Catholic Faith Defender

JOHN. 8:32 “et cognoscetis veritatem et veritas liberabit vos”

Archive for the ‘Usa ra ang Tinuod nga Iglesia’ Category

CFD (Ryan Mejillano) vs Kinawawang INC (Julius Cutin)

Posted by catholicfaithdefender on November 17, 2012

CFD (Ryan Mejillano) vs Kinawawang INC (Julius Cutin)

Tingnan po naman ninyo ang isa nanamang kinawawang Ministro ng INC-Manalo laban sa ating kapatid na si Bro. Ryan Mejillano ng Catholic Faith Defenders.
This four-part video is the supposed discussion turned debate between CFD Bro. Ryan and Minister Julius Cutin of INC(Manalo), Locale of Mintal, District of Davao. It was initiated by the INC (of Manalo) to trap Bro. Ryan thinking that the latter was just a petty and mediocre Catholic Christian. This happened at the residence of an INC member who was very desiroua few months before to engage Bro. Ryan in a debate with another INC (of Manalo) Minister.

Please notice the difference between a Catholic Christian and Iglesia Ni Cristo (Ni Manalo). Notice how an INC Minister delivers his part, his speeches, how he evades from the main topic that was agreed, how he first use foul words from the start to the end of these four videos.

Enjoy and reflect.

Sancta Maria, ora pro nobis.

All Rights Reserves
Video Duplication is for back-up purposes only.
Video Courtesy:

http://www.youtube.com/user/najeca2

http://www.youtube.com/user/20asisjohncarlo

TAGALOG SUBTITLE

Posted in Apologetics-General, Apologetics-Visayan, Bible, Biblia (Visaya), CFD VS INC, Challenge, Debate, Debater of the Year, Doctrinal Comparison, Frequently Asked Questions, How to Help others become Catholic, Iglesia ni Cristo-Manalo, Larawan (Visaya), Marks of the True Church, Q & A, Rebulto, THE CATHOLIC CHURCH HAS THE ANSWER, Tunay na Iglesia, Usa ra ang Tinuod nga Iglesia, When Was The Catholic Church founded? | 1 Comment »

SIMBAHAN: ANG MGA ILHANAN

Posted by catholicfaithdefender on March 8, 2010

SIMBAHAN: ANG MGA ILHANAN

By: Bro. Jessel F. Mosquera
Former Chapter President
CFD-ORMOC CITY CHAPTER


Aron mailhan nga lahi sa ubang mga relihiyosong sekta, ang Simbahan, sa sayo pa, mihatag ug upat ka mga ilhanan diha sa Credo: USA, SANTOS, CATOLICO UG APOSTOLICO. Source: Lumen Gentium (LG 8); Catechism of the Catholic Church (CCC 811)

Kini sila, sa tinuod, mga buhing kamatuoran nga gigasa sa Espiritu Santo ngadto sa Simbahan, ug masinati lamang diha sa pagtuo.

Gawas nga kini MGA GASA, sila usab MGA TAHAS nga pagabuhaton sa Simbahan isip kabahin sa iyang MISYON.

Dugang pa, sila NAHILAMBIGIT PAG-AYO SA USAG-USA nga kun mouswag ang usa mouswag ang tanan.

Sa naandan, diha sa pagpanalipod (in apologetics) sa Simbahan, kining mga ilhanana gipasupot nga mga hiyas nga makita diha sa kasaysayan sa Simbahan.

Karon sila sagad gilambigit diha ni Cristo, diin nagsugod ang pagka USA nga mopatighulog ngadto sa iyang BALAAN ug pagka-CATOLICO. Ang pagka APOSTOLICO gipadayag isip pasikaran ug paagi sa pagdangat ngadto sa laing tulo ka mga ilhanan.

Source: Catechism for Filipino Catholics (CFC 1390)

BODY: (Tell them what you want to tell them)

1. Nganong ang Simbahan USA o NAGKAHIUSA?

Matthew 16:18 “…vBusa sultihan ko ikaw: ikaw si Pedro ug ibabaw niining bato tukuron ko ang akong simbahan ug bisan gani ang kamatayon dili gayod makabuntog niini.” Source: Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia

Klaro sa unahan nga si Cristo mitugod ug USA lamang ka Simbahan.

“tukuron ko ang akong simbahan”, siya nagkanayon.
DILI MGA SIMBAHAN.DILI DAGHAN. USA RA. USA DIHA SA PAGTULON-AN, OTORIDAD UG SA PAGSIMBA.

Ang Simbahan USA,
1. una, gikan sa iyang mismong TINUBDAN, ANG USA KA BUHING DIOS DIHA SA TULO KA PERSONA.
2. ika-duha, ang Simbahan usa diha sa iyang TIGTUKOD nga mao si Jesu-
Cristo, kinsa:

>mianhi aron PAGLUWAS ug PAGHIUSA sa tibuok katawhan;

>NANGALIYUPO ngadto sa Amahan
Juan 17:21 “nga ma-USA unta ang tanan sama nga Ikaw, Amahan, ania
kanako ug ako anaa kanimo”

>NAGTUKOD sa YUKARISTIYA nga nagkahulogan ug nagmugna sa KAHIUSA
sa Simbahan;

>NAGHIUSA sa tanan pinaagi sa iyang BAG-ONG SUGO SA GUGMA
Juan 13:34 – ”Maghatag ako kaninyog bag-ong sugo: paghigugmaay kamo. Ingon nga
ako nahigugma kaninyo, paghigugmaay usab kamo.”

>ug mibubo sa iyang ESPIRITU diin iyang gitawag ang katawhan sa Bag-ong
Kasabutan ngadto a KAHIUSAHAN sa pagtuo, paglaum ug paghigugma

Source: Unitatis Redintegratia (UR 2-3) (Dekreto, sa Ekumenismo, 1964)

Ephesians 4:4-6 – 4May usa lamang ka lawas ug usa ka Espiritu ingon nga may usa lamang ka paglaom ug alang niini gitawag kamo sa Dios. v5May usa lamang ka Ginoo, usa ka pagtuo ug usa ka bunyag;a v6may usa lamang ka Dios ug Amahan sa tanang mga tawo. Siya mao ang labaw sa tanan ug nagbuhat pinaagi sa tanan ug anaa sa tanan.

Psalm 127:1 –“Gawas kon ang GINOO maoy magtukod sa balay, kawang lamang ang kahago niadtong nagtukod niini. Gawas kon ang GINOO maoy magbantay sa siyudad, kawang lamang ang pagtukaw sa mga magbalantay”.

1 Timothy 3:15 – “Kanang balaya mao ang simbahan sa buhi nga Dios, ang haligi ug ang sukaranan sa kamatuoran!”

Daniel 2:44 – “…ang Dios magtukod ug usa ka gingharian nga dili gayod malumpag ug ang iyang gahom dili maagaw sa laing katawhan.”

“Ang Simbahang Catolica kaponongan nga tinukod ni Jesu-Cristo”

Source: Grolier Encyclopedia

2. Nganong ang Simbahan Santos o Balaan?

Diha sa pagtuo, kita mituo nga ANG SIMBAHAN BALAAN SA PAAGI NGA DILI MOPAKYAS (CCC 823):

1. Una, tungod kay si “Cristo nahigugma sa iyang Simbahan isip iyang Esposa ug mihatag sa iyang kaugalingon alang kaniya, aron kini mabalaaan.

“Gihiusa siya (ANG SIMBAHAN) ni Cristo ngadto kaniya isip iyang lawas, iyang gihatagan ug gisangkap sa mga gasa sa Espiritu Santo”.

Source: Lumen Gentium (LG 39)

2. Ika-duha, tungod kay ang Espiritu Santo migasa kaniya sa KABUHONG SA
MGA KINAHANGLANON ALANG SA KALUWASAN UG KABALAAN.

Example: Pagsangyaw sa Maayong Balita, Mga Sacramento, Mga Birtud sa
Katarung, Mga Pang-alagad nga Maunongon sa Isigkatawo, ug
Mga Gasang Karismatiko

1 Pedro 1:16 – “Maingon nga ako santos kamo usab masantos…”

1 Corinthians 14:33 –“… for God is not a God of confusion, but of peace. As in all the churches of the saints…”

Deuteronomy 7:6 – “Kay kamo balaan nga katawhan ug iya kamo sa GINOO nga inyong Dios. Sa tanang katawhan sa kalibotan kamo ang gipili sa GINOO aron mahimong iyang kaugalingong katawhan.”

