Catholic Faith Defender

JOHN. 8:32 “et cognoscetis veritatem et veritas liberabit vos”

Archive for the ‘Jehovah’s Witnesses’ Category

Ang Tunay Na Iglesia

Posted by catholicfaithdefender on February 17, 2010

Ang Tunay Na Iglesia

Ni Bro. G-one T. Paisones

(Catholic Faith Defender)
(Catholic Faith Lay Apostolic Movement of the Philippines)

Mapapansin po natin sa ating paligid, sa TV man at Radyo na may maraming mangangaral at bihasa sa Biblia na nagsasabi na sila ang tunay na iglesia at ang iba naman ay mali.  At karamihan sa mga ito ay hinahamak ang pananampalatayang Katoliko. Ano ba ang masasabi ng Biblia tungkol sa pangyayaring ito?

Mga kaibigan at mga kapatid hindi napo bago ang mga pangungutya at pang-aapi ng mga kaaway ng Santa Iglesia na makikita natin ngayon; pag sinuri po natin maiigi ang Christian History, abay inyong matutoklasan na ang iilan sa mga Doctrina ng erehe o yong kaaway ng Tunay na Simbahan ay kinopya po ang mga ito ng mga bagong sulpot na mga nagsasabing Kristianos daw sila. Halimbaha nalang ng Arianismo na kinopya ng Jehova’s Witnesses at ng Iglesiang itinatag ni ginoong Felix Manalo na pinangalan niyang Iglesia ni Cristo.

Ano ba o sino ba ang tunay na Iglesiang itinatag ni Cristo? Ang Iglesia ni Cristo(manalo) ba? – sa pangalan animoy si Cristo ang nagtatag, ngunit sa Rehistro Certifico (Registered Certificate) abay napakalinaw po na si Felix Manalo ang nagtatag. At pakakatandaan po natin na maraming grupo ng mga sektang protestante na nagdadala ng ganitong uri ng pangalan; nariyan ang Church of Christ na itinatag ni Alexander Campbell; United Church of Christ; Church of Christ “Scientist”; at marami pang iba.

Ano ba ang sinasabi sa Biblia patungkol sa mga sektang nagdadala ng pangalan ng Dios? Narito po ang nakalagay Jere. 7:4,10-11 (Ang Biblia -Cebuano Protestant Bible-) “Ayaw kamo pagsalig sa bakakong pulong, nga nag-ingon: Ang templo ni Jehova, ang templo ni Jehova, mao kini ang templo ni Jehova” “Ug unya moanhi ug motindog sa akong atubangan, sulod niining balaya, nga gitawag sa akong ngalan, ug moingon: kita luwas na; aron kamo magbuhat niining tanan nga mga dulumtanan? Kining balaya, nga gitawag sa akong ngalan, nahimo bang usa ka lungib sa tulisan sa inyong mga mga mata? Ania karon ako bisan pa ako nakakita niini, nagaingon si Jehova. Jere. 7: 4 (Magandang Biblita Biblia) “Huwag ninyong dayain ang inyong sarili sa paulit-ulit na pagsasabing: Ito ang Templo ni Yahweh, ang Templo ni Yahweh, ang templo ni Yahweh! Hindi kayo maliligtas ng salitang iyan. Ang templo at bahay sa nasambit ay aplikado sa iglesiang itinatag lamang ng pangkaraniwang tao (1 Tim. 3:15). Malinaw po ang nakasaad sa Biblia na wag tayong padadaya sa mga iglesiang nagdadala ng pangalan ng Panginoon sapagkat ito po ay piki at hindi tunay.

Sa ibaba po ay inyong makikita ang mga karagdagang ebedinsya na hindi malilipol ang tunay na Iglesiang itinatag ni Cristo; at hindi ito kalian man tatalikod; taliwas ito sa mga sinambit ng maraming mangangaral umano ng Biblia:

IGLESIA =from Greek word Ekklesia (EKKLESIA)

  • Church, congregation, assembly, gathering (of religious, political or unofficial groups) GREEK NEW TESTAMENT DICTIONARY, Page 55
  • The assembly of those are called (Today’s English Version –New Testament-Page 37
  • Hebrew word “QAHAL” Mat. 16:18 Footnote –Jerusalem Bible-

Mat. 16:18 Si Jesus naagtatag ng Iglesia

Mat. 18:17 Naitatag talaga ang Iglesia

Mat. 28:19-20 Sasamahan ni Jesus ang Iglesia hanggang sa kataposan ng mundo

Mat. 28:19 Ay Siya ang mangangaral ng Magandang Balita

1 Tim. 3:15 Haligi at saligan ng katotohanan

Boh. 20:28 Itinubos sa dugo ni Jesus ang Iglesia

Efe. 5:29 Inaalagaan ni Cristo-Jesus ang kanyang Iglesia

Efe. 5:25 mahal ni Jesus ang kanyang Iglesia

Efe. 5:23 At Siya ang magliligtas nito

Col. 1:18 dahil ito ay ang kanyang katawan

Col. 3:15 Tayo ay tinawag para magpasakop Kanyang Iglesia

Juan 14:16, 26 Sasamahan ng Espirito Santo ang Iglesia magpakailan man

Efe.2:14 Pinawi ng katawan ni Cristo ang alitan na prang pader ng Diyos at sa ating mga tao

Amos 9:11 ibabangon ang muli ang sambayanan ni David

Dan. 2:44 Ang Dios ay magtitindig ng isang kahariang hindi maibabagsak kailanman…

Col. 1:13-14 Tayoy dinala Niya sa kaharian ng kanyang Anak

Napatunayan na natin kanina na hindi sa pamamagitan ng pangalan ng templo/bahay o nag iglesia ang sukatan, sabagkat inihula na ni Propeta Jeremias na hindi tayo paloloko sa mga Templong maypangalan ng Panginoon. Eh ano ba ang basihan para malaman natin ang tunay na Iglesiang itinatag ni Cristo? Narito ang sabi ng Biblia: Zac. 3:8 (Ang Biblia Cebuano) “Pamati karon, Oh Josue nga labawng sacerdote, ikaw ug ang imong mga kauban nga nanaglingkod sa imong atubangan; kay sila mga tawo man usa ka ilhanan; kay, ania karon, pakatawohon ko ang akong alagan nga mao ang Sanga.” (Makinig ka ngayon, oh Josue na punong pari, ikaw at ang mga kasama mong nakaupo sa iyong harapan; dahil sila ay mga tao man isang tanda; dahil, narito ngayon, ipanganganak ang taong alagad ko na si Sanga –salin ng may akda-.). Napakalinaw po na may tanda ang mga tao ng Diyos. At sa nasambit na natin sa itaas na ang Iglesia ay ang mga taong pinili ng Dios. Samakatwid ang tunay na iglesia ay may tanda.  At ano ang tandan ng Iglesia?  Narito ang sagot:

TANDA NG TUNAY NA IGLESIA

1. Isa / Nagkakaisa / One

Juan 10:16 Gusto ni CristoJesus na ang kanyang alagad ay magkakaisa

Juan 17:21 Si Cristo ay nag-dasal na sana ang kanyang mga kawan ay maging isa

Efe. 4:3 Pagkakaisa ay bigay at kaluob ng Espirito Santo

Efe. 4:4-5 Isang Espiritu, isang pag-asa, isang Panginoon at isang binyag

Mat. 16:18 isa lang ang Iglesia ang itinatag ng Panginoong JesuCristo

2. Banal/Santo/ Holy

Luk. 1:35 Ang nagtatag ay Banal o Santo

Buh. 4:27, 30 Si Cristo ay Santo o Banal

1 Ped. 1:16 Ang tagasunod ay magiging banal o santo

Roma. 6:22 (BKK) magbubunga ng pagkabanal

1 Cor. 14: 33 Dahil ito ay ang Iglesia ng mga Santo o Banal

Efe. 5:25 (Jerusalem Bible) Christ made the Church holy

3. Catolica / Catholic

Catholic = From Kata (Kata) and Holos (Holos) / Kath oles (Katholis)

Kata > prep. “Throughout” -The Greek New Testament Dictionary- Page 92

Holos > Whole, all, complete, entire, altogether, wholly –Greek Dict. Page 125

Catholic > or Universal (English / Latin) >Tibook Kalibutan kon makaylapon (Cebuano)

Mat. 28:19-20 Gusto ni Jesus nga mukaylap ang maayong Balita sa tibook kalibutan

Mar. 11:17 Ang Balay pagatawgon ug Balay alang sa Tanang Nasud

Buh. 9:31 (Greek Bible) Ekklesia Kath olis (Ekklesia Kath olis)

Buh. 9:42 KATH OLIS IN GREEK = UNIVERSAM IN LATIN

Buh. 10:37 KATHOLIS IN GREEK = UNIVERSAM IN LATIN

Luc. 4:14 KATHOLIS IN GREEK = UNIVERSAM IN LATIN

Luc. 23:5 KATHOLIS IN GREEK = UNIVERSAM IN LATIN
Catholic or Universal (Introduction to the Catholic Epistle of Saint James) (Douay Rheims Bible)

I Cor. 14: 23 (Latin Bible) Universa Ecclesia

Buh. 5:11 (Latin Bible) Universam Ecclesiam

Roma 16:23 (Latin Bible) Universae Ecclesiae

Catholic or General Epistle “Introduction of the Greek New Testament, Page 48

Sa nasambit natin sa itaas mababasa natin sa Greek Bible ang Ekklesia Kath olis o ang Iglesia Catolica.  At pansinin po niyo na ang words na Kath olis sa Greek ay isinalin sa Latin na Universam; dito nanggaling ang pangalang Catholic na ang ibig sabihin ay universal. Napatunayan natin na mababasa sa Biblia ang Catholic Church.

4. Apostolica / Apostolic

Heb. 3:1 Si Jeus ay Apostol

Efe. 2:20 Itinatag sa ibabaw ng mga Apostol

Juan. 21:15-17 Ipinamamahala ni Jesus ang kanyang Iglesia sa Apostol na si Pedro

2 Cor. 8:23 (Latin Bible) Apostoli Ecclesiarum

2 Tim. 4:1 Apostolic –word-4-words- (NAB New Testament)

Mat. 10:39 Apostolic discourse (Jerusalem Bible)

Act. 1:25 Apostolic –word-4-words- (NIV)

ROMANA:

Buh. 8:1 Labis ang pag-uusig sa Iglesia doon sa Jerusalem

Juan 1:11 Hindi tinanggap si Cristo sa kanyang sariling bayan

Mat. 23:37-38 Nagtampo si Cristo sa Jerusalem

Mat. 21:43 Ito ay kanyang aalisin at ipagkakatiwala sa Bayang mamumunga nang masagana

Buh. 23:11 Ang Roma ay nagbunga ng masagana

Rom. 1:6-8 Sa Roma ay nagbunga ug mga Santo o Banal

Liban sa Biblia, ang Kasaysayan rin at ang mga standard references ay nag papatunay rin na ang Roman Catholic Church ay ang iglesyang itinatag ni Cristo-Jesus. Marami sa ating mga non-catholic brothers ay naiilang sa mga debate laban sa aming mga Catholic Faith Defenders kung kasali na ang mga World history at ang mga standard nonsectarian references sa tindigan sa Debate; sapagkat napakarami tayong ebedensya na nagpapatunay hingil sa tunay na iglesia-ang Santa Iglesia Catolica.

