Catholic Faith Defender

JOHN. 8:32 “et cognoscetis veritatem et veritas liberabit vos”

Archive for the ‘Marks of the True Church’ Category

Rev. Fr. Richmond Nilo at ang Iglesia ni Cristo(Manalo)

Posted by catholicfaithdefender on August 16, 2018

Posted in Felix Manalo, Fr. Richmond Nilo, Iglesia ni Cristo-Manalo, Marks of the True Church, THE CATHOLIC CHURCH HAS THE ANSWER, Tunay na Iglesia, Video | Leave a Comment »

Know the Truth – Tunay na Iglesia Natalikod? (Total Apostasy)

Posted by catholicfaithdefender on August 16, 2018

Posted in -Catholic Faith Defenders Program, Apologetics-General, Apologetics-Tagalog, CFD VS INC, Felix Manalo, Iglesia ni Cristo-Manalo, Know the Truth, Marks of the True Church, Video | Leave a Comment »

Bakit ROMAN CATHOLIC ang tunay na Iglesia ng Dios?

Posted by catholicfaithdefender on July 26, 2018

Bakit ROMAN CATHOLIC ang tunay na Iglesia ng Dios?

Cielbert Adriatico Dondoyano

 

Image result for catholic church catholic answer

Image Courtesy of Catholic Answer

 

Bakit ROMAN CATHOLIC ang tunay na Iglesia ng Dios?

 

Nagsimula sa Jerusalem ang tunay na iglesia ng Dios (Lukas 24:47), hindi Pilipinas at America. Ang iglesia ng Dios ay BAHAY ng Dios (1 Tim 3:15). At ang bahay o iglesiang ito ayon ni Cristo mismo ay tatawaging FOR ALL NATIONS (Mark 11:17). Kaya CATHOLIC dahil ang ibig sabihin nito ay FOR ALL NATIONS. Kahit na si Eli Soriano tinawag niyang INTERNATIONAL ang iglesia niya. Alam naman natin na ang salitang ito ay FOR ALL NATIONS din ang ibig sabihin.

 

 

At bakit ROMAN? Dahil ang church na ito ay may centro. At kapag centro ang pag-uusapan kadalasan ang centro nito ay nasa lugar kung saan ito nagsisimula. Halimbawa, ang SDA ang centro nito doon sa America dahil doon ito sinimulan ni Ellen White. Ang Jehovah’s Witness at Mormons sa America din ito nagsisimula kaya doon ang kanilang mga centro. Ang INC nandito sa Pilipinas ang centro o central nila dahil dito din sinimulan ni Felix Manalo ang samahang ito. Ang tunay na iglesia, Jerusalem ito nagsisimula (Lukas 24:47), kaya Jerusalem sana ang centro nito. Pero, pinahiwatig ng Panginoon na ililipat daw ang centro nito sa ibang lugar (Mat 21:43). Nasa malayo daw ito (Gawa 2:39). At lugar daw ito ng mga Gentiles (Gawa 22:21). Nilinaw ng Panginoon na sa lugar ng Roma ito (Gawa 23:11). Paano natin masiseguro na Roma nga ang lilipatan sa centro nito? Kung natutupad sa lugar na ito ang hula sa Mateo 21:43 na sa lugar na ito bubunga ng marami ang iglesia niya. At Roma nga ayon sa pinahiwatig sa Roma 1:6-8. At sinuportahan pa ito sa aklat ng history na ganito ang sinasabi, “The church thus founded by Jesus Christ began to spread victoriously in the Roman empire inspite of the greatest odds (Ancient Medieval History).” Yan ang dahilan kung bakit dinagdagan ng ROMAN bilang palatandaan ang iglesiang ito. At saka utos din ng bibliya ang paglagay ng palatandaan (Jeremias 31:21).

 

 

Posted in Apologetics-Tagalog, Marks of the True Church, Tunay na Iglesia | Leave a Comment »

CFD vs INC Debate

Posted by catholicfaithdefender on July 17, 2018

Link of the DEBATE

Posted in CFD VS INC, Debate, Fr. Darwin Gitgano, Iglesia ni Cristo-Manalo, Marks of the True Church | 1 Comment »

CFD (Ryan Mejillano) vs Kinawawang INC (Julius Cutin)

Posted by catholicfaithdefender on November 17, 2012

CFD (Ryan Mejillano) vs Kinawawang INC (Julius Cutin)

Tingnan po naman ninyo ang isa nanamang kinawawang Ministro ng INC-Manalo laban sa ating kapatid na si Bro. Ryan Mejillano ng Catholic Faith Defenders.
This four-part video is the supposed discussion turned debate between CFD Bro. Ryan and Minister Julius Cutin of INC(Manalo), Locale of Mintal, District of Davao. It was initiated by the INC (of Manalo) to trap Bro. Ryan thinking that the latter was just a petty and mediocre Catholic Christian. This happened at the residence of an INC member who was very desiroua few months before to engage Bro. Ryan in a debate with another INC (of Manalo) Minister.

Please notice the difference between a Catholic Christian and Iglesia Ni Cristo (Ni Manalo). Notice how an INC Minister delivers his part, his speeches, how he evades from the main topic that was agreed, how he first use foul words from the start to the end of these four videos.

Enjoy and reflect.

Sancta Maria, ora pro nobis.

All Rights Reserves
Video Duplication is for back-up purposes only.
Video Courtesy:

http://www.youtube.com/user/najeca2

http://www.youtube.com/user/20asisjohncarlo

TAGALOG SUBTITLE

Posted in Apologetics-General, Apologetics-Visayan, Bible, Biblia (Visaya), CFD VS INC, Challenge, Debate, Debater of the Year, Doctrinal Comparison, Frequently Asked Questions, How to Help others become Catholic, Iglesia ni Cristo-Manalo, Larawan (Visaya), Marks of the True Church, Q & A, Rebulto, THE CATHOLIC CHURCH HAS THE ANSWER, Tunay na Iglesia, Usa ra ang Tinuod nga Iglesia, When Was The Catholic Church founded? | 1 Comment »

Ang Tunay Na Iglesia

Posted by catholicfaithdefender on February 17, 2010

Ang Tunay Na Iglesia

Ni Bro. G-one T. Paisones

(Catholic Faith Defender)
(Catholic Faith Lay Apostolic Movement of the Philippines)

Mapapansin po natin sa ating paligid, sa TV man at Radyo na may maraming mangangaral at bihasa sa Biblia na nagsasabi na sila ang tunay na iglesia at ang iba naman ay mali.  At karamihan sa mga ito ay hinahamak ang pananampalatayang Katoliko. Ano ba ang masasabi ng Biblia tungkol sa pangyayaring ito?

Mga kaibigan at mga kapatid hindi napo bago ang mga pangungutya at pang-aapi ng mga kaaway ng Santa Iglesia na makikita natin ngayon; pag sinuri po natin maiigi ang Christian History, abay inyong matutoklasan na ang iilan sa mga Doctrina ng erehe o yong kaaway ng Tunay na Simbahan ay kinopya po ang mga ito ng mga bagong sulpot na mga nagsasabing Kristianos daw sila. Halimbaha nalang ng Arianismo na kinopya ng Jehova’s Witnesses at ng Iglesiang itinatag ni ginoong Felix Manalo na pinangalan niyang Iglesia ni Cristo.

Ano ba o sino ba ang tunay na Iglesiang itinatag ni Cristo? Ang Iglesia ni Cristo(manalo) ba? – sa pangalan animoy si Cristo ang nagtatag, ngunit sa Rehistro Certifico (Registered Certificate) abay napakalinaw po na si Felix Manalo ang nagtatag. At pakakatandaan po natin na maraming grupo ng mga sektang protestante na nagdadala ng ganitong uri ng pangalan; nariyan ang Church of Christ na itinatag ni Alexander Campbell; United Church of Christ; Church of Christ “Scientist”; at marami pang iba.