Leviticus 19:2 – Sultihi ang tibuok Israel: Pagbalaan kamo kay ako, ang GINOO nga inyong Dios, balaan man.

3. Nganong ang Simbahan CATOLICO?

cath•o•lic [káthlik, káthəlik]
adjective
1. all-inclusive: including or concerned with all people
2. useful to all: useful or interesting to a wide range of people
3. all-embracing: interested in or sympathetic to a wide range of things
[14th century. Via Latin < Greek katholikos “universal” < katholou “in general” una, ang Simbahan GITUKOD NI CRISTO DIHA SA IYANG MGA APOSTOL.

>ika-duha, ang Simbahan mabinantayon kanunay ug nagsangyaw sa ILANG MGA
PAGTUDLO UG PAGSAKSI;

>ika-tulo, ang Simbahan kanunayng gitudloan, gibalaan ug giagak sa mga apostol
pinaagi sa ILANG MGA SUMUSUNOD, ang mga obispo.

“Ang mga Apostol gipadala sa Nabanhawng Ginoo… aron, isip mga mag-aambit sa gahum ni Cristo, HIMUON NILA ANG TANANG KATAWHAN NGA MGA TINUN-AN ug MAGBALAAN ug MAGMANDO kanila, ug sa ingon, mopakaylap sa iyang Simbahan ug, pinaagi a pag-alagad niini ubos sa paggiya sa Ginoo, BANTAYAN nila kini sa tanang mga adlaw hangtud sa katapusan sa kalibutan.” Source: Lumen Gentium (LG 19)

Pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo nag nagpuyo diha kaniya, ang Simbahan naga-amping sa tim-os nga pag-amoma sa mga pagtulun-an sa mga apostol, nga nagbuhong sa mga bahandi sa pagtuo.

Ang tugon ni Apostol Pablo ngadto kang Timoteo mao kini:

2 Timoteo 1:13-14 – Sunda nga panig-ingnan ang matuod nga mga pagtulon-an nga gitudlo ko kanimo ug pabilin diha sa pagtuo ug gugma nga naato tungod sa atong pagkahiusa kang Cristo Jesus. v14Ampingi ang maayong mga butang nga gipiyal kanimo pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga nagpuyo dinhi kanato.

1 Peter 5:1 – “Kaninyo nga mga pangulo sa simbahan, ako, ingon nga pangulo usab sama kaninyo ug saksi sa mga pag-antos ni Cristo ug mag-aambit sa himaya nga ipadayag unya, naghangyo kaninyo…”

“Nay, we make progress by means of reverses; our griefs are our consolations; we lose Stephen to gain Paul, and Matthias replaces the traitor Judas…”

Source: Church History by Laux, p 609

Sa mga kaaway sa Simbahan karon ug sa umaabot, atong masulti uban ni Gamaliel, ang magtutudlo ni San Pablo:

Acts 5:39 – ”Apan kon iya kini sa Dios, dili gayod kamo makabuntog kanila. Mahitabo pa hinuon nga kamo nakigbatok sa Dios.”

“The principal reason why the Roman State tried to crush the Church was a political one. Such government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. Nero was the first emperor to persecute the Christians, 64-68 AD.”

Source: (World History by O’Brien, p 138)
Information Almanac 1968, p 296- Succession of Popes

By the 3rd century agreement was widespread about the authority of the bishop as the link with the apostles. He (Paul) was such a link, however, only if in his life and teaching he adhered to the teaching of the apostles as this was laid down in the New Testament and in the “deposit of faith” transmitted by the apostolic churches.

Source: Microsoft ® Encarta ® 2008

5. Nganong ROMANA man?

Matthew 21:43 – vBusa nag-ingon ako kaninyo, nga pagakuhaon kaninyo ang gingharian sa Dios, ug igahatag sa usa ka nasud nga makapamunga sa mga bunga niya.

Acts 23:11 – vUg sa gabii nga misunod ang Ginoo mitindog tupad kaniya, ug miingon: Magmalipayon ka, kay ingon nga nagpamatuod ka mahatungod kanako sa Jerusalem, ingon usab kinahanglan nga magpamatuod ka sa Roma.

Romans 1:7-8 – vBusa gisulatan ko kamong tanan nga taga-Roma nga gihigugma ug gitawag sa Dios aron mahimong iyang katawhan: unta kamog grasya ug kalinaw sa Dios nga atong Amahan ug sa Ginoong Jesu-Cristo. Una sa tanan, nagpasalamat ako sa Dios pinaagi kang Jesu-Cristo alang kaninyong tanan kay nasangyaw sa tibuok kalibotan ang inyong pagtuo.

“The Church, thus founded by Jesus Christ begun to spread victoriously in the Roman Empire in the face of greatest odds.”

Source: Ancient Medieval History, p236

“Jerusalem was the center of the Christian movement, at least until its destruction by Roman armies in AD 70, but from this center Christianity radiated to other cities and towns in Palestine and beyond.
Source: Microsoft ® Encarta ® 2008

6. Nganong GIKAN sa ESPANYA?

Ang mga Espanyol kun mga taga-Espanya maoy nakakristyanisar sa mga Filipino busa makatarunganon gayud nga ang atong pagka-Cristohanon gikan sa mga apostoles.

Romans 15:24-25 – Mohapit unya ako diha sa akong pagpaingon sa Espanya. Human ako malipay sa pagpakig-uban kaninyo sa makadiyot, tabangi unya ako sa pag-adto sa Espanya. 25Sa pagkakaron, moadto una ako sa Jerusalem aron pagdala ug mga hinabang alang sa katawhan sa Dios didto

Posted in Apologetics-Visayan, CFD-Ormoc, Usa ra ang Tinuod nga Iglesia | 19 Comments »

Ang Tunay Na Iglesia

Posted by catholicfaithdefender on February 17, 2010

Ang Tunay Na Iglesia

Ni Bro. G-one T. Paisones

(Catholic Faith Defender)
(Catholic Faith Lay Apostolic Movement of the Philippines)

Mapapansin po natin sa ating paligid, sa TV man at Radyo na may maraming mangangaral at bihasa sa Biblia na nagsasabi na sila ang tunay na iglesia at ang iba naman ay mali.  At karamihan sa mga ito ay hinahamak ang pananampalatayang Katoliko. Ano ba ang masasabi ng Biblia tungkol sa pangyayaring ito?

Mga kaibigan at mga kapatid hindi napo bago ang mga pangungutya at pang-aapi ng mga kaaway ng Santa Iglesia na makikita natin ngayon; pag sinuri po natin maiigi ang Christian History, abay inyong matutoklasan na ang iilan sa mga Doctrina ng erehe o yong kaaway ng Tunay na Simbahan ay kinopya po ang mga ito ng mga bagong sulpot na mga nagsasabing Kristianos daw sila. Halimbaha nalang ng Arianismo na kinopya ng Jehova’s Witnesses at ng Iglesiang itinatag ni ginoong Felix Manalo na pinangalan niyang Iglesia ni Cristo.

Ano ba o sino ba ang tunay na Iglesiang itinatag ni Cristo? Ang Iglesia ni Cristo(manalo) ba? – sa pangalan animoy si Cristo ang nagtatag, ngunit sa Rehistro Certifico (Registered Certificate) abay napakalinaw po na si Felix Manalo ang nagtatag. At pakakatandaan po natin na maraming grupo ng mga sektang protestante na nagdadala ng ganitong uri ng pangalan; nariyan ang Church of Christ na itinatag ni Alexander Campbell; United Church of Christ; Church of Christ “Scientist”; at marami pang iba.

