 28:19-20, Mat 10:2-5)

My Catholic Faith (3rd Edition Page 97) “The Apostles: the first Bishop of the Church.”

Sa nasambit natin sa itaas dapat pakakatandaan natin na malinaw na turo ng Santa Iglesia Catolica na may kahalili ang mga Apostol—ito ay ang mga Obispo. Sapanahon natin ngayon at hanggang kataposan ng mundo may mga apostol (Obispo)- na tinatawag ang Dios sa pamamagitan ng pag ordina o ang pagpatong ng kamay. Samakatuwid baga’y ang mga humalili sa mga Apostol at bagong mga opisina (New offices of the Church) ng Iglesia ay ang mga Apostol na Tinawag ng Dios. Narito ang ating mga karagdagang ebidensya:

Act 1:22 (KJV1611) Beginning from the baptism of John, unto that same day that he was taken up from us, must one be ordained to be a witness with us of his resurrection.

Gawa 13:3 (Magandang Balita Biblia) “Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang kamay at sila’y pinayaon.”

1 Tim 4:14 (Douay Rheims) “Neglect not the grace that is in thee which was given thee by prophesy, with imposition of the hands of priesthood.”

NIV Compact Dictionary of the Bible Page 429ORDATION =in the JKV ordain is the translation of about 35 different Hebrew and Greek words. The word has many shades of meaning, chiefly four: 1. Set in order, arrange…2. bring into being…3.decree…4. set apart for an office or duty (Jer. 1:5, Mark 3:14, John 15:16, Act 14:23, 1 Tim. 2:7, Titus 1:5, Heb. 5:1,8:3). Ordination in the sense of getting aside offices or duty of the church for a certain work by the laying on of hands was practical in apostolic time (1 Tim. 4:14; 2 Tim 1:6)

NIV Compact Dictionary of the Bible Page 93BISHOP =Gr. Episkopos, overseer- originally the principal officer of the local church, the other being the deacon or deacons (1 Tim, 3:1-7). The title elder or presbyter generally applied to the same man; “elder” referring to his age and dignity and “bishop” to his work of superintendence. As the church multiplied, the bishop of a larger church would be given special honor, and so gradually there grew up a hierarchy, all the way from presiding elders to bishops (over group of churches), then archbishop.

Nasambit mo rin na “ang papa sa roma hindi nya sinabing tinawag sya alam nyo na kung papaano nagiging papa diba? Usurpation of authority yang ginawa nyo or nya..kami ang may buhay na apostol na tinawag” Ito ang comments ko sa iyo kapatid na Henry, wala ho tayong problema kung may Apostol kayo na buhay; OK? Peru ang tanong ay totoong Apostol bayan? Kami rin po sa Santa Iglesia Catolica ay may napakaraming buhay na mga Apostol-ang mga Obispo po namin (Apotles- but in derivative sense)-Intelligent Theology, Volume-2, Page 71, By: Piet Fransen, SJ. Pakatatandaan po natin na ang mga Apostol ay mga Obispo at ang kahalili ng mga Apostol ay ang Obispo. Narito po ang ating mga ebedensya:

Psalm 109:8 (KJV) Let his days be few; [and] let another take his office.

Psalm 108:8 (Douay Rheims) “May His days be few: and his bishopric let another take.”

In Septuagint or the Greek Old Testament version the common version used by Apostles contains this:

It is parallel to Act 1:20 (KJV) “For it is written in the book of Psalms, Let his habitation be desolate, and let no man dwell therein: and his bishoprick let another take.”

sa Act 1:20 ating makikita na ang greek word na πισκοπν ay ang apostles’ offices o ang office of the bishop.

http://strongsnumbers.com/greek/1984.htm

ST#1984. episkope (ep-is-kop-ay’) πισκοπν, πισκοπςthe office of a bishop (From episkeptomai; inspection (for relief); by implication, superintendence; specially, the Christian “episcopate” — the office of a “bishop”, bishoprick, visitation.)

With this clear evidence we can arrive with the correct conclusions that apostle’s office is office of a bishop and the office of a bishop is apostle’s office.

Brother nasabi na “Usurpation of authority yang ginawa nyo or nya..kami ang may buhay na apostol na tinawag”; kapatid pwedi bang matunayan mo ang mga sinasabi mo? Another Fallacy of Assuptio non Probata.