Ano ba ang sinasabi sa Biblia patungkol sa mga sektang nagdadala ng pangalan ng Dios? Narito po ang nakalagay Jere. 7:4,10-11 (Ang Biblia -Cebuano Protestant Bible-) “Ayaw kamo pagsalig sa bakakong pulong, nga nag-ingon: Ang templo ni Jehova, ang templo ni Jehova, mao kini ang templo ni Jehova” “Ug unya moanhi ug motindog sa akong atubangan, sulod niining balaya, nga gitawag sa akong ngalan, ug moingon: kita luwas na; aron kamo magbuhat niining tanan nga mga dulumtanan? Kining balaya, nga gitawag sa akong ngalan, nahimo bang usa ka lungib sa tulisan sa inyong mga mga mata? Ania karon ako bisan pa ako nakakita niini, nagaingon si Jehova. Jere. 7: 4 (Magandang Biblita Biblia) “Huwag ninyong dayain ang inyong sarili sa paulit-ulit na pagsasabing: Ito ang Templo ni Yahweh, ang Templo ni Yahweh, ang templo ni Yahweh! Hindi kayo maliligtas ng salitang iyan. Ang templo at bahay sa nasambit ay aplikado sa iglesiang itinatag lamang ng pangkaraniwang tao (1 Tim. 3:15). Malinaw po ang nakasaad sa Biblia na wag tayong padadaya sa mga iglesiang nagdadala ng pangalan ng Panginoon sapagkat ito po ay piki at hindi tunay.

Sa ibaba po ay inyong makikita ang mga karagdagang ebedinsya na hindi malilipol ang tunay na Iglesiang itinatag ni Cristo; at hindi ito kalian man tatalikod; taliwas ito sa mga sinambit ng maraming mangangaral umano ng Biblia:

IGLESIA =from Greek word Ekklesia (EKKLESIA)

  • Church, congregation, assembly, gathering (of religious, political or unofficial groups) GREEK NEW TESTAMENT DICTIONARY, Page 55
  • The assembly of those are called (Today’s English Version –New Testament-Page 37
  • Hebrew word “QAHAL” Mat. 16:18 Footnote –Jerusalem Bible-

Mat. 16:18 Si Jesus naagtatag ng Iglesia

Mat. 18:17 Naitatag talaga ang Iglesia

Mat. 28:19-20 Sasamahan ni Jesus ang Iglesia hanggang sa kataposan ng mundo

Mat. 28:19 Ay Siya ang mangangaral ng Magandang Balita

1 Tim. 3:15 Haligi at saligan ng katotohanan

Boh. 20:28 Itinubos sa dugo ni Jesus ang Iglesia

Efe. 5:29 Inaalagaan ni Cristo-Jesus ang kanyang Iglesia

Efe. 5:25 mahal ni Jesus ang kanyang Iglesia

Efe. 5:23 At Siya ang magliligtas nito

Col. 1:18 dahil ito ay ang kanyang katawan

Col. 3:15 Tayo ay tinawag para magpasakop Kanyang Iglesia

Juan 14:16, 26 Sasamahan ng Espirito Santo ang Iglesia magpakailan man

Efe.2:14 Pinawi ng katawan ni Cristo ang alitan na prang pader ng Diyos at sa ating mga tao

Amos 9:11 ibabangon ang muli ang sambayanan ni David

Dan. 2:44 Ang Dios ay magtitindig ng isang kahariang hindi maibabagsak kailanman…

Col. 1:13-14 Tayoy dinala Niya sa kaharian ng kanyang Anak

Napatunayan na natin kanina na hindi sa pamamagitan ng pangalan ng templo/bahay o nag iglesia ang sukatan, sabagkat inihula na ni Propeta Jeremias na hindi tayo paloloko sa mga Templong maypangalan ng Panginoon. Eh ano ba ang basihan para malaman natin ang tunay na Iglesiang itinatag ni Cristo? Narito ang sabi ng Biblia: Zac. 3:8 (Ang Biblia Cebuano) “Pamati karon, Oh Josue nga labawng sacerdote, ikaw ug ang imong mga kauban nga nanaglingkod sa imong atubangan; kay sila mga tawo man usa ka ilhanan; kay, ania karon, pakatawohon ko ang akong alagan nga mao ang Sanga.” (Makinig ka ngayon, oh Josue na punong pari, ikaw at ang mga kasama mong nakaupo sa iyong harapan; dahil sila ay mga tao man isang tanda; dahil, narito ngayon, ipanganganak ang taong alagad ko na si Sanga –salin ng may akda-.). Napakalinaw po na may tanda ang mga tao ng Diyos. At sa nasambit na natin sa itaas na ang Iglesia ay ang mga taong pinili ng Dios. Samakatwid ang tunay na iglesia ay may tanda.  At ano ang tandan ng Iglesia?  Narito ang sagot:

TANDA NG TUNAY NA IGLESIA

1. Isa / Nagkakaisa / One

Juan 10:16 Gusto ni CristoJesus na ang kanyang alagad ay magkakaisa

Juan 17:21 Si Cristo ay nag-dasal na sana ang kanyang mga kawan ay maging isa

Efe. 4:3 Pagkakaisa ay bigay at kaluob ng Espirito Santo

Efe. 4:4-5 Isang Espiritu, isang pag-asa, isang Panginoon at isang binyag

Mat. 16:18 isa lang ang Iglesia ang itinatag ng Panginoong JesuCristo

2. Banal/Santo/ Holy

Luk. 1:35 Ang nagtatag ay Banal o Santo

Buh. 4:27, 30 Si Cristo ay Santo o Banal

1 Ped. 1:16 Ang tagasunod ay magiging banal o santo

Roma. 6:22 (BKK) magbubunga ng pagkabanal

1 Cor. 14: 33 Dahil ito ay ang Iglesia ng mga Santo o Banal

Efe. 5:25 (Jerusalem Bible) Christ made the Church holy

3. Catolica / Catholic

Catholic = From Kata (Kata) and Holos (Holos) / Kath oles (Katholis)

Kata > prep. “Throughout” -The Greek New Testament Dictionary- Page 92

Holos > Whole, all, complete, entire, altogether, wholly –Greek Dict. Page 125

Catholic > or Universal (English / Latin) >Tibook Kalibutan kon makaylapon (Cebuano)

Mat. 28:19-20 Gusto ni Jesus nga mukaylap ang maayong Balita sa tibook kalibutan

Mar. 11:17 Ang Balay pagatawgon ug Balay alang sa Tanang Nasud

Buh. 9:31 (Greek Bible) Ekklesia Kath olis (Ekklesia Kath olis)

Buh. 9:42 KATH OLIS IN GREEK = UNIVERSAM IN LATIN

Buh. 10:37 KATHOLIS IN GREEK = UNIVERSAM IN LATIN

Luc. 4:14 KATHOLIS IN GREEK = UNIVERSAM IN LATIN

Luc. 23:5 KATHOLIS IN GREEK = UNIVERSAM IN LATIN
Catholic or Universal (Introduction to the Catholic Epistle of Saint James) (Douay Rheims Bible)

I Cor. 14: 23 (Latin Bible) Universa Ecclesia

Buh. 5:11 (Latin Bible) Universam Ecclesiam

Roma 16:23 (Latin Bible) Universae Ecclesiae

Catholic or General Epistle “Introduction of the Greek New Testament, Page 48

Sa nasambit natin sa itaas mababasa natin sa Greek Bible ang Ekklesia Kath olis o ang Iglesia Catolica.  At pansinin po niyo na ang words na Kath olis sa Greek ay isinalin sa Latin na Universam; dito nanggaling ang pangalang Catholic na ang ibig sabihin ay universal. Napatunayan natin na mababasa sa Biblia ang Catholic Church.

4. Apostolica / Apostolic

Heb. 3:1 Si Jeus ay Apostol

Efe. 2:20 Itinatag sa ibabaw ng mga Apostol

Juan. 21:15-17 Ipinamamahala ni Jesus ang kanyang Iglesia sa Apostol na si Pedro

2 Cor. 8:23 (Latin Bible) Apostoli Ecclesiarum

2 Tim. 4:1 Apostolic –word-4-words- (NAB New Testament)

Mat. 10:39 Apostolic discourse (Jerusalem Bible)

Act. 1:25 Apostolic –word-4-words- (NIV)

ROMANA:

Buh. 8:1 Labis ang pag-uusig sa Iglesia doon sa Jerusalem

Juan 1:11 Hindi tinanggap si Cristo sa kanyang sariling bayan

Mat. 23:37-38 Nagtampo si Cristo sa Jerusalem

Mat. 21:43 Ito ay kanyang aalisin at ipagkakatiwala sa Bayang mamumunga nang masagana

Buh. 23:11 Ang Roma ay nagbunga ng masagana

Rom. 1:6-8 Sa Roma ay nagbunga ug mga Santo o Banal

Liban sa Biblia, ang Kasaysayan rin at ang mga standard references ay nag papatunay rin na ang Roman Catholic Church ay ang iglesyang itinatag ni Cristo-Jesus. Marami sa ating mga non-catholic brothers ay naiilang sa mga debate laban sa aming mga Catholic Faith Defenders kung kasali na ang mga World history at ang mga standard nonsectarian references sa tindigan sa Debate; sapagkat napakarami tayong ebedensya na nagpapatunay hingil sa tunay na iglesia-ang Santa Iglesia Catolica.