HISTORY & STANDARD REFERENCES

The New Book of Knowledge, Page 287 “Roman Catholic Church” –the history of the Roman Catholic Church begun in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. About 120 persons were gathered there.  They were followers of Jesus Christ, and they were awaiting the coming of Holy Spirit he had promised to send them from heaven.  The day on which the Holy Spirit came down is considered the birthday of the Church.  The Church may be described as the society that Jesus founded, which is vitalized by the Spirit of God and organized to a structure which he establish.  The history of Roman Catholic Church traces the destinies of that society from its beginning until now.

The World Almanac and Book of Facts <Edition 2009> Page 688 “Roman Catholics” –traditionally founded by Jesus who named St. Peter the 1st vicar, developed in early Christian proselytizing, especially after the conversion of imperial Rome in the 4th century.

The Old World and America, Page 100 “More than 1900 years ago, Jesus Christ Son of God, came upon earth to save mankind. After His atoning death on the cross He rose glorious and immortal.  Before leaving this world to go to the Father, Our Lord founded the Catholic Church and gave to that Church the command to teach all nations.”

The History of Our World, Page 147, “Jesus, the founder of the Christian religion….”

The New Webster’s Dictionary of English Language <International Edition> Page 155. Catholic = of the original Christian Church before the schism between East and West // of the Roman or Western Church after this schism and before the reformation.

International Encyclopedia, Volume 20, Page 520 “Roman Catholic Church” There are two equally valid definition of the Catholic Church, comparable to the twofold nature of Jesus Christ, its founder, who was both human and divine.

Young Students Encyclopedia, Volume 17, Page 261 “Roman Catholicism” the largest of the Christian denomination is the Roman Catholic Church. As an institution it has existed since the 1st century AD,…”

Compton’s Encyclopedia & Fact-Index, Volume 20, Page 2024 “Roman Catholic Church” For the first thousand years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of one religion – Christianity.  There were no separate sects, or branches, of Christianity as there are today.  The word “catholic” means “universal,” and for those first thousand years, all Christians were members of the Catholic Church.

Microsoft Student 2009 DVD (an Ebook)

Traditionally, the church is said to have four marks, or notes: one, holy, catholic, and apostolic. Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. All rights reserved.

Grollier Encyclopedia, Volume V, page 106 “Catholic Church (Gr. Katholikos, universal, general). Term generally applied to the Divine society founded by Jesus Christ, and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost.

PATOTOO NG IBANG RELIHIYON

Ano ba ang sabi ng Ibang relihiyon hinggil sa pagpapatunay na ang Iglesia Catolica Ay itinantag ni Cristo sa unang siglo? Narito ang kanilang patotoo hinggil dito:

Iglesia ni Cristo(Manalo)

Pasugo Magasine, July-August 1988, page 6 “Even secular history shows a direct time link between the Catholic church and the Apostles, leading to the conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church”

Pasugo Magasin, April 1965, Page 41, by Bro. C. P. Sandoval “So we don’t question the claim of the Catholic apologist, that the Catholic Church alone could trace back its origin to the apostles.”

->inamin na nila, peru sabi nila (Iglesia ni Cristo-manalo) na ang Santa Iglesia Catolica ay ang tunay na Iglesiang itinatag ni Cristo na tumalikod; ngunit sa nasambit na natin sa itaas na hinding-hindi ito (ang tunay na Iglesia) tatalikod kalian man Mat. 16:18-19; Mat. 28:19-20; Juan 14:16;26.

Seventh Day Adventist Church

The voice of prophecy –Friendship Course- F-12, Jun Sabate, “Oo, katoliko ang matuod nga iglesya!

The voice of prophecy –Friendship Course- F-19, Jun Sabate, “Usa ka kinaiya sa matuod nga iglesia mao ang panaghiusa… Laing timaan sa matuod nga iglesya mao ang pagkabinalaan… Ang ikatulong timaan sa matuod nga iglesia mao ang iyang pagka-katoliko o pagka-universal… Tinuod ang ikaupat ug hinungdanong timaan sa matuod nga iglesya mao ang iyang pagkaapostoliko.

Jehovah’s Witnesses

Pagmata, Pebrero 2007, page 4, “Ang mga Latino Amerikanong mas tigulang makahinumdom pa sa panahon nga usa ra ang relihiyon, ang Romano Katolisismo.”

Mark D. Taylor (President of Tyndale House Publishers, Inc.)

The Complete Book of Bible Knowledge, By Mark D. Taylor, page 290, “Roman Catholic church- For the first thousand year after Christ, the church was catholic (universal) and unified.”

-Itong artikolo na ito ay alay sa aming kasamahan na pumayapa nasi Bro. Henry Clarito-

Posted in Apologetics-General, Apologetics-Tagalog, Iglesia ni Cristo-Manalo, Jehovah's Witnesses, Marks of the True Church, Tunay na Iglesia, Usa ra ang Tinuod nga Iglesia, When Was The Catholic Church founded? | 5 Comments »

MGA SAKSING SINUNGALING

Posted by catholicfaithdefender on November 27, 2009

MGA SAKSING SINUNGALING

ANG MGA MALING ARAL NG MGA SAKSI

Ni Kapatid na Atty. Marwil N. Llasos*

Link: http://marwil-n-llasos.blogspot.com/search/label/Kasinungalingan%20ng%20mga%20Jehovah%27s%20Witnesses

Isa sa mga naglipanang sekta ng pananampalataya sa kasulukuyan ay ang mga Saksi ni Jehovah, na unang nakilala sa pangalang The Watchtower Bible and Tract Society na itinatag noong 1896 ng isang dating freemason na si Charles Taize Russell (1852-1916).

Ang mga Saksi ni Jehovah ay kilalang-kilala sa kanilang pagbabahay-bahay. Dahil sa gawaing iyan, sinasalangsang nila ang utos ng Panginoong Jesus sa Luke 10:7: “Huwag kayong mangagpalipatlipat sa bahay-bahay.”

Marami pang mga kakaibang aral ang mga Saksi. Ang ilan sa mga aral na iyan ay ating susuriin sa pag-aaral na ito.

Saksi ni Jehovah o Saksi ni Cristo?

Ang mga kaanib ng samahang ito ay tinatawag nila ang kanilang organisasyon at ang kanilang mga sarili na mga Saksi ni Jehovah. Walang talata sa Bibli ang bumabanggit sa katawagang iyan. Bagkus, sa Gawa 1:8, ganito ang ating mababasa:

“Datapuwa’t tatanggapin ninyo ang kapangyarihan, pagdating sa inyo ng Espiritu Santo: at kayo’y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, at sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa kahulihulihang hangganan ng lupa.”

Sa talatang ating sinipi, ang Panginoong Jesus ang nagsugo na ang kanyang mga alagad ay magiging saksi Niya sa Jerusalem, at sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa kahulihulihang hangganan ng lupa. Ang mga alagad ay mga saksi ni Cristo. Maalala natin na sa Mateo 28:18, lahat ng kapamahalaan ay ibinigay na sa Panginoong Jesucristo:

“At lumapit si Jesus sa kanila at sila’y kaniyang kinausap, na sinasabi, Ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin.”
Mga Saksing Laban kay Cristo

Isa sa mga aral ng mga Saksi ni Jehovah ay ang pagtatwa sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesus. Para sa kanila, si Cristo ay tao lamang. Dahil dito, lumalabas kung anong mga klaseng saksi sila. Sila ay mga saksing laban kay Cristo:

“Ang mga pangulong saserdote nga at ang buong Sanedrin ay nagsisihanap ng patotoo laban kay Jesus upang siya’y ipapatay; at hindi nangasumpungan. Sapagka’t marami ang nagsisaksi ng kasinungalingan laban sa kaniya, at ang kanilang mga patotoo ay hindi nangagkatugma.”

Watawat, Bawal Ba?

Mapupuna natin sa mga paaralan kapag may “Flag-Raising Ceremony” ay hindi natin makikita na lumalahok ang mga Saksi. Diumano’y ang watawat ay isang larawan at diyus-diyosan na ipinagbabawal ng Biblia. Ang mga Saksi ay kailanma’y hindi nagpupugay sa watawat.

Ating suriin sa Banal na Kasulatan kung tama ang paniniwalang ito. Sasagutin natin ang katanungan kung ipinagbabawal ba ng Banal na Kasulatan ang watawat.

Ang Bayan ng Diyos sa Lumang Tipan ay nagpasiya na:

“At ang mga anak ni Israel ay magtatayo ng kanilang mga tolda, na bawa’t lalake ay sa kaniyang sariling kampamento at bawa’t lalake ay sa siping ng kaniyang sariling watawat ayon sa kanilang mga hukbo.” (Bilang 1:52)

Kaya naman, ang mga kasama sa Bayan ng Diyos ay nagpasiya na sila ay magtaas ng kanilang watawat. Ito po ang sabi ng Awit 20:5:

“Kami ay magtatagumpay sa iyong pagliligtas, At sa pangalan ng aming Dios ay aming itataas ang aming mga watawat: Ganapin nawa ng Panginoon ang lahat ng iyong mga hingi.”

Sa talatang nabanggit, sa pangalan pa ng Diyos itataas ang mga watawat, Paanong ito’y naging labag sa Diyos?

Sa katunayan, ipinag-utos mismo sa Biblia ang paglalagay ng mga watawat. Ayon sa Isaias 13:2, ito an gating mababasa:

“Kayo’y mangaglagay ng isang watawa’t sa bundok, na walang punong kahoy, mangaglakas kayo ng tinig sa kanila, inyong senyasan ng kamay, upang sila’y magsipasok sa mga pintuang-bayan ng mga mahal na tao.”

Sa Jeremias 4:6, ganito ang sabi:

“Kayo’y mangagtaas ng watawat sa dako ng Sion: kayo’y magsitakas sa ikatitiwasay, huwag kayong magsitigil: sapagka’t ako’y magdadala ng kasamaan mula sa hilagaan, at ng malaking paglipol.”

Malinaw na ipinag-utos mismo ng Diyos ang pagtataas ng watawat. Winika rin na hindi dapat ikubli ang mga ito.

“Inyong ipahayag sa gitna ng mga bansa, at inyong itanyag at mangagtaas kayo ng watawat; inyong itanyag, at huwag ninyong ikubli: inyong sabihin, Ang Babilonia ay nasakop, si Bel ay nalagay sa kahihiyan, si Merodach ay nanglulupaypay; ang kaniyang mga larawan ay nalagay sa kahihiyan, ang kaniyang mga diosdiosan ay nanganglupaypay.”

Sa talatang nabanggit, hindi ibinilang ang watawat sa mga diyus-diyosan bagkus ay naging kasangkapan pa nga ng tunay na Diyos na hiyain at panglupaypayin ang mga diyus-diyosan.