Sabi mo pa “patunayan nyo ayun sa biblia na ang Dios hindi na tatawag o magsusugo asa ang verse?” Kapatid para sa kaalaman mo wala pong Doctrina ang Santa Iglesia Catolica na ang Dios hindi na tatawag o magsusugo ng mga Taong taga pamahala ng kanyang Iglesia sapagkat sabi Niya sa Mat. 28:19-20 “Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost: {28:20} Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you: and, lo, I am with you alway, [even] unto the end of the world. Amen.” Dito po malinaw na sa panahon ni Kristo, hanggang sa ngayon at sa katapusan ng mundo ay may sinugo parin ang Dios na mga Taong gagawa ng Kanyang mithiin para maging isang instrumento Niya sa sangkataohan. Ito po ay walang putol na apostolic succession sapagkat hindi nagsisinungaling si Kristo ng sabihin Nya sa kanyang mga Apostol na Siya (Cristo) ay sasama sa kanila hanggang sa kataposan ng mundo. Eh kung naputol, tumalikod, pinatay-lahat at wala ng natira sa tunay na iglesiang itinatag ni Cristo, para naring sinasabi po natin na SINUNGALING si CRISTO.

Sabi mo pa brother Henry “kami may patunay lucas 11:49..kaya kami ang nasa tunay na iglesia.” Bro. Henry nang nabasa ko ang conclusion mo ay (Honestly) natawa po ako dahil ang statement po ninyo ay walang ka logic-logic (Ipagpaumanhin po ninyo ako sa nasambit ko na medyo may kasakitan).

Ito po brother Henry ay tinatawag na Fallacy of Non Sequitor– Ang ibig pong sabihin nito ay:

Fallacy –errors in reasoning (Logical Fallacies) & error in understanding (Rhetorical Fallacies). The Art of Argumentation and Debate by: Africa, Page 92

Non Sequitor is a Latin term which means it does not follow. This is a fallacy, which arises when the arguer draws a conclusion from a premise without any attempt to show the connection between the cause and the effect. (The Art of Argumentation and Debate by: Africa, Page 107)

Ito ang tanong mo “pangutana si pedro ba inihula na may kukuha ng kanyang katungkulan..asa ang versikulo?” Salamat sa magandang tanong mo at ang sagot sa magandang tanong mo ay maganda ring sagot. Ang sagot po natin direktaminte ay mayroon po tayong mababasa sa Biblia at Maiintindihan na ibibigay ang kapangyarihan (ng pamamahala) sa Iba at ito ang may susi sa bahay ni David (Isa.22:21-22). At sa panahon ni Cristo ay si San Pedro lang ang may hawak susi ng Kingdom of God (Mat 16:18) and this keys – the reference of the key of the house of David in Isa 22:21-22.

Para mas maintindihan ng ating mambabasa ang ating sagot narito ang karagdagang sagot:

Jer. 33:17 “For thus saith the LORD; David shall never want a man to sit upon the throne of the house of Israel” –In this verse we can easily seen that David has a successor of representatives throughout history.

Dan. 2:44 “And in the days of these kings shall the God of heaven set up a kingdom, which shall never be destroyed: and the kingdom shall not be left to other people, [but] it shall break in pieces and consume all these kingdoms, and it shall stand for ever.” –Dito malinaw na nakasaad na ang Dios ay magtatayo ng isang Kaharian na hindi mawawala hanggang magpakailan man.

Mat. 16:18 “And I say also unto thee, That thou art Peter, and upon this rock I will build my church; and the gates of hell shall not prevail against it. {16:19} And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven: and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven: and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven.—Dito malinaw na ang hula sa Daniel 2:44 ang katuparan ay ang tunay na Iglesiang itinatag ni Cristo na kahit ang kamatayan ay hindi ito kailan man madadaig, kaya natural na lamang po na may kahalili ang mga namamahala ng Tunay na Iglesiang itinatag ni Kristo (Pakakatandaan natin na si Pedro ang binigyan ni Cristo ng isang tungkolin na pamahalaan ang buong Iglesia sapagkat Sya (Cristo) ay pupunta sa Ama Juan 21:15-17).