HISTORY & STANDARD REFERENCES

The New Book of Knowledge, Page 287 “Roman Catholic Church” –the history of the Roman Catholic Church begun in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. About 120 persons were gathered there.  They were followers of Jesus Christ, and they were awaiting the coming of Holy Spirit he had promised to send them from heaven.  The day on which the Holy Spirit came down is considered the birthday of the Church.  The Church may be described as the society that Jesus founded, which is vitalized by the Spirit of God and organized to a structure which he establish.  The history of Roman Catholic Church traces the destinies of that society from its beginning until now.

The World Almanac and Book of Facts <Edition 2009> Page 688 “Roman Catholics” –traditionally founded by Jesus who named St. Peter the 1st vicar, developed in early Christian proselytizing, especially after the conversion of imperial Rome in the 4th century.

The Old World and America, Page 100 “More than 1900 years ago, Jesus Christ Son of God, came upon earth to save mankind. After His atoning death on the cross He rose glorious and immortal.  Before leaving this world to go to the Father, Our Lord founded the Catholic Church and gave to that Church the command to teach all nations.”

The History of Our World, Page 147, “Jesus, the founder of the Christian religion….”

The New Webster’s Dictionary of English Language <International Edition> Page 155. Catholic = of the original Christian Church before the schism between East and West // of the Roman or Western Church after this schism and before the reformation.

International Encyclopedia, Volume 20, Page 520 “Roman Catholic Church” There are two equally valid definition of the Catholic Church, comparable to the twofold nature of Jesus Christ, its founder, who was both human and divine.

Young Students Encyclopedia, Volume 17, Page 261 “Roman Catholicism” the largest of the Christian denomination is the Roman Catholic Church. As an institution it has existed since the 1st century AD,…”

Compton’s Encyclopedia & Fact-Index, Volume 20, Page 2024 “Roman Catholic Church” For the first thousand years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of one religion – Christianity.  There were no separate sects, or branches, of Christianity as there are today.  The word “catholic” means “universal,” and for those first thousand years, all Christians were members of the Catholic Church.

Microsoft Student 2009 DVD (an Ebook)

Traditionally, the church is said to have four marks, or notes: one, holy, catholic, and apostolic. Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. All rights reserved.

Grollier Encyclopedia, Volume V, page 106 “Catholic Church (Gr. Katholikos, universal, general). Term generally applied to the Divine society founded by Jesus Christ, and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost.

PATOTOO NG IBANG RELIHIYON

Ano ba ang sabi ng Ibang relihiyon hinggil sa pagpapatunay na ang Iglesia Catolica Ay itinantag ni Cristo sa unang siglo? Narito ang kanilang patotoo hinggil dito:

Iglesia ni Cristo(Manalo)

Pasugo Magasine, July-August 1988, page 6 “Even secular history shows a direct time link between the Catholic church and the Apostles, leading to the conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church”

Pasugo Magasin, April 1965, Page 41, by Bro. C. P. Sandoval “So we don’t question the claim of the Catholic apologist, that the Catholic Church alone could trace back its origin to the apostles.”

->inamin na nila, peru sabi nila (Iglesia ni Cristo-manalo) na ang Santa Iglesia Catolica ay ang tunay na Iglesiang itinatag ni Cristo na tumalikod; ngunit sa nasambit na natin sa itaas na hinding-hindi ito (ang tunay na Iglesia) tatalikod kalian man Mat. 16:18-19; Mat. 28:19-20; Juan 14:16;26.

Seventh Day Adventist Church

The voice of prophecy –Friendship Course- F-12, Jun Sabate, “Oo, katoliko ang matuod nga iglesya!

The voice of prophecy –Friendship Course- F-19, Jun Sabate, “Usa ka kinaiya sa matuod nga iglesia mao ang panaghiusa… Laing timaan sa matuod nga iglesya mao ang pagkabinalaan… Ang ikatulong timaan sa matuod nga iglesia mao ang iyang pagka-katoliko o pagka-universal… Tinuod ang ikaupat ug hinungdanong timaan sa matuod nga iglesya mao ang iyang pagkaapostoliko.

Jehovah’s Witnesses

Pagmata, Pebrero 2007, page 4, “Ang mga Latino Amerikanong mas tigulang makahinumdom pa sa panahon nga usa ra ang relihiyon, ang Romano Katolisismo.”

Mark D. Taylor (President of Tyndale House Publishers, Inc.)

The Complete Book of Bible Knowledge, By Mark D. Taylor, page 290, “Roman Catholic church- For the first thousand year after Christ, the church was catholic (universal) and unified.”

-Itong artikolo na ito ay alay sa aming kasamahan na pumayapa nasi Bro. Henry Clarito-

Posted in Apologetics-General, Apologetics-Tagalog, Iglesia ni Cristo-Manalo, Jehovah's Witnesses, Marks of the True Church, Tunay na Iglesia, Usa ra ang Tinuod nga Iglesia, When Was The Catholic Church founded? | 6 Comments »

Bro. Soc Fernandez on CFD lecture (Cebuano)

Posted by catholicfaithdefender on January 7, 2009

  • Bro. Socrates Fernandez
  • National Advicer of Catholic Faith Defenders Inc.

-Cebuano Apologetics-

Posted in -Catholic Faith Defenders Program, Apologetics-General, Apologetics-Visayan, Frequently Asked Questions, How to Help others become Catholic, Marks of the True Church, Q & A, THE CATHOLIC CHURCH HAS THE ANSWER, Usa ra ang Tinuod nga Iglesia | 18 Comments »

Tanong Galing sa Member ng Iglesia ni Cristo-Manalo

Posted by catholicfaithdefender on November 10, 2008

Author: jenny
E-mail : SnowAngel_rHose06@yahoo.com
URL    :
Whois  : http://ws.arin.net/cgi-bin/whois.pl?queryinput=124.217.32.154
Comment:
excuse me..tanong ko lang sa mga CATHOLIC mayroon bng nakasulat sa bible na IGLESIA KATOLIKA APOSTOLIKA ROMANA??if meron den i will convert to your religion, tska patunayan nyong hindi bawal kumain ng dugo,hindi bawal ang pagsamba sa mga diyos diyosan,bawal na pag aasawa ng pari, hindi bawal ang fiesta,,,and for the information of all,kea lang naman po kayo nang uusig is that nabubulgar na ang mga maling aral niyo,,and thank God,,kasi tama ang nakasulat sa bible,na kung pinag uusig ang panginoong Hesukristo kami man din,,so,makinig muna kayo ng totoong aral bago kayo mang usig,,kayo din!!!para sa kaalaman din ng iba wala kaming nilalabag sa mga utos ng Diyos,,if meron po kayong mapatunayan na meron kameng nilalabag den ipagsigawan niyo sa buong madla,,but for sure wala naman kayong mapapatunayan..dats ol..hope na magliwanag ang inyong nabubulagang puso..

-SINAGUTAN NILA:

Bro. G-one T. Paisones

Bro. Noel D. Paisones Sr.