Bilang karagdagan, mababasa natin na hindi labag sa Diyos ang watawat sapagkat Siya rin mismo ay magtatayo niyaon sa mga bayan:

“Ganito ang sabi ng Panginoong Dios, Narito, aking ikakaway ang aking kamay sa mga bansa, at itatayo ko ang aking watawat sa mga bayan; at sila’y kakalong ng iyong mga anak na lalake sa kanilang sinapupunan, at ang iyong mga anak na babae ay papasanin ng kanilang mga balikat.” (Isaias 49:22)

Pansinin natin sa talata na ang Panginoon mismo ay magtatayo ng kanyang watawat sa mga bayan. Kaya naman huwag natin pagtakhan kung bakit ang bawat bayan ay may watawat. Ginawa lamang na huwaran ng mga bayan sa kasalukuyan ang ginawa ng Diyos. Ito ay alinsunod din sa ipinag-uutos ng Banal na Kasulatan:

“Kayo’y magsidaan, kayo’y magsidaan sa mga pintuang-bayan; inyong ihanda ang lansangan ng bayan; inyong patagin; inyong patagin ang maluwang na lansangan; inyong pulutin ang mga bato; mangagtaas kayo ng watawat na ukol sa mga bayan.” (Isaias 62:10)

Pansinin na lahat ng mga bayan ay may watawat. Ito ay sa kadahilanang ipinag-utos ng Diyos na “mangagtaas kayo ng watawat na ukol sa mga bayan.”

Pagiging Kawal, Bawal Din Ba?

Ayon sa mga Saksi, labag din daw diumano sa Bibliya ang pagiging kawal o sundalo. Ang paniniwalang ito ay atin ding susuriin.

Sa Lukas 3:14, nang si San Juan Bautista ay nangangaral pa, siya ay tinanong ng isang kawal kung ano ang kaniyang dapat gawin:

“At tinanong naman siya ng mga kawal, na nangagsasabi, At kami, anong dapat naming gawin? At sa kanila’y sinabi niya, Huwag kayong kumuhang may karahasan sa kanino man, ni mangagparatang; at mangagkasiya kayo sa bayad sa inyo.”

Pansinin kung ano ang kasagutan ni San Juan Bautista:

1.Huwag kumuhang may karahasan sa kanino man;
2.Huwag magparatang; at
3.Mangagkasiya sa bayad.

Hindi po sinabi ng isang lingcod ng Diyos kagaya ni San Juan na dapat magbitiw o mag-resign ang isang kawal.

Ano naman kaya ang pakikitungo ng Panginoong Jesus sa mga kawal?

Pinapurihan ni Jesus ang isang senturion dahil sa kaniyang pananampalataya. Hindi niya ito sinabihan na magbitiw sa tungkulin. (Mateo 8:5-10; Lukas 7:6-10). Sa Kalbaryo, ang isang senturion ay niluwalhati ang Diyos (Lukas 23:47) at isang senturion rin ang kumilala kay Cristo bilang anak ng Diyos (Mateo 27:54).

Sa Gawa 10:7, ganito ang ating mababasa tungkol sa isang kawal:

“At nang umalis ang anghel na sa kaniya’y nagsalita, ay tumawag siya ng dalawa sa kaniyang mga alila, at ng isang kawal na masipag sa kabanalan sa mga nagsisipaglingkod sa kaniyang parati.”

Sa talatang nabanggit, sinasabi na ang kawal ay masipag sa kabanalan at naglilingkod na parati. Hindi sinasabi na ang pagiging kawal ay balakid o sabagal sa kabanalan. Sa katunayan, si Cornelio na isang senturion ay kinilala bilang taong matuwid:

“At sinabi nila, Ang senturiong si Cornelio, na taong matuwid at matatakutin sa Dios, at may mabuting patotoo ng buong bansa ng mga Judio, ay pinagpaunawaan ng Dios sa pamamagitan ng isang banal na anghel na ikaw ay paparoonin sa kaniyang bahay, at upang makarinig sa iyo ng mga salita.” (Gawa 10:22)

Dininig ng Diyos ang panalangin ni Cornelio:

“At sinabi, Cornelio, dininig ang dalangin mo, at ang iyong mga paglilimos ay inaalaala sa paningin ng Dios.” (Gawa 10:31)

Isang senturion din ang nagligtas kay Apostol Pablo ayon sa Gawa 27:43:

“Datapuwa’t ang senturion, sa pagkaibig na iligtas si Pablo, ay pinigil sila sa kanilang balak; at ipinagutos na ang mga makalangoy ay magsitalon, at mangaunang magsidating sa lupa.”

PAGTATAPOS:

Sa Isaias 13:2-4 (Magandang Balita Biblia), ganito ang sabi ng Salita ng Diyos:

“Itayo mo ang watawat sa taluktok ng burol, Malakas mong iutos sa mga kawal na salakayin at pasukin ang palalong lunsod. Inutusan ko na ang aking mga magigiting na mandirigma, Upang ipalasap ang aking galit sa mga taong aking kinapopootan. Pakinggan ninyo! Umaalingawngaw ang mga bundok sa dami ng tao. Pakinggan ninyo! Umuugong ang ingay ng mga bayan at mga bansang nagtitipun-tipon. Pinahahanay ni Yahweh ang kanyang mga hukbo.”

Ang mga Saksi ni Jehovah ay tumututol sa watawat, kawal, mandirigma at mga hukbo. Ibig sabihin, sila ay sumasalangsang sa Panginoong Diyos na Siyang nag-utos sa Isaias 13:2-4.

Sa ating pag-aaral, malinaw na mali ang mga paniniwala ng mga Saksi ni Jehovah at labag sa Banal na Kasulatan. Hindi sila nararapat na tawaging mga Saksi ni Jehovah kundi mga saksing sinungaling:

“Ang tapat na saksi ay hindi magbubulaanan: Nguni’t ang sinungaling na saksi ay nagbabadya ng mga kasinungalingan.” (Kawikaan 14:5)

“Ang sinungaling na saksi ay walang pagsalang parurusahan; At ang nagsasalita ng mga kasinungalingan ay hindi makatatahan.” (Kawikaan 19:5)

“Ang sinungaling na saksi ay walang pagsalang parurusahan; At ang nagbabadya ng mga kasinungalingan ay mamamatay.” (Kawikaan 19:9)

Posted in Apologetics-General, Apologetics-Tagalog, Jehovah's Witnesses | Leave a Comment »

Ano ang Pinagkakaiba ng Kaluluwa at Espiritu Diyan sa Tao?

Posted by catholicfaithdefender on January 17, 2009

UNSAY KALAINAN SA KALAG UG ESPERITU DIHA SA TAWO?

(Ano ang Pinagkakaiba ng Kaluluwa at Espiritu Diyan sa Tao?)

Ni: Bro. Ramon Gitamondoc (Original Author)

Isinalin ni: Bro. G-one Paisones

The Catholic Faith Defenders, Inc., Cebu City

(Catholic Faith Defenders Journal Vol. IV No. 9)

Black– Cebuano/Original

Green– Tagalog/English

Ang Iglesya Katolika nagtudlo, nga “Ang tawo adunay duha ka bahin, ang material nga lawas ug ang espirituhanong kalag” (De fide, Fundamentals of Catholic Dogma by Ludwig Ott, p. 94). Apan ang uban natong mga igsoon nga dili Katoliko misupak, kay matud pa nila “ang tawo mao ang kalag”… ug ang uban, moingon: “Ang kalag mao ra ang espriritu.” Ania ang ilang pagsupak kinutlo usab sa Kasulatan:

(Ang Iglesia Katolika nagturo na “Ang tao ay may dalawang parti (bahagi) -ang material na katawan at ang espirituwal na kaluluwa” (De fide, Fundamentals of Catholic Dogma by Ludwig Ott, p. 94). Pero ang ilan sa ating mga kapatid na hindi Katoliko tutol, dahil sabi nila na “ang tao ay ang kaluluwa (kaluluwa mismo)”…at may ilan na nagsasabing: Ang kaluluwa ay ang espiritu (walang pagkakaiba) <emphasize added>.

PAGSUPAK:

Ang kalag lahi sa espiritu, miingon si Sta. Maria: “Ang akong kalag nagdayeg sa Ginoo, ug ang akong espiritu nagakalipay diha sa Dios” (Luk. 1:47-48). Si San Pablo miingon usab: “Ang pulong sa Dios midulot kini sa kinahiladman sa kalag ug sa espiritu” (Heb. 4:12). “Ang Dios sa kalinaw magabalaan unta sa inyong tibuok nga pagkatawo: ug ang inyong bug-os nga espiritu, kalag ug lawas” (1 Tes. 5:23). Ang kalag sa tawo mamatay. “Ang kalag nga makasala, kini mamatay” (Ezek. 18:20).

PAGTUTOL:

Ang kaluluwa ay kaiba sa espiritu, Si Santa Maria ay nagsabi: “My soul glorifies the Lord and my spirit rejoices in God my Savior” (Luk. 1:47-48 TNIV). Si San Pablo nagsabi rin: “For the word of God [is] quick, and powerful, and sharper than any twoedged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and [is] a discerner of the thoughts and intents of the heart.” (Heb. 4:12 KJV). “May God himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole spirit, soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ.” (1 Thes. 5:23 TNIV). Ang kaluluwa ng tao ay mamamatay. “The soul that sinneth, it shall die.” (Ezek. 18:20 KJV).

ANG TUBAG:

Kining kalag ug espiritu diha sa tawo mao ra, kon walay laing kalainan nga kahulogan anus-a sila nagkahulogan nga mao ra isip espirituhanong bahin sa tawo. Ania ang kasamahan sa espiritu o kalag diha sa tawo:

ANG SAGOT:

Itong kaluluwa at espiritu diyan (patungkol) sa tao ay pareho lang o walang pinag-iba ang kahulugan kailan sila nangangahulugan na pareho bilang espiritwal na bahagi ng tao. Narito ang kasamahan ng espiritu o kaluluwa diyan sa tao <emphasize added>.

  1. Ang kalag mao ang gininhawa nga mogula sa tawo (1 Hari 17:21-22). Ang espiritu usab mao ang gininhawa nga naghatag og kinabuhi sa tawo (Job 27:3).

1. Ang kaluluwa ay ang hininga (breath) na lalabas sa tao (1 Hari 17:21-22). Ang espiritu naman ay ang hininga (breath) na nagbibigay ng buhay sa tao (Job 27:3) <emphasize added>.

2. Ang kalag gisulod sa Dios diha sa tawo, “Karon ang kalag ko gibubo sa sulod kanako” (Job. 30:16). Ug ang Espiritu usab gipasulod sa Dios diha sa tawo, “Ug Pasudlon ko kaninyo ang akong espiritu, ug kamo mgangabuhi” (Ezek. 37:14).

2. Ang kaluluwa ipinasok ng Dios sa tao, “And now my soul is poured out upon me; the days of affliction have taken hold upon me.” (Job. 30:16 KJV). At ang Espiritu din ay ipinasok ng Dios sa tao, “And shall put my spirit in you, and ye shall live, and I shall place you in your own land: then shall ye know that I the LORD have spoken [it,] and performed [it,] saith the LORD” (Ezek. 37:14).

3. Ang kalag gipaila nga kapasikaran sa salabutan sa tawo, “Ang kalag usab nga walay kahibalo dili mayo” (Prov. 19:2). “Apan anaay usa ka espiritu sa tawo, ang gininhawa sa Makagagahum nga naghatag kaniyag salabutan” (Job 32:8).

3.Ang kaluluwa pinakilala na sukatan sa talino (kaalaman) ng tao, “Also, [that] the soul [be] without knowledge, [it is] not good” (Prov. 19:2 KJV). “But [there is] a spirit in man: and the inspiration of the Almighty giveth them understanding.” (Job 32:8 KJV) <emphasize added>.