<a href=”http://www.friendster.com/photos/28256155/1/576102759″><img border=”0″ src=”http://photos-p.friendster.com/photos/55/16/28256155/1_576102759l.jpg”/></a&gt;

Mat 28:19-20 Dito nakasaad na sasamahan ni Cristo ang kanyang Iglesia hanggang sa Kataposan ng mundo ditto malinaw na may mga tao Syang sasamahan sa anumang panahon. At pakakatandaan natin na ang itinatag ni Cristo na Iglesia ay may mga tagapamahala (1 Tim 4:14-16, 1 Tim 5:22, James 5:14-15, 1 Tim 3:1-2, Act 20:28). Kaya natural na lamang na may kahalili ang mga ito pag sila ay wala na (Act 1:20).

Isa.22:21-22 “And I will clothe him with thy robe, and strengthen him with thy girdle, and I will commit thy government into his hand: and he shall be a father to the inhabitants of Jerusalem, and to the house of Judah. {22:22} And the key of the house of David will I lay upon his shoulder; so he shall open, and none shall shut; and he shall shut, and none shall open.” –Dito po napakalinaw na may kahalili si Shebna ito po ay si Eliakim.

Sabi mo pa brother Henry “apostolic succession ay totoo lang kay judas at kay mattias sa acts 1.22-26,si judas kaya may successor dahil sya ay inihula sa lumang tipan”

-Ang counter proposition ko po ditto ay hindi po totoong ang apostolic succession ay kay Judas lang at kay mattias WALA PO TAYONG MABABASA SA BIBLIA NA GANON. At Hindi po totoong si Judas lang ang may successor (ang reason mo na sya (Judas) ay hinulaan sa lumang tipan)-dahil sa Gawa 1:20 ang topic po dyan ay ang hahalili (successor) sa tanggapan (Office) iniwan. At ano naman ang masasabi mo sa Isa. 22:21-22?


Tanong mo “pangutana si pedro ba inihula na may kukuha ng kanyang katungkulan..asa ang versikulo?tubaga ninyo” Ang sagot natin ditto ay napaka simpli wala pong direktaminting hula sa Biblia na si San Pedro ay may kahalili PERU Madaling maiintindihan sa Biblia na Si San Pedro ay may Kahalili (Pakakatandaan na dapat ang Biblia ay Intindihin pag itoy babasahin Neh 8:8).

Sa Isa. 22:21-22 si Shebna ay maykahalili na si Eliakim, at mapapansin natin dito na ang Key of of the house of David is a rabbinic term which means- an authority.

Sa Mat 16:18 si San Pedro po ang tinalaan ng KEYS of KINGDOM of Heaven.

Ang Ibang tanong mo ay “kung matuod na kihanglan gayud na dunay mupuli pag mamatay ang apostol kinsang napatay na apostol ang gipulihan ni pablo?hulaton ko ang tubag nyo?” at dapat tanan na apostol karon naa pa asa man o kinsa man ang nagpuli kay mateo?tomas katong tanan na apostol asa man sila ???

Ang sagot po natin dito ay sa basihan natin na Biblia at ang Tradition ng mga Apostol ang Humalili sa kanilang lahat ay ang mga Obispo. Nasagot po ang tanong.

Para sa ating mambabasa atin pong isusulat ang mga Early Church Fathers tungkol sa kanilang patotoo hingil sa Apostolic Succession, focusing on Saint Peter (The First Bishop of Rome).

Church Fathers are the early and influential theologians and writers in the Christian Church, particularly those of the first five centuries of Christian history. (http://en.wikipedia.org/wiki/Church_Fathers)

“And thus preaching through countries and cities, they appointed the first-fruits [of their labours], having first proved them by the Spirit, to be bishops and deacons of those who should afterwards believe. Nor was this any new thing, since indeed many ages before it was written concerning bishops and deacons. For thus saith the Scripture a certain place, ‘I will appoint their bishops s in righteousness, and their deacons in faith.’… Our apostles also knew, through our Lord Jesus Christ, and there would be strife on account of the office of the episcopate. For this reason, therefore, inasmuch as they had obtained a perfect fore-knowledge of this, they appointed those [ministers] already mentioned, and afterwards gave instructions, that when these should fall asleep, other approved men should succeed them in their ministry…For our sin will not be small, if we eject from the episcopate those who have blamelessly and holily fulfilled its duties.” Pope Clement, Epistle to Corinthians, 42, 44 (A.D. 98). (Copyright 2001 – 2007 © by John Salza. All Rights Reserved johnsalza@scripturecatholic.com)