Dear Jenny,

Sa hindi pa natin sasagutin ang tanong mo ay dapat nating malaman na si Cristo lang ang nagtatag ng Kanyang iglisya (Mat. 16:18); itoy naitatag N’ya sa kanyang kapanahonan ( Mat. 18:17); itoy Kanyang katawan (Col.1:18); Sya ang manliligtas ng iglisya (Efe 5:23); ito’y itinayo nya sa saligan ng mga apostol (Efe 2:20); itoy sasamahan Nya hanggang sa katapusan ng sanlibutan (Mat. 28:20) at bibigyan Nya ito ng patnubay(Juan. 14:16-17) at ang patnubay, ang Espiritu Santo na magtuturo sa iglisya ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ni Cristo (Juan. 14:26)

Ang tunay na iglisyang itinatag ni Cristo ay magpasahanggang sa ngayon ay narito pa at hindi ito kalian man tatalikod at mawawalang parang bula (Mat. 16:18) (Mat. 28:20) (Juan. 14:16-17,26)

Sa kapanahunan natin ngayon may mahigit na sa 33000 kristianong denomenasyon (sekta); at lahat nag-aangkin na sila raw ang totoong iglisyang itinatag ni Cristo. Sa 33000 sekta isa lang ang tunay na iglisiang Itinatag ni Cristo. Ang tunay na iglesya:

-Si Cristo ang nagtatag

-Naitatag ni Cristo ang kanyang iglisya sa kanyang kapanahonan

-Hindi ito madadaig ng Kamatayan

-Sa mga panahon ng mga Apostol hanggang sa ngayon ay existed itong Kanyang iglesya

-Ang iglisyang ito ay can trace back its origin to the apostles.

Ang iglisyang that can trace back its origin to the apostles ay ang Roman Catholic Church (Pasugo Magazine –April 1965- page 41) (The World book Encyclopedia-1986 page 580) (The World Alamanac & Book of Facts-1966 page 501).

Ang Pasugo pa mismo ang nag patunay na ang Roman Catholic Church ay ang isa at tanging makapagpabalik ng dugtong nito sa mga apostol. Narito ang kanilang pahayag “So we don’t question the claim of the Catholic Apologist, that the Catholic Church alone could trace back its origin to the apostles” –à itoy inilathala ni Brod. C. P. Sandoval sa Pasugo Magazine –April 1965- page 41.

Ø SASAGUTIN PO NATIN PONTO-4-PUNTO ANG MGA TANONG MO


Tanong #1: Mayroon bang nakasulat sa bible na Iglisya Katolika Apostolica Romana?àSagot po natin ay mayroon pong mababasa sa Biblia na Iglisya Katolika Apostolica Romana.

Mababasa natin ang Iglesia (Church) (κκλησία): Mat. 16:1818} And I say also unto thee, That thou art Peter, and upon this rock I will build my church; and the gates of hell shall not prevail against it (KJV).

Mababasa natin ang Katolika (Catholic) (καθ’ λης): James 1:1 “Catholic Epistles of St. James the Apostles” (Douay Rheims Version).

Mababasa natin ang Apostolica (Apostolic): Mat.10:39 “Apostolic discourse” (Jerusalem Bible); Act. 1:25 to take over this apostolic ministry, which Judas left to go where he belongs (TNIV).

Mababasa natin ang Romana (Roman): Rom. 1:1 “The Epistle of Paul the Apostle to the Romans” (KJV)

Kapatid na Jenny baka isipin mo na ang word na Catholic ay mababasa lamang sa Catholic Bible; narito po ang karagdagang ebedinsya sa na mababasa talaga ang word na Catholic sa Bible:

Catholic or General Epistles (Introduction of the Greek New Testament –Deutsche Bibelgesellschaft- Page 48)

Catholic Epistles– A term applied to the Epistles of James, Peter, John and Jude. It goes back to the early church father, but how it arose is unknown. The most commonly accepted explanation is that these epistles were addressed, not to individual churches or persons but to a number to the church at large, i.e., the universal church (NIV Compact Dictionary of the Bible, Page 108)

Kapatid na Jenny kung gusto mo ay sa isang citas lang sa biblia natin babasahin ang na Iglisya Katolika Apostolica Romana; ang sagot parin natin ay MAYROON MABABASA at MAIINTINDIHAN.

The Jerusalem Bible: ROMANS “The letter of Paul to the Church in Rome” Chapter 1, Verse 7-8 “ To you all, then, who are God’s beloved in Rome, called to be saints, may God our Father and the Lord Jesus Christ send grace and peace. First I thank my God through Jesus spoken of all over the world.”

The Greek New Testament: Roma 1:8 Πρτον μν εχαριστ τ θε μου δι ησο Χριστο περ πάντων μν τι πίστις μν καταγγέλλεται ν λ τ κόσμ,

Roma 1:8 ………………………he pistis humon KATAggelletai en holo to kosmo,

Novum Testamentum Latine : Roma 1:7-8 7omnibus qui sunt Romae dilectis Dei vocatis sanctis gratia vobis et pax a Deo Patre nostro et Domino Iesu Christo 8primum quidem gratias ago Deo meo per Iesum Christum pro omnibus vobis quia fides vestra adnuntiatur in universo mundo.

à dito ating makikita na ang Iglisya sa Roma ang may maramin bunga at narinig ang pananampalataya nito sa buong (Universal or catholic) mundo. At mapapansin sa itaas na sa Roma 1:1,6-8 mababasa at maiintindihan natin na may nabangkit na Iglesia, Roma, Universa or Catholic (Paki tingnan sa ibaba ang masusing explanation) at itoy Apostolica dahil si San Pablo ang sumulat nito sa Roma, at si San Pablo ay Apostol.

CATHOLIC-universal (Webster’s II New Riverside Pocket Dictionary, Page 45)

CATHOLIC-members of the Universal or Catholic Church (Webster’s New School & Office Dictionary, Page 142)

CATHOLIC-or Universal (Introduction to the Catholic Epistles of James, Douay Rheims Version)

Luke 4:14 (Novum Testamentum Latine) UNIVERSAM

Luke 4 :14 (Novum Testamentum Graece) kaq olhV (KATHOLIS)

1 Cor. 14:23 (Novum Testamentum Latine) 23si ergo conveniat universa ecclesia in unum et omnes linguis loquantur intrent autem idiotae aut infideles nonne dicent quod insanities.

Gawa 9:31 ΠΡΑΞΕΙΣ 9:31 Greek NT: WH / NA27 / UBS4 with Concordance
μν ον κκλησία καθ’ λης τς ουδαίας κα Γαλιλαίας κα Σαμαρείας εχεν ερήνην οκοδομουμένη κα πορευομένη τ φόβ το κυρίου κα τ παρακλήσει το γίου πνεύματος πληθύνετο.

Gawa 9:31 Mababasa natin sa Grego ang EKKLESIA KATHOLIS (κκλησία καθ’ λης) – which correspond to Catholic Church.

Liban sa Biblia ang KASAYSAYAN ay nag papatunay rin na ang Roman Catholic Church ay ang iglesyang itinatag ni Cristo-Jesus. Dapat malaman ng ating mga giliw na mga kapatid na mga non-catholic na ang HISTORY-is the study of the past particularly the written record of the human race, but more generally including SCIENTIFIC and ARCHAELOGICAL discoveries about the past. At ang Bible mismo ay isang HISTORICAL Books.

More than 1900 years ago, Jesus Christ the Son of God, come upon earth to save mankind. After His atoning death on the cross He rose glorious and immortal. Before leaving this world to go to the Father, our Lord founded the Catholic Church and gave to that church the command to “teach all nations” (The Old World and America by Furlong-Page 100).

Grollier Encyclopedia –volume V, page 106: “Catholic Church (Gr. Katholikos, universal, general). Term generally applied to the Divine society founded by Jesus Christ, and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost.”

The New Webster’s Dictionary of the English Language (International Edition): Page 155: CATHOLIC– of the original Christian Church before the schism between East and West (ORTHODOXY)// of the Roman or western church after this schism and before the Reformation.

Information Almanac 1988 –Page 724: Roman Catholics– Traditionally, by Jesus who named St. Peter the 1st vicar; historically in early Christian proselytizing and the conversion of imperial Rome in the 4th century.

International Encyclopedia Volume 15,Page 520: Roman Catholic Church – there are two equally valid definitions of the Catholic Church comparable to the twofold nature of Jesus Christ its founder.