4. Inigkamatay sa lawas sa tawo ang kalag dili mahiapil sa pagkamatay kondili mobulag hinuon sa lawas, “Ug nahitabo nga mihalin ang iyang kalag kay namatay siya” (Gen. 35:18). “Mihalin ang espiritu ni Isaac ug namatay siya” (Gen. 35:29)

4. Pagkamatay ng katawan ng tao ang kaluluwa ay hindi kasali sa pagkamatay bagkus ito ay hihiwalay sa katawan, “And it came to pass, as her soul was in departing, (for she died)” (Gen. 35:18). “And Isaac gave up the ghost (Spirit see La Santa Biblia), and died” (Gen. 35:29 KJV) <emphasize added>.

<“Y exhaló Isaac el espíritu, y murió, y fué recogido á sus pueblos, viejo y harto de días; y sepultáronlo Esaú y Jacob sus hijos. (Gen 35:18 La Santa Biblia – Reina Valera-1909)>

5. Ang kalag sa mga matarung human mamatay dinhi sa yuta nakita didto sa langit kauban ni Jesus (Pin. 20:4). Mao usab ang espiritu sa matarung gipasaka sa langit (Pin. 11:11-12).

5. Ang kaluluwa ng mga mabubuti pagkatapos mamatay dito sa lupa nakita doon sa langit kasama ni Jesus (Rev. 20:4). Maging ang espiritu ng mabubuti (mabubuting tao) pinaakyat sa langit (Rev. 11:11-12) <emphasize added>.

Apan aduna say laing kahulugan sa espiritu gigamit sa mga Judio diha gihapon sa tawo, kini mao ang kasibot o diwa. “Ang espiritu sa tawo maoy modasig sa iyang kaluya” (Prov. 18:14). “Ug ang espiritu ni Jacob nga ilang amahan nabuhi pag-usab” (Gen. 45:27). Mao kini ang gipasabot ni Sta. Maria, “Ang akong kalag nagdayeg sa Ginoo, ug ang akong espiritu nagakalipay diha sa Dios” (Luk. 1:47-48).

Pero may iba ring ibigsabihin ang “esperitu” na ginagamit ng mga Judio patungkol parin sa tao, ito ay ang diwa. “The spirit of a man will sustain his infirmity” (Prov. 18:14 KJV). “the spirit of Jacob their father revived” (Gen. 45:27). Ito ang ibig sabihin ni Sta. Maria, “My soul glorifies the Lord and my spirit rejoices in God my Savior” (Luk. 1:47-48 TNIV) <emphasize added>.

Ug usahay ang Espiritu diha sa tawo nagpasabot usab sa iyang pamatasan nga angay usab ampingan “Kay ang espiritu sa pakighilawas maoy nagapasayop kanila” (Oseas 4:12). “Ang Espiritu nga masinalaypon gisagol ni Yahweh diha sa ilang taliwala” (Isa. 19:14). “When the spirit of jealousy comes upon him” (Num. 5:30). Mao kini ang buot ipasabot sa giingon ni San Pablo sa 1 Tes. 5:23 nga ampingan ang lawas, kalag ug espiritu.

At minsan ang espiritu diyan (patungkol) sa tao nangangahulugan rin ng kanyang asal (kaasalan) na dapat ring pag-ingatan “for the spirit of whoredoms hath caused [them] to err” (Hosea 4:12 KJV). “The LORD hath mingled a perverse spirit in the midst thereof” (Isa. 19:14 KJV). “When the spirit of jealousy comes upon him” (Num. 5:30). Ito ang ipinahiwatig (ibig sabihin) sa sinabi ni San Pablo sa 1 Tes. 5:53 na alagaan ang katawan, kaluluwa at espiritu.

Dunay pagpasabot sa kalag ingon nga mao ang patay nga lawas. “Dili mo pagabiyaan ang akong kalag sa Sheol (kun lubnganan)” (Sal. 16:10). “Apan tan-awa ang uban nagmahugaw tungod kay mihikap sa kalag sa tawo” (Num. 9:6). Dili kini pagpasabot nga ang lawas patay mao gayud ang kalag – usa kini ka Biblical Figure of Speech nga gitawag og Metonymy – gihisgutan ang bahin nga gihuptan o gipanag-iya sa usa ka naghupot o nagapanag-iya. Sama sa trono nga nagpasabot sa hari mismo.

May kahulugan sa kaluluwa bilang patay na katawan. “For thou wilt not leave my soul in hell (Sheol –libingan)” (Sal. 16:10 KJV) <emphasize added>. Num. 9:6. Hindi ito nangangahulugan na ang patay na katawan ay ang kaluluwa mismo – isa itong Biblical Figure of Speech na tinatawag na Metonymy –Substitution of a word to suggest what is really meant (http://en.wikipedia.org/wiki/Figure_of_speech). Tulad ng trono (throne) na nangangahulugang ang hari mismo.

Usahay ang kalag gipasabot nga mao ang kinabuhi sa lawas, “Aron pagluwas sa ilang kalag gikan sa kamatayon” (Sal. 33:19). “Ipalusot sa akong mga kaaway ang akong kalag, ug hiagpasan kini; Oo, patumbi kaniya ngadto sa yuta ang akong kinabuhi” (Sal. 7:5)

Minsan ang kaluluwa nagkahulugan mismo ng buhay (life) sa katawan, “To deliver their soul from death, and to keep them alive in famine.” (Psalm 33:19 KJV). “Let the enemy persecute my soul, and take [it;] yea, let him tread down my life upon the earth,” (Psalm 7:5 KJV).

Ang kalag usahay gipasabot nga mao ang tinguha, gana o ilang pagbati sama sa gugma. Ania ang pananglitan: “Ang kalag ni Jonathan nalanggit sa kalag ni David, si Jonathan nahigugma kaniya ingon nga iyang kaugalingong kalag” (1 Sam. 18:1). Ang kalag gipasabot ingon nga mao ang pagbati. “Ug ang tambag sa mga higala makapatam-is sa kalag” (Prov. 27:9)

Ang kaluluwa minsan ay nagkakahulugang “mithiin, gusto o kanilang pagdama (nadarama) pariho ng pag-ibig.” Narito ang halimbawa: “And it came to pass, when he had made an end of speaking unto Saul, that the soul of Jonathan was knit with the soul of David, and Jonathan loved him as his own soul.” (1 Sam. 18:1). Ang kaluluwa (soul) nagkakahulugan na isang pagdama (feeling). “At ang payo ng mga kaibigan makapagliligaya sa kaluluwa” (Prov. 27:9 salin ng may akda ng tagalog).

Ug aduna say higayon nga ang kalag nagpasabot sa tibuok nga tawo nga hinatagan og kinabuhi, sa nahuypan na ang duha ka lungag sa ilong sa tawo sa gininhawa sa kinabuhi, ang tawo gitawag og “kalag nga may kinabuhi” (Gen. 2:7). Usa kini ka hulad pamulong nga gitawag og “Synecdoche” kon ang bahin gigamit apan nagpasabot sa kinatibuk-an, o ang kinatibuk-an nagpasabot sa bahin.

May panahon na ang kaluluwa nangangahulugang buong pagkatao na binigyan ng buhay, And the LORD God formed man [of] the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living soul (Gen 2:7 KJV). Ito ay figure of speech na tinatawag na “Synecdoche” –ginamit ang isang bahagi (single part) peru nangangahulugan sa buong bahagi (whole part), o ang buong bahagi nangangahulan sa isang parte.

Ang giingon nga ang kalag sa makasasala mamatay (Ezek. 18:20) nagpasabot nga ang kahimtang sa kalag sa makasasala bisan pagbuhi pa sa yuta apan wala nay kalabtanan kun maayong relasyon ngadto sa Dios, busa parihas og patay na. “Kay ang babayeng nagpatuyang sa iyang kaugalingon patay samtang buhi pa” (1 Tim. 5:6). “Kay kining akong anak namatay na, apan karon nabuhi, nawala siya ug karon hikaplagan na” (Luk. 15:24). Si Jsus miingon “Ayaw kamo kahadlok niadtong mopatay sa lawas apan dili makapatay sa kalag” (Mat. 10:28). Ang giingon nga malaglag ang kalag, kini wala magpasabot nga mahanaw, kondili mao ang kastigo nga walay kataposan (2 Tes. 1:9).

The soul that sinneth, it shall die (Ezek 18:20 KJV) nagkakahulugan na ang kalagayan ng kaluluwa ng makakasala kahit na buhay pa sa lupa peru wala nang relasyon sa Dios, kaya katulad lang ng patay na. “But the widow who lives for pleasure is dead even while she lives” (1 Tim 5:6 TNIV). “For this son of mine was dead and is alive again; he was lost and is found.’ So they began to celebrate” (Luke 15:24). Jesus said “Do not be afraid of those who kill the body but cannot kill the soul. Rather, be afraid of the One who can destroy both soul and body in hell” (Mat 10:28). Ang sinasabi na kaluluwang malalaglag, ito ay hindi nangangahulagang mawawala, bagkus ito ay ang hatol na walang kataposan (2 Tes 1:9)

Posted in Apologetics-General, Apologetics-Tagalog, Apologetics-Visayan, CFD Journal, Jehovah's Witnesses | 2 Comments »

The Watchtower’s Flickering Light

Posted by catholicfaithdefender on April 4, 2008

The Watchtower’s Flickering Light

JOEL PETERS

When challenged by the truths of Sacred Scripture, which Jehovah’s Witnesseses profess to believe but interpret in a way contrary to all the rest of Christianity…

The Watch Tower Society, the governing organization of Jehovah’s Witnesses (JWs), teaches a doctrine that, on the surface, appears similar to the Catholic understanding of the development of dogma. The Society bases this teaching on Proverbs 4:18, which says, “But the path of the righteous ones is like the bright light that is getting lighter and lighter” (New World Translation). In the estimation of the Society, biblical teachings are sometimes obscure, and the interpretation of biblical prophecy is sometimes difficult. Periodic “adjustments” or “refinements” are needed to understand them better. The light that gets brighter, then, refers to these alleged improvements in the Society’s understanding of teachings and prophecies. By way of analogy, the Society explains these “adjustments” by using the image of a ship tacking in the wind to reach its final destination: “However, it may have seemed to some as though that path has not always gone straight forward. At times explanations given by Jehovah’s visible organization have shown adjustments, seemingly to previous points of view. But this has not actually been the case. This might be compared to what is known in navigational circles as ‘tacking.’ By maneuvering the sails the sailors can cause a ship to go from right to left, back and forth, but all the time making progress toward their destination in spite of contrary winds” (The Watchtower, December 1, 1981, 27, 28; note: the journal has had various names: The Watchtower, The Watch Tower, Zion’s Watch Tower).

An early issue of The Watchtower, one of the two principal Society publications (Awake! is a less doctrinal, more general-interest publication), noted that “A new light of truth can never contradict a former truth. ‘New light’ never extinguishes older ‘light,’ but adds to it. If you were lighting up a building containing seven gas jets you would not extinguish one every time you lighted another, but would add one light to another and they would be in harmony and thus give increase of light: So it is with the light of truth; the true increase is by adding to, not by substituting one for another” (Watchtower Reprints, February 1881, 188).

We should expect to find that the Society’s newer teachings, while more developed than older teachings, are essentially the same as the older ones. In actuality there often is no such continuity. The Society has done a 180-degree turn on some doctrines, while vacillating back and forth between possible interpretations on others. Its so-called “bright light” has been flickering on and off.