Clement the bishop of Rome… We learn from St. Irenaeus that Clement was the third bishop of Rome in succession from Peter. (Crossing the Tiber By: Stephen K. Ray, page 133)

“For what is the bishop but one who beyond all others possesses all power and authority, so far as it is possible for a man to possess it, who according to his ability has been made an imitator of the Christ off God? And what is the presbytery but a sacred assembly, the counselors and assessors of the bishop? And what are the deacons but imitators of the angelic powers, fulfilling a pure and blameless ministry unto him, as…Anencletus and Clement to Peter?” Ignatius, To the Trallians, 7 (A.D. 110). (Copyright 2001 – 2007 © by John Salza. All Rights Reserved johnsalza@scripturecatholic.com)

“Hegesippus in the five books of Memoirs which have come down to us has left a most complete record of his own views. In them he states that on a journey to Rome he met a great many bishops, and that he received the same doctrine from all. It is fitting to hear what he says after making some remarks about the epistle of Clement to the Corinthians. His words are as follows: ‘And the church of Corinth continued in the true faith until Primus was bishop in Corinth. I conversed with them on my way to Rome, and abode with the Corinthians many days, during which we were mutually refreshed in the true doctrine. And when I had come to Rome I remained a there until Anicetus, whose deacon was Eleutherus. And Anicetus was succeeded by Soter, and he by Eleutherus. In every succession, and in every city that is held which is preached by the law and the prophets and the Lord.'” Hegesippus, Memoirs, fragment in Eusebius Ecclesiatical History, 4:22 (A.D. 180). ). (Copyright 2001 – 2007 © by John Salza. All Rights Reserved johnsalza@scripturecatholic.com)

St. Hegesippus – A writer of the second century, known to us almost exclusively from Eusebius, who tells us that he wrote in five books in the simplest style the true tradition of the Apostolic preaching. His work was entitled hypomnemata (Memoirs), and was written against the new heresies of the Gnostics and of Marcion. (http://www.newadvent.org/cathen/07194a.htm)

“True knowledge is [that which consists in] the doctrine of the apostles, and the ancient constitution of the Church throughout all the world, and the distinctive manifestation of the body of Christ according to the successions of the bishops, by which they have handed down that Church which exists in every place, and has come even unto us, being guarded and preserved without any forging of Scriptures, by a very complete system of doctrine, and neither receiving addition nor [suffering] curtailment [in the truths which she believes]; and [it consists in] reading [the word of God] without falsification, and a lawful and diligent exposition in harmony with the Scriptures, both without danger and without blasphemy; and [above all, it consists in] the pre-eminent gift of love, which is more precious than knowledge, more glorious than prophecy, and which excels all the other gifts [of God].” Irenaeus, Against Heresies, 4:33:8 (A.D. 180). ). (Copyright 2001 – 2007 © by John Salza. All Rights Reserved johnsalza@scripturecatholic.com)

St. Irenaeus, bishop of Lyons, say of himself, “When I was still a boy I saw you in Lower Asia in Polycarp’s company, when you where cutting a fine figure at the imperial court and wanted to be in favor with him. I have a cleaver recollection of events at that time than of recent happenings–what we have learn in childhood develops along with the mind and becomes a part of it….Eusebius, History of the Church ((Crossing the Tiber By: Stephen K. Ray, page 141)

“But if there be any (heresies) which are bold enough to plant themselves in the midst Of the apostolic age, that they may thereby seem to have been handed down by the apostles, because they existed in the time of the apostles, we can say: Let them produce the original records of their churches; let them unfold the roll of their bishops, running down in due succession from the beginning in such a manner that [that first bishop of theirs] bishop shall be able to show for his ordainer and predecessor some one of the apostles or of apostolic men,–a man, moreover, who continued steadfast with the apostles. …To this test, therefore will they be submitted for proof by those churches, who, although they derive not their founder from apostles or apostolic men (as being of much later date, for they are in fact being founded daily), yet, since they agree in the same faith, they are accounted as not less apostolic because they are akin in doctrine…Then let all the heresies, when challenged to these two tests by our apostolic church, offer their proof of how they deem themselves to be apostolic. But in truth they neither are so, nor are they able to prove themselves to be what they are not. Nor are they admitted to peaceful relations and communion by such churches as are in any way connected with apostles, inasmuch as they are in no sense themselves apostolic because of their diversity as to the mysteries of the faith.” Tertullian, Prescription against the Heretics, 33 (A.D. 200). ). (Copyright 2001 – 2007 © by John Salza. All Rights Reserved johnsalza@scripturecatholic.com)