Ano ba ang sinasabi sa Biblia patungkol sa mga sektang nagdadala ng pangalan ng Dios? Narito po ang nakalagay Jere. 7:4,10-11 (Ang Biblia -Cebuano Protestant Bible-) “Ayaw kamo pagsalig sa bakakong pulong, nga nag-ingon: Ang templo ni Jehova, ang templo ni Jehova, mao kini ang templo ni Jehova” “Ug unya moanhi ug motindog sa akong atubangan, sulod niining balaya, nga gitawag sa akong ngalan, ug moingon: kita luwas na; aron kamo magbuhat niining tanan nga mga dulumtanan? Kining balaya, nga gitawag sa akong ngalan, nahimo bang usa ka lungib sa tulisan sa inyong mga mga mata? Ania karon ako bisan pa ako nakakita niini, nagaingon si Jehova. Jere. 7: 4 (Magandang Biblita Biblia) “Huwag ninyong dayain ang inyong sarili sa paulit-ulit na pagsasabing: Ito ang Templo ni Yahweh, ang Templo ni Yahweh, ang templo ni Yahweh! Hindi kayo maliligtas ng salitang iyan. Ang templo at bahay sa nasambit ay aplikado sa iglesiang itinatag lamang ng pangkaraniwang tao (1 Tim. 3:15). Malinaw po ang nakasaad sa Biblia na wag tayong padadaya sa mga iglesiang nagdadala ng pangalan ng Panginoon sapagkat ito po ay piki at hindi tunay.

Sa ibaba po ay inyong makikita ang mga karagdagang ebedinsya na hindi malilipol ang tunay na Iglesiang itinatag ni Cristo; at hindi ito kalian man tatalikod; taliwas ito sa mga sinambit ng maraming mangangaral umano ng Biblia:

IGLESIA =from Greek word Ekklesia (EKKLESIA)

  • Church, congregation, assembly, gathering (of religious, political or unofficial groups) GREEK NEW TESTAMENT DICTIONARY, Page 55
  • The assembly of those are called (Today’s English Version –New Testament-Page 37
  • Hebrew word “QAHAL” Mat. 16:18 Footnote –Jerusalem Bible-

Mat. 16:18 Si Jesus naagtatag ng Iglesia

Mat. 18:17 Naitatag talaga ang Iglesia

Mat. 28:19-20 Sasamahan ni Jesus ang Iglesia hanggang sa kataposan ng mundo

Mat. 28:19 Ay Siya ang mangangaral ng Magandang Balita

1 Tim. 3:15 Haligi at saligan ng katotohanan

Boh. 20:28 Itinubos sa dugo ni Jesus ang Iglesia

Efe. 5:29 Inaalagaan ni Cristo-Jesus ang kanyang Iglesia

Efe. 5:25 mahal ni Jesus ang kanyang Iglesia

Efe. 5:23 At Siya ang magliligtas nito

Col. 1:18 dahil ito ay ang kanyang katawan

Col. 3:15 Tayo ay tinawag para magpasakop Kanyang Iglesia

Juan 14:16, 26 Sasamahan ng Espirito Santo ang Iglesia magpakailan man

Efe.2:14 Pinawi ng katawan ni Cristo ang alitan na prang pader ng Diyos at sa ating mga tao

Amos 9:11 ibabangon ang muli ang sambayanan ni David

Dan. 2:44 Ang Dios ay magtitindig ng isang kahariang hindi maibabagsak kailanman…

Col. 1:13-14 Tayoy dinala Niya sa kaharian ng kanyang Anak

Napatunayan na natin kanina na hindi sa pamamagitan ng pangalan ng templo/bahay o nag iglesia ang sukatan, sabagkat inihula na ni Propeta Jeremias na hindi tayo paloloko sa mga Templong maypangalan ng Panginoon. Eh ano ba ang basihan para malaman natin ang tunay na Iglesiang itinatag ni Cristo? Narito ang sabi ng Biblia: Zac. 3:8 (Ang Biblia Cebuano) “Pamati karon, Oh Josue nga labawng sacerdote, ikaw ug ang imong mga kauban nga nanaglingkod sa imong atubangan; kay sila mga tawo man usa ka ilhanan; kay, ania karon, pakatawohon ko ang akong alagan nga mao ang Sanga.” (Makinig ka ngayon, oh Josue na punong pari, ikaw at ang mga kasama mong nakaupo sa iyong harapan; dahil sila ay mga tao man isang tanda; dahil, narito ngayon, ipanganganak ang taong alagad ko na si Sanga –salin ng may akda-.). Napakalinaw po na may tanda ang mga tao ng Diyos. At sa nasambit na natin sa itaas na ang Iglesia ay ang mga taong pinili ng Dios. Samakatwid ang tunay na iglesia ay may tanda.  At ano ang tandan ng Iglesia?  Narito ang sagot:

TANDA NG TUNAY NA IGLESIA

1. Isa / Nagkakaisa / One

Juan 10:16 Gusto ni CristoJesus na ang kanyang alagad ay magkakaisa

Juan 17:21 Si Cristo ay nag-dasal na sana ang kanyang mga kawan ay maging isa

Efe. 4:3 Pagkakaisa ay bigay at kaluob ng Espirito Santo

Efe. 4:4-5 Isang Espiritu, isang pag-asa, isang Panginoon at isang binyag

Mat. 16:18 isa lang ang Iglesia ang itinatag ng Panginoong JesuCristo

2. Banal/Santo/ Holy

Luk. 1:35 Ang nagtatag ay Banal o Santo

Buh. 4:27, 30 Si Cristo ay Santo o Banal

1 Ped. 1:16 Ang tagasunod ay magiging banal o santo

Roma. 6:22 (BKK) magbubunga ng pagkabanal

1 Cor. 14: 33 Dahil ito ay ang Iglesia ng mga Santo o Banal

Efe. 5:25 (Jerusalem Bible) Christ made the Church holy

3. Catolica / Catholic

Catholic = From Kata (Kata) and Holos (Holos) / Kath oles (Katholis)

Kata > prep. “Throughout” -The Greek New Testament Dictionary- Page 92

Holos > Whole, all, complete, entire, altogether, wholly –Greek Dict. Page 125

Catholic > or Universal (English / Latin) >Tibook Kalibutan kon makaylapon (Cebuano)

Mat. 28:19-20 Gusto ni Jesus nga mukaylap ang maayong Balita sa tibook kalibutan

Mar. 11:17 Ang Balay pagatawgon ug Balay alang sa Tanang Nasud

Buh. 9:31 (Greek Bible) Ekklesia Kath olis (Ekklesia Kath olis)

Buh. 9:42 KATH OLIS IN GREEK = UNIVERSAM IN LATIN

Buh. 10:37 KATHOLIS IN GREEK = UNIVERSAM IN LATIN

Luc. 4:14 KATHOLIS IN GREEK = UNIVERSAM IN LATIN

Luc. 23:5 KATHOLIS IN GREEK = UNIVERSAM IN LATIN
Catholic or Universal (Introduction to the Catholic Epistle of Saint James) (Douay Rheims Bible)

I Cor. 14: 23 (Latin Bible) Universa Ecclesia

Buh. 5:11 (Latin Bible) Universam Ecclesiam

Roma 16:23 (Latin Bible) Universae Ecclesiae

Catholic or General Epistle “Introduction of the Greek New Testament, Page 48

Sa nasambit natin sa itaas mababasa natin sa Greek Bible ang Ekklesia Kath olis o ang Iglesia Catolica.  At pansinin po niyo na ang words na Kath olis sa Greek ay isinalin sa Latin na Universam; dito nanggaling ang pangalang Catholic na ang ibig sabihin ay universal. Napatunayan natin na mababasa sa Biblia ang Catholic Church.