“The indisputable facts, therefore, show that the ‘time of the end’ began in 1799; that the Lord’s second presence began in 1874; that the harvest followed thereafter and greater light has come upon the Word of God” (The Watch Tower, March 1, 1922, 73).

“Twelve hundred and sixty years from 539,A.D. brings us to 1799, which is another proof that 1799 definitely marks the beginning of ‘the time of the end” (Creation, 1927, 298).

“For many years prior to 1914 earnest Bible students understood that the year 1914 marked the end of the Gentile times or the ‘appointed times of the nations.’ That date marked the beginning of the ‘time of the end’ of Satan’s rule, and therefore the time when Christ Jesus the righteous Ruler of the new world received control” (Let God Be True, revised edition, 1952, 201).

“So the proof is at hand, from the Bible and from world history, that the ‘time of the end’ began in early autumn of 1914” (God’s “Eternal Purpose” Now Triumphing, 1974, 178).

“This review is perhaps as appropriate a lesson for the closing Sunday of the year as any, especially when we remember that all of these glories and blessings and privileges are ours because of the great redemption work accomplished by him whose entrance upon the work is celebrated by Christmas day. Although we cannot agree that this is the proper day for celebrating the birth of dear Redeemer, but must insist that it was about October first, nevertheless, since he did not intimate his desire that we should celebrate his birthday it is quite immaterial upon what day that event, of so great importance to all, is celebrated. Upon this day, so generally celebrated, we may properly enough join with all whose hearts are in the attitude of love and appreciation toward God and toward the Savior . . . . The habit of giving little remembrances one to another at this time of year seems to us specially appropriate” (Zion’s Watch Tower, December 15, 1903, 457).

“Students of the Scriptures also know that the birth of the babe Jesus did not take place in December; yet because of the general belief upon this point by most people, it seems to be an appropriate time to speak the truth concerning his birth and the purpose thereof. The scriptural testimony, supported by extraneous facts, shows that the birth of Jesus occurred approximately October first. The event is so important that it is always appropriate to call it to the minds of the people, regardless of the date” (The Watchtower, December 15, 1926, 371).

“The Devil has done everything possible to blaspheme and reproach the true and living God and to turn the people away from his pure worship. To accomplish both of these wicked purposes, as is done when so-called Christians celebrate Christmas, the Devil has employed every device of deception. Two major features of his scheme have been exposed, namely, the labeling of a pagan holiday as Christ’s birthday, and the continued use of pagan customs, symbols, and practices in the name of Christ. In addition, Satan has so successfully bound the hearts and affections and emotions of the people to this God-dishonoring celebration that even when they are informed of the outright paganism of the whole affair many people are inclined to hold on to it as a cherished possession” (The Watchtower, December 15, 1950, 503-504).

“Now, if a God of order intended to have Christians celebrate the birth of his Son on the earth, would he leave it to imperfect men to choose arbitrarily a date from pagan festivals and to adopt ungodly practices? . . . Jesus Christ, although never commanding his birth to be commemorated, did command his followers to observe one specific date. ‘In the night in which he was going to be handed over,’ Nisan 14, 33 C.E., Jesus initiated the celebration of the Lord’s Evening Meal, using unleavened bread and wine. He commanded: ‘Keep doing this in remembrance of me’ (1 Cor. 11:23, 24). The trumpet sound as to when and how to observe the Lord’s Evening Meal is clear and unmistakable. Then what about Christmas? Nowhere in the Bible do we find any command to celebrate the birth of Christ, nor does it tell us when or how …. If you sincerely believe in Christ, do not be annoyed when you see pagans polluting Christmas. They are only reiterating what it originally was — a pagan festival. Christmas leads no one to welcome Jesus Christ, who has returned invisibly as “a heavenly King” (The Watchtower, December 15, 1991, 5-7).

“Ever and anon there arises someone who has been following the Lord, for a time at least, who possesses a measure of beauty of mind and character and possibly of person — one who takes himself too seriously-. He succeeds in convincing himself that the Lord has appointed him to look after things divine and to lead God’s people out of the wilderness.

As he goes on in this way, he becomes convinced in his own mind that the Lord made a mistake in selecting Brother [Charles Taze] Russell as that servant; and this doubt leads to the conclusion later on that Brother Russell was not ‘that servant’ at all” (The Watch Tower, May 1, 1922, 131).

“Without a doubt Pastor Russell filled the office for which the Lord provided and about which he spoke and was therefore that wise and faithful servant, ministering to the household of faith meat in due season” (The Harp of God, 1927 edition, 239).

(Russell founded the Jehovah’s Witnesses in 1879, when he began publishing Zion’s Watch Tower and Herald of Christ’s Presence, the precursor to today’s Watchtower magazine. The Watch Tower Bible and Tract Society was incorporated two years later. Originally, Russell’s followers were called International Bible Students. They changed their name in 1931, when the Society applied Isaiah 43:10 to its members: “’You are my witnesses,’ is the utterance of Jehovah, ‘even my servant whom I have chosen’” [NWT]).

“In fact, Jesus, in his great prophecy about the end of this wicked old world, indicated that God would have a channel of communication at this time, which he would use to sound this warning: ‘Who really is the faithful and discreet slave whom his master appointed over his domestics to give them their food at the proper time? Happy is that slave if his master on arriving finds him doing so. Truly I say to you, he will appoint him over all his belongings’ (Matt. 24:457). Is the Watch Tower Society this ‘faithful and discreet slave’? No, it is merely a corporate body, a legal instrument used by this ‘slave.’ Who, then, is this ‘slave’? Not just one individual, but the composite body of dedicated, anointed footstep followers of Jesus Christ, described as ‘the remaining ones of her seed, who observe the commandments of God and have the work of bearing witness to Jesus’ (Rev. 12:17)” (The Watchtower, August 15, 1958, 486).

“From our careful study of the Scriptures, we know that the spirit-anointed members of God’s household at any given time collectively make up ‘the faithful and discreet slave,’ ‘steward,’ or ‘house manager.’ Individually, the members of Jehovah’s household are termed ‘domestics’ or ‘body of attendants’ (Matt. 24:45; Luke 12:42” (The Watchtower, March 15, 1990, 10-11).

”Humans were allowed by God to eat animal flesh and to sustain their human lives by taking the lives of animals, though they were not permitted to eat blood. Did this include eating human flesh, sustaining one’s life by means of the body or part of the body of another human, alive or dead? No! That would be cannibalism, a practice abhorrent to all civilized people …. When there is a diseased or defective organ, the usual way health is restored is by taking in nutrients. The body uses the food eaten to repair or heal the organ, gradually replacing the cells. When men of science conclude that this normal process will no longer work and they suggest removing the organ and replacing it directly with an organ from another human, this is simply a shortcut. Those who submit to such operations are thus living off the flesh of another human. That is cannibalistic. However, in allowing man to eat animal flesh Jehovah God did not grant permission for humans to try to perpetuate their lives by cannibalistically taking into their bodies human flesh, whether chewed or in the form of whole organs or body parts taken from others” (The Watchtower, November 15, 1967, 702).

“Clearly, personal views and conscientious feelings vary on this issue of transplantation. It is well known that the use of human materials for human consumption varies all the way from minor items, such as hormones and corneas, to major organs, such as kidneys and hearts. While the Bible specifically forbids consuming blood, there is no biblical command pointedly forbidding the taking in of other human tissue. For this reason, each individual faced with making a decision on this matter should carefully and prayerfully weigh matters and then decide conscientiously what he or she could or could not do before God. It is a matter for personal decision (Gal. 6:5). The congregation judicial committee would not take disciplinary action if someone accepted an organ transplant” (The Watchtower, March 15,.1980, 31).

“The Witnesses do not feel that the Bible comments directly on organ transplants; hence, decisions regarding cornea, kidney, or other issue transplants must be made by the individual Witness” (Awake!, June 22, 1982, 26).

“Our previous consideration of 2 Peter 2:5-9 has shown that those destroyed by God at Sodom and Gomorrah are eternally ‘cut off.’ Corroborating this is Jude 7, which states that these cities are ‘placed before us as a warning example by undergoing the judicial punishment of everlasting fire.’

‘Everlasting fire’ symbolizes the same thing as Gehenna, namely, second death. The destruction upon Sodom and Gomorrah must be final, or Jude would not have used it to illustrate the fate of those defilers for whom ‘the blackness of darkness stands reserved forever’ (Jude 13). Jude 7 shows that those ancient cities had their judgment day back there at the time of their destruction, since they are spoken of as having already undergone an execution of judgment, ‘the judicial punishment of everlasting fire.’ By no wresting of Scripture can this be made to mean a future resurrection for slain of the Lord. No remnant was saved from those cities, Lot and his daughters being sojourners, not natives. (Rom. 9:29). If those slain by the Lord at Sodom have no resurrection, then those slain by him at Armageddon will have none, for the former pictures the latter” (The Watchtower, June 1, 1952, 335-336).

“[Question:] Since Jude 7 shows that Sodom and Gomorrah became a ‘warning example by undergoing the judicial punishment of everlasting fire,’ does that not bar the inhabitants of those cities from a resurrection? [Answer:] Reading only that verse, without our taking into consideration what the rest of the Bible has to say on the matter, one might draw such a conclusion. But other Scriptures present additional facts that cannot be ignored if we are going to arrive at a sound conclusion ….

“Similarly, at Matthew 10:15 are recorded Jesus’ words: ‘Truly I say to you, It will be more endurable for the land of Sodom and Gomorrah on Judg-went Day than for that city’ where the people would reject the message carried by Jesus’ disciples. For it to be ‘more endurable for the land of Sodom and Gomorrah’ than for others, it would be necessary for former inhabitants of that land to be present on Judgment Day. It is not the literal land, the ground, that is to be judged. Revelation chapter 20 shows that it will be persons raised from the dead who will stand ‘before the throne.’ Nor will judgment be passed on them as groups, as former inhabitants of certain lands, but they will be ‘judged individually according to their deeds’ during the time of judgment. So apparently individuals who used to live in that land will be resurrected (Rev. 20:12, 13)” (The Watchtower, August 1, 1965, 479).

“It will truly be a grand privilege to be resurrected on earth during Jehovah’s great Judgment Day. However, the Bible indicates that it will be a privilege that not all will enjoy. Consider, for example, the people of ancient Sodom. The Bible says that the men of Sodom sought to have sexual relations with ‘the men’ who were visiting Lot. Their immoral behavior was so extreme that even when they were miraculously struck with blindness, ‘they were wearing themselves out trying to find the entrance’ of the house to get inside to have intercourse with Lot’s visitors (Gen. 19:4-11). Will such terribly wicked persons be resurrected during Judgment Day? The Scriptures indicate that apparently they will not” (You Can Live Forever in Paradise on Earth, 1989, 178-179).

“Jude mentions that ‘Sodom and Gomorrah . . . are placed before us as a warning example by undergoing the judicial punishment of everlasting fire. This would not conflict with Jesus’ statement about a Jewish city that would reject the good news: ‘It will be more endurable for the land of Sodom and Gomorrah on Judgment Day than for that city.’ Sodom and Gomorrah were everlastingly destroyed as cities, but this would not preclude a resurrection for people of those cities Jude 7, Matt 10:15; compare Luke 11:32, 2 Peter 2:6)” (Insight on the Scriptures, 2:985).