“And that you may still be more confident, that repenting thus truly there remains for you a sure hope of salvation, listen to a tale? Which is not a tale but a narrative, handed down and committed to the custody of memory, about the Apostle John. For when, on the tyrant’s death, he returned to Ephesus from the isle of Patmos, he went away, being invited, to the contiguous territories of the nations, here to appoint bishops, there to set in order whole Churches, there to ordain such as were marked out by the Spirit.” Clement of Alexandria, Who is the rich man that shall be save?, 42 (A.D. 210). ). (Copyright 2001 – 2007 © by John Salza. All Rights Reserved johnsalza@scripturecatholic.com)

“We are not to credit these men, nor go out from the first and the ecclesiastical tradition; nor to believe otherwise than as the churches of God have by succession transmitted to us.” Origen, Commentary on Matthew (post A.D. 244). ). (Copyright 2001 – 2007 © by John Salza. All Rights Reserved johnsalza@scripturecatholic.com)

“Our Lord, whose precepts and admonitions we ought to observe, describing the honour of a bishop and the order of His Church, speaks in the Gospel, and says to Peter: ‘I say unto thee, That thou art Peter, and upon this rock will I build my Church; and the gates of hell shall not prevail against it. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven: and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven: and whatsoever thou shall loose on earth shall be loosed in heaven.’ Thence, through the changes of times and successions, the ordering of bishops and the plan of the Church flow onwards; so that the Church is founded upon the bishops, and every act of the Church is controlled by these same rulers.” Cyprian, To the Lapsed, 1 (A.D. 250). ). (Copyright 2001 – 2007 © by John Salza. All Rights Reserved johnsalza@scripturecatholic.com)

“Therefore the power of remitting sins was given to the apostles, and to the churches which they, sent by Christ, established, and to the bishops who succeeded to them by vicarious ordination.” Firmilian, To Cyprian, Epistle 75[74]:16 (A.D. 256). ). (Copyright 2001 – 2007 © by John Salza. All Rights Reserved johnsalza@scripturecatholic.com)

“It is my purpose to write an account of the successions of the holy apostles, as well as of the times which have elapsed from the days of our Saviour to our own; and to relate the many important events which are said to have occurred in the history of the Church; and to mention those who have governed and presided over the Church in the most prominent parishes, and those who in each generation have proclaimed the divine word either orally or in writing… When Nero was in the eighth year of his reign, Annianus succeeded Mark the evangelist in the administration of the parish of AlexandriaLinus …was Peter’s successor in the episcopate of the church thereClement also, who was appointed third bishop of the church at Rome.Eusebius, Ecclesiastical History,1:1,2:24, (A.D. 325). ). (Copyright 2001 – 2007 © by John Salza. All Rights Reserved johnsalza@scripturecatholic.com)

“Lo! In these three successions, as in a mystery and a figure … Under the three pastors,–there were manifold shepherds” Ephraem, Nisbene Hymns, The Bishops of Nisibis (Jacob, Babu, Valgesh), 13,14 (A.D. 350). ). (Copyright 2001 – 2007 © by John Salza. All Rights Reserved johnsalza@scripturecatholic.com)

“[W]hile before your election you lived to yourself, after it, you live for your flock. And before you had received the grace of the episcopate, no one knew you; but after you became one, the laity expect you to bring them food, namely instruction from the Scriptures … For if all were of the same mind as your present advisers, how would you have become a Christian, since there would be no bishops? Or if our successors are to inherit this state of mind, how will the Churches be able to hold together?” Athanasius, To Dracontius, Epistle 49 (A.D. 355). ). (Copyright 2001 – 2007 © by John Salza. All Rights Reserved johnsalza@scripturecatholic.com)