At marami pang ibang mga Standard references na nag papatunay na si Cristo talaga ang founder ng Roman Catholic Church tulad ng:

World Almanac and Book of Facts –1986 Edition- Page 243-

New Book of Knowledge Encyclopedia –Volume 18, Page 287-

Young Student Encyclo.–Weekly Reader Book- Vol. 18, Page 2021/2121

àNasagot po ang tanong #1


#2: Patunayan nyong hindi bawal kumakain ng dugo


Noon ang dugo ay ginagamit ng mga Israylita para sa alay dahil sa kanilang kasalanan kayat itoy ipinagbawal kainin (Leviticus 17:10-11 And whatsoever man [there be] of the house of Israel, or of the strangers that sojourn among you, that eateth any manner of blood; I will even set my face against that soul that eateth blood, and will cut him off from among his people. For the life of the flesh [is] in the blood: and I have given it to you upon the altar to make an atonement for your souls: for it [is] the blood [that] maketh an atonement for the soul.)

Kahit na sa panahon ng mga apostolis ang dugo ay ipinagbawal dahil itoy kanilang napanunod sa relihiyong Judaismo ng Kanilang mga magulang (Act 15:29 That ye abstain from meats offered to idols, and from blood, and from things strangled, and from fornication: from which if ye keep yourselves, ye shall do well. Fare ye well.)

Ngunit unti-unti’y namulat o nakita ng mga Apostolis na itong mga PAGKAIN ay walang kaugnayan hinggil sa Kaligtasan bagkus ang nabubuhay sa Grasya ng Dios; “sapagkat ang pag-pasok ng tao sa kaharian ng Diyos ay hindi nababatay sa kinakain at inumin kundi sa pagiging matuwid, pagkakasundo-sundo at kagalakan na pawing kaloob ng Espiritu Santo” (Roma 14:17 Tagalog Popular Version or TPV)

Ipinagtibay ni San Pablo na huwag hamakin ang kumakain ng kahit lamang gulay, at huwag naming hatulan ng kumakain lamang ng gulay ang kumakain ng kahit ano, sapagkat siyay tinanggap ng Diyos. (Roma 14:3 TPV)

Ang prinsipyo na ito ay sinimulan ng panginoon… “Kayo man baga’y wala ring pang-unawa? Tugon ni Jesus. Hindi ba ninyo alam na hindi nakapagpaparumi sa tao ang kinakain nya, sapagkat hindi naman pumapasok iyon sa kanayang puso, kundi sa tiyan at pagkatapos ay idudumi. (Sa pagkasabi nito’y para nang ipinahayag ni Jesus na maaring kanin ang lahat ng pagkain) Marcos 7:18-19

Eze. 39:17-21(KJV) And, thou son of man, thus saith the Lord GOD; Speak unto every feathered fowl, and to every beast of the field, Assemble yourselves, and come; gather yourselves on every side to my sacrifice that I do sacrifice for you, [even] a great sacrifice upon the mountains of Israel, that ye may eat flesh, and drink blood. Ye shall eat the flesh of the mighty, and drink the blood of the princes of the earth, of rams, of lambs, and of goats, of bullocks, all of them fatlings of Bashan. } And ye shall eat fat till ye be full, and drink blood till ye be drunken, of my sacrifice which I have sacrificed for you. Thus ye shall be filled at my table with horses and chariots, with mighty men, and with all men of war, saith the Lord GOD. And I will set my glory among the heathen, and all the heathen shall see my judgment that I have executed, and my hand that I have laid upon them.

Leviticus 10:18 Behold, the blood of it was not brought in within the holy [place:] ye should indeed have eaten it in the holy [place,] as I commanded.

àDito malinaw kapatid na Jenny na ang dugo ay ipapakain.

#3: Hindi bawal ang pagsamba ng dios-diosan?At tungkol naman sa mga dios-diosan, siguro ang ibig mong sabihin ay ang mga imahe ng mga santo. Ang mga mga imahe ng mga santo ay hindi dios-diosan sapagkat hindi sila kinikilalang Diyos ng mga Katoliko at hindi ito ang doctrina ng santa Iglesia Catolica na mga Dios ang mga ito.

Kung may mga katolikong kumikilala na ang mga imahe ay Dios, sila ay nagkasala na tinatawag ng ADOLATRIA ayon narin sa batas ng Santa Iglesia Catolica.

Ito ang tunay na turo ng Santa Iglesia Catolica hingil sa mga imahen:

“We honor sacred images in order to show our veneration for the person the represent, not to adore them as gods.” (My Catholic Faith, Page 191)

“We do not pray to the crucifix, to the images and relics of the saint but to the person they represent” (Catholic Catechism, Number 565)

Hindi ba malinaw na ang aral ng Santa Iglesia Catolica na ang mga imahe ay hindi sinasamba bilang Diyos.

At ano naman ang pahayag ng mga protestante tungkol sa pagsamba ng dios-diosan:

Idolatry –the worship of false gods (NIV Compact Dictionary of the Bible, Page 266)

At ano ang sabi ni San Pablo 1 Cor 8:4 “So then, about eating food sacrificed to idols: We know that “An idol is nothing at all in the world

Siguro sasabihin ng mga ministro ni Manalo at nang ibang protestante na paggawa ng mga imahe ng mga santo ay pagsamba ng mg adios-diosan ay nagkakamali sila.

At kung sasabihin rin ng mga ministro ni Manalo mali ang pag gawa ng mga imahe; ang sagot natin jan ay hindi lahat.

Ang Diyos pa mismo ang nagpagawa ng mga imahe ng mga anghil Ex 25:18-22 “And thou shalt make two cherubims [of] gold, [of] beaten work shalt thou make them, in the two ends of the mercy seat. {25:19} And make one cherub on the one end, and the other cherub on the other end: [even] of the mercy seat shall ye make the cherubims on the two ends thereof. {25:20} And the cherubim shall stretch forth [their] wings on high, covering the mercy seat with their wings, and their faces [shall look] one to another; toward the mercy seat shall the faces of the cherubims be. {25:21} And thou shalt put the mercy seat above upon the ark; and in the ark thou shalt put the testimony that I shall give thee. {25:22} And there I will meet with thee, and I will commune with thee from above the mercy seat, from between the two cherubims which [are] upon the ark of the testimony, of all [things] which I will give thee in commandment unto the children of Israel.

At sa templo pa ng Diyos ipalalagay ang mga banal na imahe 2 Cron 3:1, 7, 10-13(KJV) “Then Solomon began to build the house of the LORD at Jerusalem in mount Moriah, where [the LORD] appeared unto David his father, in the place that David had prepared in the threshingfloor of Ornan the Jebusite. {3:7} He overlaid also the house, the beams, the posts, and the walls thereof, and the doors thereof, with gold; and graved cherubims on the walls.10 And in the most holy house he made two cherubims of image work, and overlaid them with gold. {3:11} And the wings of the cherubims [were] twenty cubits long: one wing [of the one cherub was] five cubits, reaching to the wall of the house: and the other wing [was likewise] five cubits, reaching to the wing of the other cherub. {3:12} And [one] wing of the other cherub [was] five cubits, reaching to the wall of the house: and the other wing [was] five cubits [also,] joining to the wing of the other cherub. {3:13} The wings of these cherubims spread themselves forth twenty cubits:

At ang utos ng Diyos na doon tayo sumamba sa kanya, sa lugar na pinili ng Diyos, ito ay ang kangyang templo na may imahe 2 Cron 7:15-16(KJV) Now mine eyes shall be open, and mine ears attent unto the prayer [that is made] in this place. {7:16} For now have I chosen and sanctified this house, that my name may be there for ever: and mine eyes and mine heart shall be there perpetually.

Mailinaw na malinaw kapatid na ipinag utos ng Diyos na doon sumamba sa kanyang templo (structural) na may mga imahe (Ex 25:18-22) (2 Cron 3:1, 7, 10-13) (2 Cron 7:15-16)…….sumunod ba kayo rito?


#4: Bawal na pag-aasawa ng mga pari?


Ang aral ng Katoliko tungkol sa Celibacy o ang hindi pag-aasawa ng mga pari alang-alang sa Diyos ay nasa Biblia at turo ito ng Panginoong Jesus.

Ang sabi ni apostol Pablo sa 1 Cor. 7:8, 32-33 (KJV) “{7:8} I say therefore to the unmarried and widows, It is good for them if they abide even as I. {7:32} But I would have you without carefulness. He that is unmarried careth for the things that belong to the Lord, how he may please the Lord: {7:33} But he that is married careth for the things that are of the world, how he may please [his] wife.