4. Apostolica / Apostolic

Heb. 3:1 Si Jeus ay Apostol

Efe. 2:20 Itinatag sa ibabaw ng mga Apostol

Juan. 21:15-17 Ipinamamahala ni Jesus ang kanyang Iglesia sa Apostol na si Pedro

2 Cor. 8:23 (Latin Bible) Apostoli Ecclesiarum

2 Tim. 4:1 Apostolic –word-4-words- (NAB New Testament)

Mat. 10:39 Apostolic discourse (Jerusalem Bible)

Act. 1:25 Apostolic –word-4-words- (NIV)

ROMANA:

Buh. 8:1 Labis ang pag-uusig sa Iglesia doon sa Jerusalem

Juan 1:11 Hindi tinanggap si Cristo sa kanyang sariling bayan

Mat. 23:37-38 Nagtampo si Cristo sa Jerusalem

Mat. 21:43 Ito ay kanyang aalisin at ipagkakatiwala sa Bayang mamumunga nang masagana

Buh. 23:11 Ang Roma ay nagbunga ng masagana

Rom. 1:6-8 Sa Roma ay nagbunga ug mga Santo o Banal

Liban sa Biblia, ang Kasaysayan rin at ang mga standard references ay nag papatunay rin na ang Roman Catholic Church ay ang iglesyang itinatag ni Cristo-Jesus. Marami sa ating mga non-catholic brothers ay naiilang sa mga debate laban sa aming mga Catholic Faith Defenders kung kasali na ang mga World history at ang mga standard nonsectarian references sa tindigan sa Debate; sapagkat napakarami tayong ebedensya na nagpapatunay hingil sa tunay na iglesia-ang Santa Iglesia Catolica.

HISTORY & STANDARD REFERENCES

The New Book of Knowledge, Page 287 “Roman Catholic Church” –the history of the Roman Catholic Church begun in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. About 120 persons were gathered there.  They were followers of Jesus Christ, and they were awaiting the coming of Holy Spirit he had promised to send them from heaven.  The day on which the Holy Spirit came down is considered the birthday of the Church.  The Church may be described as the society that Jesus founded, which is vitalized by the Spirit of God and organized to a structure which he establish.  The history of Roman Catholic Church traces the destinies of that society from its beginning until now.

The World Almanac and Book of Facts <Edition 2009> Page 688 “Roman Catholics” –traditionally founded by Jesus who named St. Peter the 1st vicar, developed in early Christian proselytizing, especially after the conversion of imperial Rome in the 4th century.

The Old World and America, Page 100 “More than 1900 years ago, Jesus Christ Son of God, came upon earth to save mankind. After His atoning death on the cross He rose glorious and immortal.  Before leaving this world to go to the Father, Our Lord founded the Catholic Church and gave to that Church the command to teach all nations.”

The History of Our World, Page 147, “Jesus, the founder of the Christian religion….”

The New Webster’s Dictionary of English Language <International Edition> Page 155. Catholic = of the original Christian Church before the schism between East and West // of the Roman or Western Church after this schism and before the reformation.

International Encyclopedia, Volume 20, Page 520 “Roman Catholic Church” There are two equally valid definition of the Catholic Church, comparable to the twofold nature of Jesus Christ, its founder, who was both human and divine.

Young Students Encyclopedia, Volume 17, Page 261 “Roman Catholicism” the largest of the Christian denomination is the Roman Catholic Church. As an institution it has existed since the 1st century AD,…”

Compton’s Encyclopedia & Fact-Index, Volume 20, Page 2024 “Roman Catholic Church” For the first thousand years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of one religion – Christianity.  There were no separate sects, or branches, of Christianity as there are today.  The word “catholic” means “universal,” and for those first thousand years, all Christians were members of the Catholic Church.

Microsoft Student 2009 DVD (an Ebook)

Traditionally, the church is said to have four marks, or notes: one, holy, catholic, and apostolic. Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. All rights reserved.

Grollier Encyclopedia, Volume V, page 106 “Catholic Church (Gr. Katholikos, universal, general). Term generally applied to the Divine society founded by Jesus Christ, and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost.

PATOTOO NG IBANG RELIHIYON

Ano ba ang sabi ng Ibang relihiyon hinggil sa pagpapatunay na ang Iglesia Catolica Ay itinantag ni Cristo sa unang siglo? Narito ang kanilang patotoo hinggil dito:

Iglesia ni Cristo(Manalo)

Pasugo Magasine, July-August 1988, page 6 “Even secular history shows a direct time link between the Catholic church and the Apostles, leading to the conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church”

Pasugo Magasin, April 1965, Page 41, by Bro. C. P. Sandoval “So we don’t question the claim of the Catholic apologist, that the Catholic Church alone could trace back its origin to the apostles.”

->inamin na nila, peru sabi nila (Iglesia ni Cristo-manalo) na ang Santa Iglesia Catolica ay ang tunay na Iglesiang itinatag ni Cristo na tumalikod; ngunit sa nasambit na natin sa itaas na hinding-hindi ito (ang tunay na Iglesia) tatalikod kalian man Mat. 16:18-19; Mat. 28:19-20; Juan 14:16;26.

Seventh Day Adventist Church

The voice of prophecy –Friendship Course- F-12, Jun Sabate, “Oo, katoliko ang matuod nga iglesya!

The voice of prophecy –Friendship Course- F-19, Jun Sabate, “Usa ka kinaiya sa matuod nga iglesia mao ang panaghiusa… Laing timaan sa matuod nga iglesya mao ang pagkabinalaan… Ang ikatulong timaan sa matuod nga iglesia mao ang iyang pagka-katoliko o pagka-universal… Tinuod ang ikaupat ug hinungdanong timaan sa matuod nga iglesya mao ang iyang pagkaapostoliko.

Jehovah’s Witnesses

Pagmata, Pebrero 2007, page 4, “Ang mga Latino Amerikanong mas tigulang makahinumdom pa sa panahon nga usa ra ang relihiyon, ang Romano Katolisismo.”

Mark D. Taylor (President of Tyndale House Publishers, Inc.)

The Complete Book of Bible Knowledge, By Mark D. Taylor, page 290, “Roman Catholic church- For the first thousand year after Christ, the church was catholic (universal) and unified.”

-Itong artikolo na ito ay alay sa aming kasamahan na pumayapa nasi Bro. Henry Clarito-

Posted in Apologetics-General, Apologetics-Tagalog, Iglesia ni Cristo-Manalo, Jehovah's Witnesses, Marks of the True Church, Tunay na Iglesia, Usa ra ang Tinuod nga Iglesia, When Was The Catholic Church founded? | 5 Comments »

THE TRUE CHURCH

Posted by catholicfaithdefender on April 28, 2009

MARKS OF THE TRUE CHRUCH

Posted By: Bro.Ryan and Sis. Grace

How do we know which the one true church establishes by the Church?

1. By the marks of the church we mean certain clear signs by which all me can recognize it as the true church founded by Jesus Christ.

2.  It is important that we know which is the church established by Christ, in order that we may obey it, as God commands. Then shall we also be certain what to believe and do in order to be saved.

3. The true Church must be that which Christ personally founded, and the apostles propagated. It must have existed continuously since the time of Christ. It must teach in their entirely all the doctrines commanded by the Divine Founder while He was still on earth; and all its members must profess those fundamental doctrines.

4. The True Church must be a visible organization, discernable and discoverable, evidently existing, with clear marks or signs distinguishing it as the Church of Christ.

The chief marks of the Church:

One, Holy, Catholic, Apostolic

ONE

1. Christ intended His church to be one; therefore the true Church must be one. (Mark 3:24)

HOLY

2. Christ intended His Church to be Holy ;( John 17:17-19)

CATHOLIC

3. Christ intended His Church to be universal, that is Catholic; and therefore the True Church must be Universal Catholic.(Matt.18:19)

APOSTOLIC

4. Christ intended His Church to be propagated by His Apostles. (Matt.16:18)

We Prove that the True Church of Christ-is the Catholic Church Because:

1.Only the Catholic Church possesses the marks of the Church established by Christ. That is, Unity, Holiness, Catholicity and Apostolicity.

2.only the Catholic Church throughout its history gives evidence of miraculous strength, permanence, and unchangeableness in its doctrine.

3. Only the Catholic Church has proved itself indestructible for almost two thousand years.  Against  every variety and number of formidable enemies.

4. Only the Catholic Church suffered from persecution and outside attacks and from schism and heresy within its ranks, yet still lives after 2,000 years.

5. Only the Catholic Church has proved itself an exception to the law of decay and death. It has watched the birth and decay of every government on earth for almost two thousand years. In spite  of corruption and persecution, in spite of the combined forces of error and evil, after every attack the Catholic Church rises as the Bride of Christ, ever fresh and fair.