“[B]elieve as we believe, we, who are, by succession from the blessed apostles, bishops; confess as we and they have confessed, the only Son of God, and thus shalt thou obtain forgiveness for thy numerous crimes.” Lucifer of Calaris, On St. Athanasius (A.D. 361). ). (Copyright 2001 – 2007 © by John Salza. All Rights Reserved johnsalza@scripturecatholic.com)

“[W]e shall not recede from the faith … as once laid it continues even to this say, through the tradition of the fathers, according to the succession from the apostles, even to the discussion had at Nicea against the heresy which had, at that period, sprung up.” Hilary of Poitiers, History Fragment 7 (ante A.D. 367). ). (Copyright 2001 – 2007 © by John Salza. All Rights Reserved johnsalza@scripturecatholic.com)

“[D]uring the days of that Anicetus, bishop of Rome, who succeeded Pius and his predecessors, For, in Rome, Peter and Paul were the first both apostles and bishops; then came Linus, then Cletus … However the succession of the bishops in Rome was in the following order. Peter and Paul, and Cletus, Clement…” Epiphanius, Panarion, 27:6 (A.D. 377). ). (Copyright 2001 – 2007 © by John Salza. All Rights Reserved johnsalza@scripturecatholic.com)

“He [St. Athanasius] is led up to the throne of Saint Mark, to succeed him in piety, no less than in office; in the latter indeed at a great distance from him, in the former, which is the genuine right of succession, following him closely. For unity in doctrine deserves unity in office; and a rival teacher sets up a rival throne; the one is a successor in reality, the other but in name. For it is not the intruder, but he whose rights are intruded upon, who is the successor, not the lawbreaker, but the lawfully appointed, not the man of contrary opinions, but the man of the same faith; if this is not what we mean by successor, he succeeds in the same sense as disease to health, darkness to light, storm to calm, and frenzy to sound sense.” Gregory of Nazianzen, Oration 21:8 (A.D. 380). ). (Copyright 2001 – 2007 © by John Salza. All Rights Reserved johnsalza@scripturecatholic.com)

“For they [Novatians] have not the succession of Peter, who hold not the chair of Peter, which they rend by wicked schism; and this, too, they do, wickedly denying that sins can be forgiven even in the Church, whereas it was said to Peter: ‘I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound also in heaven, and whatsoever thou shall loose on earth shall be loosed also in heaven.'” Ambrose, Concerning Repentance, 7:33 (A.D. 384). ). (Copyright 2001 – 2007 © by John Salza. All Rights Reserved johnsalza@scripturecatholic.com)

“It has been ordained by the apostles and their successors, that nothing be read in the Catholic Church, except the law, and the prophets, and the Gospels.” Philastrius of Brescia, On Heresies (ante A.D. 387). ). (Copyright 2001 – 2007 © by John Salza. All Rights Reserved johnsalza@scripturecatholic.com)

“If the lineal succession of bishops is to be considered with how much more benefit to the Church do we reckon from Peter himself, to whom, as bearing in a figure the whole Church, the Lord said: Upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not conquer it!’ For to Peter succeeded Linus, Clement…Damsus, Sircius, Anastasius. In this order of succession no Donatist bishop is too be found.” Augustine, To Generosus, Epistle 53:2 (A.D. 400). ). (Copyright 2001 – 2007 © by John Salza. All Rights Reserved johnsalza@scripturecatholic.com)

Let a bishop be ordained by three or two bishops; but if any one be ordained by one bishop, let him be deprived, both himself and he that ordained him. But if there be a necessity that he have only one to ordain him, because more bishops cannot come together, as in time of persecution, or for such like causes, let him bring the suffrage of permission from more bishops.” Apostolic Constitutions, 8:27 (A.D. 400). ). (Copyright 2001 – 2007 © by John Salza. All Rights Reserved johnsalza@scripturecatholic.com)