àAt pakakatandaan natin na si Apostol San Pablo ay Pari-Roma 15:16 (Cebuano Popular Version)

Ang Panginoong Jesu-Cristo ay ganito rin ang itinoro sa Mat. 19:12 (KJV) “For there are some eunuchs, which were so born from [their] mother’s womb: and there are some eunuchs, which were made eunuchs of men: and there be eunuchs, which have made themselves eunuchs for the kingdom of heaven’s sake. He that is able to receive [it,] let him receive [it.”

àAt pakakatandaan natin na ang Panginoon Jesu-Cristo ay Pari- Heb. 3:1 (Cebuano Popular Version.)

#5: Hindi bawal ang fiesta?

Ang Fiesta – ito po ay otos at toru na mababasa natin sa Biblia

1 Cor 5:8 (KJV) “8} Therefore let us keep the feast, not with old leaven, neither with the leaven of malice and wickedness; but with the unleavened [bread] of sincerity and truth.

Sa katunayan ay namimista ang Panginoong Jesu-Cristo taon-taon Luke 22:1, 78 (KJV) “{22:1} Now the feast of unleavened bread drew nigh, which is called the Passover. {22:2} And the chief priests and scribes sought how they might kill him; for they feared the people. {22:7} Then came the day of unleavened bread, when the passover must be killed. {22:8} And he sent Peter and John, saying, Go and prepare us the passover, that we may eat.

Ang Fiesta ng Santa Iglesia Catolica ay ang pagdiriwang at pag-alaala sa mga Santo, kay Santa Maria at mismo sa Dios.

At hindi po totoong kami ay nang-uusig sa Iglesia ni Cristo ni Manalo bagkos ang mga ministro ang nang-uusig sa mga Paring katoliko.

At kapatid kong tongkol naman sa debate ng Iglesia ni Cristo Team VS Catholic Faith Defensers Team, pawing puro makatutuhanan po ang mga isinulat naming.

Kapatid na Jenny hindi po kami bulag, sa katunayan wala ho kaming kahit isang kosing na matatanggap sa mga Pari, gusto lang namin na maiparating ang tamang aral ng Santa Iglesia Catolica.

Kapatid na Jenny wag ho sana kayong maghusga sa amin…Suriin mo ang Docrina ng Santa Iglesia Catolica ng taos puso…tiyak ko na gagaya Karin nila…

Posted in Apologetics-General, Apologetics-Tagalog, Frequently Asked Questions, Iglesia ni Cristo-Manalo, Marks of the True Church, Q & A | 77 Comments »

When Was The Catholic Church founded?

Posted by catholicfaithdefender on April 10, 2008

http://www.catholicapologetics.info/

When Was The Catholic Church founded?

BY Charles The Hammer

When researching the history of the Catholic Church using public sources we find that many times thay are reluctant to give the full truth as to when and by whom the Catholic Church was found.  Some are only willing to admit the church existed in the first century but most just avoid the issue altogether.  Below, I have listed a series of citations from non-Catholic sources which are believed to be helpful in apologetics.  When you read them you’ll notice that each one admits certain details but does not discuss other details, of course it would not do well with Protestants if any encyclopedia came forward and stated ” The Catholic Church was founded in the first century by Jesus Christ ” but occasionally they’re forced to admit part of this truth such as the church existing from the first century or its connection to the apostles of Jesus Christ, is for this reason they become useful.

Protestants many times would like us to believe there was no early church structure or for that matter a specific early church and that Constantine “created” the Roman Catholic Church. they would also like us to believe there was no  standardized early church leadership and no universal church leadership, all of these were creations of the third and fourth century.  Although as a stated above not everyone the citations is as explicit as we may want them to be their very useful against the pseudo-history.

ROMAN CATHOLICISM. The largest of the Christian denominations is the Roman Catholic church. As an institution it has existed since the 1st century AD…The name of the church is derived from its base in Rome and from a Greek term meaning “universal.” The word Catholic refers to the wholeness of the church, and for many centuries the Roman church claimed to be the only true Christian denomination.(Compton’s Interactive Encyclopedia © 1996)

ROMAN CATHOLICISM: Christian church characterized by its uniform, highly developed doctoral and organizational structure that traces its history to the apostles of Jesus Christ in the 1st century C.E. (Marriam-Webster’s Encyclopedia of World Religions © 1999, page 938 )

The history of the Roman Church, therefore, in relation to the ancient oriental churches, is in fact, the history of this claim to supremacy.   The claim  of supremacy on the part of the bishop of Rome rests on the belief   that Christ conferred on the apostle Peter a ‘primacy  of jurisdiction;’ that Peter fixed his see and died at Rome and thus, that the bishops of Rome, as successors of the apostle Peter, have succeeded to his preorgatives of supremacy.  In this light, historians read the facts of the early history of the church—and they trace to this acknoledgment of the superiority of that see, the numerous references to Rome on matters of doctrine or discipline; the appeals from other churhces, even those of Alexandria, Antioch, and Constantinople; the depositions or nominations of bishops, examination and condemnation of heresies—of which the first five centuries, especially   the 4th and 5th, present examples. . . In all the controversies on the Incarnation—the Arian, the Nestorian, the Eutychian, the Monothelite—not only was the orthodoxy of Rome never impeached, but she even supplied at every crisis a rallying point for the orthodox of every church. ( Imperial Encyclopedia and Dictionary, Volume 32   © 1903)

The Church of Rome is the earliest of Christian organization; after three centuries of persecution, it was given freedom by the edict of Constantine and Licinius and acquired increased influence. Bishoprics were established in various parts of the empire, but the one at Rome remained supreme, and in time the title of Pope, or father originally borne by all the bishops indiscriminately, began to be restricted to the bishop of Rome.(The World Book Encyclopedia © 1940, Page 6166, Volume 14,)

The office of Pope was founded on the words of Christ: “And I say also unto thee, That thou art Peter [which means a rock], and upon this rock I will build my church; and the gates of hell shall not prevail against it” ( Matthew xvi, 18). The attention of every historian has been attracted by the endurance of the Papacy through centuries that have seen the downfall of every other European institution that existed when the Papacy arose, and of a number of others that have originated and fallen, while it continued t flourish. The Roman Catholic offers these facts as evidence that the Church is not merely a human institution, but that it is built “upon a rock,” (The World Book Encyclopedia © 1940, Page 5730 Volume13)

Historical Notes. The Holy Catholic Apostolic Roman Church recognizes the Bishop of Rome, the Pope, as the Vicar of Christ on this earth, and as the Head of the Church. It traces its origin from the naming of the Apostles Peter by Jesus as the chief of the Apostles . The authority of Peter as head of the Church is exercised by his successors as the Bishops of Rome. The doctrines of the Roman Catholic Church come from the faith given by Christ to his Apostles.( World Religions, By Benson Y. Landis, © 1957 Page 110)

At first the Christians were terribly persecuted, but gradually they spread the Christ’s radian spirit and teachings until they united many races, classes, and religious beliefs into a brotherhood which extended from Persia to the Atlantic Ocean. Later, this brotherhood spread to American, and Christianity became the prevailing religion of the Western Hemisphere. It has now ben taught in all countries.For nearly a thousand years the Christians remained practically one great community. Then the Greek Catholics broke away from the Roman Catholics. “The World Book Encyclopedia ©1940, Page 1413 Volume 3)

(The Catholic) Church… traces an unbroken line of popes from St. Peter in the 1st century AD to the present occupant of the papal throne. During this nearly 2,000-year period there were more than 30 false popes, most notably during the late 14th and early 15th centuries. These men were merely claimants to the position. There have rarely been periods when a genuine pope was not ruling the church. In 1978 John Paul II became the 264th true pope.(Compton’s Interactive Encyclopedia © 1996)

By A. D. 100,…Christianity had become an institution headed by a three-rank hierarchy of bishops, priests, and deacons, who understood themselves to be the guardians of the only “true faith.” The majority of churches, among which the church of Rome took a leading role, rejected all other viewpoints as heresy. Deploring the diversity of the earlier movement, Bishop Irenaeus and his followers insisted that there could be only one church, and outside of that church, he declared, “there is no salvation.” Members of this church alone are orthodox (literally, “straight-thinking”) Christians. And, he claimed, this church must be catholic– that is, universal.(The Gnostic Gospels by Elaine Pagels. Published by Vintage Books. 1994)