Posted in How to Help others become Catholic, THE CATHOLIC CHURCH HAS THE ANSWER, Usa ra ang Tinuod nga Iglesia, What it Means to be Catholic, When Was The Catholic Church founded? | 1 Comment »

Bro. Soc Fernandez on CFD lecture (Cebuano)

Posted by catholicfaithdefender on January 7, 2009

  • Bro. Socrates Fernandez
  • National Advicer of Catholic Faith Defenders Inc.

-Cebuano Apologetics-

Posted in -Catholic Faith Defenders Program, Apologetics-General, Apologetics-Visayan, Frequently Asked Questions, How to Help others become Catholic, Marks of the True Church, Q & A, THE CATHOLIC CHURCH HAS THE ANSWER, Usa ra ang Tinuod nga Iglesia | 18 Comments »

Usa ra ang Tinuod nga Iglesia By: Wendell Talibong ‘CFD’

Posted by catholicfaithdefender on March 12, 2008

Dili gayod mahimo nga ang iglesia sa atong Ginoo susama sa mga iglesia nga gitukod lang og mga tawo. Dili katungdanan sa tawo ang pagtukod og iglesia kon dili katungdanan kini sa Ginoo. Ang Tito 3:10 (Bibliya sa Kristohanong Katilingban) nag-ingon: “ Kon may mopasiugda’g mga sekta sa simbahan, pasidan-i siya sa maka-usa ug unya, sa makaduha. Kon magpadayon siya, pahilayo kaniya.”
Sama pananglit nga ang kwartang usa ka libo ka pesos imong ipa Xerox, apan dili poyde nga ang resulta sa Xerox bisan pag colored kini maoy gamiton sa imong pagpalit.
Sa atong panahon mosubra na og 30 mil ka mga relihiyon o sekta nga tinukod lang og mga tawo apan nanghimakak sa ilang matuod nga mga magtutukod ug nagpatuo nga gitukod sila ni Cristo. Ang PASUGO/February 2002, p.13 ni Leopoldo L. Guevara, nagkanayon: “Isipin na lamang na sa panig pa lamang ng mga nagpakilalang Protestante ay umaabot na sa 20,800 ang mga denominasyon; bukod pa rito ay mayroon pang mahigit na 15,000 ahensyang pang-iglesia (Moody Monthly, September 1984).”
Busa si Ginoong Jesu-Cristo nagpasidaan kanato batok sa mga mini nga mga propeta kinsa nagdala sa iyang ngalan aron paglimbong sa mga inosenting katawhan. Ang Mateo 24:24-25 nagkanayon: “Kay manungha ang mga mini nga propeta; maghimo silag mga milagro ug mga katingalahan aron pagpahisalaag sa mga pinili sa Dios, kon mahimo pa. Timan-i nga gipasidan-an ko na kamo niini.”
Nan, unsaon man nato pag-ila sa matuod nga iglesia aron dili kita malimbongan niadtong nakigkompitensya kaniya?
Ang matuod nga iglesia adunay mga timaan, kansang mga timaan dili na nato makaplagan sa pundok nga gitukod lang og mga tawo.
Mao kini ang mga timaan sa Tinuod nga Simbahan
Nagkahiusa, ang unang timaan sa matuod nga iglesia mao ang ‘PANAGHI-USA’ ubos sa usa lamang ka magbalantay. Ang Juan 10:16 nag-ingon: “Ako adunay ubang mga karnero nga wala mahisakop niining torila. Kinahanglan dad-on ko usab sila nganhi ug mamati sila sa akong tingog ug mahimo silang usa na lamang ka panon ubos sa usa ka magbalantay.”
Kining mga karnero nga gihisgotan ni Cristo mao ang panon sa katawhan. Ang Salmo 79:13 nag-ingon: “Unya kami nga imong katawhan, ang karnero sa imong panon.”
Ang magbalantay mao ang mga obispo ug ang toril mao ang Simbahan sa Dios nga gipalit sa dugo ni Cristo. Ang Buhat 20:28 (VULGATA LATINA) nagkanayon: “Bantayi ang inyong kaugalingon ug ang tibuok nga toril, diin gipahiluna kamo sa Espiritu Santo nga mga obispo aron pagmando sa Simbahan sa Dios, nga iyang gipalit sa iyang kaugalingon nga dugo.”
Ang dili makighiusa sa matuod nga iglesia ug sa mga obispo nga maoy magbalantay niini moresulta gayod sa pagkabahinbahin. Sa Mateo 12:30, kini nag-ingon: “Ang dili dapig kanako batok gayod kanako; ug ang dili motabang kanako pagtigom, nagpatibulaag.”
Ang kasaysayan nagmatuod nga ang Iglesia Katolika nagkahiusa ubos sa usa ka magbalantay nga mao ang Papa sa Roma, samtang ang mga Protestante nagkabahinbahin sa lainlaing sekta. Ang KASAYSAYAN NG DAIGDIG (ika apat na edisyon) ni Dra. Sonia M. Zaide, sa pahina 151, nagkanayon kini: “Ang mga Katoliko ay buklod sa isang organisasyon sa ilalim ng pinakamataas na puno – ang papa sa Vatican; samantalang ang mga Protestante ay hatihati sa maraming sekta gaya ng Anglican, Congregationalist, Lutheran, Calvinist, Presbyterian, Methodist, Baptist, Seventh Day Adventist, atb. na malalaya sa isa’t isa.”
Pagsupak:
Kon ang timaan sa matuod nga Iglesia mao ang panaghiusa, nan, nganong gi-angkon man sa iyang pari subay librong Katoliko nga kamo adunay panagsumpakiay sa Katolisismo?
Ang The Spirit of Catholicism by Karl Adam, p.2, nag-ingon: “It is quite true, Catholicism is a union of contraries.” Dili ba giangkon man ni Karl Adam nga ang Katolisismo napuno sa panagsumpakiay? Busa wala diay kamo magkahiusa.