“For if the lineal succession of bishops is to be taken into account, with how much more certainty and benefit to the Church do we reckon back till we reach Peter himself, to whom, as bearing in a figure the whole Church, the Lord said: ‘Upon this rock will I build my Church, and the gates of hell shall not prevail against it !’ The successor of Peter was Linus, and his successors in unbroken continuity were these: — Clement, Anacletus, Evaristus, Alexander, Sixtus, Telesphorus, Iginus, Anicetus, Pius, Soter, Eleutherius, Victor, Zephirinus, Calixtus, Urbanus, Pontianus, Antherus, Fabianus, Cornelius, Lucius, Stephanus, Xystus, Dionysius, Felix, Eutychianus, Gaius, Marcellinus, Marcellus, Eusebius, Miltiades, Sylvester, Marcus, Julius, Liberius, Damasus, and Siricius, whose successor is the present Bishop Anastasius. In this order of succession no Donatist bishop is found. But, reversing the natural course of things, the Donatists sent to Rome from Africa an ordained bishop, who, putting himself at the head of a few Africans in the great metropolis, gave some notoriety to the name of “mountain men,” or Cutzupits, by which they were known.” Augustine, To Generosus, Epistle 53:2 (A.D. 400). ). (Copyright 2001 – 2007 © by John Salza. All Rights Reserved johnsalza@scripturecatholic.com)

“‘To the fellow-Bishops and Deacons.” What is this? Were there several Bishops of one city? Certainly not; but he called the Presbyters so. For then they still interchanged the titles, and the Bishop was called a Deacon. For this cause in writing to Timothy, he said, “Fulfill thy ministry,’ when he was a Bishop. For that he was a Bishop appears by his saying to him, ‘Lay hands hastily on no man.’ (1 Tim. v. 22.) And again, ‘Which was given thee with the laying on of the hands of the Presbytery.’ (1 Tim. iv. 14.) Yet Presbyters would not have laid hands on a Bishop. And again, in writing to Titus, he says, ‘For this cause I left thee in Crete, that thou shouldest appoint elders in every city, as I gave thee charge. If any man is blameless, the husband of one wife’ (Tit. i. 5, 6); which he says of the Bishop. And after saying this, he adds immediately, ‘For the Bishop must be blameless, as God’s steward, not self willed:’ (Tit. i. 7.)” John Chrysostom, Homilies on Phillipians, 1:1 (A.D. 404). ). (Copyright 2001 – 2007 © by John Salza. All Rights Reserved johnsalza@scripturecatholic.com)

“And to Timothy he says: ‘Neglect not the gift that is in thee, which was given thee by prophecy, with the laying on of the hands of the presbytery.’… For even at Alexandria from the time of Mark the Evangelist until the episcopates of Heraclas and Dionysius the presbyters always named as bishop one of their own number chosen by themselves and set in a more exalted position, just as an army elects a general, or as deacons appoint one of themselves whom they know to be diligent and call him archdeacon. For what function excepting ordination, belongs to a bishop that does not also belong to a presbyter? It is not the case that there is one church at Rome and another in all the world beside. Gaul and Britain, Africa and Persia, India and the East worship one Christ and observe one rule of truth. If you ask for authority, the world outweighs its capital. Wherever there is a bishop, whether it be at Rome or at Engubium, whether it be at Constantinople or at Rhegium, whether it be at Alexandria or at Zoan, his dignity is one and his priesthood is one. Neither the command of wealth nor the lowliness of poverty makes him more a bishop or less a bishop. All alike are successors of the apostles.” Jerome, To Evangelus, Epistle 146:1 (ante A.D. 420). ). (Copyright 2001 – 2007 © by John Salza. All Rights Reserved johnsalza@scripturecatholic.com)

“We must strive therefore in common to keep the faith which has come down to us to-day, through the Apostolic Succession.” Pope Celestine [regn A.D. 422-432], To the Council of Ephesus, Epistle 18 (A.D. 431). ). (Copyright 2001 – 2007 © by John Salza. All Rights Reserved johnsalza@scripturecatholic.com)

“Examples there are without number: but to be brief, we will take one, and that, in preference to others, from the Apostolic See, so that it may be clearer than day to every one with how great energy, with how great zeal, with how great earnestness, the blessed successors of the blessed apostles have constantly defended the integrity of the religion which they have once received.” Vincent of Lerins, Commonitory for the Antiquity and Universality of the Catholic Faith 6:15 (A.D. 434). ). (Copyright 2001 – 2007 © by John Salza. All Rights Reserved johnsalza@scripturecatholic.com)