The Empire within the Empire.—Long before the fall of Rome there had begun to grow up within the Roman Empire an ecclesiastical state, which in its constitution and its administrative system was shaping itself upon the imperial model. This spiritual empire, like the secular empire, possessed a hierarchy of officers, of which deacons, priests or prebyters, and bishops were the most important. The bishops collectively formed what is know as the episcopate. There were four grades of bishops, namely, country bishops, city bishops, metropolitans or archbishops, and patriarchs. At the end of the third century there were five patriarchates, that is, regions ruled by patriarchs. These centered in the great cities of Rome, Constantinople, Alexandria, Antioch, and Jerusalem. Among the patriarchs, the patriarchs of Rome were accorded almost universally a precedence in honor and dignity. They claimed further a precedence in authority and jurisdiction, and this was already very widely recognized …Besides the influence of great men, such as Leo the Great, Gregory the Great, and Nicholas I, who held the seat of St. Peter, there were various historical circumstances that contributed to the realization by the Roman bishops of their claim to supremacy and aided them vastly in establishing the almost universal authority of the see of Rome. In the following paragraphs we shall enumerate several of these favoring circumstances. These matters constitute the great landmarks in the rise and early growth of the Papacy.

The belief in the Primacy of St. Peter and in the Founding by him of the Church at Rome.—The Catholic Church teaches that the apostle Peter was given by the Master primacy among his fellow apostles and, furthermore, that Christ intrusted that disciple with the keys of the kingdom of heaven and invested him with superlative authority as teacher and interpreter of the Word by the commission “Feed my sheep”; . . .”feed my lambs,” thus giving into his charge the entire flock of the Church. It also teaches that the apostle Peter himself founded the church at Rome. Without doubt he preached at Rome and suffered martyrdom there under the Emperor Nero…The Pastor as Protector of Rome.—With the advent of the barbarians there came another occasion for the Roman bishops to widen their influence and enhance their authority. Rome’s extremity was their opportunity. Thus it will be recalled how mainly through the intercession of the pious Pope Leo the Great the fierce Attila was persuaded to turn back and spare the imperial city; and how the same bishop, in the year A.D. 455, also appeased in a measure the wrath of the Vandal Geiseric and shielded the inhabitants from the worst passions of a barbarian soldiery…Thus when the emperors, the natural defenders of the capital, were unable to protect it, the unarmed Pastor was able, through the awe and reverence inspired by his holy office, to render services that could not but result in bringing increased honor and dignity to the Roman see. (Mediaeval and Modern History, By Myers, Pg 26-27 Ginn and Company New York, 1905 )

Peter: d AD 64? Apostle, pope, and saint. According to the Bible Peter, a fisherman of Galilee was originally known as Simon. He was chosen by Jesus to be the first leader (pope) of his disciples. During Jesus’ crucifixion, Peter denied knowing him, an act that Jesus had predicted and that Peter bitterly repented of. After word of Jesus’ ascension to heaven, Peter actively sought converts, and is believed to have been crucified, head downward, in Rome by Nero. In the Roman Catholic Church, he is considered to be the first Pope. (Excerpted from the Macmillan Concise Dictionary of World History, compiled by Bruce Watterau. © 1986 Macmillan Publishing Company, a division of Macmillan, Inc. All Rights Reserved.)

“If you are a Roman Catholic, Jesus Christ began your religion in the year 33. “(Ann Landers (Jewish), syndicated columnist in the Daily Record of Morris County, N.J. (from which we take this piece) for Monday, November 11,1996 reads)

“The Roman Catholic church … the only legitimate inheritor, by an unbroken episcopal succession descending from Saint Peter to the present time, of the commission and powers conferred by Jesus Christ…Until the break with the Eastern church in 1054 and the break with the Protestant churches in the 1500s, it is impossible to separate the history of the Roman Catholic church from the history of Christianity” (The Encarta Encyclopedia © 1997 says)

“33-40 A.D.The Roman Catholic Church is founded by Jesus Christ”(The Timetables of History © 1975)

“The Catholic Church…Saint Peter and the Popes who have descended in unbroken succession from him have never ceased to feed, with the life-giving Sacraments and doctrines of the Catholic Church, the sheep whom Jesus Christ, the Good Shepherd” (History Of The Popes © 1965)

“Jesus Christ has founded one only Church, the Catholic hierarchical Church, whose chief pastors are the Pope and the Bishops in union with the Pope,” (The Early Church © 1945)

“St. Peter, of Bethsaida in Galilee, From Christ he received the name of Cepha, an Aramaic name which means rock .Prince of the Apostles, was the first pope of the Roman Catholic Church. He lived first in Antioch and then in Rome for 25 years. In C.E. 64 or 67, he was martyred. St. Linus became the second pope.” (National Almanac © 1996)

“ROMAN CATHOLICISM The largest of the Christian denominations is the Roman Catholic church. As an institution it has existed since the 1st century AD, …the Roman church owes its existence to the life of Jesus Christ in the 1st century AD” (Comptons Encyclopedia  ©1995)

“Roman Catholic authority rests upon a mandate that is traced to the action of Jesus Christ himself, when he invested Peter and, through Peter, his successors with the power of the keys in the church. Christ is the invisible head of his church, and by his authority the pope is the visible head.” (Encyclopedia Britannica ©1999)

“Roman Catholicism Christian church characterized by its uniform, highly developed doctrinal and organizational structure that traces its history to the Apostles of Jesus Christ in the 1st century AD.” (Encyclopedia Britannica ©1999)

ROMAN CATHOLIC CHURCH, the largest single Christian body, composed of those Christians who acknowledge the supreme authority of the bishop of Rome, the pope, in matters of faith. The word catholic (Gr. katholikos) means “universal” and has been used to designate the church since its earliest period, when it was the only Christian church. The Roman Catholic church regards itself as the only legitimate inheritor, by an unbroken episcopal succession descending from St. Peter to the present time, of the commission and powers conferred by Jesus Christ on the 12 apostles (see APOSTLE). The church has had a profound influence on the development of European culture and on the introduction of European values into other civilizations. Its total membership as the 1990s began was about 995.8 million (about 18.8 percent of the world population). (Funk & Wagnalls Encyclopedia ©1998-2000)

The doctrine of apostolic succession, that is, the continuous transmission of ministry from the time of Jesus until today. The doctrine is found as early as the Epistle to the Corinthians (c. 96), traditionally attributed to Pope Clement I…It is expressly affirmed in Roman Catholicism. It is identified with the succession of bishops in office and interpreted as the source of the bishops’ authority and leadership role. The most specific instance of these claims is that the pope is the successor of St. Peter, who was chosen by Jesus as head of his church (see Matt. 16:16–18). (Funk & Wagnalls Encyclopedia ©1998-2000)


IN THE WRITINGS OF THE EARLY CHRISTIANS

Saint Cyprian (died A.D. 258): “He who has turned his back on the Church of Christ shall not come to the rewards of Christ; he is an alien, a worldling, an enemy. You cannot have God for your Father if you have not the Church for your mother. Our Lord warns us when He says: `he that is not with Me is against Me, and he that gathereth not with Me scattereth.’ Whosoever breaks the peace and harmony of Christ acts against Christ; whoever gathers elsewhere than in the Church scatters the Church of Christ.” (Unity of the Catholic Church)

“He who does not hold this unity, does not hold the law of God, does not hold the faith of the Father and the Son, does not hold life and salvation.” (Patrologiae Cursus Completus: Latina)

“Nay, though they should suffer death for the confession of the Name, the guilt of such men is not removed even by their blood…No martyr can he be who is not in the Church.” (Ancient Christian Writers)

“Christ has declared the unity of the Church. Whoever parts and divides the Church cannot possess Christ … The House of God is but one, and no one can have salvation except in the Church(The Unity of the Church)

There is no salvation outside the Catholic Church … and it is they who in His Church have labored in doing good works whom the Lord says shall be received into the Kingdom of Heaven on the Day of Judgment.” (Epistle 73:21)

Bishop Firmilean (died A.D. 269): “What is the greatness of his error, and what the depth of his blindness, who says that remission of sins can be granted in the synagogues of heretics, and does not abide on the foundation of the one Church.” (Anti-Nicene Fathers)