Tubag:
Tin-aw nga usa ka pagtuis sa kamatuoran ang gibuhat sa mga magsusupak sa Santa Iglesia, sanglit ang pamahayag ni Fr. Karl Adam wala man tiwasa sa pagbasa. Mao kini ang nasulat sa pahina 2: “It is quite true, Catholicism is a union of contraries. But contraries are not contradictories.”
Gipasabot lang sa pari nga ang panagsumpakiay dili sabton nga mohunong na ngadto sa malungtarong pagkabahinbahin. Bisan sa panahon pa sa mga Apostoles adunay panagsumpakiay. Ang Buhat 15:2 nag-ingon: “Kining pagtulon-ana gisupak pag-ayo ni Pablo ug Bernabe; busa gikauyonan nga si Pablo ug si Bernabe ug pipila ka tinun-an sa Antioquia mangadto sa Jerusalem ug makigkita sa mga apostoles ug sa mga kadagkoan bahin niining butanga.”
Apan bisan pa sa panagbangi nagpabilin nga adunay usa lamang ka pagtuo ang Matuod nga Iglesia. Ang Efeso 4:5 nagkanayon: “May usa lamang ka Ginoo, usa ka pagtuo, ug usa ka bunyag;” Sanglit ang atong Ginoo nag-ampo alang sa iyang Iglesia. Ang Juan 17:21 nag-ingon: “Nag-ampo ako nga mausa unta sila amahan, mausa unta sila dinhi kanato ingon nga ikaw ania kanako ug ako anaa kanimo, aron motuo ang kalibotan nga ikaw ang nagpadala kanako.”
Santa, ang ikaduhang timaan sa matuod nga Iglesia mao ang “PAGKABALAAN” kon Santa. Si Cristo nga magtutukod sa iyang Iglesia balaan. Ang 1Pedro 1:16 nag-ingon: “… ‘Pagbalaan kamo kay ako balaan man.’ ”
Ug matuod nga Iglesia gipakasama ni Jesus sa usa ka punoan. Ang Juan 15:5 nagkanayon: “Ako ang punoan sa paras, ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya mamungag daghan; kay kon wala ako wala kamo’y mahimo.”
Kon unsa ang kahimtang sa punoan mao usab ang matang sa mga sanga niini tungod sa gamot nga nagpatubo kaniya. Ang Roma 11:16, nagkanayon: “Kon balaan ang unang tipik sa pan nga gihalad ngadto sa Dios, balaan usab ang kinatibuk-an niini; ug kon balaan ang mga gamot sa kahoy, balaan usab ang mga sanga.”
Sama sa usa ka maayong punoan nga mamungag maayong bunga, ang matuod nga Iglesia usab adunay maayong bunga. Ang Roma 6:22 (Bibliya sa Kristohanong Katilingban) nag-ingon: “Karon, hinuon, naluwas na mo sa sala ug nag-alagad sa Dios. Namunga mo ug nagtubo sa kabalaan. Ang sangpotanan niini: kinabuhing dayon.”
Kamatuoran niini, daghan na ang mga bayani sa Pagtuong Katoliko nga mao ang mga santos; mga dalaygon ug diosnong mga tawo kansang mga binuhatan dili gayod makalimtan. Ang Sirac 44:10-15 nagkanayon: “Apan dayegon ta kining diosnong mga tawo, kansang matarong nga mga binuhatan wala gayod kalimti. Ang ilang kabantog magpadayon ngadto sa ilang mga kaliwat, ug mao kini ang ilang sulondon. Ang ilang mga kaliwat magpadayon sa pag-amping sa kasabotan, ug sa kanunay maghimo niini, tungod sa gihimo sa ilang katigulangan. Ang ilang mga kaliwat gibutang sa lubnganan, apan ang ilang kabantog magpadayon hangtod sa kahangtoran. Ang mga nasod mag-asoy mahitungod sa kaalam niining mga tawhana ug ang katawhan sa Dios magdayeg kanila.”
Kadaghanan kanila nagpakamatay tungod sa Pagtuo ug ang ilang dugo nahimong binhi sa Kristiyanismo. PSALMS 116:15 (THE GIDEONS) nag-ingon: “Precious in the sight of the Lord is the death of his saints” kun hamili sa panan-aw sa Dios ang kamatayon sa iyang mga Santos.
Pinaagi sa mga diosnong tawo napasidunggan usab si Cristo. Ang Juan 17:10 nag-ingon: “Ang tanan nga akoa, imo; ug ang tanan nga imo, akoa; ug diha kanila gipasidunggan ako.”
Tungod niini ang Ginoo himayaon taliwala sa iyang mga santos. Ang 2 Tesalonika 1:10 (Bibliya sa Kristohanong Katilingban) nagkanayon: “Nianang adlawa himayaon ang Ginoo taliwala sa inyong mga santos. Daygon siya sa mga matuohon, kamo nga midawat sa among pagsaksi.”
Ug busa ang matuod nga Iglesia gitawag og Simbahan sa mga santos. Ang 1 KORINTO 14:33 (VULGATA LATINA) nag-ingon: “Kay dili siya ang Dios ug kabingkilan; hinunoa, kadaitan: sa ingon usab nagatudlo ako diha sa tanang mga Simbahan sa mga santos.”
Ang timaan sa PAGKABALAAN sa Simbang Katoliko gisupak pag-ayo sa mga pundamentalista ilabi na sa grupo ni Felix Manalo. Ilang gamiton ang PANANAMPALATAYA NG ATING MGA NINUNO, ni James Cardinal Gibbons, sa pahina 30, diin kini nagkanayon: “Nalulungkot kaming ipagtapat na ang kabulokan sa moral ay malimit na susumpongan sa pinapupunan ng nagsasabing sila’y Katoliko. Di natin maipipikit ang ating mga mata sa harap ng mga katotohanang maraming-marami sa kanila ang di nabubuhay ayon sa pinag-uutos ng kanilang Iglesia, kundi bagkus nagiging sanhi pa ng kalungkot-lungkot na eskandalo, nguni’t sa aba niya na magiging daan ng mga ito. Tinanggap ko rin naman ang mga kasalanan ng mga Katoliko’y lalong karimarimarim sa mata ng Dios kaysa kasalanan ng nahihiwalay nilang mga kapatid, sapagkat maraming grasya ang nasasayang nila.”
Tungod niini ang mga Ministro ni Manalo moingon nga giangkon kuno ni Cardinal Gibbons nga bulok na ang moralidad sa Simbahang Katoliko, busa ato kining ipatin-aw kay maayo man mo research ang mga ministro ni Manalo batok sa Katoliko, apan dili lang maayong mosabot sa ilang gibasa. Tin-aw ang giingon ni Cardinal Gibbons nga: “Di natin maipipikit ang ating mga mata sa harap ng mga katotohanang maraming-marami sa kanila ang di nabubuhay ayon sa pinag-uutos ng kanilang Iglesia,..”
Klaro nga ang gihisgotang mga makasasalang tawo ni Cardinal Gibbons, mao ang mga tawo nga wala magkinabuhi subay sa gitudlo sa Iglesia kay siya nag-ingon:“…marami-marami ang di nabubuhay ayon sa pinag-uutos ng kanilang Iglesia…”. Kining mga tawhana nahimong makasasala dili tungod kay sila mga sakop sa Katoliko, kondili nahimo silang makasasala tungod kay wala sila magpuyo sa gitudlo sa Santa Iglesia, apan ang kasaysayan usab nagpamatuod nga daghan nang mga makasasala ang misunod sa pagtulon-ang katoliko ug tungod niini sila nahimong mga santos.
Dakong bakak usab ang giingon sa mga ministro ni Manalo, nga si Cardinal Gibbons miangkon kuno subay sa librong PANANAMPALATAYA NG ATING MGA NINUNO, nga dili balaan o santa ang Simbahang Katoliko. Sanglit kon atong basahon ang pahina 23 sa maong libro, si Cardinal Gibbons nagkanayon: “Ang pagkabanal ay isa ring tanda ng tunay na Iglesia: sapagkat, sa dasal na sumasampalataya ay sinabi natin ang ganito, Sumasampalataya ako sa Santa Iglesia Katolika.”
Lain pang librong Katoliko nga gamiton sa mga ministro ni Manalo mao ang libro ni Atty. Teofilo N. Tumulak, C.F.D., Imprimatur: Ricardo Cardinal Vidal, nga nag-uloha’g “DILI ANG TANAN”, diin sa pahina 131, kini nag-ingon: “Angkunon ko nga ang mga “yawa” anaa sa simbahang Katoliko. Ug malagmit ang gidaghanon niining mga yawa-a mosibo sa gidaghanon sa mga diosnon nga misimba aron sa pag-ampo.”
Tugod niini mga ministro ni Manalo moingon nga dili kuno balaan ang Katoliko gomikan kay ang mga yawa kuno anaa man sulod niining Simbahana. Usa gihapon kini ka tikas, sanglit wala nila tiwasa pagbasa ang nasulat sa maong libro aron paglibog sa mga inosente. Ania ang gipahayag ni Atty. Tumulak sa pahina 131: “Angkunon ko ang mga “yawa” anaa sa simbahang Katoliko. Ug malagmit nga ang gidaghanon niining mga yawa-a mosibo sa gidaghanon sa mga diosnon nga mosimba aron sa pag-ampo. Ang “yawa” ugod magsunodsunod man sa mga tawong diosnon. Dili kini moadto sa ilang simbahan kay unsa may adtuon nga wala man didto ang ilang tintalon. …Ang akong ikaingon mao nga walay yawa nga motintal og laing yawa. Pananglit, ikaw maoy kauban sa “yawa” manguros kaha ikaw aron pag-abog sa imong kauban? Dili tingali kay ang yawa dili mahitabo nga moabog sa iyang kauban nga mao ang yawa.”