“Moreover, with respect to a certain bishop who, as the aforesaid magnificent men have told us, is prevented by infirmity of the head from administering his office, we have written to our brother and fellow-bishop Etherius, that if he should have intervals of freedom from this infirmity, he should make petition, declaring that he is not competent to fill his own place, and requesting that another be ordained to his Church. For during the life of a bishop, whom not his own fault but sickness, withdraws from the administration of his office, the sacred canons by no means allow another to be ordained in his place. But, if he at no time recovers the exercise of a sound mind, a person should be sought adorned with good life and conversation, who may be able both to take charge of souls, and look with salutary control after the causes and interests of the same church; and he should be such as may succeed to the bishop’s place in case of his surviving him. But, if there are any to be promoted to a sacred order, or to any clerical ministry, we have ordained that the matter is to be reserved and announced to our aforesaid most reverend brother Etherius, provided it belong to his diocese, so that, enquiry having then been made, if the persons are subject to no fault which the sacred canons denounce, he himself may ordain them. Pope Gregory the Great [regn. A.D. 590-604], Epistle 6 (A.D. 602). ). (Copyright 2001 – 2007 © by John Salza. All Rights Reserved johnsalza@scripturecatholic.com)

Nasagot po ang lahat ng Tanong. Maraming salamat po.

Posted in Apologetics-Pope, Apologetics-Tagalog, Frequently Asked Questions, Holy Orders, How to Help others become Catholic, Q & A, THE CATHOLIC CHURCH HAS THE ANSWER | 17 Comments »

Why Celibacy?

Posted by catholicfaithdefender on April 5, 2008

Why Celibacy?
Written by Rev. H.T. Burke

Our Lord was a priest (Heb. 4:14); He was also celibate and called others to do the same. “And Peter said, ‘Behold, we have left all and followed You.’ And He said to them, ‘Amen I say to you, there is no one who has left house, or parents, or brothers, or wife or children, for the sake of the kingdom of God, who shall not receive much more in the present time, and in the age to come life everlasting.”‘ (Lk. 18:28-30) Abraham was called to sacrifice his son Isaac (Gen. 22); through celibacy the priest is called to sacrifice not just his son, but his wife. Our Lord teaches that not all can be celibate, but those who can should do so for the sake of the kingdom: “His disciples said to Him, ‘if the case of a man with his wife is so, it is not expedient to marry.’ And He said, “Not all can accept this teaching; but those to whom it has been given -there are eunuchs who have made themselves so for the sake of the kingdom of heaven. Let him accept it who can.” (Matt. 19:10-12)

Celibacy is also a sign of the resurrection; we will all be celibate in the next world. Jesus says: “When people rise from the dead, they neither marry nor are given in marriage but live like angels in heaven.” (Matt. 22:30) In imitation of Christ the priest is called to live this way here and now in this world. Elijah and John the Baptist, the two great prophets of the Old Covenant, were celibate. St. Paul even encourages celibacy among the laity. He writes: “It is good for the man not to touch woman. Yet for fear of fornication, let each man have his own wife, and let each woman have her own husband – For I wish that you all were like me; but each one has his own gift from God, one in this way, and another in that – Are you bound to a wife? Do not seek to be freed. Are you freed from a wife? Do not seek a wife. But if you take a wife, you have not sinned. He who is unmarried is concerned about the things of the Lord, how he may please God. Whereas he who is married is concerned about the things of the world, how he may please his wife, and he is divided.” (1Cor. 7)

A champion of celibacy for the priesthood, Vatican II said: “Perfect and perpetual continence for the sake of the kingdom of heaven was recommended by Christ the Lord. This Sacred Council approves and confirms this legislation so far as it concerns those destined for the priesthood, and feels confident in the Spirit that the gift of celibacy, so appropriate to the priesthood of the New Testament, is liberally granted by the Father. And the more that perfect continence is considered by many people to be impossible in the world of today, so much the more humbly and perseveringly in union with the Church ought priests demand the grace of fidelity, which is never denied to those who ask.”

Celibacy is not unnatural, it is supernatural. It is a special grace from God. Our Lord created manhood, and as a man he lived it fully and naturally, as a celibate male. Celibacy is a sacrifice of the good of marriage for the sake of the kingdom of God. It is not for men who have no attraction for women. It is for men who do like women. If they don’t then there is no sacrifice in giving up marriage. Celibacy is unpopular with the world today because it is a sacrifice, and sacrifice for God is not what a hedonistic culture wants. The opinions of this world do not worry Our Lord who said: “My kingdom is not of this world.” (Jn. 18:36)

Posted in Holy Orders | 4 Comments »