“Bible prophecy shows that the Lord was due to appear for the second time in the year 1874. Fulfilled prophecy shows beyond a doubt that he did appear in 1874. Fulfilled prophecy is otherwise designated the physical facts; and these facts are indisputable” (The Watchtower, November 1, 1922, 333).

“The Scriptural proof is that the second presence of the Lord Jesus Christ began-in 1874 A.D” (Prophecy, 1929, 65).

“Yet, the reason why the year 1914 C.E. is to be fixed upon is that in that year the ‘presence’ (parousia) of the Lord Jesus in Messianic kingdom authority began” (God’s “Eternal Purpose” Now Triumphing, 1974, 174).

“The ‘presence’ or parousia of the glorified Messiah Jesus in Kingdom authority is an accomplished fact since 1914!” (Our Incoming World Government — God’s Kingdom, 1977, 15fy:

“Question: The fact that our Lord received worship is claimed by some to be an evidence that while on earth he was God the Father disguised in a body of flesh and not really a man. Was he really worshiped, or is the translation faulty? Answer: Yes, we believe our Lord Jesus while on earth was really worshiped, and properly so . . . “ (Zions Watch Tower, July 15, 1898, 216).

“Since Jehovah God now reigns as King by means of his capital organization Zion, then whosoever would worship him must also worship and bow down to Jehovah’s Chief One in that capital organization, namely, Christ Jesus, his Co-regent on the .throne of The Theocracy” (The Watchtower, October 15, 1945, 313).

“Hebrews 1:6 relates to Jesus’ position under God …. Though Psalm 97:7, which speaks about worshiping God, was applied to Christ at Hebrews 1:6, Paul had shown that the resurrected Jesus is ‘the reflection of [God’s] glory and the exact representation of his very being’ (Heb. 1:1-3). So any ‘worship’ the angels give God’s Son is relative and is directed through him to Jehovah” (The Watchtower, January 15, 1992, 23; brackets in original).

“From Jesus’ words and actions, it is clear that only Jehovah God is to be worshiped” (The Watchtower, May 1, 1989, 18).

“Religious leaders of Christendom followed the same course. They replaced the name Jehovah with ‘God’ (‘Allah’ in Arabic) and ‘Lord.’ That contributed to the development of the false doctrine of the Trinity, which has no basis in the Holy Scriptures. Because of this, millions mistakenly worship Jesus and the holy spirit and consider them equal to God” (The Watchtower, November 1, 1993, 4).

Space considerations prevent the citation of additional examples, but these should provide the reader with the means to demonstrate to Jehovah’s Witnesses that the Watch Tower Society — despite its claims to the contrary — has changed doctrine repeatedly. The Society cannot be God’s instrument, since God could not author contradictions in belief.

Pointing out these contradiction is more productive than is arguing Scripture verses with a Jehovah’s Witness. He has been programmed by the Society to give its interpretations, and the Catholic interpretations will be dismissed out of hand. Your first task in evangelizing a Jehovah’s Witness must be to undermine his perception of the Society( as a trustworthy instrument used by Jehovah. Only then will you be able to instruct the him in the truth of the Catholic faith.

ACKNOWLEDGEMENT

Peters, Joel. “The Watchtower’s Flickering Light.” This Rock (April, 1996).

This Rock, the magazine of Catholic apologetics and evangelization, is published eleven times a year by Catholic Answers Inc., Subscription rates are $29.95 for one year. Subscription requests should be sent to This Rock, P.O. Box 17490, San Diego, CA 92177

THE AUTHOR

Joel S. Peters holds a master’s degree from Immaculate Conception Seminary and- freelances from Mahwah, New Jersey.

Copyright © 1996 This Rock

Posted in Jehovah's Witnesses | 1 Comment »

Jesus Christ is not God?

Posted by catholicfaithdefender on April 4, 2008

Jesus Christ is not God

TIM STAPLES

Here’s a step-by-step way to answer this typical Jehovah’s Witness argument.

Scenario:

Jehovah’s Witnesses come to your door on a Saturday afternoon. After a few moments of conversation, one of them spots the crucifix on your wall and remarks, “It’s interesting that Catholics believe that Jesus was God. Did you know that the Bible actually teaches that Jesus was not God?” This “did you know” question is designed to throw you off balance. If you answer with a “no,” you appear ignorant and you’ve given them an invitation to control the discussion. If you say “yes,” you’ve aligned yourself with their heresy. Instead of a “yes” or “no,” turn the question back on them and take control of the conversation. Your response: “That’s an odd point of view. Didn’t you know the Bible teaches that Jesus is God?” Now you have to make good on your claim. Have the following Bible verses (the ones they’ll use and the ones you’ll use) highlighted in your Bible for easy reference. Step One: Ask the Witnesses to read the passages they think disprove Christ’s divinity. Here are several they’ll use and responses you can give: John 14:28 – Jesus says, “The Father is greater than I.” The Father is “greater” than the incarnate Christ in terms of position because Christ’s humanity is a creation, though in His divinity He is equal to the Father. Hebrews 2:9 says that Jesus was made for a while “lower than the angels” at the Incarnation. Matthew 11:11 says there has never been a man “greater than John the Baptist: yet he that is least in the kingdom of heaven is greater than he.” Does this mean John does not have a human nature? Does this mean those in heaven, who are greater than John, have a different nature? If John the Baptist is the greatest man to ever live, and if Jesus was just a man, does that mean John the Baptist was greater than Jesus, superior to Him by nature? Does that mean Jesus and John could not have both had a human nature? John 17:3 – “And this is eternal life, that they know You the only true God, and Jesus Christ whom You have sent.” The Witnesses will argue that Jesus can’t be God if the Father is the “only true God,” and they will point out that Christ was praying to God here. God the Father is “the only true God.” This statement is completely in harmony with the Catholic doctrine of the Trinity: One God in three Persons. Christ’s statement does not entail a denial that He too is God. Christ was affirming the monotheism of the Jews, that there is only one God. This monotheism is the basis of the Trinity. Christ is true God and true man (John 1:1, 14; Col. 2:9; John 8:58 & Ex. 3:14), and as a man, He prayed to the Father. John 20:17 – “I ascend to My Father and to your Father, to My God and to your God.” How can the Father be His ‘God’ if Christ is God? How can God have a God?” Say, “I believe that Jesus is both God and man. Here, he speaks in reference to His human nature. As a man the Father is His God – just as He is ours. He calls the Father His God because He is His God whom He worships, prays to and needs in His life just as we do.” This verse is a clear reference to the Hypostatic Union of Christ (He was fully God and man). Rev. 3:14 – “These are the words of the Amen, the faithful and true witness, the source of God’s creation.” Notice the text does not say Christ was created. The Greek word translated as “source” or “origin” is arche. It connotes “the eternal source of all that is.” In Revelation 21:6 Jehovah is called the “Alpha and Omega, the beginning and the end . . . I shall be His God and He shall be My Son.” But Jesus is called the “Alpha and Omega, the beginning and the end” in Revelation 22:13. Ask the Witness how Jesus and Jehovah can both be the “Alpha and the Omega.” Also ask if this means that Jehovah God had a “beginning,” because arche is used to describe Him? Here arche means “the source of all being.” Jesus is the source of the creation of God because he is the creator of all things. John 1:1-3 says Jesus (the Word) created “all things . . . and without Him was made nothing that was made.” If Christ was created, He would have had to have created Himself, which is impossible. Colossians 1:15-17 – Jesus is called the “first-born of all creation. For in Him were all things created . . . He is before all and by Him all things were created.” JWs think this means Jesus is the first created being. “First-born” here does not refer to time, but to preeminence. It is a title given by a father to his son. Isaac, Jacob and Ephraim received the blessing of the “first-born,” though they were not biologically the first sons born to their parents. The text doesn’t say Jesus was created. If so, St. Paul would have said Jesus created all other things, but he did not. Jesus is the Creator of all things. He is God. He is given the title “first-born” as the title of His preeminence and because He is eternally begotten by the Father. Ask the JWs if they agree that Colossians 1:15-17 means that Christ created everything. They’ll say yes. Then show them Isaiah 44:24: “This is what the Lord says, your Redeemer who formed you in the womb: ‘I am the Lord, who has made all things, who alone stretched out the heavens, who spread out the earth by myself.'” Ask them why, if Christ created “all things,” it says that the Lord God – the Hebrew word used here is Yahweh (Jehovah) – did it by Himself. Step Two: Tell the Witnesses you believe God is not a God of confusion, but of order and truth. Since He inspired Scripture (2 Tim. 3:16), Scripture cannot contradict itself. Quote the following verses and show that only the Catholic position harmonizes all of the texts. John 1:1-3 – “In the beginning was the Word, the Word was with God, and the Word was God . . . All things were made by Him: and without Him was made nothing that was made.” Before you bring up this verse, ask the JWs if they believe there are false gods. They will say yes. Then ask them to read John 1:1 from their Bible, which changes the passage to read, “the Word was a god” (see below). Then ask if Christ is the “true” God or a “false” God. They will say a “true” god, but that He is not the One True Almighty God. Then ask them how they explain that Jehovah God commands us to have no other God besides Him (Ex. 20:3). Christ is either the One True God, or He is a false god (cf. Isa. 43:10; 44:6-8; John 17:3; 1 Cor. 8:4; 1 Tim. 2:5; James 2:19). Christ is here clearly identified as God, the Creator of all things. Notice that Genesis 1:1 says “In the beginning God created” everything in the universe. This means Christ is God. The JWs will respond that the Greek text actually says “the Word was a god”; meaning, Jesus is not the one true God (Jehovah); He was “godlike,” but still just a man. They argue that because the Greek definite article ho (the) is not used before the Greek word for God (theos), when referring to Jesus, He cannot be the God, Jehovah. There are defects with this argument. First, in this passage the word theos is a predicate nominative, and according to Koine Greek grammar rules, predicate nominatives do not take the definite article. Second, the JW’s are inconsistent. Their New World Translation Bible translates theos (without the definite article ho) as “Jehovah” or “God” numerous times (cf. Matt. 5:9, 6:24; Luke 1:35, 2:40; John 1:6, 12,13, 18; Rom. 1:7, 17,18; Titus 1:1). The reason they won’t translate it that way in John 1:1 is because to do so would shatter their claim that Christ is not God. Third, Christ is called ho theos (the God) elsewhere in Scripture. For example: “But to the Son [the Father] saith, ‘Thy throne, O God (ho theos) is for ever and ever'” (Heb. 1:8; see also Titus 2:13, where the definite article tou [the genetive singular form of ho] precedes the phrase “Great God and Savior”; and “Thomas answered, and said to [Jesus]: ‘My Lord and My God'” (John 20:28). The Greek reads: ho kurios mou kai ho theos mou (“the Lord of me and the God of me”). If the Witnesses argue that in John 20:28 Thomas was exaggerating about Jesus, point out that if Jesus was not God, Thomas would have been blaspheming and Jesus would have rebuked him, but He didn’t – He clearly approves of what Thomas said. The JWs argue that Thomas referred to Jesus as “Lord” and then to the Father as “God,” respond that there is no evidence for this in the text and Thomas was directly addressing Jesus, not the Father. Revelation 22:6 – “And the Lord God of the spirits of the prophets (ho kurios ho theos) sent His angel to show His servants the things which must be done shortly.” Who is the Lord God who sent His angel? The Witnesses will say it is Jehovah, but Revelation 22:16 (just ten verses later) says: “I Jesus have sent my angel, to testify to you these things in the Churches.” Jesus is “the Lord God of the spirits of the prophets” spoken of in verse 6. Luke 12:8-9 – “And I tell you, every one who acknowledges Me before men, the Son of man also will acknowledge before the angels of God; but he who denies Me before men will be denied before the angels of God.” Matthew 13:41 says, “The Son of man will send His angels, and they will gather out of His kingdom all causes of sin and all evildoers.” Jesus and God are synonymous. Genesis 18:25 and Joel 3:12 – Jehovah is the Judge of the world. Matthew 25:31-46, John 5:27, 9:39; Romans 14:10; 2 Corinthians 5:10; and 2 Timothy 4:1 say that Jesus Christ is the Judge of the world. How can Jesus and Jehovah both be the supreme Judge? Exodus 3:15-18 – “Then Moses said to God, ‘If I come to the people of Israel and say to them, “The God of your fathers has sent me to you,” and they ask me, “What is His Name?” what shall I say to them?’ God said to Moses, ‘I AM WHO I AM.’. . . ‘Say this to the people of Israel, “I AM has sent me to you. . . The Lord, the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, has sent me to you.” This is My Name for ever, and thus I am to be remembered throughout all generations.'” The Hebrew consonants for the divine name, I AM, are YHWH. By inserting the first three vowels for the Hebrew title for God, Adonai, and corrupting the pronunciation, the term JEHOVAH is made. Ask the JWs if “Jehovah” (I AM) is the Name of the one true God. Ask the Witnesses if they agree that using the divine Name in vain, or applying it to oneself, would be considered blasphemy in the Old Testament (cf. Ex. 20:7; Deut. 5:11). Ask them what the penalty for doing this would be (cf. Lev. 24:16). In John 8:21-59 Jesus repeatedly claims the divine name “I AM” for Himself. The Jews understood that He was calling Himself God and wanted to stone Him for blasphemy (cf. John 5:18, 8:59, 10:30-36). Ask the Witnesses why the Jews would seek to stone Jesus if He wasn’t claiming to be God, especially since execution by stoning was reserved by Jewish Law for only a few crimes. Exodus 20:10 – “But the seventh day is the Sabbath of the Lord your God.” Jesus calls himself “The Lord of the Sabbath” in Mark 2:28, thus identifying Himself as God. Cf., Isaiah 8:13 (referred to in 1 Peter 3:15) and Joel 2:31-32 (quoted in Acts 2:20-21 and Romans 10:13). Acts 20:28 – “Take heed to yourselves and to all the flock, in which the Holy Spirit has made you overseers, to care for the church of God which he obtained with His own Blood.” Ask the Witnesses when Jehovah ever shed His own Blood. Ask them if Christ shed His own Blood for the Church. If they argue that this passage should read “by the Blood of His own Son,” tell them the Greek word son (huios) does not appear. It reads: periepoiesato dia tou haimatos tou idiou. Finally, point out the many references where Christ is said to have been slain and shed His Blood for the Church (cf. Matt. 28:27-28; Mark 14:24; Luke 20:20; Rev. 5:6). Point out to them Revelation 5:9: “Worthy art Thou to take the scroll and to open its seals, for Thou wast slain and by Thy Blood didst ransom men for God . . .” This clearly refers to Christ as God.