Saints Cosmas and Damian (died A.D. 303): There is absolutely no salvation outside the Catholic Church (Saints to Remember)

St. Catherine of Alexandria (died A.D. 307) “It is necessary for you to believe the Catholic Faith and to be baptized, as must every man in order to save his soul.” (Saints to Know and Love)

Lactantius (died A.D. 310): “It is the Catholic Church alone which retains true worship. This is the fountain of truth, this is the abode of the Faith, this is the temple of God; into which if anyone shall not enter, or from which if anyone shall go out, he is a stranger to the hope of life and eternal salvation.” (The Divine Institutes)

Saint Cyril of Jerusalem (died A.D. 386): “Abhor all heretics…heed not their fair speaking or their mock humility; for they are serpents, a `brood of vipers.’ Remember that, when Judas said `Hail Rabbi,’ the salutation was an act of betrayal. Do not be deceived by the kiss but beware of the venom. Abhor such men, therefore, and shun the blasphemers of the Holy Spirit, for whom there is no pardon. For what fellowship have you with men without hope. Let us confidently say to God regarding all heretics, `Did I not hate, O Lord, those who hated Thee, and did I not pine away because of Your enemies?’ For there is an enmity that is laudable, as it is written, `I will put enmity between you and the woman, between your seed and her seed.’ Friendship with the serpent produces enmity with God, and death. Let us shun those from whom God turns away.” (The Fathers of the Church)

Saint Ambrose (died A.D. 397): “Where Peter is therefore, there is the Church. Where the Church is there is not death but life eternal. …Although many call themselves Christians, they usurp the name and do not have the reward.” (The Fathers of the Church)

St. John Chrysostom (died A.D. 407): “We know that salvation belongs to the Church alone, and that no one can partake of Christ nor be saved outside the Catholic Church and Catholic Faith.” (De Capto Eutropio)

“We should mourn for those who are dying without the Faith … And well should the pagan weep and lament who, not knowing God, goes straight to punishment when he dies!” (On the Consolation of Death)

St. Gaudentius of Brescia (died A.D. 410): “It is certain that all men of Noah’s time perished, except those who merited to be in the Ark, which was a figure of the Church. Likewise, they cannot in any way now be saved who are aliens from the Apostolic Faith and the Catholic Church” (De Lect. Evangel)

Bishop Niceta of Remesiana (died A.D. 415): “He is the Way along which we journey to our salvation; the Truth, because He rejects what is false; the Life, because He destroys death. …All who from the beginning of the world were, or are, or will be justified – whether Patriarchs, like Abraham, Isaac and Jacob, or Prophets, whether Apostles or martyrs, or any others – make up one Church, because they are made holy by one faith and way of life, stamped with one Spirit, made into one Body whose Head, as we are told, is Christ. I go further. The angels and virtues and powers in heaven are co-members in this one Church, for, as the Apostle teaches us, in Christ `all things whether on the earth or in the heavens have been reconciled.’ You must believe, therefore, that in this one Church you are gathered into the Communion of Saints. You must know that this is the one Catholic Church established throughout the world, and with it you must remain in unshaken communion. There are, indeed, other so called `churches’ with which you can have no communion. …These `churches’ cease to be holy, because they were deceived by the doctrines of the devil to believe and behave differently from what Christ commanded and from the tradition of the Apostles.” (The Fathers of the Church)

Saint Jerome (died A.D. 420): “As I follow no leader save Christ, so I communicate with none but your blessedness, that is, with the Chair of Peter. For this, I know, is the rock on which the Church is built. …This is the Ark of Noah, and he who is not found in it shall perish when the flood prevails. …And as for heretics, I have never spared them; on the contrary, I have seen to it in every possible way that the Church’s enemies are also my enemies.” (Manual of Patrology and History of Theology)

“Therefore, I believe it is good for me to praise the Chair and Faith of peter: with you alone remains uncorrupted the inhereitance of the Fathers. As I follow no one but Christ, so do I therefore unite myself with Your Holiness, that is, with the Chair of Peter. Whoever eats the Lamb outside this House is profane; whoever is not in this Ark of Noah will perish in the Flood; whoever does not gather with thee scatters; that is: he who is not Christ’s is Antichrist’s.” (To Pope Damasus, Epistle 15)

Saint Augustine (died A.D. 430):No man can find salvation except in the Catholic Church. Outside the Catholic Church one can have everything except salvation. One can have honor, one can have the sacraments, one can sing alleluia, one can answer amen, one can have faith in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, and preach it too, but never can one find salvation except in the Catholic Church.” (Sermo ad Caesariensis Ecclesia plebem)

“So certain and so clear is the Catholic Faith as expressed in the words of the Apostolic See, so ancient and so well-extablished, that it would be a sacrilege for any Christian to doubt!” (Faith of the Early Fathers)

“There is nothing a Christian should dread more than to be separated from the Body of Christ, for if he is separated from the Body, he is not one of His Members. If he is not a member of Christ, then he does not live by His Spirit. “If any man have not the Spirit of Christ,” says the Apostle, “he is none of His” (Romans 8:9) … Do you also wish to live by the Spirit of Christ? Then belong to the Body of Christ. No one ascends into Heaven except him who remains glued to Christ, for “no man hath ascended into Heaven except Him Who alone descended from Heaven: the Son of man Who is in Heaven” (John 3:13). Do you want to ascend, too? Then become a member of Him Who alone ascends! For He, the Head, is one man with the other members … If, then, the Body of Christ and its members belong to “one man,” do not make two of them … He is the Bridegroom Who is the Head, the Bride is he who is in the Body. For “they two,” He said, “shall be in one flesh” (Mt. 19:5-6) … And since no one can ascend into Heaven but him who has become His member in His Body, the saying is fulfilled that “no man ascends to Heaven except Him Who descended” … What do these words mean if not that no man ascends into heaven who has not been made one with Him and, as a member, become hidden within the Body of Him who has descended from Heaven? And what is that Body if not the Church?” (Treatise on John)

“Everyone God teaches, He teaches out of pity; but whomever He does not teach, He does not teach them out of justice … The saving grace of this religion, the only true one, through which alone true salvation is truly promised, has never been refused anyone who was worthy of it; and whoever did lack it was unworthy of it. Consequently, those who have not heard the Gospel, and those who, having heard it, have refused to come to Christ, that is, to believe in Him … all of these have perished in death; they all go in one lump into condemnation.” (Predestination of the Saints; Admonition and Grace)

St. Patrick (died A.D. 493): “Not without just cause does the Apostle say: ‘Where the righteous shall scarcely be saved, where shall the sinner and the ungodly transgressor of the law find himself?’ (1Peter 4:18). The Words are not mine, but God’s and the Apostle’s and Prophet’s who have never lied: “He who believes and is baptized shall be saved, but he who does not believe shall be damned‘ (Mk 16:16). God hath spoken!” (The Writings of St. Patrick)

Saint Fulgentius (died A.D. 533): “Hold most firmly and never doubt at all that not only pagans, but also all Jews, all heretics, and all schismatics who finish this life outside of the Catholic Church, will go into the eternal fire prepared for the devil and his angels.” (Enchiridion Patristicum)

No one can be saved by any means outside the Church; all pagans and heretics are infallibly damned … Anyone who is outside the Church is walking a path not to Heaven but to Hell. He is not approaching the home of eternal life; rather, he is hastening to the torment of eternal death.” (“On the Faith of Peter” and “The Forgiveness of Sins”)

Anyone who is out of this Church is walking a path not to heaven, but to hell. He is not getting closer to the home of eternal life; on the contrary, he is hurrying to the torments of eternal death. And this is the case not only if he remains a pagan without Baptism, but even if, after having been Baptized, he continue as a heretic (To Euthymius, on the Remission of Sins)

Saint Bede the Venerable (died A.D. 735): “Just as all within the ark were saved and all outside of it were carried away when the flood came, so when all who are pre-ordained to eternal life have entered the Church, the end of the world will come and all will perish who are found outside.” (Hexaemeron)

“He who will not willingly and humbly enter the gate of the Church will certainly be damned and enter the gate of hell whether he wants to or not!” (cf. Sermon 16; PL94:129)

Posted in Marks of the True Church, What is the History of Your Church?, When Was The Catholic Church founded? | 5 Comments »