Ang buhat sa mga ministro ni Manalo nagpa-ilag gayod kon kinsa ang ilang amahan. Ang Juan 8:44 nagkanayon: “Mga anak kamo sa inyong amahan nga mao ang yawa, …”
Nalimot ang mga Ministro ni Manalo nga ang yawa mo-alig-ig sa matuod nga pagtuo (Lukas 22:30). Magsunodsunod usab ang yawa sa mga tawong diosnon busa kinahanglan nga kita magmaampuon (1Pedro 5:8). Apan kon tinuod pa nga ang Katoliko iya sa yawa, nan! Nganong dinhi man sila sa Katoliko manguha’g sakop?
Katolika, ang ikatulong timaan sa matuod nga Iglesia mao nga kini “KATOLIKA” kun malukpanon o universal; sanglit tungod sa Santa Iglesia ang mensahe ni Jesus “mikaylap” sa tibuok kayutaan. Ang pulong “mikaylap” gikan sa griego nga “Katholis”. Ang Lucas 4:14 (sa Bibliya nga NOVUM TESTAMENTUM GRAECE), kini nag-ingon: “kai feme ekelthen katholis tes perikorou peri autou.” Samtang ang griego nga “Katholis” gihubad sa latin og “Universam”. Kini atong mabasa sa Bibliya nga NOVUM TESTAMENTUM LATINE, Lucas 4:14, nga nagkanayon: “et fama exiit per universam regionem de illo.” Ang Bibliya nga Cebuano Popular Version mihubad sa pulong “Katholis” ug “Universam” nga “mikaylap”. Kini nag-ingon: “Mikaylap sa tibuok kayutaan ang balita mahitungod kaniya.”
Ang pulong “Katoliko” gikan usab sa griego nga “Kataholos” nagkahulogan kini’g “Pagtuo nga Nasangyaw sa Tibuok Kalibotan”. Ang Roma 1:8 (NOVUM TESTAMENTUM GRAECE) nagkanayon: “He pistis humon KATangeketai en HOLO to kosmo…” Ang pulong “He pistis humon” nagkahuloga’g “ang inyong pagtuo”(your faith), samtang ang “Katangeletai” nagkahuloga’g “nasangyaw sa tibuok” (is proclaimed / heralded throughout), ug ang “En holo to kosmo” gihubad og “sa tibuok kalibotan”.
Kining pulong “Katoliko” usa ka compound verb nga gilangkubag preposition “KATA” (throughout) nga nagkahuloga’g “sa tanang bahin sa” ug ang adjective nga “HOLOS” (whole) gihubad og “sa tibuok” kun “KATA-HOLOS”.
Kini ang gihulagway ni San Pablo sa iglesia sa Roma nga kaniadtong nahiagom pa sa grabing pagpanglutos ug ang dugo sa mga santos nahimong binhi sa pagtuong Katoliko nga mipukan sa paganong estado sa Roma ug mikabig kanila ngadto sa Kristiyanismo. Ang Roma 1:8 nagkanayon: “Una sa tanan, nagpasalamat ako sa Dios pinaagi kang Jesu-Cristo alang kaninyong tanan; kay nasangyaw sa tibuok kalibotan ang inyong pagtuo.”
Dili tinuod ang giingon sa mga protestante nga ang pulong “Katoliko” dili mabasa sa Bibliya letra por letra tungod kay ang ulohan sa Isaias 62:1 (VULGATA LATINA) nag-ingon: “Bag-ong Siyon kun Simbahang Katoliko.”
Ang footnote sa nasulat sa Leviticus 17:3,(Doay Version) nagkanayon: “The law of God forbids sacrifices to be offered in any other place but at the tabernacle or temple of the Lord: to signify that no sacrifice would be acceptable to God, out of his true temple, the one, holy, catholic, apostolic, church.”
Sa Bibliya nga NOVUM TESTAMENTUM LATINE mabasa usab nato ang “Catholica”, sa ulohan nga bahin sa SANTIAGO 1:1 nga nag-ingon: “EPISTOLA CATHOLICA BEATI IACOBI APOSTOLI.”
Sa Bibliyang Griego atong mabasa ang Ekklesia Katholes sa Buhat 9:31, nagkanayon: Hie mein oun Ekklesia Katholis Tes Judaias kai Galalaias kai Samarias eirenen ekenien oikomodo mene.” Sa ato pa nga ang Tibuok Makaylapong Iglesia milukop sa Judea sa Galelia ug sa Samaria…
Ang Bibliyang hubad sa mga Protestante nga The Living Bible, sa Job 8:8, nag-ingon: “Read the history books and see…”
Busa ang kasaysayan nagmatuod nga ang Simbahang Katoliko gitukod ni Jesu-Cristo kaniadtong tuig A.D. 33. Ang Grollier Encyclopedia, Vol. V, page 106 nag-ingon: “Catholic Church (Gr. Katholikos, universal, general). Term generally applied to the Divine society founded by Jesus Christ, and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. More specifically the name denotes the body of the faithful in communion with the Bishop of Rome, hence often called Roman Catholics.”
Apan ang mga sakop ni Felix Y. Manalo, mogamit og mga librong Katoliko aron pagtuis sa Balaan tang Pagtuo. Sila moingon nga ang Katoliko dili kuno tinukod ni Cristo tungod kay sa librong THE CHURCH by Rev. Fr. Daniel Lord, S.J., page 35, nagkanayon kini: “The Catholic Church did not start with Christ.” Busa moingon ang mga Ministro nga giangkon kuno sa Paring Katoliko nga ang Santa Iglesia wala magsukad ni Cristo.
Usa kini ka pagpanlimbong sa mga ministro, sanglit wala gihapon nila tiwasa sa pagbasa ang buot pagpasabot sa pari. Ang gipasabot ni Padre Daniel Lord nga ang Katoliko wala magsukad ni Cristo mao ang buluhaton alang sa kaluwasan, nga sa wala pa matukod ni Cristo ang Santa Iglesia Katolika, ang buluhaton sa kaluwasan nagsugod na bisan pa sa panahon sa unang ginikanan nga sila si Adan ug si Eva. Apan kon atong basahon ang pahina 68 sa maong libro, ang pari nag-ingon: “Who is the founder of the Catholic Church? The God of nature and the God of Grace is the founder of the Catholic Church.” Tin-aw nga ang Dios maoy nagtukod sa Santa Iglesia. Lamang ang pagtukod niini isip kapunongan nga lawas ni Cristo (Efeso 5:23) diha na sa pag-ingon ni Jesus sa Mateo 16:18, nga nagkanayon: “pagatukoron ko ang akong iglesia ug bisan ang ganghaan sa Hades dili makadaog kaniya.”
Lain pang librong Katoliko nga gamiton sa mga Minstro, mao ang, PAGEANT OF THE POPES by John Farrow sa page 3, nagkanayon kini: “The Church was born and it was in being but in those very first days it was not yet catholic.” Busa moingon ang mga Ministro nga giangkon kuno nato nga dili Katoliko ang nahimugso nga iglesia.
Wala gihapon nila kini tiwasa sa pagbasa. Ang gipasabot nga dili pa Katoliko kadtong pagtuo sa mga Judeo (Judaism) nga walay labot ang mga hentel. Ania ang sumpay sa pagpasabot ni Farrow sa page 3 nga wala nila tiwasa sa pagbasa: “For long centuries their composite heritage of religion and race had been jealously guarded by the Jews.”
Apan ang iglesia nga gitukod ni Jesus dili lang alang sa mga Judeo kon dili alang sa tanan, busa Katoliko na kining daan. Sama nga ang kamoting bagon sa unang adlaw pa sukad sa pagtanom sa uma daan na kining kamoting bagon bisan og wala pa ang iyang buhat sa pagkatay sa kaumahan.
Sa maong pahina (page 3) si Farrow miingon:“…event that proved to be of the highest historical importance, the act that marked the development of the Church into the international and inter-racial society which from that time on has offered to all, no matter what race or rank.”
Ilang gamiton usab ang libro ni Padre Edward K. Taylor, C.M.S. nga, ROMAN CATHOLIC, sa page 3, kini nagkanayon: “Catholic was first used by St. Ignatius, bishop Antioch in Syria who was martyred about A.D. 110. It was to stress the unity of the universal Church that St. Ignatius invented the name.” Moingon dayon ang mga Ministro ni Manalo nga si St. Ignatius diay ang nag-imbinto sa ngalang Katoliko busa dili si Cristo.