Posted in Apologetics-Jesus Christ's Divinity, Jehovah's Witnesses | 1 Comment »

“And the Word was God”

Posted by catholicfaithdefender on April 3, 2008

“And the Word was God
By Jeffery Schwehm”

The Jehovah’s Witnesses (JWs) have their own translation of the Bible known as the New
World Translation. As most individuals know, who have discussed the Trinity with the JWs;
many scriptures dealing with the divinity of Christ have been rendered differently in the New
World Translation.

One of the most famous differences between the New World Translation and other
translations of the Bible is the way in which the New World Translation renders John 1:1. The
New World Translation renders this scripture as follows:

“In [the] beginning the Word was, and the Word was with God, and the Word was a god.”

In contrast, the Catholic Edition of the Revised Standard Version of the Bible renders John 1:
1 as follows:

“In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.”

In this essay we will deal with the differences in understanding of the nature of God between
the JWs and Christians and with the grammatical issues surrounding this verse as well.

The Dogma of the Trinity

The Catechism of the Catholic Church describes the dogma of the Holy Trinity as follows in
paragraph 253:

“The Trinity is one. We do not confess three Gods, but one God in three persons, the
“consubstantial Trinity.” The divine persons do not share the one divinity among themselves
but each of them is God whole and entire: “The Father is that which the Son is, the Son that
which the Father is, the Father and the Son that which the Holy Spirit is, i.e., by nature one
God.” In the words of the Fourth Lateran Council (1215): “Each of the persons is that
supreme reality, viz., the divine substance, essence or nature.”

The Catechism is emphasizing here that all of the persons of the Godhead-the Father, the
Son, and the Holy Spirit- have all of the characteristics of Almighty God. This is easy to
demonstrate from scripture. For example, only God can create something out of nothing.
The Bible clearly attributes the creation of the Universe to the Father, the Son, and the Holy
Spirit.

For example in the New World Translation the following scriptures indicate that Jehovah,
whom the Jehovah’s Witnesses would equate with God the Father, says the following about
who created everything:

“This is what Jehovah has said, your Repurchaser and the Former of you from the belly: “I,
Jehovah, am doing everything, stretching out the heavens by myself, laying out the earth.
Who was with me?”-Isaiah 44: 24 -New World Translation

“This is what Jehovah has said, the Holy One of Israel and the Former of him: “Ask me even
about the things that are coming concerning my sons; and concerning the activity of my
hands you people should command me. I myself have made the earth and have created even
many upon it. I –my own hands have stretched out the heavens, and all the army of them I
have commanded.” –Isaiah 45: 11, 12 New World Translation

The Jehovah’s Witnesses’ New World Translation also credits Jesus with the ability to create
everything, that is, to create something out of nothing. Notice the following and remember
that the Jehovah’s Witnesses believe that the Word (in Greek “Logos”) is Jesus:

“In [the] beginning the Word was, and the Word was with God, and the Word was a god. This
one was in [the] beginning with God. All things came into existence through him, and apart
from him not even one thing came into existence.” John 1:1-3 New World Translation

Note that the JWs’ own Bible indicates that not one thing that came into existence came into
existence apart from the agency of Jesus Christ- the Word. This means that the JWs’ believe
that Jesus has the ability to create something out of nothing just like the Father does.

Furthermore, the JWs’ Bible says the following about Jesus and His creative work:

“And: You at [the] beginning, O Lord, laid the foundations of the earth itself, and the heavens
are [the] work of your hands.”-Hebrews 1:10 New World Translation

It should be noted that the author of Hebrews in the scripture cited above is actually quoting
from Psalms 102: 25 which is a prayer to Jehovah. Clearly, the author of Hebrews attributes
the creation of the heavens and the earth to Jesus by applying a scripture in the Old
Testament that was speaking about the creative works of Jehovah to Jesus. In other words,
the author of Hebrews is pointing out that whatever Jehovah can do, Jesus can do. They
have the same characteristics and abilities-the same divine nature.

(By the way, to attribute divine ability to a created being is blasphemous. The JWs’ believe
that Jesus is a created being, yet their Bible equates his ability and power to that of Almighty
God, Jehovah. Unless Jesus is in fact Almighty God, the author of Hebrews has made a
blasphemous claim about Jesus Christ.)

In fact, the Jehovah’s Witnesses own Bible says that Jesus has all the qualities of God or put
another way all the fullness of the divine quality. It says the following:

“Look out: perhaps there may be someone who will carry you off as his prey through the
philosophy and empty deception according to the tradition of men, according to the
elementary things of the world and not according to Christ; because it is in him that all the
fullness of the divine quality dwells bodily.”-Colossians 2:8, 9

Likewise the Holy Spirit also has this creative power. As seen in Genesis 1:2, the Holy Spirit
takes part in the creation of the world from formlessness. An excellent comment on the Deity
of the Holy Spirit comes from the Dr. Robert Morey in the book Trinity-Evidence and Issues
on page 430:

“The Bible begins with the Holy Spirit superintending the molding of the old Creation (Gen. 1:
2). He is subsequently seen at work throughout redemptive history as the One predicting and
preparing the way for the coming of the Messiah. His presence and gifts empowered the
apostles as they established and extended the Christian Church. The Bible then ends with
the Spirit calling us to come to the New Creation (Rev. 22:17). In all these ways His
personhood and deity shine forth with light indistinguishable and full of glory.”

The JWs Confuse Modalism with the Trinity

A common mistake that the Jehovah’s Witnesses make is to equate the Trinity doctrine with
an ancient heresy known as Modalism. Modalism is described as follows by Dr. Robert
Morey in his book The Trinity-Evidence and Issues on page 507:

“ From the beginning, Modalism was based on the Platonic doctrine that God was an
indivisible Monad and could not be divided into three separate Persons. Thus, the Father, the
Son, and the Holy Spirit are not to be viewed as three distinct Persons, but as three different
manifestations, modes, administrations, disguises, roles, or offices of one and the same
Person.”

As seen from the following quote from the JWs’ book Reasoning from the Scriptures (page
405), the JWs’ definition of the Trinity doctrine includes the concept of Modalism-which is not
a part of the Trinity doctrine but is actually an ancient heresy that was condemned by the
early church:

“The central doctrine of religions of Christendom. According to the Athanasian Creed, there
are three divine Persons (the Father, the Son, the Holy Ghost), each said to be eternal, each
said to be almighty, none greater or less than another, each said to be God, and yet together
being but one God. Other statements of the dogma emphasize that these three “Persons” are
not separate and distinct individuals but are three modes in which the divine essence exists.”-
Reasoning from the Scriptures page 405

The fact of the matter is that there exists no statement of the dogma of the Trinity that
“emphasizes that the three Persons are not separate and distinct individuals but are three
modes in which the divine essence exists.” This statement is a description of the heresy of
Modalism and not the doctrine of the Trinity.

In fact, the Catechism of the Catholic Church says the following in paragraph 254:

“The divine persons are really distinct from one another. God is one but not solitary.
“Father”, “Son”, “Holy Spirit” are not simply names designating modalities of the divine
being, for they are really distinct from one another: “He is not the Father who is the Son, nor
is the Son he who is the Father, nor is the Holy Spirit he who is the Father or the Son.” They
are distinct from one another in their relations of origin: “It is the Father who generates, the
Son who is begotten, and the Holy Spirit who proceeds.” The divine Unity is Triune.”

Things to Remember

1. The Trinity teaches that Christians believe in one God in three persons-Father, Son, and
Holy Spirit. These three persons have all the attributes and abilities of God. The persons in
the Godhead are distinct persons. God is one but the one God is multi-personal so Christians
believe in one God not three Gods.
2. The Jehovah’s Witnesses often confuse the Trinity with Modalism. Modalism is the
belief that God is one person who manifests himself in three modes. This is an ancient
heresy and the Church has condemned this teaching.
3. The Jehovah’s Witnesses teach that Jehovah is God the Father and Almighty God.
They believe that Jesus is a created being and has some divine characteristics but is not
Almighty God. They also believe that the Holy Spirit is not a person but a force used by
Almighty God to accomplish his will.
4. The Jehovah’s Witnesses own Bible is contradictory if point three is accepted because
their Bible indicates that only Jehovah created the heavens and the earth “by himself” and
“with his own hands”. If that is true, then how could Jesus have created anything? [Unless
Jesus is also Jehovah in the sense that Jesus has all of the attributes and characteristics of
Almighty God.]
5. The JWs’ own Bible says at Colossians 2:9 that in Jesus all the fullness of the divine
quality dwells bodily. If someone has all the fullness of divine quality does this not mean that
this person has all of the attributes and abilities of Almighty God? If someone has all of the
attributes and abilities of Almighty God does that not make that person Almighty God?