Usa gihapon kini sa kapagpanglingla, sanglit kon atong sugdon sa pagbasa ang pahina 3, si Padre Taylor nag-ingon: “ ‘Catholic’ is the ancient name by which the Church of Christ has been known for nineteen centuries,”. Klaro ang pagpasabot ni Padre Taylor nga ang pulong “Katoliko” maoy usa ka karaan nga ngalan nga ang Iglesia ni Cristo naila na niini sukad sa napulog siyam ka gatusan ka mga ka tuigan.
Sama nga sa tuig A.D. 56, si San Pablo maoy unang migamit sa pulong nga, “iglesia ni Cristo” sa iyang sulat sa taga-Roma. Si San Ignacio isip tinun-an ni San Juan maoy unang migamit sa pulong, “Katoliko” agig pagpaila nga ang matuod nga iglesia ni Cristo mulokop gayod sa tibuok kalibotan busa kini Katoliko.
Ang libro ni Fr. Juan Trinidad, S.J. gamiton usab sa mga ministro sa ilang pagpanikas og mga kalag. Ang THE CHURCH OF CHRIST AND OTHER PROTESTANT SECTS, page 24 to 25, nag-ingon: “Secondly, the name of the Catholic Apostolic Roman Church did not come from Jesus Christ.” Busa ang mga Ministro moingon nga si Padre Trinidad nag-angkon kuno nga ang ngalang Iglesia Katolika Apostolika Romana wala gayod kuno magagikan kang Cristo.
Laing tikas kini, tungod kay wala sugda pagbasa sa mga ministro ni Manalo ang nasulat sa maong libro. Ania ang gisulat ni Padre Trinidad: “Therefore, the two reasons why the preachers of the Iglesia ni Cristo are against the Catholic Roman Church: 1. First, the title “Pope” did not come from Jesus. 2. Secondly, the name of the Catholic Apostolic Roman Church did not Come from Jesus.” Tin-aw nga dili kini kaugalingong pamahayag ni Padre Trinidad, igo lang niyang gikutlo ang katarongan sa mga ministro ni Manalo sa ilang pagsupak sa Katoliko.
Sa maong pahina (page 25) nag-ingon si Padre Trinidad: “A rose by any other name will be sweet still,” kon ang bulak nga rosas bisan tawgon sa lain nga ngalan nagpabilin sa iyang kahumot. Ang matuod nga Iglesia usab sa panahon sa mga apostolis gitawag sa nagkalainlaing ngalan sama sa “Simbahan sa mga Santos”, 1 Cor. 14:33(Vulgata Latina); “Iglesia sa Judea”, Galacia 1:13; “Iglesia sa mga Hentil”, Roma 16:4 ug ang “Iglesia sa Dios”, 1Timoteo 3:13, apan mao ra kini ang iglesia nga gitukod ni Cristo.
Ang dili husto mao, nga bisan pag nganlag Iglesia ni Cristo ang pundok nga gitukod lang og tawo dili kini makapatinuod sa peke nga iglesia. Sama nga ang botelya sa Coke sudlan gani natog patis mora pod og tinuod nga Coke tan-awon; apan ang sulod niini nga patis dili motam-is tungod lang kay marka sa botelya Coke.
Apostolika, Ang ika-upat nga timaan sa Matuod nga Iglesia mao ang “PAGKA-APOSTOLIKA”, sanglit ang Katoliko mao ang tinuod nga Iglesia ni Cristo kansang kasaysayan nagsukad gayod sa panahon sa mga Apostoles.
Ang matuod nga iglesia gitukod ni Jesus sa ibabaw ni San Pedro, ang unang Santo Papa sa Simbahan. Ang Mateo 16:18-19 nag-ingon: “Busa sultihan ko ikaw: ikaw si Pedro ug ibabaw niining bato tukoron ko ang akong iglesia, ug bisan gani ang kamatayon dili gayod makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawe sa Gingharian sa Langit: ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit; ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit.”
Sa Daang Tugon si Abram ginganlan sa Dios og Abraham tungod kay siya gihimong amahan sa tanang katawhan. Sa Bag-ong Tugon usab ang ngalan ni Saulo gihulipan sa Dios og Pablo sanglit gihimo siyang apostol sa mga Hentil. Ang Dios adunay dakong tuyo sa higayon nga usbon niya ang ngalan sa usa ka tawo; sama ni Simon giusab ni Jesus og Pedro nga nagkahuloga’g “BATO”. Ang John 1:42 (CEBUANO-ENGLISH DIGLOT BIBLE) nag-ingon: “Then he took Simon to Jesus, Jesus looked at him and said, ‘Your name is Simon son of John, but you will be called Cephas.’ (This is the name as Peter and means ‘a rock’)”.
Gipahimotang ni Jesus ang iglesia sa “bato” tungod kay miingon man siya sa Mateo 16:18 nga: “….bisan gani ang kamatayon dili gayod makabuntog niini.”
Ang matuod nga iglesia sama sa panimalay sa usa ka maalamong tawo nga gipahiluna ibabaw sa bato ug sa dihang gihapak kini sa dakong unos wala gayod kini mapukan kay lig-on man ang iyang sukaranan. Ang Mateo 7:24-25 nagkanayon: “Busa ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti ug nagtuman niini mahisama sa usa ka tawo nga maalamon nga nagtukod sa iyang balay diha sa bato. Sa dihang mibundak ang ulan, ug mibaha ang mga suba, ug ang hangin mihapak ug mikusokuso niadtong balaya, wala kini matumba kay natukod man diha sa bato.”
Kining balay nga dili gayod matumba mao ang iglesia sa Dios. Ang 1 Timoteo 3:15 nag-ingon: “Apan kon malangan ako kining sulata maoy magtudlo kanimo kon unsaon nato pagkinabuhi diha sa panimalay sa Dios, nga mao ang iglesia sa buhi nga Dios, ang haligi ug ang sukaranan sa kamatuoran!”
Lig-on ang haligi sa matuod nga iglesia kansang sukaranan sa kamatuoran mao ang mga propeta ug mga apostoles. Ang Efeso 2:20-21 nagkanayon: “Gitukod kamo diha sa sukaranan nga gipahimotang sa mga apostoles ug sa mga propeta, ug ang bato nga gisukaran nga mao si Cristo Jesus. Siya ang nagsagang sa tibuok balay hangtod mahimo kining balaan nga templo sa Ginoo.”
Si Propeta Daniel nagtagna sa Matuod nga Iglesia nga dili gayod mapukan ni ang gahom mailog sa ilang katawhan ug modugmok pa kini’g mga Gingharian. Ang Daniel 2:44 nag-ingon, “Sa panahon niining mga haria ang Dios sa langit magtukod og usa ka gingharian nga dili gayod malumpag ni ang iyang gahom maagaw sa laing katawhan. Dugmokon niya kining mga ginghariana ug kini maoy ilang katapusan, ug kining gingharian mobarog hangtod sa kahangtoran.”
Ang footnote sa Daniel 2:44 sa Bibliya nga Doay Version nagmatuod nga ang gingharian nga mobarog hangtod sa kahangtoran mao ang Simbahang Katoliko. Kini nag-ingon: “the kingdom of Christ is the Catholic Church, which cannot be destroyed.”
Usa sa mga gingharian nga gidugmok sa Santa Iglesia mao ang gingharian sa paganong Roma. Bisan pa nga daghang mga santos ang nagbuhis og kinabuhi apan wala mabuntog ang Katoliko sa mga pagpanglutos; ug ang dugo sa mga balaan maoy nahimong binhi sa pagtuo nga a nakakabig sa pagka-kristiyanos sa paganong nasud. Gipamatud-an sa kasaysayan. Sa ANCIENT AND MEDIEVAL HISTORY by Francis S. Betten, page 272, nag-ingon: “All the physical force the mightiest of empires could muster was arrayed against the Church. As the world persecuted Christ, it also persecuted his followers. If we add to this the religious, moral, and social conditions prevailing in the Roman Empire, and the fact that the new religion could have no attraction to man’s natural inclinations, we gladly agree with those who see in its victory a miracle which alone would suffice to prove its divine origin.”
Apan kining Apostolikanhong timaan sa Matuod nga Iglesia, tuison pag-ayo sa mga Ministro ni Manalo. Ipatuo sa I.N.C. nga ang Katoliko kuno mao ang mibiya sa pagtuo ug nagpatalinghog kuno sa malimbungong espiritu.

Posted in Usa ra ang Tinuod nga Iglesia | 12 Comments »