Understanding and Translating John 1:1

The conflict between the JWs and Christians is the third part of John 1:1. The JWs translate
that third part as follows:

“the Word was a god”.

Christians translate the third part of John 1:1 as follows:

“the Word was God.”

Most often JWs’ assume that Christians believe that the third part of John 1:1 means that
Christians are saying that God the Father and the Word (who is Jesus-God the Son) are the
same person. Again, the JWs are making the mistake that Christians who believe in the
Trinity are actually Modalists. This is not what the Church has taught with regard to how we
are to understand John 1:1. In fact, St. John is not saying in this verse that God the Father
and Jesus are the same person. What St. John is actually telling us is that Jesus has all the
qualities and attributes of God the Father.

It is just like someone calling me the son of a man. My father is a human being. Therefore, I
am also a human being and I also have the same human nature that my father has. Similarly,
Jesus is the Son of God and has all of the attributes of God or to put it another way Jesus has
the same divine nature as God the Father.

The Kingdom Interlinear Translation of the Christian Greek Scriptures

First of all, I want to point out that I am not an expert in Biblical Greek. However, after much
research and study using the Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures, I
discovered that the New World Translation was not as faithful to the Greek text as it claimed
to be.

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures is published by the Jehovah’s
Witnesses. It contains the Greek text of the New Testament on one side of the page with the
New World Translation of the New Testament on the other side of the page. Underneath the
Greek text of the New Testament in this book is a literal word for word English translation.

When dealing with John 1:1, the JWs’ Kingdom Interlinear Version of the Greek Scriptures
says the following in defense of the New World Translations rendering of “and the Word was
a god.”

“The God with whom the Word, or Logos, was originally designated here by the Greek
expression ό θεός, that is the•os’ preceded by the definite article ho. This is an articular
the•os’. The articular construction of the noun points to an identity, a personality, whereas a
singular anarthrous predicate noun preceding the verb points to a quality about someone.
Therefore, John’s statement that the Word, or Logos, was “a god” or “divine” or “godlike”
does not mean that he was the God with whom he was. It merely expresses a certain quality
about the Word, or Logos, but it does not identify him as one and the same God himself.”

From the explanation above, the JWs’ believe that Jesus is a god in the sense that he is
godlike or an inferior god to God the Father. There are a couple of problems with this view.
First, their own Bible contradicts this view in Colossians 2:9 which states that in Christ “all
the fullness of the divine quality dwells bodily.” In other words, Christ has all of the qualities
of the divine and not just a part of it. The second problem with this is explained in the
following section.

Can Jesus be referred to as the God (ho the•os’)?

The Jehovah’s Witnesses say that in John 1:1 when St. John says and “the Word was with
God” the Greek expression used for Almighty God in this verse is “the God” or (ho the•os’).
In their Bible encyclopedia entitled Insight On the Scriptures it says the following on page 54:

”Additionally, the word for “god” (Gr., the•os’) in its second occurrence in the verse is
significantly without the definite article “the” (Gr., ho). Regarding this fact, Ernst Haenchen, in
a commentary on the Gospel of John (chapters 1-6), stated: “[the•os’] and [ho the•os’] (‘god,
divine’ and ‘the God’) were not the same thing in this period. . . . In fact, for the . . . Evangelist,
only the Father was ‘God’ ([ho the•os’]; cf. ÞJohn Ü17:3); ‘the Son’ was subordinate to him
(cf. ÞJohn Ü14:28).”

The problem with this explanation is that in this same article in their “Insight” publication, the
Jehovah’s Witnesses admit that St. John uses the phrase ho the•os’ to refer to Jesus. Notice
the following:

”On the occasion of Jesus’ appearance to Thomas and the other apostles, which had
removed Thomas’ doubts of Jesus’ resurrection, the now-convinced Thomas exclaimed to
Jesus: “My Lord and my God! [literally, “The Lord of me and the God (ho The•os’) of me!”].”
(John 20:24-29) Some scholars have viewed this expression as an exclamation of
astonishment spoken to Jesus but actually directed to God, his Father.” – Insight on the
Scriptures page 55

This can also be demonstrated in their Kingdom Interlinear Version as the following scans
demonstrate.

Link to Kingdom Interlinear Scan of John 1:1

Link to Kingdom Interlinear Scan of John 20:28

Placing the Name Jehovah in the New Testament

The JWs also place the name Jehovah in the New Testament when we do not have any Greek
Texts that contain the word Jehovah. The argument that the JWs use to defend their putting
the word Jehovah in the New Testament is as follows:

“Would a translator have any right to restore the name, in view of the fact that existing
manuscripts do not have it? Yes, he would have that right. Most Greek lexicons recognize
that often the word “Lord” in the Bible refers to Jehovah. For example, in its section under the
Greek word Ky’ri•os (“Lord”), Robinson’s A Greek and English Lexicon of the New
Testament (printed in 1859) says that it means “God as the Supreme Lord and sovereign of
the universe, usually in Sept[uagint] for Heb[rew] Jehovah.” Hence, in places where the
Christian Greek Scripture writers quote the earlier Hebrew Scriptures, the translator has the
right to render the word Ky’ri•os as “Jehovah” wherever the divine name appeared in the
Hebrew original.”- The Divine Name that Will Endure Forever pages 26 and 27

So, the JWs believe that even though there are no existing Greek manuscripts containing the
divine name that a translator would have the right to translate the word Kris (Greek for Lord)
as Jehovah when the New Testament author is quoting from the Old Testament.

The problem with this is that the Jehovah’s Witnesses do not do this consistently and it is
obvious that they do not follow this rule in translating certain scriptures because it would
violate their theology.

For example, the New World Translation translates Romans 14: 7-9 in the following way:

“None of us, in fact, lives with regard to himself only, and no one dies with regard to himself
only; for both if we live, we live to Jehovah, and if we die, we die to Jehovah. Therefore both if
we live and if we die, we belong to Jehovah. For to this end Christ died and came to life
again, that he might be Lord over both the dead and the living.”

As shown in the scan below, in each spot that the New World Translation uses the word
Jehovah, the Greek word for Lord is used in the original Greek text. The only time the JWs do
not translate the Greek word for Lord as Jehovah is in the last sentence. If they were to
remain consistent the last sentence would read as follows:

“For to this end Christ died and came to life again that he might be Jehovah over both the
dead and the living.”

Note the following scan from their Kingdom Interlinear Version that the name Jehovah does
not appear anywhere in the Greek text and that they are inconsistent in how they use this
name for obvious reasons.

Link to Kingdom Interlinear Scan of Romans 14

Conclusion

The Christology of the Jehovah’s Witnesses is really a rehash of the ancient heresy of
Arianism in many respects. In addition, their scholarship in areas of Bible translation and in
the areas of understanding what the early church actually taught and believed are also
seriously lacking.

As Christians, we must pray for our Jehovah’s Witness neighbors that someday they will
come to know the real Christ. By planting seeds of truth with them about the real Jesus when
they visit you in your homes you are assisting these individuals in coming home to Christ
and His Church.

Posted in Apologetics-Jesus Christ's Divinity, Jehovah's Witnesses | 1 Comment »

Jehovah’s Witnesses–Do They Teach What the Bible Really Teaches?

Posted by catholicfaithdefender on April 3, 2008

A Critical Evaluation of the Watchtower's Book:

What Does The Bible Really Teach?

 

Important note: This evaluation of the Watchtower Society’s book will be continually updated and expanded for the next few months. Feel free to ask questions or suggest additional points. Please check back as we update these pages. Send suggestions, comments and questions to:

 

bibleteach@gmail.com

 

We may not be able to respond to every question but your comments and questions will help us as we complete these pages.

 

During their District Conventions in the summer of 2005, the Watchtower Society released the book What Does The Bible Really Teach?  The book is designed to be one of the primary books used by Jehovah’s Witnesses in their door-to-door preaching work as they introduce prospective converts to their beliefs. This evaluation is presented especially for those who have received the book from the Witnesses and are beginning to study the book with them. Secondly, the evaluation is offered to the Witnesses themselves in response to the distinctive teachings presented inside this volume.

 

Chapter One of the Bible Teach book encourages asking questions. These thoughts are in response to the presentation in paragraphs 3 to 5 and paragraph 22 of that chapter:

 

Asking questions is a vital part of one’s intellectual and spiritual growth. Never stop asking questions. Never allow someone to tell you that you should avoid critical questions. Truth can stand up to error. The Witnesses studying with you may tell you that you should not read articles critical of Witness beliefs. Instead of dealing with questions about their beliefs they may instead make personal comments about why people would oppose their work. Why do we do this? Why spend this time responding to the Jehovah’s Witnesses?

 

These webpages have been put together by many who formerly were involved with Jehovah’s Witnesses. Are we just bitter and needing to vent? That is what some may tell you. What are our motives? We believe that the Christianity that came to us from the Apostles is diametrically opposed to much of what the Jehovah’s Witnesses are teaching. The distinctive beliefs of the Witnesses, however, can not be traced through history to the Apostles and early Christians who wrote the Bible. We are concerned that the truth be available to you as you study with the Witnesses. We also feel that the Jehovah’s Witnesses misrepresent what the Bible really teaches. We have the advantage of knowing both what the Witnesses teach and how to respond to those teachings.  Don’t be afraid to keep on asking questions or allow someone to hinder you from asking questions. 

 

Your reading of the Bible Teach book and these webpages shows you have a spiritual hunger. Besides just responding to the Watchtower’s book we intend to show where the real answers are and how to come to know the God of the Bible and find spiritual contentment.

 

Comments on the following chapters of the Bible Teach book are at the following links:

 

 

Preface

 

Chapter 1

 

Chapter 2

 

Chapter 3

 

Chapter 4

 

Chapter 5

 

Chapter 6

 

Chapter 7

 

Chapter 8

 

Chapter 9

 

Chapter 10

 

Chapter 11

 

Chapter 12

 

Chapter 13

 

Chapter 14

 

Chapter 15

 

Chapter 16

 

Chapter 17

 

Chapter 18

 

Chapter 19

 

Appendix:

 

Divine Name

 

Daniel’s Prophecy

 

Jesus Christ

 

Father, Son & Holy Spirit

 

Use of the Cross

 

Lord’s Evening Meal

 

Soul & Spirit

 

Sheol & Hades

 

Judgment Day

 

1914

 

Michael the Archangel

 

Babylon the Great

 

Jesus born in December?

 

Holidays

 

 

Links from Various Sources

 

 

The Bible translation most often used and linked is the Revised Standard Version. (Sometimes, in the interest of clarity archaic language is updated.)

 

You can write us at:

 

bibleteach@gmail.com

 

 

Who are we? Come and see!

 

 

The Fellowship of Catholic Ex-Jehovah’s Witnesses

 

http://www.catholicxjw.com/

Posted in Jehovah's Witnesses | Leave a Comment »